Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 23 september 2021.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- /beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Adriaen Lauwereyszstraat 6 Middelburg

 • Voor: het uitvoeren van project de morgenster
 • Aanvrager: Bogor Projectontwikkeling B.V.
 • Architect: Kolpa Architecten
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste plan voor het realiseren van het project “De Morgenster” is akkoord.

Het Adviesteam geeft als suggestie mee de bij de verdiepingshoge glazen pui de twee te openen delen niet van een kalf te voorzien, maar het gehele raam te draai/kiepen. Dat geeft naast een fraaier beeld meer rust in de gevel.

Argusvlinder, kavel E11 (Essenvelt), Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Architect: Burosalt B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel is akkoord mits:

 • een “groenere” minder stenige oprit wordt gerealiseerd;
 • de heg op de grens van het perceel met de openbare weg verder wordt doorgezet (de opening voor de oprit smaller wordt gemaakt.

Citroenvlinder, Kavel E02 (Essenvelt), Middelburg

 • Voor: het bouwen van een bungalow
 • Aanvrager: Bouwbedrijf Quant Zierikzee B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel is akkoord mits:

 • de berging onder de onderrand van het wit gestucte “portaal” blijft;
 • in de berging een ander type raam (minder verticaal) wordt toegepast dan in de woning.

Duke Ellingtonstraat 121 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een vrijstaande woning
 • Ontwerp: Aannemingsbedrijf Fraanje B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel voldoet niet/onvoldoende aan de voor deze wijk vastgestelde uitgangspunten. Het plan is niet akkoord.

Geadviseerd wordt:

 • metselwerk details/verbijzonderingen toe te passen die kenmerkend zijn voor de jaren dertig van de vorige eeuw. De gevels, vooral de voorgevel, missen nu nuance en detail;
 • een plint in een andere kleur metselwerk toe te passen;
 • de voordeur/entree minder “anoniem” te maken. Pas bijvoorbeeld rondom de voordeur een gemetselde verbijzondering toe;
 • de linker zijgevel minder gesloten te maken. De gevel mist nu de gewenste uitstraling;
 • de verhoudingen tussen de ramen op de begane grond en de ramen op de verdieping aan te passen. De ramen op de begane grond zijn bij dit type woning hoger dan de ramen op de verdieping;
 • de borstwering van het hoekraam op de begane grond minder hoog te maken (zie ook voorgaande opmerking);
 • alle gevels in één kleur metselwerk uit te voeren.

Korhoenstraat 1 t/m 29, 31 t/m 47, 49 t/m 65 Middelburg

 • Voor: het bouwen van 33 appartementen
 • Aanvrager: Stevast Baas & Groen
 • Architect: AHH
 • Advies: Aangehouden

Het aangepaste plan voor het realiseren van drie appartementenblokjes in fase V van de Veersepoort wordt door de architect mondeling toegelicht.

Het Adviesteam is enthousiast over de aangebrachte veranderingen.

Verzocht wordt te onderzoeken of:

 • de trappenhuizen (aan de zijde van het park) minder gesloten kunnen. De trappenhuizen/penthouses ogen aan de zijde van het park enigszins “rommelig”. Deze graag meer laten corresponderen met de straatgevel van het penthouse;
 • aan de straatzijde minder diepe balkons kunnen worden toegepast, vooral op de eerste verdieping, en/of de kolommen meer naar binnen kunnen worden geplaatst. Het geheel zit nu erg dicht op de stoep;
 • de balkons aan de straatzijde, evenwijdig aan de straat kunnen worden voorzien van een translucente borstwering.

Langeweg 7 Nieuw- en Sint Joosland

 • Voor: het herbouwen van een schuur
 • Ontwerp: Murre Beheer B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 5 “het Buitengebied”.

Het plan voor het herbouwen van een schuur op dit perceel voldoet aan de in de nota opgenomen criteria. Het plan is akkoord.

Langeweg 22 Nieuw- en Sint Joosland

 • Voor: het realiseren van een appartement in landbouwschuur
 • Ontwerp: R.C. de Jonge
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 5 “Het Buitengebied”.

Het plan voor het realiseren van een appartement in dit cultuurhistorisch waardevolle erfgoed voldoet niet aan de voor dit soort panden gehanteerde uitgangspunten (het zo veel mogelijk handhaven van authentieke/historische elementen). Het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt:

 • het extra raampje in de linker zijgevel op exact dezelfde wijze uit te voeren als de bestaande raampjes;
 • de pui in de linkerzijgevel (in de slaapkamer) naar achteren wordt gelegd (zodat een diepere negge ontstaat), deze pui in staal uit voeren en deuren toe te passen zonder borstwering/stapeldorpels. De bestaande deuren handhaven (en eventueel permanent open zetten);
 • de pui in de rechterzijgevel (in de woonkamer) uit te voeren zonder onderverdeling of zonder bovenlichten. En de pui uit te voeren in staal en de deuren uit te voeren zonder borstwering/stapeldorpels;
 • de bestaande symmetrie in de achtergevel te handhaven en ook de bestaande deuren te handhaven. De bestaande deuren eventueel permanent open zetten en de deuropeningen voorzien van een glazen invulling/glazen deur (deur zonder borstwering/stapeldorpel);
 • de voordeur (deur naar de hal) in de rechter zijgevel uit te voeren als de bestaande deuren (geen standaard deur met stapeldorpels).

