Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 23 januari 2020.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- / beeldkwaliteit

Aanwezig:

 •  ir. A.G.M. Goemans, voorzitter
 • prof. ir. W. Patijn, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • drs. M.U. Stallenberg, architectuurhistoricus, lid
 • P. Mondeel, secretaris

Van Kleffenslaan 189 Middelburg

 • Voor: het realiseren van een dakopbouw
 • Advies: niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en uitbreidingswijken.

Het Adviesteam stelt vast dat de vorm van voorliggende dakopbouw hetzelfde is als drie andere woningen met dakopbouw in deze wijk en is hiermee akkoord. Niet wordt ingestemd met het materiaalgebruik en de toe te passen kleuren. Wat betreft bedekking van het hellende dak dient een hoogwaardiger en duurzamer materiaal te worden gebruikt dan singels. Als suggestie wordt meegegeven dat dit leien of dakpannen zouden kunnen zijn. De kopgevel dient uit metselwerk te worden opgetrokken. De andere (wacht)gevel dient geen witte maar een gedekte en kleur te verkrijgen (bijvoorbeeld grijs). De tekening is tenslotte niet geheel correct en dient aangepast te worden.

Billie Holidaystraat 15 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken” en BKP Mortiere.

Het Adviesteam stelt dat de dakkapel 4.00 meter breed is en dat de pandbreedte 5.40 meter bedraagt. Dit is aanzienlijk breder dan de helft van de pandbreedte, die als algemeen uitgangspunt voor de breedte van dakkapellen aan de voorzijde van woningen wordt gehanteerd. De breedte van de dakkapel dient in voorliggende situatie tot maximaal 3.00 meter te worden teruggebracht. De toegestane hoogte van de dakkapel is 1,50m. Overigens wordt er ingestemd met materiaal- en kleurgebruik.

Albert Aylerstraat 16 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken” en BKP Mortiere.

Het Adviesteam stemt in met het gehanteerde volume en stelt vast dat gevolg is gegeven aan het eerdere advies van 14 november 2019.

Vastgesteld wordt dat het overstek boven voordeur is verkleind, het aantal ramen is verminderd, het achterlid in donkere baksteen is vereenvoudigd en samengevoegd, de tweede toren achter het hoofdbouw is weggelaten en dat de tuinmuur is aangepast met oprit en opstelplaats achter de voorgevelrooilijn.

Toch is het adviesteam van oordeel dat er meer onderscheid moet zijn met de tegenover gelegen woning. Naar het inzicht van het adviesteam kan de gewenste eigenheid voldoende worden bereikt door andere en bij voorkeur lichtere kleur(en) van het metselwerk. De architect zal een aangepast kleurenvoorstel indienen.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. A.G.M. Goemans, voorzitter
 • prof. Ir. W. Patijn, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • drs. M.U.Stallenberg, architectuurhistoricus, lid
 • A. van de Vrie (gemeente)
 • P. Mondeel, (vervangend) secretaris

Noordweg 269 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een mantelzorgwoning
 • Advies: aanhouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria 5.1 en 5.2.. (zie ook bijlage 2, beschermd stadsgezicht).

Het adviesteam stelt vast dat vijf bestaande garages worden gesloopt om een mantelzorgwoning te kunnen realiseren. Met de sloop van de garages en het plaatsen van een tijdelijke mantelzorgwoning kan door het adviesteam worden ingestemd. Wel dient deze woning verder terug komen te liggen van de straat, achter de voorgevelrooilijn van de aangrenzende bebouwing. Tevens dient deze ook meer uitstraling c.q. kwaliteit te verkrijgen.

Als suggestie voor de uitvoering wordt meegegeven om zwarte houten rabatdelen, witte houten kozijnen zonder negge en rode dakpannen toe te passen.

Tenslotte moet duidelijk worden gemaakt waar de erfafscheiding wordt geplaatst en welke er zal worden toegepast.

In afwachting van deze aanvullende informatie wordt het plan aangehouden.

Herengracht 96 Middelburg

 • Voor: het vervangen van glas in de voor- en achtergevel
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria 5.1 en 5.2. en de monumentencriteria 6.3 (Zie ook bijlage 5).

Het Adviesteam is van mening dat met het voorliggende plan de monumentale waarde van het pand op onderdelen wordt aangetast.  Er wordt hout weggenomen (inclusief pen), waardoor de constructie van het raam verzwakt en ten gevolge daarvan bouwfysische gebreken zullen gaan ontstaan. Echter indien met een sterkte- en bouwfysische berekening het tegendeel zou kunnen worden aangetoond, bestaat er aanleiding om het vorenstaande advies te herzien.

Seisstraat 3 Middelburg

 • Voor: het verfraaien van de gevel (bouw erker)
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria 5.1 en 5.2. en de monumentencriteria 6.3 (Zie ook bijlage 5).

