Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 22 juli 2021.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- /beeldkwaliteit

Aanwezig:

ir. A.G.M. Goemans, voorzitter
prof. ir. W. Patijn, lid
ing. P. Meulmeester, secretaris

Breeweg 11 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de eerste verdieping
 • Ontwerp: Bouwwinkel Zeeland Adviseurs en Architecten
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het uitbreiden van de eerste verdieping  aan de achterzijde van deze woning voldoet aan de in de nota opgenomen criteria. Het plan is akkoord.

Calandweg 42 Arnemuiden

 • Voor: het bouwen van een aanbouw aan de bestaande hangar
 • Ontwerp: Bouwkundig Bureau H. Proost
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 7 industrie.

Het plan voor het bouwen van een aanbouw aan een bestaande hangar voldoet aan de in de nota opgenomen criteria. Het voorstel is akkoord.

Duke Ellingtonstraat 24 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Ontwerp: Groothuis Bouw B.V.
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel is akkoord.

Hengst 22 Arnemuiden

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Ontwerp: Burosalt B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en BKP Hazenburg 2.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel voldoet aan de hierboven genoemde criteria. Het plan is akkoord.

Het Adviesteam geeft als suggestie mee de zonnepanelen in het dakvlak te integreren, in een passend patroon (afgestemd op de pannenmaat).

Meanderlaan 2-482 Middelburg

 • Voor: het aanpassen van woningen Meanderlaan
 • Aanvrager: Stichting Woongoed Middelburg
 • Architect: Ag Nova Architecten Amersfoort B.V.
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste plan voor het renoveren van dit woningencomplex is akkoord.

Podium 15 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het hoofdgebouw
 • Aanvrager: Scalda
 • Architect: Architecten Alliantie B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 4 Handel en kantoren.

Het plan voor het verbouwen van deze school is akkoord mits de screens conform versie V1 (per glasvlak een screen) worden aangebracht (zodat de huidige verticale geleding in de gevel wordt behouden).

Populierenlaan 3 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de woning en het voorzien van kapconstructie
 • Ontwerp: Aannemersbedrijf Sturm B.V.
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het plan is met de ingediende, zeer summiere, gegevens (schetsen) niet te beoordelen. Verzocht wordt meer gedetailleerde, volledig gemaatvoerde, bouwkundige tekeningen aan te leveren en voor het ontwerp een ontwerper/architect in te schakelen.

Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn de detaillering van de ontmoeting van de te plaatsen kap met de huidige bebouwing, de materiaalkeuze en de afstemming van het kleurgebruik (kleurnummers).

Tot slot merkt het Adviesteam op dat kunststof geveldelen niet zijn toegestaan.

Veersepoort fase 5 Middelburg

 • Voor: het bouwen van 33 appartementen
 • Aanvrager: Stevast Baas & Groen
 • Architect: AHH
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 de Uitbreidingswijken en BKP Veersepoort fase 5.

Het Adviesteam merkt op onaangenaam te zijn verrast door de uitwerking van de eerder gepresenteerde plannen voor deze appartementenblokjes grenzend aan het openbare park van de Veersepoort.

De gevels aan de parkzijde, vooral de gevels op de begane grond, zijn te gesloten, hebben te weinig uitstraling. Het geheel oogt daardoor weinig expressief (saai en droog) en reageert niet of te weinig op deze bijzondere locatie. Die indruk wordt versterkt door het in het talud wegwerken van de balkons op de begane grond, het niet laten doorlopen van de stijlen van de kozijnen en het toepassen van panelen/borstweringen in de kozijnen.

Geadviseerd wordt de gevels op de begane grond meer open te maken, vooral ook ter plaatse van de bergingen (is nu niet acceptabel), de balkons op de begane grond uit te voeren als op de impressie op bladzijde 30 van het BKP (de balkons echt te laten “zweven”) en de plattegronden op de verdiepingen (deels) te spiegelen zodanig dat meer woonkamers op het park uitkijken (het park is het deel van het plan met het mooiste/meest interessante uitzicht).

Het Adviesteam nodigt de architect uit het plan mondeling toe te lichten.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. A.G.M. Goemans, architect, voorzitter
 • prof. ir. W. Patijn, lid
 • drs. K. Emmens, bouwhistoricus, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Achter de Houttuinen 8 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van lichtreclames aan de gevels van dit hotel
 • Aanvrager: City Hotel Wood
 • Advies: Niet akkoord

Het Adviesteam ziet ook na het nogmaals bestuderen van de foto’s van de reclame op het pand geen aanleiding van haar vorige advies af te wijken. De reclame is niet akkoord.

De reclame-uiting “The Green Room natural kitchen” doet afbreuk aan de architectuur van het pand.

