Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 6 mei 2021.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- /beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. A.G.M. Goemans, voorzitter
 • prof. ir. W. Patijn, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Clasinastraat 31 Arnemuiden

 • Voor: het plaatsen van een terrasoverkapping
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 2 de Nieuwe Dorpskernen.

Het plan voor het plaatsen van een terrasoverkapping bij dit appartement is akkoord mits:

 • de middenkolom achterwege wordt gelaten;
 • de overkapping op identieke wijze wordt uitgevoerd als de overkapping op het hoekappartement van dit complex.

Kotter 7A Arnemuiden

 • Voor: het bouwen van een vrijstaande woning
 • Ontwerp: Aannemingsbedrijf Fraanje B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 de Uitbreidingswijken en BKP Hazenburg II.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel is akkoord mits:

 • de entree nadrukkelijker wordt vormgegeven, een extra accent krijgt (bijvoorbeeld een luifel). De entree zit nu te verstopt, is te onopvallend;
 • de glasstrook in de voordeur achterwege wordt gelaten. Pas een meer klassieke voordeur in de stijl van de jaren dertig toe;
 • de garagedeur in een donkere kleur wordt uitgevoerd (niet wit).

Poelendaelesingel 10 Middelburg

 • Voor: het herontwikkelen van gebouw C tot studentenhuisvesting
 • Aanvrager: Zeeland Nuts B.V.
 • Architect: Burosalt B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het ontwerp is door het toevoegen van de witte band (dakrand) op de terug liggende bovenste verdieping en de extra gevelopeningen beter verbetert. De transparantie van de gevels voldoet echter nog steeds niet helemaal aan het gewenste beeld en komt eerdere adviezen onvoldoende tegemoet.

Het aangepaste plan voor het verbouwen van dit pand tot studentenhuisvesting is om die reden akkoord mits:

 • er per studentenkamer minimaal twee ramen worden toegepast, waardoor de gevels nog aan transparantie winnen;
 • tussen de ramen gevelbekleding uit één stuk, zonder verticale naden, worden toegepast.

Daarnaast merkt het Adviesteam op dat de geschetste situering van het toekomstige “gebouw D” buitengebouw ongelukkig is. De kop van dat nieuwe gebouw staat te dicht op het rijksmonument (gebouw A). De aangegeven situering van het toekomstige gebouw D is niet akkoord.

Seislaan 3 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een praktijkruimte
 • Ontwerp: BWZ Adviseurs en Architecten
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

Het plan voor het bouwen van een losstaande praktijkruimte op het achtererf bij deze vrijstaande woning wordt door de architect en de opdrachtgevers mondeling toegelicht. Daarbij is als uitgangspunt genomen zo dicht mogelijk bij de stijl van de karakteristieke woning te blijven.

Het Adviesteam heeft waardering voor het overnemen van de stijl van de woning. Het voorstel is akkoord mits het plan verder wordt uitgewerkt, waarbij extra aandacht wordt gevraagd voor de detaillering van de dakrand van het lage, plat afgedekte, deel en de “ontmoeting” van het plat afgedekte deel met het deel met kap.

Daarnaast worden nog enkele suggesties gedaan:

 • maak de kap van de praktijkruimte iets lager (en de hellingshoek van de kap iets flauwer) waardoor het geheel iets ondergeschikter wordt aan de woning;
 • zet de praktijkruimte in/evenwijdig aan de linker erfgrens;
 • combineer de bestaande berging met het plat afgedekte deel van de nieuw te bouwen praktijkruimte.

Sportlaan 25 Middelburg

 • Voor: het realiseren van woongebouw 'de Meker'
 • Aanvrager: Stichting Woongoed Middelburg
 • Architect: NOAHH B.V.
 • Advies: Aangehouden

Het aangepaste plan wordt door de architect mondeling toegelicht.

Het Adviesteam merkt op dat het ontwerp op diverse onderdelen een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. Vooral het terugleggen van een deel van de begane grond en het toepassen van (geperforeerd) metselwerk op de begane grond worden als positief gezien. Het plan is op hoofdlijnen akkoord.

