Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 26 maart 2020.

 Deel I: Adviezen ruimtelijke- / beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • P. Mondeel, secretaris

Molendijk 58 Nieuw- en Sint Joosland

 • Voor: het uitbreiden van de woning
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 2 de nieuwe dorpskernen.

Het Adviesteam ziet het voorstel niet als verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de woning en haar directe omgeving.

De uitbouw moet ondergeschikt zijn aan het hoofdvolume, voorzien van een plat dak.

Het adviesteam kan zich voorstellen, dat een uitbouw met een plat dak op een maximale hoogte van de bestaande goot, een ondergeschikte uitbouw kan zijn.

Het plan moet echter wel binnen het bestemmingsplan passen.

Een dakkapel op het bestaande achterdak is binnen de bestaande richtlijnen denkbaar.

Het Adviesteam gaat niet akkoord met het voorliggende plan.

Scheldepoortstraat 52 Nieuw- en Sint Joosland

 • Voor: het plaatsen van een dakopbouw
 • Advies: aanhouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Uitbreidingswijken.

Als blijkt dat nummer 66 en nummer 24 in dezelfde straat op de beschreven manier zijn uitgevoerd kan het adviesteam akkoord gaan. Maar het adviesteam wil daarvan graag een foto zien. (Google streetview laat namelijk geen uitbouwen of dakopbouwen zien).

Het voorliggende plan wordt aangehouden in afwachting van de gevraagde foto’s.

Toorenvliedtwegje 8 Middelburg

 • Voor: het aanbouwen van een serre
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Uitbreidingswijken.

De serre zoals gepresenteerd in het voorliggende plan is niet een ondergeschikte toevoeging aan de woning. Tevens mist het ontwerp aansluiting met de architectuur van de woning. De serre zoals gepresenteerd is denkbaar aan de achterzijde van een woning, want dan zou deze niet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte.

Indien het wenselijk is om aan de voorzijde van de woning uit te breiden, adviseert het Adviesteam om een ondergeschikt volume toe te voegen, zowel in maat en schaal als in beeld. Een uitbreiding aan de voorzijde dient minimaal 1 meter uit de voorgevel te worden gesitueerd, onder de goot van het bestaande huis te blijven, aan te sluiten bij de architectuur van het huis en passend in het straatbeeld te zijn.

Tevens mist het Adviesteam bouwkundige tekeningen om het plan goed te kunnen beoordelen. Voor het beoordelen van een aangepast voorstel, vraagt zij om goede bouwkundige tekeningen, details, informatie over toegepaste materialen en kleuren.

Het Adviesteam gaat niet akkoord met het voorliggende plan.

Bachweg, kavel 5 Middelburg

 • Voor: het oprichten/bouwen van een zwemschool
 • Advies: aanhouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, 4 Handel en Kantoren en BKP.

 • Het gebouw en de architectuur zien er veelbelovend uit.
 • Architect wordt gevraagd om het gebouw binnen de randvoorwaarden van het beeldkwaliteitsplan te plaatsen en dit inzichtelijk te maken met situatie tekening, inrichtingsvoorstel en 3D beelden. En hierin ook de taluds en de parkeerplaatsen mee te nemen. Het Adviesteam vraagt zich af of de het gebouw niet beter aansluit op de omliggende ontwikkelingen als het op een 1 meter hoge plint wordt gezet, in plaats van dat deze de aansluiting vindt door middel van taluds.

Het voorliggende plan wordt aangehouden in afwachting van de gevraagde informatie.

Slaak 21 Arnemuiden

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, uitbreidingswijken en het beeldkwaliteitsplan (BKP) Hazenburg 2.

Het voorliggende plan is akkoord mits:

 • De voordeur en entree meer uitstraling krijgt.
 • De goten op gelijke hoogte worden uitgevoerd of een merkbaar hoogte verschil kennen.

Kruitmolenlaan 185 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een fysio- en lifestylecentrum
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Uitbreidingswijken.