Door de grote, te forse afmetingen, van de reclame-uiting blijft er te weinig metselwerk over, vooral naast de reclame-uiting, waardoor de voor dit pand kenmerkende verticaliteit van dit gemetselde geveldeel (en de gevel in zijn geheel) wordt onderbroken. Dit effect wordt versterk door de relatief transparante gevel, waardoor de bredere gemetselde delen van de gevel nog bepalender zijn voor de architectuur van het pand.

De reclame-uiting heeft ook geen relatie met de architectuur/indeling van de naastgelegen, meer transparante delen van de voorgevel van het pand (is bijvoorbeeld niet uitgelijnd met de gemetselde borstwering tussen de raampartijen op de begane grond en de verdieping).

Geadviseerd wordt een wat betreft totale hoogte en oppervlakte aanzienlijk kleinere reclame-uiting te plaatsen en de plaats op de gevel af te stemmen op de architectuur/de ritmiek van de gevel.

Bodenplaats 1 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van lichtreclames aan de gevels van het pand
 • Aanvrager: COMCAM B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het Adviesteam merkt op dat de criteria voor reclame-uitingen in de binnenstad niet volledig toepasbaar zijn op dit pand. Het gaat in dit specifieke geval om een halfvrijstaand pand in één laag met kap. Plaatsing van de reclame op de borstwering van de 1ste etage zoals vermeld in de criteria is door het ontbreken van die borstwering dus niet mogelijk.

Het Adviesteam ziet echter wel mogelijkheden om reclame op de gevel(s) van dit pand te plaatsen mits aan enkele voorwaarden wordt voldaan:

 • de tekst “Energy Portfolio Management” aanpassen zodat die binnen (de doorgetrokken lijn van) de neggen van de onderliggende pui blijft en boven de rollaag die de gevelopening aan de bovenzijde bekroont;
 • de tekst “ComCam” iets lager wordt geplaatst en binnen de neggen van het onderliggende kozijn blijft.

Door binnen de neggen van de pui en het kozijn te blijven wordt beter aangesloten bij de architectuur van het pand.

Tot slot geeft het Adviesteam als suggestie mee de tekst “ComCam” iets te verkleinen (minder hoog te maken) en boven de entree aan te brengen en de kopgevel van het pand vrij te houden van reclame-uitingen.

Dam 8 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van de begane grond en het wijzigen van de achtergevel
 • Ontwerp: Bouwwinkel Zeeland Adviseurs en Architecten
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het pand is door de monumentendeskundigen van het WARK bezocht om de gevolgen van de voorgestelde ingrepen op het monument ter plaatse te kunnen inschatten.

Het plan voor het verbouwen van de begane grond en het wijzigen van de achtergevel van dit rijksmonument is akkoord mits de nog authentieke onderdelen en structuren, zoals de gang met de laat 18de-eeuwse decoratieve stucplafonds, de bijbehorende gangenstructuur en de laat 18de-eeuwse trap naar de verdieping worden gehandhaafd.

Het Adviesteam vraagt daarnaast aandacht voor de constructieve aspecten van de opnieuw in gebruik te nemen opening tussen de toekomstige woonkamer en de keuken. Tevens wordt opgemerkt dat indien isolerende maatregelen worden genomen, deze ook op tekening moeten worden aangegeven (inclusief detailtekeningen).

Damplein 34 Middelburg

 • Voor: het aanleggen van een pv-installatie
 • Ontwerp: Black Box Operations
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het Adviesteam geeft aan bij het plaatsen van PV panelen op het dak van (monumenten)panden in de beschermde stadsgezichten, naast het zorgvuldig en zonder schade aan het pand aanbrengen van de panelen, conform de nota sterk belang te hechten aan de (on)zichtbaarheid vanaf de openbare ruimte/openbare weg.

Het voorstel is om die reden in dit specifieke geval akkoord, ondanks dat wellicht niet bij elk element in het dakvlak (dakramen en dergelijke) een afstand van minimaal één dakpan tot dat element aanwezig is.

Het Adviesteam geeft als suggestie mee, bij deze dakvlakken met oranjerode dakpannen, PV-panelen in de kleur van de dakpannen toe te passen. Bij toepassing van PV-panelen in de kleur van het dak wordt de invloed op de historische kwaliteit van het monument en op het dakenlandschap beperkt.

Kinderdijk 30 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van 18 zonnepanelen op het achterdak
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het Adviesteam geeft aan bij het plaatsen van PV panelen op het dak van (monumenten)panden in de beschermde stadsgezichten, naast het zorgvuldig en zonder schade aan het pand aanbrengen van de panelen, conform de nota sterk belang te hechten aan de (on)zichtbaarheid vanaf de openbare ruimte/openbare weg.

