Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 28 mei 2020.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- / beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • P. Mondeel, secretaris

Bezaanschuit ongenummerd Arnemuiden

 • Voor: het bouwen van negen woningen
 • Advies: akkoord, mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Uitbreidingswijken en BKP Hazenburg.

Het adviesteam is akkoord met het voorliggende bouwplan, mits:

 • PV panelen op het dak een helder vierkant of rechthoekig vlak vormen, dakramen zouden daarbij mogelijk ingepast kunnen worden.
 • De positie van de HWA (voorgevel) wordt heroverwogen, waarbij deze niet voorlangs het verbijzonderde metselwerk wordt aangebracht.

Slaak 21 Arnemuiden

 • Voor: het bouwen van een woning met vrijstaande garage
 • Advies: akkoord, mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Uitbreidingswijken en BKP Hazenburg 2.

Het adviesteam is akkoord met het voorliggende bouwplan, mits:

 • Het dak geheel gelijk loopt of duidelijk ongelijk met een verschil van minimaal 1 meter wordt uitgevoerd.
 • Details van de kozijnen worden aangeleverd, waaruit blijkt dat er “echte” roedes worden toegepast.
 • Een deur in jaren ’30 stijl wordt toegepast (overigens wordt ingestemd met de positie van de deur).
 • Een kleurenstaat en steenmonsters ter beoordeling worden aangeleverd.

Poelendaelesingel 10 gebouw B Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het bestaande gebouw tot 81 wooneenheden voor studenten
 • Advies: aanhouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Handel en kantoren.

Het adviesteam spreekt van een ongelukkige gang van zaken, omdat zij niet in een eerder stadium betrokken is bij voorliggend bouwplan. Het betreft immers een zeer prominent gebouw. Dit had wellicht onnodige vertraging kunnen voorkomen. Initiatiefnemers onderkennen dat het proces geen schoonheidsprijs verdient. Door hen wordt de hoop uitgesproken dat snelle voortgang nu mogelijk wordt en daartoe zijn naar aanleiding van het advies van het WARK van 7 mei jl. diverse initiatieven genomen, die onder meer zijn neergelegd in een notitie van 18 mei jl. De notitie wordt vervolgens puntsgewijs doorgenomen, nader toegelicht en zo nodig voorzien van een reactie:

 • De (originele) architect van het gebouw heeft ingestemd met het (ver)bouwplan.
 • Dichtzetten deuren (begane grond); glas in de deuren niet meer afplakken maar behouden en aan de binnenzijde lage radiatoren voor het glas zetten. Geen afgetimmerde borstwering toepassen.
 • Vluchtdeuren op de verdiepingen; uitwerken details met foto’s en tekening bestaand en nieuw.
 • Entrees; doortrekken pui, waardoor strak geheel ontstaat en daarbij duidelijk de gevolgen voor boven- en onderaansluiting in beeld brengen. Pui uitwerken, detailleren en volledig transparant uitvoeren.
 • Ventilatieroosters in ramen; onderkend wordt dat ventilatierooster nodig zijn, maar nader onderzocht dient te worden op welke wijze deze het aangezicht minimaal veranderen. Productinformatie, details aangeven en te openen delen aangeven.
 • Gevelroosters; “bol” in rvs/aluminium kleur.
 • Hoge vluchttrap; ingestemd wordt met de gekozen situering, waarbij de vluchttrap een antraciet kleur verkrijgt.
 • Verbeteren tekenwerk; de eerder door het adviesteam gemaakt opmerking blijft staan.
 • Toevoegen beter fotomateriaal; de eerder door het adviesteam gemaakt opmerking blijft staan.

Gerbrandylaan 1 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een overkapping en schutting
 • Advies: akkoord, mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en uitbreidingswijken.

Het adviesteam stelt vast dat het bouwplan op een markante hoek wordt uitgevoerd en duidelijk zichtbaar is vanuit het openbaar gebied. Met het bouwplan kan worden ingestemd, mits hetzelfde materiaal als het hoofdvolume wordt toegepast (metselwerk of steenstrips) en er een groene (natuurlijke) erfafscheiding wordt gerealiseerd. Vanaf 1 meter achter de voorgevel (maximaal 1 meter hoog) naar de voorzijde en minimaal 1.8 meter hoog naar de achterzijde.