Het Adviesteam is van mening dat het gebouw een te summiere relatie aangaat met de omgeving en vraagt de architect om meer connectie met de wijk te zoeken. De positie van de entree kan daar een belangrijke rol in spelen, door deze bijvoorbeeld in het verlengde van de Vluchtenburgstraat te situeren.

Het Adviesteam kan zich wel een autonome uitstraling van het gebouw voorstellen en ook dan moet de connectie met de omgeving sterker worden vormgegeven.

De architectuur is verder niet stijlvast en mist definitie. Ook de overhoekse benadering moet sterker en meer helder worden uitgewerkt.

Daarnaast heeft het ontwerp weinig ruimte ter plaatse van de zuidwesthoek. Dit vraagt om een andere benadering van de hoek, door bijvoorbeeld het afronden of het afschuinen van de hoek. Ook kan worden gedacht het volume iets van het kruispunt af te schuiven.

Verder wordt de architect gevraagd de situatietekening te voorzien van de bestaande bomen en aan te tonen dat deze behouden kunnen blijven.

Het Adviesteam gaat niet akkoord met het voorliggende plan.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • drs. M.U. Stallenberg, architectuurhistoricus, lid
 • P. Mondeel, secretaris

Turfkaai 17-19 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het pand
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Middelburgs profiel.

Het plan betreft; het verbinden van de zolders door middel van het doortrekken van de dakkapel aan de rechterzijde van het linker pand naar het rechter pand. En een loggia aan de rechterzijde van het rechterpand. Pand ligt op een prominente zichtlocatie (hoek Turfkaai-Vismarkt) en het dak is duidelijk zichtbaar vanuit de openbare ruimte.

Advies; Loggia niet akkoord, gesloten dakvlak handhaven in verband met onder andere zichtlocatie. Een loggia doet onevenredig afbreuk aan de historische beeldkwaliteit van de gevelwand en de gesloten structuur van daken in het beschermde stadgezicht, de noodzaak is tevens twijfelachtig.

Dakkapel doortrekken is akkoord maar afwerken met schuinde dakvlakken en oranje rode pannen. Suggestie: dakkapel verkleinen (zie als voorbeeld de foto’s belendingen). Dakraam kan maar zo klein als mogelijk. Schoorsteen handhaven conform plan.

Herengracht 120 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een omheining om de gehele tuin
 • Advies: akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Middelburgs profiel.

Het Adviesteam ziet geen aanleiding om het aanbrengen van onderhavige erfafscheiding in voorgestane uitvoering te weigeren. Het gegeven dat de tuin is gelegen achter een gemeentelijk monument is hierop niet van invloed, ook al omdat er sprake is van een omkeerbare (reversibel) situatie.

Singelstraat 2A Middelburg

 • Voor: het vervangen van glas
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Middelburgs profiel.

Het Adviesteam is niet akkoord in verband met de geringe afmetingen van de roeden. Maximaal 1/3 infrezen of achterzet beglazing toepassen is.

Beenhouwerssingel 85 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een poort
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Middelburgs profiel.

Het Adviesteam stelt vast dat de deuren en de scharnieren niet tijdens de bouw van dit bouwsel (uit de 20e eeuw) zijn gebouwd, maar zijn hergebruikt en later in de 20e eeuw toegevoegd. Helaas is in de gevelopening een pui geplaatst, die wat vreemd is voor de ‘achterkant situatie’. Om deze reden kan het Adviesteam zich voorstellen om een dichte deur voor de huidige deuren in de plaats te laten komen. Een traliewerk is niet passend in een gevelopening van een stenen gebouwtje.

Het Adviesteam is niet akkoord vanwege het bovenstaande en de zichtlocatie. De historische beeldkwaliteit van het ensemble van lage bijgebouwen langs de Beenhouwerssingel en de van oorsprong middeleeuwse vestinggracht. Deze gevelwand bestaat logischerwijs uit bijgebouwen en muurwerken met traditionele uitstraling behorend bij de daar achter gesitueerde monumentale panden langs de Vlissingsestraat. Een traliewerk past niet in dit ensemble.