Verzocht wordt het plan verder uit te werken en daarbij rekening te houden met onderstaande opmerkingen en suggesties:

 • pas zo weinig mogelijk metselwerk in halfsteensverband toe, breng zo veel mogelijk nuance in het metselwerk aan;
 • voorzie de vides in het dak boven de balkons van een glazen/transparant dak (suggestie);
 • voorkom zo veel mogelijk (verticale) naden in het plaatmateriaal.

Zeekraal 2-16 en Lamsoor 1-99 Arnemuiden

 • Voor: het plaatsen van bergingen
 • Aanvrager: Aannemersbedrijf Van der Poel B.V.
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 6 Recreatie.

Het plan voor het plaatsen van bergingen bij deze recreatiewoningen en -appartementen is zonder geveltekeningen van de bergingen en een groenplan voor het deel van het terrein waarin deze bergingen worden geplaatst niet te beoordelen. Verzocht wordt deze stukken alsnog aan te leveren.

Segeersweg 62

Er is door Rothuizen architecten en adviseurs gereageerd op het advies van het WARK over het isoleren van het dak van de rijwoning Segeersweg 62.

Het Adviesteam geeft in reactie op het gemaakte bezwaar aan dat onderkent wordt dat dergelijke verzoeken, ook als gevolg van de energietransitie, vaker zullen voorkomen.

Het Adviesteam is om die reden bereid het negatieve advies te heroverwegen mits alsnog door middel van (detail)tekeningen, duidelijk wordt gemaakt wat de gevolgen zijn van de voorgestelde aanpassing van het dak. Vooral wat betreft de huidige gootlijn, waarbij wordt opgemerkt dat het onderbreken van de huidige gootlijn niet zonder meer akkoord is.

Tevens wordt het verzoek van Rothuizen aan de gemeente om aan te geven wat het beleid in dit soort situaties, bij dergelijke verzoeken is, ondersteunt.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. A.G.M. Goemans, architect, voorzitter
 • prof. ir. W. Patijn, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Koepoortstraat 8 Middelburg

 • Voor: het vernieuwen van ramen
 • Aanvrager: Schout Bouw
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het pand is op 3 mei jl. door de monumentendeskundige bezocht.

Het voorstel voor het vernieuwen van de ramen van dit rijksmonument voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria en doet afbreuk aan de historische kwaliteit(en) van dit pand.

Uitgangspunt bij dergelijke verzoeken is om alle historische ramen en beglazingen te handhaven. Dat is in dit voorstel niet het geval. Tevens worden zogenaamde “Wiener Sprossen” voorgesteld, deze zijn in dit geval niet toegestaan. De door de aanvrager aangehaalde voorbeelden zijn niet representatief en kunnen om die reden niet als “precedent” voor andere monumenten dienen. Monumentenpanden zijn ieder op zich uniek en vergen per pand maatwerk in wat wel en niet mogelijk is.

Het Adviesteam ziet in dit specifieke geval dan ook geen aanleiding van de beleidsuitgangspunten af te wijken. Het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt achterzetbeglazing toe te passen.

Nieuwstraat 43 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van een woning
 • Ontwerp: BWZ Adviseurs en Architecten
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het verbouwen van deze woning doet geen afbreuk aan de historische kwaliteiten van dit rijksmonument of aan de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht mits een groter muurfragment van de bestaande achtergevel intact blijft.

Noordweg 160 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de woning
 • Ontwerp: Contek Serooskerke V.O.F.
 • Advies: Aangehouden

Het plan voor het verbouwen van deze woning wordt door de ontwerper en de opdrachtgevers mondeling toegelicht.

Het Adviesteam adviseert nogmaals kritisch naar het totale ontwerp te kijken. Vooral wat betreft:

 • de compositie van de zijgevel, maak deze meer symmetrisch;
 • laat de deur in de zijgevel vervallen, handhaaf de bestaande raampjes;
 • handhaaf de bestaande “garagedeuren” in de aanbouw;
 • pas houten kozijnen toe. Kunststof is in de beschermde stadsgezichten niet toegestaan;
 • het toepassen van een gelijke goothoogte aan de voor- en achterzijde van de aanbouw;
 • het verder van de dakranden plaatsen van de ramen in de zijgevel van de aanbouw;
 • het toepassen van een kantpan in plaats van een boeiboord/windveer.