Tot slot wordt verzocht voor de verdere behandeling van het plan een (verder) uitgewerkte bouwkundige tekening aan te leveren.

Statenlaan 196 Middelburg

 • Voor: het realiseren van een dakopbouw op de tweede verdieping
 • Aanvrager: Erfgoed Elenbaas
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het plan voor het realiseren van een dakopbouw op de tweede verdieping van deze woning voldoet niet aan de in deze wijk voor dit type dakopbouwen vastgestelde criteria. Het plan is niet akkoord.

In deze wijk, in de directe omgeving zijn al een flink aantal dakopbouwen gerealiseerd, waarbij het dakvlak naar achteren wordt verlengd en daarbij de nok wordt verhoogd.

Om de bestaande en gewenste uniformiteit te bewaren wordt geadviseerd om een dakopbouw te realiseren waarbij het dakvlak naar achteren toe wordt uitgebreid (zoals op het pand Statenlaan 182).

Vrijlandstraat 33 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van het kantoorgebouw
 • Ontwerp: J. Geerse
 • Advies: Aangehouden

Het verder uitgewerkte plan voor het uitbreiden van dit kantoorgebouw wordt door de ontwerper mondeling toegelicht.

Het Adviesteam geeft aan op hoofdlijnen positief te zijn over de manier waarop de uitbreiding is vormgegeven.

Geadviseerd wordt bij de verdere uitwerking onderstaande opmerkingen/aanbevelingen in het plan op te verwerken:

 • neem de geplande airco-units op in het bestaande en/of het te bouwen volume (niet zichtbaar);
 • zoek meer verbinding met de bestaande entree;
 • pas bij de uitbreiding geen luifel/overstekende dakrand toe en leg de voorgevel van de uitbreiding iets terug ten opzichte van de voorgevel van de bestaande entree;
 • pas voor de entree van de uitbreiding een dubbele deur toe. De entree is nu te anoniem, mag meer uitgesproken worden vormgegeven;
 • pas in de linker zijgevel ook in de rechter pui op de begane grond een borstwering toe. daardoor wordt de bestaande symmetrie in de gevel versterkt.

Vrijlandstraat 39 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van winkelcentrum Dauwendaele
 • Aanvrager: Coöperatieve Vve In Het Winkelcentrum Dauwendaele
 • Advies: Niet akkoord

Het aangepaste plan voor het verbouwen van het winkelcentrum Dauwendaele is op een belangrijk punt van het vorige advies, alleen de entrees voorzien van beplating, niet aangepast. Het plan is om die reden nog niet akkoord.

Geadviseerd wordt:

 • naast alle entrees, ook die in impressie 3, metselwerk (steenstrips) wordt toegepast (zoals in impressie 2) in plaats van de aangegeven beplating;
 • de gevel/de gevelopeningen en de dakrand naast de entree van impressie 3 eenduidiger vorm te geven. Kies in de puien voor of verticale of horizontale belijning (geen combinatie zoals nu aangegeven). Ook de aansluiting van de dakrand/het overstek op de entree oogt “rommelig”.

Tot slot vraagt het Adviesteam zich af of het groene logo boven de entree onderdeel is van de huisstijl. Het contrast met de kleur van de entree is nogal sterk.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • drs. K. Emmens, bouwhistoricus, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Tegenover Achter de Houttuinen 8 Middelburg

 • Voor: het realiseren van een terras
 • Aanvrager: Cityhotel Wood
 • Ontwerp: B&Ro Advies
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het Adviesteam staat positief tegenover de referentie naar de historie , van de voormalige houtzagerij in deze omgeving, als uitgangspunt voor het ontwerp van dit terras op het water.

In het nu voorliggende ontwerp voor het terras komt echter de “vertaling” van een historisch houtvlot naar een terras onvoldoende uit de verf. Gebruikers van het terras ervaren onvoldoende dat het een houtvlot betreft, onder andere omdat er geen of slechts in geringe mate boomstammen zichtbaar zijn en omdat de balustrade van het terras uit (geperforeerd) aluminium bestaat.

Geadviseerd wordt te onderzoeken of het terras, in plaats van de aangegeven vlonder, uit gezaagde boomstammen kan worden opgebouwd. En de balustrade op te bouwen uit meer traditionele materialen, zoals hout en touw. Daarbij is de richting van de boomstammen (parallel aan de kade zoals op bijgevoegde historische foto’s) ook van belang.

Houtkaai 11 Middelburg

 • Voor: het verbouwen tot hotelfunctie
 • Aanvrager: Cityhotel Wood
 • Architect: Mulderblauw Architecten B.V.
 • Advies: Aangehouden

De monumentendeskundigen hebben het pand bezocht. Er waren echter vooraf geen voorzieningen getroffen om ook werkelijk meer dan oppervlakkige kennis te kunnen nemen van de monumentale waarden van het pand.