Vlasmarkt 42 Middelburg

 • Voor: het vervangen van een deur van het pand
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Middelburgs profiel.

Het Adviesteam is van oordeel dat de deur moet worden teruggebracht zoals deze voorheen was (ca. rond einde eerste en begin tweede kwart van de 20e  eeuw daterende deur).

Beenhouwerssingel 2 – 27 Middelburg

 • Voor: het uitvoeren van schilderwerkzaamheden
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Middelburgs profiel.

Het Adviesteam stelt vast dat bakstenen niet geschilderd mogen worden (volgens de beleidsnota 2016 is het schilderen van schoon metselwerk niet toegestaan), dat de grijstint niet akkoord is en geeft als suggestie mee minder contrasten in het schilderwerk voor een rustiger beeld. De witte kleur zou minder wit moeten zijn voor een beter en rustiger beeld. De witte of beige kleuren komen voor op de kozijnen en zou eenduidiger kunnen worden met 1 kleur voor alle kozijnen.

Het Adviesteam is niet akkoord en oordeelt dat aanpassen kleuren aan het beleid en een kwaliteitsverbetering ten opzichte van het voorstel is gewenst.

Spanjaardstraat 49 Middelburg

 • Voor: het intern verbouwen van het pand
 • Advies: aanhouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Middelburgs profiel.

Het Adviesteam heeft voor een volledige beoordeling meer foto’s nodig in verband met het weghalen van plafond-, vloer- en wandafwerkingen. Tevens is afgesproken dat nader tekenwerk zal worden aangeleverd.

Dam 6, 6a t/m 6G Middelburg

 • Voor: het opdelen van het pand in appartementen
 • Advies: akkoord, mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Middelburgs profiel.

Het Adviesteam heeft voorkeur voor planvariant B (en niet A), in verband met het behoud van de intacte (waardevolle) samengestelde balklaag van het hoofdgebouw. Het achterhuis heeft een beschadigd en incompleet balkvak waar minder schade aangericht zal worden als de trap daar komt.

Stationsstraat 6 Middelburg

 • Voor: het realiseren van een hotel in voormalig kantoorpand
 • Advies: akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Middelburgs profiel.

Het Adviesteam is akkoord met het nu voorliggende bouwplan.

Schuttershofstraat 1 Middelburg

 • Voor: het herstellen van diverse (tijdelijke)voorzieningen
 • Advies: akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Middelburgs profiel.

Het Adviesteam is akkoord met het nu voorliggende bouwplan.

Lange Delft 64 Middelburg

 • Voor: interne verbouwing naar 3 appartementen
 • Advies: akkoord.

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Middelburgs profiel.

Het Adviesteam is akkoord met het nu voorliggende bouwplan.

Koningstraat 1 Middelburg

 • het bouwen van zes woningen
 • Advies: akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, Middelburgs profiel en BKP ‘Notitie Beeldkwaliteitsplan, Koningstraat – Achter het Hofplein Middelburg’, d.d. 11-06-2019.

Het Adviesteam is akkoord met het nu voorliggende bouwplan.

Varkensmarkt 11 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van een voormalig restaurant tot woning
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Middelburgs profiel.

Het Adviesteam is niet akkoord en verwijst naar het eerder op 5 maart jl. uitgebrachte advies met betrekking tot de trap.

Deel III: Overig

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • drs. M.U. Stallenberg, architectuurhistoricus, lid
 • P. Mondeel, secretaris

Zuidsingel BKP

Het Adviesteam heeft kennis genomen van het Beeldkwaliteitsplan Zuidsingel (januari 2020) van AWG architecten. Eerder op 23 januari 2020 is het bouwplan beoordeeld en hier zijn verschillende opmerkingen over gemaakt om tot verbetering ervan te komen.