Tevens wordt als suggestie meegegeven een verbinding tussen de berging en de keuken aan te brengen en het bestaande verlaagde plafond overal te verwijderen.

Noordweg 171 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een dakkapel op het rechter dakvlak van de woning
 • Advies: Niet akkoord

Het Adviesteam ziet in de motivatie van het ingediende bezwaarschrift tegen het weigeren van de vergunning voor het plaatsen van een dakkapel op het rechter dakvlak van deze woning in het beschermde stadsgezicht “Noordweg”, geen aanleiding op haar eerder uitgebrachte negatieve advies terug te komen. Het voorstel voor het plaatsen van genoemde dakkapel is niet akkoord.

De motivatie voor het bezwaar luidt: “Door het plaatsen van een dakkapel met exact dezelfde materialen en afmetingen als aan de linkerkant reeds geplaatst is ontstaat er een symmetrisch beeld. Technisch gezien kan de kapvorm ook niet anders uitgevoerd worden in verband met de vloerhoogte”.

Tevens zijn drie voorbeelden van panden elders aan de Noordweg, met op beide dakvlakken geplaatste dakkapellen, toegevoegd.

Het Adviesteam merkt daarbij op dat het ontstaan van een symmetrisch beeld na het plaatsen van de dakkapel niet opweegt tegen de aantasting van het dakvlak door zowel de te forse afmetingen van de dakkapel als de te hoge plaatsing op het dakvlak. Er blijft daardoor te weinig van het relatief kleine dakvlak over.

Daarbij komt dat symmetrie geen beleidsuitgangspunt is en in dit specifieke geval de aantasting van de beeldkwaliteit er eerder door wordt verergerd, doordat de negatieve impact van de al aanwezige dakkapel op het linker dakvlak erdoor wordt versterkt.

Wat betreft de technische aspecten, de te geringe hoogte tussen de vloer en de nok, merkt het Adviesteam op dat dit geen onderdeel uitmaakt van de toets aan de in de nota opgenomen criteria en/of de toets aan redelijke eisen van welstand. Historische panden, als deze woning in een beschermd stadsgezicht, zijn met de uitgangspunten en gebruiksmogelijkheden ontworpen gangbaar voor die tijd. Het gevolg is dat het niet altijd mogelijk is het pand, of delen daarvan, aan te passen aan de wensen van de huidige tijd, zonder het uiterlijk van het pand aan te tasten.

Tot slot merkt het Adviesteam op dat de getoonde voorbeelden andere woningen/woningtypen betreft die wat betreft architectuur niet zijn te vergelijken met deze woning. Wat bij het ene woningtype acceptabel is hoeft dat bij een andere woning niet te zijn. Daarbij komt dat onduidelijk is of de dakkapellen in getoonde voorbeelden voldoen aan de in de nota opgenomen criteria en/of dateren van voor de invoering van het welstandsbeleid/het vaststellen van de welstandsnota (nota ruimtelijke kwaliteit).

Noordweg 402 Middelburg

 • Voor: het verduurzamen en renoveren van hof welgelegen
 • Aanvrager: Tandartspraktijk Dieleman
 • Advies: Aangehouden

Het aangepaste plan voor het realiseren van een aanbouw aan de monumentale schuur bij deze voormalige boerderij wordt door de architect en de opdrachtgeefster mondeling toegelicht.

Het Adviesteam constateert dat aan de opmerkingen op het vorige plan tegemoet is gekomen. Het huidige voorstel is op hoofdlijnen akkoord.

Verzocht wordt het plan verder uit te werken en daarbij met onderstaande opmerkingen rekening te houden:

 • voer de aanbouw/uitbreiding zo abstract mogelijk uit en benader daarbij zo veel mogelijk het getoonde beeld;
 • beperkt de ingrepen (verbreden bestaande gevelopening, aanbrengen extra gevelopening) in de schuur tot een minimum (breng daarnaast de waterkering bij de ontmoeting van het platte dak van de aanbouw met de gevel aan in een lintvoeg);
 • leg de detaillering en de toe te passen kleuren en materialen ter goedkeuring voor.