Verzocht wordt opnieuw een afspraak te maken en vooraf (onderdelen) van de huidige, niet historische voorzetwanden en/of verlaagde plafonds te verwijderen. De behandeling van het plan wordt tot die tijd uitgesteld.

Kinderdijk 30 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van 18 zonnepanelen op het achterdak
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste plan voor het plaatsen van PV-panelen op verschillende dakvlakken van dit rijksmonument voldoet aan de in de nota opgenomen criteria. Het aangepaste voorstel is akkoord.

Lange Delft 33 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van een woon-winkelpand met vier appartementen
 • Ontwerp: Bouwwinkel Zeeland Adviseurs en Architecten
 • Advies: Aangehouden

Het plan voor het verbouwen van dit bijzondere woon- winkelpand uit de wederopbouwperiode wordt door de ontwerper en de beheerder van het pand mondeling toegelicht.

Het Adviesteam merkt op dat de huidige “fijne/iele” profilering van de kozijnen en ramen zo goed mogelijk behouden moet blijven. Het lijkt er op bij dit voorstel op dat de nieuwe ramen en kozijnen niet helemaal aan dit uitgangspunt voldoen.

Om die reden wordt verzocht (detail)tekeningen te overleggen waarop zowel de bestaande als de nieuwe ramen/kozijnen naast elkaar staan afgebeeld (inclusief maatvoering).

Daarnaast merkt het Adviesteam op dat de huidige portiek een belangrijk onderdeel vormt van de architectuur, de symmetrie van de gevel en dat die symmetrie ook in het portiek moet worden gehandhaafd.

Verzocht wordt in overlag met de andere eigenaar/gebruiker van het pand tot een gezamenlijk ontwerp voor de portiek te komen. Daarbij gaat de voorkeur van het Adviesteam uit naar het handhaven van de huidige uitstraling/indeling van de portiek.

Noordweg 171 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een dakkapel op het rechter dakvlak van de woning
 • Advies: Aangehouden

De eigenaren van het pand lichten de achtergronden van het plan toe en verzoeken aan te geven of er een mogelijkheid is om toch tot een uitbreiding van de zolderverdieping te komen zonder de karakteristiek van het pand te veel aan te tasten.

Het Adviesteam licht het vorige, negatieve, advies toe en geeft aan dat zij geen mogelijkheden ziet om zo hoog in het relatief kleine dakvlak een dakkapel te plaatsen. Een dakkapel is te dominant en heeft daardoor een te grote negatieve impact op het dakvlak en dus op het pand.

Geadviseerd wordt te onderzoeken of een verdieping lager mogelijkheden zijn om meer ruimte te creëren.

Wagenaarstraat 13 Middelburg

 • Voor: het aanpassen van het restaurant met bovengelegen woning tot appartementen
 • Aanvrager: Murre-De Visser Beheer B.V.
 • Architect: Burosalt B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het verbouwen van dit rijksmonument is akkoord mits conform ons vorig advies de doorgang van de hal naar de woonkamer van appartement 2 maximaal de breedte van één deuropening krijgt (ongeveer 90 cm breed) en niet de volledige breedte van de huidige gevelopening.

Deel III: Vooroverleg/diverse onderwerpen

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • drs. K. Emmens, lid (agendapunt 17)
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid (agendapunt 17)
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Noordweg 128 Middelburg

 • Voor: het bouwen van zeven levensloopbestendige woningen
 • Aanvrager: Poortvliet Bouwadvies
 • Advies: Aangehouden

De aangepaste verkaveling voor het plan voor het bouwen van zeven levensloopbestendige woningen op dit perceel is in principe akkoord. Verzocht wordt beter inzichtelijk te maken wat de verschillen zijn tussen de nu voorgestelde verkaveling en de vorige verkaveling, onder andere door meer van de directe omgeving op tekening aan te geven.

Het voorstel om flauwere dakhellingen toe te passen is overigens niet akkoord.

Essenvelt deelplannen veld A t/m E Middelburg

 • Voor: het bouwen van diverse woningen
 • Aanvrager: OCE
 • Architect: MIX architectuur bv
 • Advies: Aangehouden

De architect licht het plan voor het bouwen van 46 woningen aan de laan toe.

Het Adviesteam is enthousiast over het getoonde plan. Vooral de grote mate van afwisseling binnen de kaders spreekt aan, het ontwerp is mooi in balans en om die reden op hoofdlijnen akkoord. Daarbij is af en toe een lager volume/lagere woning (zeer) wenselijk.

Verzocht extra aandacht te besteden aan het houden van de regie, vooral wat betreft de aan te bieden opties/koperswensen. En te onderzoeken of de “plint” af en toe kan worden doorbroken en of de zijgevels vaker kunnen worden voorzien van één of meer gevelopeningen.

Ook wordt verzocht een volledig materiaal- en kleurenschema, inclusief, bemonstering voor te leggen. Daarbij wordt opgemerkt dat de nu getoonde donkere gevelsteen wellicht te veel contrasteert met de lichtere soorten gevelsteen.