In het BKP zou in zijn algemeenheid met deze/navolgende opmerkingen rekening gehouden moeten worden:

 • Het binnenterrein dient op een ruime, speelse en op collectief gebruik gerichte wijze te worden ingericht, waarbij overigens voorstelbaar is dat het ’s avonds ook afsluitbaar zal zijn.
 • Twijfels zijn er ten aanzien van het bouwvolume aan de Zuidsingel, omdat de bovenbouw hier niet evenwichtig oogt.
 • Dezelfde bebouwing aan de Zuidsingel als één blok behandelen en dat zowel het linkerdeel als rechterdeel dezelfde behandeling zouden moeten krijgen.

Inhoudelijk heeft het Adviesteam navolgende opmerkingen over het BKP:

 • Pg 12 laatste zin: Kleur en materiaal gebruik worden niet alleen ingezet voor eenheid maar ook om verschil te maken, denk bijvoorbeeld aan het toepassen van verschillende metselverbanden en of steenformaten. Natuurlijk allemaal in evenwicht.
 • Pagina 14: Het zelfde geldt voor kaprichtingen. Bij het hoofdstuk stedenbouwkundig plan wordt voor de Noordstraat beschreven dat dit dwarskappen zullen zijn. In eerdere besprekingen met het WARK kwam juist hier naar voren dat de straat zich karakteriseert door afwisseling van dwars en langskappen. Het zelfde geldt voor de grote in korrel aan de Noordstraat. Dat zou sterker in het BKP benadrukt mogen worden. De beschrijving van de verschillende straatwanden lijkt zeer specifiek. En vraagt om een verduidelijkende visualisatie. Bijvoorbeeld de hoek benut de maximale hoogte, trapt af in 5 delen. Verder is mij niet helder of er bij de hoek Koningstraat Zuidsingel een huis met tuin wordt gemaakt of dat dit een openbaar groen is. Graag randvoorwaarden omschrijven voor de uitvoering ervan in paragraaf 5.5. Erfscheidingen.
 • In paragraaf 5.2 wordt gesproken over 1 sortering. Wordt daarmee uitgegaan van verschillende bakstenen? Zodat het verschil van het ene met het andere pand zichtbaar wordt. Ton sur ton voor de dorpelstenen: verschillende tinten van 1 kleursoort sluiten ook heel kenmerkende variaties uit. Daarmee is dit wel erg specifiek weergegeven. Liever ruimer formuleren. Enkel rode, paarse en bruine dorpels doet het project te sterk manifesteren van de omgeving. Loggia’s en balkons worden zo veel als mogelijk vermeden aan de openbare kanten van het blok.
 • Paragraaf 5.4 Kappen: Keramische pannen in 1 kleur. Is ook een verschil in tint mogelijk daar waar daken van verschillende volumes/architecturen zichtbaar zijn in het openbaar gebied?

Voorts heeft het adviesteam de indruk dat het BKP naar het bouwplan is toegeschreven. Daarnaast verdient het aanbeveling als voornaamste insteek te nemen dat het gaat om pandsgewijze opbouw, parcelering en korrelgrootte op deze locatie. Verder lijkt een uniform kleurgebruik van de  kozijnen en ramen geen logische keuze en is meer variatie voorstelbaar. Wat het bruin/rode genuanceerde metselwerk betref hangt het zeer af van de feitelijke toe te passen bakstenen.

Tenslotte wordt voorgesteld om de essenties uit het onderstaande stuk van het WARK te gebruiken om het BKP te complementeren.

Bouwblok

Het blok is begrensd door de straten; Zuidsingel, Korte Noordstraat, Koningsstraat en Achter het Hofplein. De vier straten zijn ieder geheel verschillend door de opbouw van de bouwblokken, de oriëntatie, perceelrichtingen en perceel grootte. De meeste blokken zijn omrand met bebouwing en hebben groene binnen ruimtes. Alleen in de korte Noordstraat zijn er op de begane grond enkele winkels, de rest woningen. Er zijn duidelijke verschillen tussen de percelen grenzen, onder andere door uiterlijke verschillen maar ook door stegen. Algemeen beeld is dat door de wisselingen van vloerniveaus, van de verdiepingsvloeren, het meest bepalend is voor de diversiteit van de gevelwanden.