Plein 1940 5 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van twee vaste parasols
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het voorstel voor het plaatsen van twee vaste parasols op het terras bij dit pand voldoet niet aan de in de nota (terrassenbeleid) opgenomen criteria:

 • de oppervlakte van de parasols (36 m2) is groter dan de maximaal toegestane oppervlakte van 20 m2;
 • de kleur wijkt (te sterk) af van het in de nota opgenomen kleurenpallet.

Het Adviesteam ziet geen aanleiding van de in de nota opgenomen criteria af te wijken. Het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt parasols te plaatsen met een maximum oppervlakte van 20m2 (per parasol) in een iets donkerder kleur.

Plein 1940 5 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een windscherm, meubilair en het wijzigen van de pui
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het plaatsen van een windscherm en terrasmeubilair en het wijzigen van de pui is akkoord mits:

 • de borstweringen (“schrootjes”) van de pui en het windscherm in de (donkere) kleur van de pui worden uitgevoerd (de kleur als aangegeven op de vergunningstekening);
 • de bestikkering, folies op de ramen maximaal 30% van het totale raamoppervlakte beslaan.

Sint Pieterstraat 19 Middelburg

 • Voor: het vervangen van een kozijn met beglazing
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het vervangen van het kozijn in de voorgevel van dit pand voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria:

 • kunststof ramen zijn (in bestaande bouw) niet toegestaan;
 • de bestaande kozijn- en raamindeling (schuiframen) wordt niet gehandhaafd;
 • de bestaande detaillering en profilering wordt niet gehandhaafd.

Het Adviesteam ziet in dit geval geen aanleiding van de in de nota opgenomen criteria af te wijken. Het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt de bestaande indeling en detaillering en het bestaande materiaal (hout) te handhaven en te onderzoeken of de huidige houtafmetingen voldoende zijn om dubbelglas te plaatsen (na frezen/aan de binnenzijde opdikken van de bestaande houtprofielen).

Verwerijstraat 51 Middelburg

 • Voor: het omzetten van bestemming
 • Ontwerp: Buro Sro
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het herbestemmen van (een deel) van dit voormalige schoolgebouw (rijksmonument) is in principe akkoord.

Geadviseerd wordt het pand waar nodig te “strippen” en, aan de hand van de bevindingen als gevolg daarvan, het plan verder uit te werken. Uitgangspunt bij die verdere uitwerking is dat de monumentale waarden van het pand zoveel mogelijk intact worden gelaten.

Een definitief advies wordt tot die tijd uitgesteld.

Vlasmarkt 30 Middelburg

 • Voor: het intern verbouwen van het pand en het plaatsen van een overkapping op het balkon
 • Ontwerp: Bouw Adviesburo Vlissingen
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste plan voor het intern verbouwen van en het plaatsen van een overkapping op het balkon bij dit pand is akkoord.

Wagenaarstraat 13 Middelburg

 • Voor: het aanpassen van het restaurant met bovengelegen woning tot appartementen
 • Aanvrager: Murre-De Visser Beheer B.V.
 • Architect: Burosalt B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het verbouwen van het restaurant met bovenwoning tot appartementen is akkoord mits:

 • de doorbreking van de achtergevel achterwege wordt gelaten. Los de toegang naar de buitenruimte van dit appartement op een andere manier op;
 • de extra dakramen achterwege worden gelaten;
 • de extra deur tussen woonkamer en hal van appartement 2 achterwege wordt gelaten. Breng een extra deur aan in de nieuw te plaatsen wand langs de hal.

Molenwater 99 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van zonnepanelen met print op de voorgevel van de Schouwburg
 • Aanvrager: Studio Solarix
 • Advies: Akkoord

Het Adviesteam gaat akkoord met de getoonde voorkeursvariant “rode lijnen met middel of grote afstand in de matte uitvoering”.

Achter de Houttuinen 8

Voorgesteld is om de zijgevel met daarop de geschilderde reclame-uiting “cityhotel WOOD” te laten begroeien met (klim)planten.

Hoewel het Adviesteam dit een sympathiek idee vindt, wordt sterk getwijfeld aan de praktische uitvoerbaarheid en aan de kwaliteit van de groenvoorziening in zowel de beginfase als op de lange(re) termijn. Het voorstel is om die reden niet akkoord.