Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 30 juli 2020.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- /beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • P. Mondeel, secretaris

Griffioenstraat 40 Middelburg

 • Voor: het realiseren van een tuinkamer
 • Advies: aanhouden

Het adviesteam vindt voorliggende informatie te summier om een oordeel te kunnen geven. In ieder geval is nog nodig een situatietekening die het voorgestane initiatief van alle kanten zichtbaar en leesbaar maakt. Hiervoor zijn duidelijke foto’s, (gehele) plattegronden geveltekeningen en situatietekening nodig.

Kruitmolenlaan 185 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een fysio- en lifestylecentrum
 • Advies: niet akkoord

Het Adviesteam stelt vast dat het gebouw vanuit stedenbouwkundig oogpunt bezien op de juiste locatie is gesitueerd. Een situatietekening die inzicht geeft in de relatie met de omgeving c.q. openbare ruimte ontbreekt nog. Overigens wordt opgemerkt dat eerdere adviezen met betrekking tot de architectuur van het gebouw met name wat betreft de door het Adviesteam voorgestane “verticaliteit” niet zijn gevolgd. Alleen in het laatste beeld van de voorliggende presentatie ziet het Adviesteam perspectief en zou nader onderzoek op zijn plaats zijn. Waarbij opgemerkt wordt dat op meerdere wijze hier invulling aan kan worden gegeven. Daarnaast wordt aangegeven dat het weinig zinvol is om plannen te bespreken die niet reageren op eerder gegeven adviezen.

Nieuwstraat 19 Arnemuiden

 • Voor: het realiseren van een dakopbouw en het vervangen van de kozijnen en ramen in het pand
 • Advies: akkoord

Het Adviesteam spreekt waardering uit voor de inspanningen van initiatiefnemer om het bouwplan af te stemmen op door hen gegeven adviezen. Vastgesteld wordt dat ten behoeve van de vergunningaanvraag nog een doorsnedetekening van de aanbouw moet worden aangeleverd en er in de bouwtekening van het dak nog een kleine correctie moet worden doorgevoerd.

Mortiere fase 10 B

 • Voor: het bouwen van 32 woningen
 • Advies: akkoord, mits

Het Adviesteam is akkoord met het voorliggende bouwplan, mits de muurtjes in de voortuinen worden uitgevoerd conform eerdere fasen. Met de vijf losstaande, naar voren geplaatste garages kan worden ingestemd. Verder wordt geadviseerd om de pv panelen voor zover mogelijk op de achterdakvlakken te positioneren, deze in rechte vlakken uit te voeren (geen happen eruit) en zwarte panelen op zwarte daken aan te brengen (dus geen rode daken toe te passen) als de PV panelen aan de voorzijde geplaatst worden.

Walcherseweg 168 Middelburg

 • Voor: Het uitbouwen van de Mondzorg Praktijk
 • Advies: akkoord

Het Adviesteam stemt in met het voorliggende bouwplan.

Oranjeplaat 50 Arnemuiden

 • Voor: het aanpassen van de woning
 • Advies: akkoord

Het Adviesteam is akkoord met de nu voorliggende uitwerking van de hoofdvolumes van de woning en de gekozen materialisatie. Voor de verdere uitwerking dienen geveltekeningen (schaal 1:100) overgelegd worden van de bestaande en de nieuwe situatie. Deze tekeningen zijn nodig voor het definitieve advies en ook voor de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Buitenruststraat 22

 • Voor: het aanpassen van de gevel
 • Advies: niet akkoord

Het Adviesteam staat positief tegenover de voorliggende opwaardering van het hotel. Geadviseerd wordt om in het volgende ontwerp aandacht te geven aan de volgende punten:

 • Voor(entree)plein betrekken bij de nieuwe inrichting.
 • De haag aan de voorzijde oogt met circa 2 meter erg dominant en hoeft (vanwege privacy) niet hoger dan 1,50 meter te worden.
 • De vorm van de luifel aan te laten sluiten bij de het bestaande gebouw (bestaat nu uit veel onlogische hoeken).

Koudekerkseweg 165

 • Voor: het plaatsen van een hekwerk
 • Advies: aanhouden

Het Adviesteam vindt voorliggende informatie onvoldoende om een advies te kunnen geven. Duidelijk moet worden gemaakt hoe het hekwerk er precies uit gaat zien, hoe groot het wordt en waar het precies wordt aangebracht (duidelijke situatie tekening & luchtfoto).

Ruyterstraat 24 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de woning
 • Advies: niet akkoord

Het Adviesteam stelt vast dat het nu voorliggende bouwplan (juli 2020) aanzienlijk afwijkt van het eerdere bouwplan (juni 2020) waarmee blijkens het advies van 18 juni jl. was ingestemd met de opmerking om maatvoering te overleggen. Geadviseerd wordt om gevolg te geven aan voormeld advies. En verdere uitwerking van het juni-ontwerp te overleggen (details en materialisering).