Achter het Hofplein; deze straat kenmerkt zich, op dit betreffende deel, aan de zuidelijke zijde door de achterkanten van de huizen aan het Hofplein (ook de achterkanten van de korte Noordstraat). Hier zijn dus schuren, garages en tuinmuren of erfafscheidingen. Aan de noordelijke zijde zijn de huizen op deze straat georiënteerd en hebben een overwegend evenwijdige oriëntatie, met lijstgevels. De gevels zijn gemetselde bakstenen gevels, hergebruikte stenen en twee gevels zijn met stucwerk afgewerkt. 1 gevel heeft een uitkraging. De bakstenen gevels zijn met verschillende baksteenformaten opgetrokken en in kruis- en wildverband gemetseld. Deuren zijn omlijst met of zonder een architraaf en een bovenlicht. De vensters zijn overwegend 6 ruits schuifvensters en een enkele heeft geschakelde vensters en rollagen. De kozijnen hebben een profilering en verschillen in zwaarte (afmetingen, dragend of niet dragend). De lijsten op de gevels variëren in grootte en hebben een aantal gevels verschillende gevelankers. De dakvlakken hebben dakkapellen met draairamen. De dakbedekking zijn oranjerode oud Hollandse pannen op de daken met hellingen van circa 45 graden. De meest panden hebben zadeldaken maar zijn er ook wolfseinden.

Korte Noordstraat (beide zijden); Kenmerkend voor de straat, althans het laatste deel, is de overwegend haakse oriëntatie en een enkele evenwijdige oriëntatie en gevels uit veel verschillende tijdsperioden. De gevels hebben een breedte die gelijk is aan de standaard perceelbreedte maar er zijn ook bredere gevels. Die laatste zijn tijdens een secundaire bouwfase ontstaan waarbij panden en percelen zijn samengevoegd en met een nieuwe voorgevel. Of is er een nieuwe gevel geplaatst nadat de aangrenzende steeg bij het pand werd gevoegd. Aan het einde van de straat (westzijde) zijn ook 2 panden met een evenwijdige oriëntatie, het laatste pand als gevolg van vernieuwing. De straat heeft overwegend 18e en 19e eeuwse lijstgevels (uiterlijk) en een klok- en trapgevel. De meeste gevels zijn voorzien van stucwerk met of zonder schijnvoegen, een enkele schilderde gevel en een aantal met schoon metselwerk. De gevels hebben veelal gedetailleerde puien met borstweringen in verschillende kleuren en materialen en kroonlijsten met pilasters. De gevels boven de puien bevatten een grote diversiteit aan vensters (indeling; 8 en 6 ruits, T-vensters en ongedeelde schuifvensters). Ook zijn er zichtbare ontlastingsbogen. Vrijwel alle panden hebben zadeldaken met schilden en wolfseinden. De kaphellingen variëren van 45 tot 57 graden en zijn er zowel oranjerode als grijsblauw gesmoorde pannen.

Zuidsingel; dit zijn de aan grenzende bouwblokken en aan de overzijde.

Westzijde (Penninghoeksingel); deels heeft de straat, in het eerste stuk, de achterkanten van de huizen die zijn georiënteerd op de korte Noordstraat en daarna staan er twee gebouwen die evenwijdig aan de singel zijn georiënteerd. Het hoekpand is een sobere vernieuwing en heeft aansluitend een tuinmuur en daarop aansluitend een oudere tuinmuur en een sobere gesloten pakhuis gevel.