Het Adviesteam benadrukt dat in het “Beschermd stadsgezicht” de historische beeldkwaliteit van voorgevels en de daarin aanwezige historische vensters zoveel als mogelijk intact dienen te blijven. Het voorliggende schetsplan voor een erker op de eerste verdieping is hiermee in strijd. Om de gewenste erker mogelijk te maken zou het venster met glas-in-lood in de voorgevel verwijderd moeten worden. Huidige vensters moeten mede vanwege de bijzonder profilering van de voorgevel behouden blijven. Gezien de bijzondere profilering van het kozijn acht de commissie dit onwenselijk.

Een erker op de begane grond niet mogelijk, omdat de gemeentelijke stoep goed begaanbaar moet blijven.

Damplein 50 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het monument ten behoeve van de recreatieve verhuur appartementen
 • Advies: aanhouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria 5.1 en 5.2. en de monumentencriteria 6.3 (Zie ook bijlage 5).

Het Adviesteam stelt vast dat er nu nog onvoldoende informatie beschikbaar is om tot een volledig advies te kunnen komen. Het adviesteam wil zich ter plekke oriënteren op het mogelijk dichtzetten van de binnenplaats. De vraag is of volledig dichtzetten wenselijk is of dat de binnenplaats (gedeeltelijk) open dient te blijven. Op tekening moet verder worden aangegeven waar en hoe rookafvoer vanuit de keuken is voorzien, op welke wijze isolerende maatregelen worden uitgevoerd en hoe de vides in de kap worden vormgegeven. Er kan niet worden ingestemd nieuwe openslaande deuren (ten behoeve van een dakterras) in de achtergevel, omdat bestaande kozijnen en borstwering behouden dienen te blijven. (De opmerking over de mogelijkheid de borstwering (enkelvoud) te verwijderen in het vorige verslag had nadrukkelijk betrekking op de vraag m.b.t. de te maken ingang aan de voorzijde).

Tenslotte acht het adviesteam vervanging van de bestaande kozijndetails door Wiener-Sprossen niet passend en ongewenst. Handhaving van de bestaande profilering in hout en lokale vervanging kozijndetails waar nodig is toegestaan.

Lange Noordstraat 1 Middelburg

 • Voor: het bevestigen van gevelbanieren
 • Advies: aanhouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria 5.1 en 5.2. en de monumentencriteria 6.3 (Zie ook bijlagen 2 en 7).

Het Adviesteam begrijpt de noodzaak om helderheid voor bezoekers ten aanzien van de toegang van de verschillende locaties van de UCR. Gezien de geheel afwijkende situatie ter plaatse en de verschillende bouwperioden en -stijlen van de drie panden is zij niet overtuigd van de one-size fits all benadering. Iedere locatie verdient maatwerk. Het team heeft drie locaties beoordeeld waar de UCR banieren aan de gevel zou willen bevestigen:

 1. Ingang Stadhuisstraat; Het team is van mening dat plaatsing van de reclame-uiting op de vlakken aan weerszijde van de ingang minder storend is in het Beschermde stadsgezicht en dat hiermee voldaan kan worden aan de criteria voor reclame, waar dit met de voorgestelde banieren onmogelijk is. Het adviesteam heeft geconstateerd dat het voor de zichtbaarheid en herkenbaarheid in de openbare ruimte geen verschil maakt.
 2. Ingang Lange Noordstraat; Het team kan instemmen met een iets hogere bevestiging van 1 banier aan de linkerzijde van de ingang kan worden ingestemd, met de voorgelegde banier aan de rechterzijde wordt niet ingestemd, mede vanwege de aanwezigheid van een historisch bord waarop het zicht ontnomen wordt.
 3. Ingang voormalig Porthos-gebouw; hiervoor dient de UCR nog een voorstel aan te reiken. Dit zou tezamen met de aangepaste voorstellen onder 1 en 2 behandeld zou kunnen worden. Geadviseerd wordt gebruik te maken van de architectuur ter plaatse en de uiting daaraan te relateren.

In afwachting van de aanvullende informatie en de aanpassingen, wordt het plan aangehouden.

Noordbolwerk 11 Middelburg

 • Voor: het vervangen van de beglazing
 • Advies: akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria 5.1 en 5.2. en de monumentencriteria 6.3 (Zie ook bijlage 5).

Het adviesteam stemt in met het voorliggende plan.

Deel III: Overig

Aanwezig:

 • ir. A.G.M. Goemans, voorzitter
 • prof. ir. W. Patijn, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • drs. M.U. Stallenberg, architectuurhistoricus, lid
 • P. Mondeel, secretaris

Schetsplan Bezaanschuit

Met het op basis van het WARK-advies van 9 januari 2020 aangepaste schetsplan Bezaanschuit wordt ingestemd.

Richtlijnen dakopbouw Van Kleffenslaan

Er komen regelmatig vragen bij de gemeente binnen over dakopbouwen voor woningen gelegen aan de Van Kleffenslaan. Ter beoordeling liggen concept richtlijnen voor waarmee initiatiefnemers over welstandaspecten geïnformeerd kunnen worden. De definitieve richtlijnen zullen te zijner tijd worden geformaliseerd.

DUMO coach en Spanjaardstraat

Voor het komende WARK wordt DUMO coach uitgenodigd en dit wordt gecombineerd met een bezoek aan het duurzame monumentenpand in de Spanjaardstraat.