Keetweg 11 Arnemuiden

 • Voor: plaatsen zendmast
 • Advies: akkoord

Het Adviesteam stemt in met het voorliggende bouwplan.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • P. Mondeel, secretaris

Lange Noordstraat 41 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van het appartement op de eerste verdieping links achter
 • Advies: akkoord

Het Adviesteam stemt op basis van het bezoek op 16 juli jl. in met het voorliggende bouwplan. Tijdens dat bezoek is waargenomen dat de voorgestelde verhoging, het verwijderen van enkele delen van een dak en delen van een bovendakse opbouw geen wezenlijke aantasting vormen van de monumentale waarden van het pand.

Molenwater 33 Middelburg

 • Voor: het herstellen van het dak
 • Advies: niet akkoord

Het Adviesteam stemt niet in met het voorliggende herstelplan voor het dak. Geoordeeld wordt dat waterdicht folie moet worden toegepast en dat dezelfde dakpannen terug aangebracht moeten worden. Kapotte dakpannen kunnen/dienen vervangen worden door dezelfde oude dakpannen, die nog voldoende verkrijgbaar zijn bij tweede hands bouwmaterialen bedrijven (bijvoorbeeld bij “Dakpannen Zeeland”).

Molenwater 101 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een frame met zonnepanelen
 • Advies: aanhouden

Het Adviesteam spreekt van een interessant initiatief, maar is van oordeel dat een nadere rapportage nodig is om te kunnen beoordelen of de constructie niet te belastend (regen, sneeuw, wind) zal zijn voor het gebouw. Als suggestie wordt meegegeven om na te gaan of leipanelen mogelijk een beter alternatief zijn.

Oude Kleverskerkseweg 1 Arnemuiden

 • Voor: Het aanvragen van de status gemeentelijk monument
 • Advies: akkoord

Onder verwijzing naar het hiertoe opgestelde advies wordt ingestemd met aanwijzing van de boerderij tot gemeentelijk monument.

Turfkaai 3

 • Voor: Het aanleggen van een terrasboot tegenover het horecabedrijf aan de Turfkaai 3
 • Advies: akkoord

Het Adviesteam stemt in met het nu voorliggende plan.

Vlasmarkt 13 Middelburg

 • Voor: Het intern verbouwen tot appartementen
 • Advies: akkoord

Het Adviesteam stemt in met voorliggende aanpak en ziet de nadere uitwerking met belangstelling tegemoet.

Nieuwe Kerkgang 1-1B Middelburg

 • Voor: Het verbouwen van het monument
 • Advies: akkoord

Het Adviesteam stelt vast met de voorziene pv panelen eerder is ingestemd en dat het overigens interne verbouwingen betreft waarbij er geen aantasting zal plaatsvinden van monumentale waarden. Het uiterlijke beeld verandert verder niet.

Deel III: WARK

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • M.L.J. Bimmel, lid
 • P. Mondeel, secretaris

Kanaalweg herinrichting

Robbert Lancel (afdeling Leefomgeving) geeft een uitgebreide toelichting op het voorliggende voorontwerp tot herinrichting van de Kanaalweg ter plaatse van het station.

Het Adviesteam neemt met veel waardering kennis van de presentatie en de hierop gegeven toelichting. De volgende aandachtspunten worden vervolgens benoemd:

 • Inzichtelijk maken van de verrommeling van de huidige inrichting van de openbare ruimte en bezien welke versobering/vereenvoudiging daarin kan worden bereikt om een rustiger beeld te kunnen realiseren.
 • De fietsenstallingen meenemen in de verdere uitwerking van het plan.
 • Doorsnedetekening toevoegen om inzicht te krijgen in de niveauverschillen.
 • Gesprek aangaan met Prorail (eigenaar station) over voorgestane initiatieven en de uitvoering daarvan.
 • Vergroening van het gebied is een zeer belangrijke verbetering.

Noordweg/Willem Arondeusstraat Middelburg

Door architect M. Jansen wordt een uitgebreide toelichting gegeven op voorliggende presentatie van de stedenbouwkundige inpassing van 7 woningen. Het Adviesteam neemt hier met waardering kennis van en benoemt navolgende aandachts- en verbeterpunten:

 • Het opdelen in twee blokken is positief en mogelijk kan nog met het meest oostelijke volume geschoven worden om nog meer het voorgestane beeld van een hofje op te roepen.
 • Gestreefd moet worden naar meer éénheid/rust en niet naar 7 individuele woningen. Aandacht voor volumes en hoogtes van de woningen (1 of 1,5 bouwlaag in plaats van 2 bouwlagen) en daken (langskappen in plaats van dwarskappen) wordt als suggestie meegegeven. Dit ook in relatie met het beschermd dorpsgezicht en de omringende hoogtes.
 • Hoekwoningen iets meer naar voren positioneren (hofjesidee) en overhoeks ontwerpen.
 • Toevoegen van doorsnedetekeningen.
 • Geadviseerd wordt over de inrichting van de openbare ruimte, de breedte van het voet en fietspad e.d. te overleggen met de afdeling stedenbouw. Het oogt nu (te) krap.

De architect geeft aan de opmerkingen van het Adviesteam mee te nemen in het volgende ontwerp.