Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 25 maart 2021.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- /beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Bachweg Middelburg

 • Voor: het bouwen van een kantoorpand
 • Architect: Fierloos Architecten
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 de Uitbreidingswijken en het BKP Mortiere Ensemble.

Het Adviesteam vraagt zich af of het plan voor het bouwen van een kantoor op dit perceel voldoet aan de in het BKP opgenomen criteria voor wat betreft het bouwen in de rooilijn en de parkeeroplossing. Verzocht wordt de architect uit te nodigen voor de volgende vergadering om het plan mondeling toe te lichten.

Breeweg 2 Middelburg

 • Voor: het nieuw bouwen van een woning
 • Architect: Gabriëlse Architectuur
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste plan voor het bouwen van een woning op deze locatie is akkoord.

Brigdamseweg 32 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een loods
 • Ontwerp: Contek Serooskerke V.O.F.
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste en nader toegelichte plan voor het bouwen van een loods op dit perceel is akkoord mits de aangegeven nieuwe windsingel wat verder, evenwijdig aan de lange zijde van de nieuwe loods (de hoek om), wordt doorgezet.

Dampoortweg 6 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een osteopatisch centrum
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het bouwen van een Osteopatisch centrum op dit perceel is akkoord mits:

 • de verticale lamellen op dezelfde wijze aan het dak worden verbonden als aan de verdiepingsvloer;
 • de buitentrap wordt uitgevoerd als een rechte trap, de tuin in. Een rechte trap past beter bij de orthogonale opzet van het ontwerp. De nu aangegeven draaitrap doet te veel denken aan een vluchttrap.

Jazzboog 10 C Middelburg

 • Voor: het bouwen van 24 woningen
 • Architect: H.J. Rombaut
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor de twee plat afgedekte hoekwoningen in dit project met 24 woningen is akkoord:

 • mits links van de dubbele ramen in zijgevel 1 ook een metselwerk penant wordt toegepast;
 • de h.w.a.’s worden weggewerkt (in een penant) of de hoek om worden gezet.

Mortiere fase 14 Middelburg

 • Voor: het bouwen van appartementen
 • Aanvrager: AM Zeeland B.V.
 • Architect: Van Egmond architecten
 • Advies: Aangehouden

Het aangepaste plan voor het bouwen van appartementen op deze locatie wordt door de supervisor van Mortiere en de architect van het plan, aan de hand van de in de vergadering van 21 januari jl. gemaakte opmerkingen, mondeling toegelicht. Er is onder andere naar meer “rust”/soberheid in de gevels gezocht. Het groenplan, de inrichting van het parkeerterrein moet nog verder worden uitgewerkt. Daarbij wordt een groenontwerper/landschapsarchitect betrokken.

Het Adviesteam en de supervisor zijn van mening dat het plan wederom een flinke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Daarbij springen de “rust” in de gevels en de (overhoekse) kopgevel van het blok aan de parkzijde (de kop gericht naar de Mannezeese watergang) er in positieve zin uit.

Er zijn nog wel enkele onderdelen van het plan die nog aandacht vragen:

 • de balkons zijn nu “ieler” vormgegeven, maar maken daardoor nog minder onderdeel uit van de architectuur. Voorgesteld wordt juist meer metselwerk toe te passen bij de balkons, zoals op de hierboven genoemde kopgevel van het blok aan het park. Waarbij enige transparantie, om vanuit de woning/vanaf het balkon het park in te kunnen kijken, voorstelbaar is;
 • de alzijdigheid van het gebouw benadrukken door ook de galerij te voorzien van metselwerk balustrades;
 • de toren zou nog “rijziger” mogen. Door het iets verhogen van het penthouse en de verticaliteit in een deel van de puien is dat al voor een deel gerealiseerd. Echter die verticaliteit komt niet overal terug en de sprong in de kap/de luifel verzwakken de gewenste verticaliteit. De toren heeft nog niet echt een “kroon”. Laat de vertanding in de dakrand achterwege en zet de ritmiek van de verticale puien rondom door;
 • voer de gemetselde schijf uit in één kleur metselwerk (onderste deel niet in de kleur van de plint);
 • de middelste entree van het blok aan het park is prima, echter het weglaten van de luifel bij de entree aan de linkerzijde maakt dat die entree minder/te weinig opvalt. De entree mist nu diepte. Verzocht wordt te bezien of die entree op een andere manier kan worden geaccentueerd. Tevens wordt verzocht de entrees van het andere blok/de toren te tonen. Die zijn in de huidige presentatie niet goed waarneembaar;
 • de metselwerk verbijzonderingen in de plint aan de zijde van het parkeerterrein is een prima toevoeging, maar de plint blijft wel te gesloten. Tracht de plint te verlevendigen door raampjes in de plint op te nemen, als onderdeel van het bijzondere metselwerk “kunstwerk”;
 • pas bij de kop van het parkgebouw een (deels) gemetselde erfafscheiding toe in plaats een hekwerk.