Quarleshavenstraat 30 Nieuw- en Sint Joosland

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Advies: akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en uitbreidingswijken.

Het adviesteam stemt in met het nu voorliggende bouwplan.

De Ruyterstraat 24 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het pand
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Middelburgs profiel.

Het adviesteam oordeelt in zijn algemeenheid dat het bouwplan te ingrijpend is en afbreuk doet aan de heldere structuur van het pand. De dakkapel aan de voorzijde oogt geforceerd en voldoet niet aan de richtlijnen. Deze zou meer afgestemd moeten zijn op dakkapellen van naastgelegen panden (dunne dakranden en geen dichte delen in de voorgevel).Het adviesteam kan zich, gelet op de naastgelegen panden,  2 kleine in plaats van 1 dakkapel aan de voorzijde voorstellen. De voorgestane opbouw aan de achterzijde doet afbreuk aan de heldere opzet van het hoofdvolume en het aanzicht van de zijgevel. Het adviesteam kan niet instemmen met deze opbouw.

Sloehavenstraat 21 Nieuw- en Sint Joosland

 • Voor: het bouwen van een dakopbouw door middel van het verlengen van de nok
 • Advies: akkoord, mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en uitbreidingswijken.

Het adviesteam is akkoord met het bouwplan, mits de dakopbouw in een donkere kleur wordt uitgevoerd. Verder wordt als suggestie meegegeven om glas in plaats van dichte panelen toe te passen.

Oranjeplaat 50 Arnemuiden

 • Voor: het aanpassen van de woning
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, buitengebied, gebied 6 (recreatie).

Het Adviesteam blijft van oordeel dat de berging en de carport tenminste 1 meter achter de voorgevelrooilijn gebouwd moeten worden, zoals in het advies van 7 mei jl. is verwoord. Verder ontbreekt in voorliggende documentatie het materiaalgebruik, de toe te passen kleuren en nadere detaillering.

Veerseweg 22 Middelburg

 • Voor: het vervangen van de garagedeuren door een geïsoleerde ruit
 • Advies: akkoord, mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en uitbreidingswijken.

Het adviesteam is van oordeel dat de grote glasplaat enigszins detoneert in het straatbeeld. Met het bouwplan kan worden ingestemd, mits één deur wordt geopend en vastgezet tegen de gevel en de andere deur wordt dichtgezet. Op deze wijze zal de opening de helft kleiner worden dan in het voorliggende bouwplan.

Hammarskjöldlaan 12 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van de woning
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en uitbreidingswijken.

Het adviesteam stelt vast dat in deze buurt meerdere woningen (later) met een kap zijn uitgebreid. Met deze uitbreiding kan in principe worden ingestemd, maar dan dient de voorliggende uitvoering verbeterd te worden. Door het ontbreken van verbinding tussen begane grond en dak, kan er wat betreft uiterlijke verschijning niet gesproken worden van één woning. In dat opzicht behoeft het bouwplan nadrukkelijk verbetering. Verder dienen de dakpannen een antraciet kleur te verkrijgen.

Beneluxlaan 16 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van het pand
 • Advies: akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Uitbreidingswijken.

Het adviesteam en initiatiefnemers wisselen uitgebreid van gedachten over het voorliggende ontwerp in vergelijking met schetsontwerp dat eerder in het WARK is behandeld. Het adviesteam kreeg destijds de indruk dat er een kwalitatief goed en strak beeld werd neergezet en dat hier nu in het voorliggende ontwerp afbreuk aan wordt gedaan door met name de toepassing van plaatmateriaal, waarin naden duidelijk zichtbaar zijn. Nog tijdens het overleg geven initiatiefnemers (per email) bij nader inzien aan dat de gevels zullen worden gestukt. Met deze uitvoering stemt het adviesteam in, alsmede met de gekozen erfafscheiding. Tenslotte wordt vastgesteld dat er geen bomen zullen worden verwijderd.