Het voorstel is om die reden in dit specifieke geval niet akkoord. De criteria in de nota zijn daarbij gebaseerd op tussendakvlakken, waarbij de dakvlakken ten opzichte van elkaar niet verspringen. Bij dit pand steken de tussendakvlakken voorbij de dakvlakken van de belendingen. Daardoor zijn de PV panelen op beide zijdakvlakken vanaf de openbare weg duidelijk zichtbaar en doen daarmee afbreuk aan de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht en aan de historische kwaliteit van dit rijksmonument.


Geadviseerd wordt:

 • de panelen op beide dakvlakken verder van de hoekkepers aan de zijde van het Balkengat te plaatsen. Dat kan door de panelen op beide dakvlakken in twee of drie rijen aan te brengen;
 • de panelen op beide dakvlakken verder uit de nok, lager in het dakvlak, te plaatsen;
 • eventueel enkele panelen op achterdakvlak van het voorhuis aan te brengen.

Het Adviesteam geeft tevens als suggestie mee, bij de dakvlakken met oranjerode dakpannen, PV-panelen in de kleur van de dakpannen toe te passen. Bij toepassing van PV-panelen in de kleur van het dak blijft de invloed op de historische kwaliteit van het monument en het dakenlandschap beperkter.

Klein Vlaanderen Middelburg

 • Voor: het herinrichten van de openbare ruimte
 • Aanvrager: Gemeente Middelburg Leefomgeving
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het herinrichten van de openbare ruimte van de straat Klein Vlaanderen in het beschermde stadsgezicht wordt door projectleider mondeling toegelicht.

Het Adviesteam geeft aan dat het plan er, vooral door de vergroening en het toepassen van keramische straatklinkers, sympathiek uitziet. Het voorstel is akkoord mits:

 • keramische straatklinkers worden toegepast, geen asfalt. Asfalt past niet bij deze kleinschalige historische omgeving;
 • er alsnog een tekening van de uitstroomopening in het talud van het Bolwerk wordt voorgelegd;
 • er voldoende diversiteit in de toe te passen groen wordt aangebracht.

Koorkerkhof 14-16 Middelburg

 • Voor: het wijzigen van het pand
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het pand is door de monumentendeskundigen van het WARK bezocht.

Het Adviesteam geeft nadrukkelijk aan geen voorstander te zijn van het doorbreken van historische (bouw)muren. Zeker niet in dit oudste deel van de binnenstad, waar de parcellering 800 jaar oud kan zijn en de bouwmuren een zeer hoge ouderdom kunnen hebben.

Om het voorstel om een doorbraak te realiseren tussen Koorkerkstraat 14 en Koorkerkstraat 16 goed te kunnen beoordelen wordt verzocht de achterwand van een oude kastenwand voorzichtig te demonteren en te onderzoeken of daarachter wellicht een later dichtgezette muuropening zit die opnieuw kan worden gebruikt.

Kousteensedijk 5 Middelburg

 • Voor: het aanbrengen van gevelreclame
 • Aanvrager: Adriaanse en Van der Weel Advocaten
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste plan voor het aanbrengen van reclame op de gevel van dit kantoorpand is akkoord. De voorkeur gaat daarbij uit naar het tweede voorstel, waarbij de reclame aan de linkerzijde van de gevel (“naast” de al aanwezige reclame) wordt geplaatst.

Opgemerkt wordt dat indien ook aan de zijde van de entree van de parkeerkelder, als aangegeven in het vorige plan, een reclame wordt geplaatst, ook deze op de borstwering van de eerste verdieping dient te worden aangebracht.

Lange Delft 33 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van een woon-winkelpand met vier appartementen
 • Aanvrager: Bouwwinkel Zeeland Adviseurs en Architecten
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het verbouwen van dit woon-/winkelpand is akkoord mits de bestaande ramen en kozijnen worden gehandhaafd/hersteld. De bestaande ramen/kozijnen zijn karakteristiek voor de wederopbouwarchitectuur van dit pand en om die reden gaat behoud/herstel voor vervanging.

Het Adviesteam juicht overigens het in de oude staat terugbrengen van de winkelpui, onder andere door het verwijderen van de luifels en het weer transparant maken van de pui aan de Stroopoortgang, zeer toe.

Lange Noordstraat 25 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van een voormalig wasseretteruimte tot 3 appartementen
 • Ontwerp: Hans Kasse Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo
 • Advies: Akkoord mits

Het verder uitgewerkte plan voor het verbouwen van dit rijksmonument tot drie appartementen is akkoord mits:

 • er maximaal twee dakramen worden geplaatst (in plaats van drie) en deze niet liggend, maar staand worden aangebracht. Afmetingen van de dakramen conform de nota;
 • het extra raam in de zijgevel wordt uitgevoerd als op tekening (de omschrijving wijkt daarvan af).