Tot slot wordt opgemerkt dat het Adviesteam vertrouwen heeft in de verdere uitwerking van het plan.

Ooststraat 5 Arnemuiden

 • Voor: het plaatsen van een dakkapel
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

De gevraagde dakkapel is de eerste dakkapel op het voordakvlak in deze straat/de omgeving en zal om die reden als “trendsetter” fungeren. Het is daarom van belang dat de dakkapel voldoet aan hoge(re) eisen wat betreft vormgeving en detaillering.

Het voorstel voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van deze woning is op hoofdlijnen akkoord mits:

 • de dakkapel centraal wordt uitgelijnd met het eronder gelegen raam op de eerste verdieping;
 • de dakkapel zo abstract mogelijk wordt vormgegeven, geen overstekken e.d. worden toegepast;
 • er alsnog een bouwkundige tekening, inclusief details, ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Poelendaelesingel 10 Middelburg

 • Voor: het herontwikkelen van gebouw C tot studentenhuisvesting
 • Aanvrager: Zeeland Nuts B.V.
 • Architect: Burosalt B.V.
 • Advies: Aangehouden

De ontwikkelaar en de architect lichten het aangepaste plan voor het verbouwen van dit kantoorpand tot studentenwoningen toe. Daarbij wordt opgemerkt dat de bestaande kozijnen niet zijn te handhaven vanwege de aanwezigheid van asbest.

Het Adviesteam blijft bij haar standpunt dat de gevel te gesloten, te weinig transparant is voor een woongebouw. Verzocht wordt naar een ritmiek in de gevelopeningen te zoeken die meer recht doet aan de bestaande gevel. Scheidingswanden haaks op de gevel kunnen bijvoorbeeld worden weggewerkt achter smalle stroken gevelpaneel of een dubbele kozijnstijl.

Overigens dient de ritmiek met meer gevelopeningen rondom te worden toegepast. Het gaat om drie te onderscheiden (en gekoppelde) blokken waarvan alle gevels op dezelfde manier zouden moeten worden behandeld.

Quarleshavenstraat 40 Nieuw- en Sint Joosland

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Advies: Akkoord

De opdrachtgever licht het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel toe.

Het Adviesteam geeft aan een groenblijvende haag van 1,5 m hoog in de voortuin belangrijk te vinden.

Na afloop van het gesprek is een aangepaste tekening ingediend met daarop aangegeven de te planten haag en een gewijzigde voorgevel. Het op die tekening (van 25 maart) aangegeven plan is akkoord.

Veerseweg 105 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van de woning
 • Ontwerp: BWZ Adviseurs en Architecten
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het verbouwen van deze woning is akkoord mits de mansardekap op de aangebouwde garage/berging in dezelfde richting wordt aangebracht als de mansardekap op de woning.

Vrijlandstraat 35-87 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van winkelcentrum Dauwendaele
 • Aanvrager: Coöperatieve Vve in Het Winkelcentrum Dauwendaele
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 4 Handel en kantoren.

Het Adviesteam juicht het initiatief tot het opwaarderen van de gevels van dit winkelcomplex toe.