Kruitmolenlaan 185 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een fysio- en lifestylecentrum
 • Advies: aanhouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Uitbreidingswijken.

Het adviesteam neemt kennis van de nadere toelichting namens initiatiefnemers op voorliggende stedenbouwkundige presentatie die met name gericht is op de locatie van het gebouw. Vervolgens wordt hierover uitgebreid van gedachten gewisseld. Het adviesteam is en blijft van oordeel dat de entree zichtbaar en dus aan de zijde van de Kruitmolenlaan gerealiseerd zou moeten worden. Niet aan de achterzijde, zoals door initiatiefnemers nadrukkelijk wordt voorgestaan. Aan door initiatiefnemers benoemde nadelen (parkeren en beperkte ruimte voor fysio buiten) kan naar het inzicht van het adviesteam door een logische stedenbouwkundige inpassing tegemoet worden gekomen. Afgesproken wordt dat initiatiefnemers deze mogelijkheden nader zullen onderzoeken en een hierop aangepast plan ter beoordeling (eventueel tussentijds) aan het WARK zullen voorleggen.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • drs. P.W. Sijnke, historicus, vervangend lid
 • P. Mondeel, secretaris

Dam 6 Middelburg

 • Voor: het opdelen van het pand in appartementen
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Middelburgs profiel.

Het adviesteam ziet in het overgelegde rapport van de bouwwinkel van 12 mei 2020 geen aanleiding om haar advies van 7 mei 2020 te herzien. Niet kan worden ingestemd met door initiatiefnemers voorgestane locatie voor de trap, omdat hiermee meer historische schade wordt aangericht dan de locatie waarmee het adviesteam wel kan instemmen.

Lange Delft 17 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van en winkelpand met boven woningen
 • Advies: akkoord, mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Middelburgs profiel.

Het adviesteam stemt in met het voorliggende bouwplan, mits de beplating in een matte zinkkleur wordt uitgevoerd. Als suggestie wordt meegegeven om de balklaag wat betreft bouwfysica toekomstbestendig uit te voeren, door de balkkoppen ongeveer 20 centimeter vrij te houden van isolatie (recente publicatie RdMZ).

Noordweg 128 Middelburg

 • Voor: het bouwen van zeven levensloopbestendige woningen
 • Advies: aanhouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, Beschermd Stadsgezicht en Middelburgs profiel.

Het adviesteam neemt kennis van overgelegde informatie en toelichting hierop van en namens initiatiefnemers gericht op wijziging van het bestemmingsplan op de onderhavige locatie. Uitgebreid wordt gesproken over de stedenbouwkundige invulling van het gebied en de architectuur van de woningen. Bij de verdere uitwerking zal rekening gehouden worden met de volgende (uitgangs)punten:

 • Het planologisch toevoegen van extra woningen is akkoord.
 • Wat betreft beeldkwaliteit meer aansluiten op de omgeving met kapwoningen (hedendaagse uitvoering toegestaan).
 • De stedenbouwkundige uitvoering heroverwegen; goede beëindiging van de straat als een soort hofje en niet een op zichzelf staand blok. Het verschuiven van het bouwblok om meer ruimte aan de voorzijde te realiseren wordt daarbij voor zover mogelijk voorgestaan.
 • Aandacht voor de overgang privé tuin naar de gedeelde tuin: erfafscheidingen, landschappelijke inpassing.

Deel III: Overig

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • P. Mondeel, secretaris

Briëtwoningen

Door het adviesteam wordt aangegeven dat een bouwhistorisch onderzoek wordt afgewacht om een advies te kunnen geven over de monumentale waarde van de woningen. Voorliggende presentatie (spelregelkaarten) door Woongoed staat hier los van. Hierop geeft Woongoed aan hoe het proces met buurtbewoners, gemeente en andere betrokkenen is verlopen.

Het adviesteam neemt hier kennis van en geeft aan dat voorliggende informatie in een vervolgfase wellicht zou kunnen worden aangevuld met een heldere analyse betreffende de stedenbouwkundige en architectonische kenmerken.

Flitstoets isolatieglas

Het adviesteam neemt kennis van het vastgestelde beleid isolatieglas.