Oostzijde (Zuidsingel); Het eerste deel vanaf de hoek staan er diverse woningen waarvan er een aantal 1 laag met kap, op de hoek met de Koningsstraat 2 lagen met een kap en verder sommige nog een laag hoger. De kappen zijn hier evenwijdig aan de straat en het hoogste pand heeft een plat dak. De eerste smalle kleine woning heeft een halfsteens metselverband een sobere opzet met rollagen en bakstenen raamdorpelstenen en een deur met een bovenlicht. Een zadeldak met oud Hollandse pannen en een over geproportioneerde dakkapel. Naast deze arbeiderswoning een iets grotere arbeiderswoning die 2 keer zo breed is als de naastgelegen. De laat 19e eeuwse woning heeft een asymmetrische indeling door de positie van de deur. De (lijst) gevel is in kruisverband gemetseld en heeft ontlastingsbogen, schuivende T-vensters, verdiepte boogveld (gecementeerd en geschilderd), een voordeur met een bovenlicht en een plint. Opvallend is de afwijkende kapvorm; een Mansardekap, die niet veel voorkomt, de overige daken hebben dakhellingen van rond de 45 graden.
-overzijde; groene indeling (bomen struiken en gras) en de watertoren. Aan de oostzijde een schoolgebouw uit de eerste helft van de 20e eeuw. Deze school heeft een voor die tijd typerende verschijningsvorm. Machinaal geproduceerde stenen in klezoorverband gemetseld met strekken en alleen bij de hoeken en de gevelopeningen, koppen. De lintvoegen zijn verdiept en de stootvoegen bevinden zich nagenoeg in het vlak van de bakstenen. En symmetrische gevelindeling en een plint is een donkere kleur baksteen. Stalen vensters met kleine afmetingen van het staal en een roede verdeling (opzet met grote glasdelen in het midden en kleine ernaast), keramische raamdorpelstenen. Een iets verdiepte deur met een accentuering met in dezelfde as, een venster op de verdieping. Het dak heeft gesmoorde grijsblauwe pannen, flauwe dakhelling en grote dak overstekken.

Koningsstraat; De straat bestaat uit panden die evenwijdig aan de straat zijn georiënteerd, met een enkele uitzondering; een topgevel in het blok aan de zijde van de Zuidsingel. De gevelwand is door de Bagijnhof in tweeën gedeeld. Aan de zuidelijke zijde is een driedeling (in bouwtijd), met op de hoek een recente garage, een rij, laat 19e eeuwse arbeiderswoningen die bestaan uit 1 bouwlaag met een kap en de nieuwbouw van enkele jaren geleden. De gebouwen hebben een sobere en doelmatige uitstraling met een repeterende indeling met een deur en 2 vensters. Het laatste gebouw is voorzien van stucwerk.

Het andere deel van de straat is een bouwlaag hoger maar ook weer met kappen evenwijdig aan de straat aan weerszijden van de topgevel. Het deel met de topgevel is 2 lagen met een kap en dateert uit de eerste helft van de 20e eeuw. In staandverband gemetseld en een plat volle voeg en een pui die de hele gevel beslaat. Een sobere uitstraling met gevelopeningen zijn roede verdeling in de vensters. Eenvoudige detailleringen zoals rollagen en een horizontaal beëindigde gevel met een goot. De topgevel heeft eveneens een sobere uitstraling met drie vensters rollagen en schouderstukken.

Ernaast 2 woningen (rond het midden van de 20e eeuw) eveneens 2 lagen met een evenwijdige kap en een sobere uitstraling. Gemetseld in een halfsteens verband (spouw), een donkere plint, rollagen, bakstenen raamdorpels en bovenlichten boven de deur. Het dak heeft een grote overstek. Het laatste gebouw dat iets ouder is heeft dezelfde kenmerken als het eerder genoemde alleen in staandverband gemetseld. En anders dan het voorgaande pand een verdiepte deur met accentuering en een glas in lood bovenlicht en roede verdelingen in de vensters.
Uit het bovenstaande blijkt dat de diversiteiten op vele manieren kan worden nagestreefd;

 • Parcelring, oriëntatie, hoogtes en breedtes.
 • baksteen; kleur, afmetingen, voegdikte, voegsoort en voegkleur, metselverband (oudste met kruisverband, staandverband en latere met klezoor- en wildverband).
 • gevelopbouw; soort gevel (lijstgevel), schoonmetselwerk, plint (baksteen of Naamsesteen), positie van de voordeur (links, midden of rechts, of Asymmetrisch), zwaarte van een kroonlijst en kleur, hiërarchie (bg, 8 ruits, verd 6 ruits en zolder of 2e verd 4 ruits). Gevelopeningen; omlijst (deuren), bovenlichten, profilering, afmetingen kozijnen (geschakeld of niet), roeden, onder- en bovenzijde gevelopeningen (rollagen of bv strekken). In de stad komen ook gevallen voor dat er 1 gevel is met 2 kappen erachter, als gevolg van samenvoegen van percelen/panden.
 • stucwerk of geschilderd, met of zonder schijnvoegen, bossage, plinten.
 • kappen; hellingen, dakbedekking (oranjerood of gesmoorde blauwgrijze pannen) en geslotenheid van daken.