Het plan voor het wijzigen van de gevels, het uitvoeren van groot onderhoud, van dit winkelcentrum is akkoord mits:

 • alleen de entrees worden voorzien van nieuwe beplating. De gevels links en rechts van de entrees handhaven/uitvoeren in metselwerk.
 • een lichtere kleur (keramische) steenstrips wordt toegepast, bijvoorbeeld bruinrood. Zoek daarbij aansluiting bij de nieuwe gevels van de toekomstige vestiging van de Aldi. De voorgestelde donkere (zwarte) steenstrips zijn te donker (te zwaar) en passen niet/onvoldoende in de omgeving. De entrees mogen daarbij in kleur afwijken van de rest van de gevels;
 • het ontwerp van de entrees verdient naar achteren toe meer uitwerking.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, architect, lid
 • drs. P.W. Sijnke, historicus, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Achter de Houttuinen 8 Middelburg

 • Voor: het aanbrengen van reclame-uitingen
 • Advies: Aangehouden

Afspraak door aanvrager afgezegd. Nieuwe afspraak ingepland.

Achter De Houttuinen 12 Middelburg

 • Voor: het bouwen van 28 (assistentie)flats
 • Architect: Rothuizen Bouwmeesterpro B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het bouwen van 28 assistentieflats op deze locatie is akkoord mits aan de achtergevel van het blok aan Achter de Houttuinen het beeld van optie B wordt uitgevoerd, zonder de “glazenwasbalkons”.

Voorgesteld wordt de ligger van de pergola uit te voeren in de dikte van de balkonvloeren en de balkons niet te laten doorsteken, de ligger van de pergola gelijk te houden met de voorkant van de balkonrand.

Dam 10 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het pand naar appartementen
 • Aanvrager: Murre-De Visser Beheer B.V.
 • Architect: Burosalt B.V.
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het verbouwen van dit rijksmonument, met zijn rijke interieurs, tot appartementen is op hoofdlijnen akkoord.

Bij de verdere uitwerking van het plan rekening houden met:

 • de opmerkingen gemaakt tijdens het bezoek van 19 maart jl.;
 • het nader uit te voeren onderzoek naar het leidingenverloop/de plaats van de meterkasten;
 • extra voorzorgsmaatregelen ter plaatse van de nieuw aan te brengen natte cellen.

Tot slot wordt opgemerkt dat het voorstel voor het verwijderen van de borstwering in het derde raam van links in de achtergevel niet akkoord is. daarbij gaat te veel historisch materiaal verloren.

Het vervangen van glazen dak van de serre door een plat dak is wel akkoord.

Hoogstraat 7 Middelburg

 • Voor: het verbouwen en uitbreiden van de achteraanbouw
 • Ontwerp: T.W.J. Elenbaas
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste plan voor het verbouwen en uitbreiden van de achteraanbouw van dit rijksmonument is akkoord.

Lange Delft 60-62 Middelburg

 • Voor: het vervangen van ramen
 • Ontwerp: Black Box Operations
 • Advies: Niet akkoord

Het aangepaste plan voor het vervangen van de ramen van deze panden is niet akkoord.

Het Adviesteam blijft, na kennis te hebben genomen van de argumenten van de aanvrager, van mening dat de vensters, ook die aan de achterzijde van het pand, kenmerkend zijn voor de wederopbouwarchitectuur uit die tijd. De huidige beeldkwaliteit dient om die reden te worden gehandhaafd.

Langeviele 75 Middelburg

 • Voor: het aanbrengen van gevelreclame
 • Aanvrager: Gewoondoen B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het aanbrengen van reclame op de voorgevel van dit rijksmonument voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria:

 • de banieren hangen te hoog. De bovenzijde van de banier moet minimaal 20 cm onder de onderdorpel van de kozijnen op de eerste verdieping blijven;
 • er is maximaal één banier/reclame haaks op de gevel toegestaan;
 • de reclame evenwijdig aan de gevel mag maximaal 30 cm hoog zijn en moet uit losse letters bestaan. Onduidelijk is wat de hoogte van deze reclame is. Op tekening staan twee verschillende hoogte- en breedtematen;
 • de letters lijken te zijn bevestigd op een achterplaat. Dat is niet toegestaan.

Het Adviesteam ziet in dit specifieke geval geen reden van de in de nota opgenomen criteria af te wijken. Het voorstel is niet akkoord.

Markt 39 Middelburg

 • Voor: het restylen van friteskiosk en pui fish & chips en uitbreiden terrassen Markt 39
 • Aanvrager: Mercado Middelburg
 • Ontwerp: Vormverbeeld
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het restylen van de kiosk bij en de voorgevel van dit pand is akkoord mits:

 • de onderzijde van de hardstenen rand boven de pui zo veel mogelijk gelijk wordt gehouden met de onderzijde van het uitvalscherm;
 • de hoogte van de aan te brengen reclame op de gevel maximaal 30 cm bedraagt.

Seissingel 36 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van zonnepanelen
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het plaatsen van zonnepanelen op het voordakvlak van deze woning voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria. Zonnepanelen op voordakvlakken zijn niet toegestaan.

Het Adviesteam ziet in dit specifieke geval geen aanleiding van de criteria af te wijken. Het voorstel is niet akkoord.

Daarnaast wijst het Adviesteam erop dat in de beschermde stadsgezichten panelen zonder kader, dan wel een kader in de kleur van het paneel moeten worden toegepast.

Seissingel 100 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van erfafscheidingen
 • Aanvrager: Studiopro
 • Ontwerp: B@Ro Advies
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het plaatsen van erfafscheidingen op het perceel van dit rijksmonument, één van de topmonumenten van Middelburg, voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria. De materialen, hout en hekwerk met winddoek, sluiten niet aan bij het hoofdgebouw en de nabijgelegen monumentale theekoepel.

Het Adviesteam ziet geen aanleiding van de in de nota opgenomen criteria af te wijken. Het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt een hekwerk toe te passen dat past bij de allure van dit topmonument en dit hekwerk eventueel te combineren met een groenblijvende haag.

Sint Jorisstraat 6 Middelburg

 • Voor: het realiseren van een aanbouw aan de achtergevel
 • Ontwerp: BWZ Adviseurs en Architecten
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het realiseren van een aanbouw aan deze woning in het beschermde stadsgezicht voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria:

 • het materiaalgebruik van de gevels van de aanbouw wijkt af van de gevel van het hoofdgebouw;
 • de gevels van de aanbouw zijn niet opgetrokken uit baksteen.

Het Adviesteam ziet geen aanleiding van de in de nota opgenomen criteria af te wijken. het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt de gevels uit te voeren in baksteen, waarbij steenstrips eventueel ook tot de mogelijkheden behoren.

Vlasmarkt 30-32 Middelburg

 • Voor: het stuccen van de voor- en  achtergevel
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het voorstel voor het opnieuw stukadoren van de zij- en achtergevel van dit pand in het beschermde stadsgezicht is akkoord mits het bestaande blokmotief in de zijgevel ook in het nieuwe stucwerk wordt aangebracht.

Tevens wordt opgemerkt dat het verwijderen van de bestaande stuclaag en het gebruiken van portlandcement voor de nieuwe stuclaag schade aan het metselwerk tot gevolg kan hebben.

Wagenaarstraat 13 Middelburg

 • Voor: het aanpassen van het restaurant met bovengelegen woning tot appartementen
 • Aanvrager: Murre-De Visser Beheer B.V.
 • Architect: Burosalt B.V.
 • Advies: Aangehouden

Het pand is op 19 maart jl. bezocht. Ter plaatse zijn enkele zaken met de aanvrager doorgenomen.

Het Adviesteam verzoekt het plan verder uit te werken en daarin de volgende, ter plaatse besproken, punten te verwerken:

 • het naar achteren verplaatsen van de lift;
 • het gebruik maken van de bestaande bouwmassa, bestaande (voormalige) ravelingen voor het aanbrengen van nieuwe trappen (behalve voor de trap van de begane grond naar de eerste verdieping);
 • op het achterdakvlak geen dakkapel/loggia toe te passen, maar dakramen die volledig zijn te openen.

Tot slot wordt opgemerkt dat de waardenstelling niet op alle punten klopt. Op enkele onderdelen is een te lage waardering aan het desbetreffende onderdeel toegekend.