De plattegrond van het mannen en vrouwen huis dat tussen 1840 en 1860 is afgebroken ten behoeve van de latere kazerne (afbeelding Beeldbank Zeeuws Archief), links de Korte Noordstraat.

De (evenwijdige oriëntatie) gevelwand, tot stand gekomen tussen 1550 en 1613, gesloopt in 1862 aan de Korte Noordstraat (afbeelding Beeldbank Zeeuws Archief).

Voor deze periode (1613) bevonden zich hier huizen met een haakse oriëntatie.

De maat en schaal is op de afbeeldingen 1 laag met een hoge kap, ook de aangrenzende bebouwing, met een uitzondering die hoger was, zie de kaart van Jacob van Deventer ca. 1545.

Morgenster

Het adviesteam is positief over de opzet van het Beeldkwaliteitsplan.

In de stedenbouwkundige uitgangspunten staat genoemd dat het parkeren op eigen terrein moet gebeuren en zoveel mogelijk uit het zicht. In de voorliggende ruimtelijke modellen is dat niet zo opgelost.
Het adviesteam wil dit ook terug zien in de ruimtelijke modellen. Stukken aanvullen met informatie hoe het parkeren uit het zicht wordt gehouden.
De keuze om de patiowoningen aan het parkeren te situeren, is voorstelbaar. Beter zou het zijn om (ook) patiowoningen aan de straat te situeren.

In het algemeen mist zij enige stelligheid ten aanzien van gestelde randvoorwaarden:
Pag. 6: Zichtbaarheid van installaties is niet wenselijk
Pag. 7: Bij voorkeur, er wordt gedacht aan. Dit stelliger formuleren.
Pag. 9: Hoogte erfafscheiding minimaal 2 meter ipv 1,8 meter
Pag.10: referentiebeeld met rode erfscheiding en gaaswerk weglaten en ook niet nastreven op deze locatie.

Veerse Poort fase 5

Niet akkoord

Opmerkingen van ambtenaar Tony Loogman worden gedeeld door het adviesteam.

Er van uit gaande dat de architectuur nog niet is vergund, maar wel bekend bij het WARK:

Het beeldkwaliteitsplan doet de volgende vragen rijzen:

 • Kan het beknopter beschreven worden, minder wollig?
 • Door het minder als een beschrijving van een stedenbouwkundigplan of masterplan op te zetten.
 • Door dubbelingen er uit te halen(pg. 31 kan bijvoorbeeld geheel weggelaten)
 • Door het meer te focussen op de beeldkwaliteit van de bebouwing en de grenzen met de openbare ruimte? Wat voor een hagen zijn dit, de hoogte, staan ze op privaat terrein? Wat voor een voorwaarden worden aan het onderhoud gekoppeld, hoe houd je de hagen in stand.
 • Als er uitspraken gedaan worden over de openbare ruimte, dan ook op meubilair, armaturen, materiaal, in straatprofielen. Dat moet dan ook afgestemd worden met de gemeente.

Details:
pagina 6 duurzaam bouwen – het woord visie is hier onduidelijk?
pagina 9 de Buurtweg – geleden? Architectuur
pagina 9 definieer de hagen, hoogte wat voor een soort?

Accountantskantoor aan de Bachweg Rijkse Mortiere

Advies: Niet Akkoord

De gekozen parkeeroplossing en in combinatie daarmee de vorm en positie van het volume zijn niet conform het beeldkwaliteitsplan. Tevens wijkt de kleur te sterk af.

Het adviesteam ziet geen aanleiding om af te wijken van het in haar ogen sterke beeldkwaliteitsplan.

Verder mist zij een analyse van de plek en een goede situatietekening.

Het Adviesteam gaat niet akkoord met het voorliggende plan

Oude Veerseweg

Advies: akkoord, mits

Prachtig beeldkwaliteitsplan met mooie beelden en materialen.

Het beeldkwaliteitsplan is akkoord, mits er meer doorzicht wordt voorzien ter plaatse van de twee noordelijkste woningen.

Dit kan worden gerealiseerd door de twee woningen zo veel mogelijk naar het noorden te plaatsen en de bijgebouwen dichter bij de 2 woningen te plaatsen.

De exacte positie van de 2 woningen kan verder in overleg met het WARK worden bepaald.

Nieuwbouw JRCZ (Joint Research Centre Zeeland) in Middelburg

Advies: Niet Akkoord

Het Adviesteam ziet in het gewijzigde plan geen verbetering.

In het eerdere plan was er sprake van een meer abstracte opzet: volumes die in elkaar grepen met een helderheid waar het Adviesteam positief over adviseerde.

Door de nieuwe benadering van de gevels (willekeurige ordening van ramen, een spel met gekleurde blokken) vertroebelt de heldere opzet. Zo ook het deels dichtzetten van de eerder volledig transparante plint/begane grond.

Het adviesteam vraagt om te zoeken naar een meer abstracte benadering van de gevels:

 • geen sterke kleuraccenten toepassen (te onderzoeken is om de groene blokken te vervangen voor witte panelen die contrasteren door hun glanzende/matte/voorzien van structuur oppervlak)
 • OF het blokpatroon los te laten en abstractie op een andere wijze te zoeken
 • Geen dichte delen in de plint/begane grond toe te passen, terug naar de eerdere planopzet

Het adviesteam wordt graag geïnformeerd over de verschillende stappen in dit onderzoek (kan schetsmatig).

Het Adviesteam gaat niet akkoord met het voorliggende plan.

Nieuwbouw kantoor De Zeeuwse aan Veldzigt in Middelburg

Advies: Akkoord, mits

Het adviesteam mist in de (entree)voorgevel een verbinding tussen de twee witte volumes (vlakken).

Dit kan het gevelbeeld de eerder gevraagde rust en helderheid geven.

Deze verbinding zou op het niveau van de doorlopende vloeren gemaakt kunnen worden.

Het adviesteam gaat akkoord, mits:

 • Het plan binnen het geldende bestemmingsplan wordt gerealiseerd
 • De entree/voorgevel meer rust krijgt door de witte vlakken te verbinden

Revitaliseren Meanderflat Middelburg

Het adviesteam is enthousiast over de voorstellen voor de meanderflat.

Zij vraagt zich af wat de status is van dit ontwerp. Betreft het een studie of is het ontwerp al verder uitgewerkt?

De voorgestelde aanpassingen, zoals:

 • Het voorzien van individuele woningentrees op de 4e verdieping
 • de verwijdering van de bergingen van de woonstraat en de inpandige voorzieningen daarvoor
 • de lading van de plintzone met actiever programma dan de bestaande garages,
 • De aanpak van de hoofdentrees op de begane grond en verdiepingen zijn een verbetering in beeld en gebruik. Zij lijken het bestaande karakter van het gebouw niet aan te tasten,

Het adviesteam mist een goed overzicht van een volledig plan waarin helder wordt waar de wijzigingen plaatsvinden, goede overzichtstekeningen, goed inzicht in de bestaande situatie en een situatietekening waarin de aansluitingen op de straat de doorsteken in het blok, de oude en nieuwe entrees en parkeerplaatsen helder worden.

Zij kan niet zien of de aanpassingen van gedeelde trappen naar individuele entree ook op de brede woonstraat op de 1ste verdieping worden voorgesteld. Dit zou een aanbeveling zijn.

Voor een meer volledige beoordeling ziet het adviesteam graag een verdere uitwerking tegemoet.

Beleid isolatieglas

Volgt later.