Het Adviesteam geeft daarnaast als suggestie mee het (verlaagde) plafond van appartement drie (gedeeltelijk) achterwege te laten. Op die manier blijft de ruimtelijke beleving van de kap tastbaar en wordt een extra kwaliteit aan het appartement toegevoegd.

Loskade 33 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het pand
 • Ontwerp: Interne Zaken
 • Advies: Akkoord mits

Het verder uitgewerkte plan voor het verbouwen van dit rijksmonument is akkoord mits alsnog wordt aangetoond dat door de geplande werkzaamheden (met name de doorbraak van keuken naar serre) geen verdere verzakkingen van het pand zullen optreden.

Nieuwe Haven 7 Middelburg

 • Voor: het aanleggen van een pv-installatie
 • Ontwerp: Black Box Operations
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het Adviesteam geeft aan bij het plaatsen van PV panelen op het dak van (monumenten)panden in de beschermde stadsgezichten, naast het zorgvuldig en zonder schade aan het pand aanbrengen van de panelen, conform de nota sterk belang te hechten aan de (on)zichtbaarheid vanaf de openbare ruimte/openbare weg.

Het voorstel is om die reden in dit specifieke geval akkoord, ondanks dat wellicht niet bij elk element in het dakvlak (dakramen en dergelijke) een afstand van minimaal één dakpan tot dat element aanwezig is. Verzocht wordt de panelen zo laag mogelijk in de dakvlakken aan te brengen (zo ver mogelijk van de nok), om op die manier de kans op zichtbaarheid zo klein mogelijk te maken.

Het Adviesteam geeft tevens als suggestie mee, bij deze dakvlakken met oranjerode dakpannen, PV-panelen in de kleur van de dakpannen toe te passen. Bij toepassing van PV-panelen in de kleur van het dak wordt de invloed op de historische kwaliteit van het monument en het dakenlandschap zo veel mogelijk beperkt.

Nieuw Oostersestraat 38-40 Middelburg

 • Voor: het plaatsen/verbreden van een dakkapel
 • Aanvrager: Schout Bouw B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het verbreden/vernieuwen van de bestaande dakkapel is akkoord mits de kruisroeden (Wiener Sprossen/opplakroeden) achterwege worden gelaten.

Noordweg 55 Middelburg

 • Voor: het vervangen van de kozijnen op de verdieping
 • Advies: Aangehouden

De eigenaresse van het pand geeft een toelichting op het verzoek om de ramen op de verdieping (zolder) van dit gemeentelijk monument te mogen vervangen. Het gaat om kozijn- en raamhout dat in slechte staat is en waarbij de aansluitingen van de ramen op de kozijnen zodanig grote kieren vertoont dat dit niet is op te lossen met het aanbrengen van kierdichting. Ook het plaatsen van achterzetbeglazing is in dit geval geen optie, omdat deze door de relatief lage hoogte van de verdieping niet (volledig) open kunnen. Bovendien zijn de vensters niet oorspronkelijk.

Het Adviesteam geeft aan waardering te hebben voor de manier waarop door de aanvrager naar een passende oplossing is gezocht en beaamt dat indien de achterzetramen niet kunnen worden geopend deze optie in dit geval niet toepasbaar is.

Om die reden stelt het Adviesteam voor om in de voorgevel, waar de cultuurhistorische kwaliteit van deze reeks in oorsprong identieke panden het grootst is, op zolderniveau een nieuw venster (raam/kozijn) te plaatsen dat de ranke afmetingen/detailleringen van de oorspronkelijke T-vensters met schuiframen dicht mogelijk benadert (de detaillering van de kozijnen/ramen in het huidige voorstel is nog te zwaar gedimensioneerd en daarmee te grof).

Daarvoor kan de maatvoering van een bewaard gebleven oorspronkelijk zoldervenster in één van de buurpanden model staan. Het Adviesteam adviseert daarbij de toepassing van monumentenglas, maar als dezelfde rankheid met HR++ glas bereikt kan worden, staat het Adviesteam daar niet negatief tegenover. Ook een uitvoering als draai-/kiepraam, waarbij het uiterlijk als schuifraam behouden blijft, is voor het Adviesteam een optie, als de gevraagde rankheid maar bewaard blijft.

In de achtergevel is het voorgestelde “Amsterdamse” schuifraam een acceptabele oplossing.

Rotterdamsekaai 15-57 Middelburg

 • Voor: het wijzigen van kozijnen
 • Aanvrager: Vereniging Van Eigenaren
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste plan (planvariant A) is conform ons eerder advies akkoord.

Het Adviesteam geeft daarbij aan blij te zijn met de kwaliteitsverbetering en er tevens voor te willen pleiten ook de ramen/puien in de blokken één, drie en vier (alsnog) te voorzien van de oorspronkelijke onderverdeling/roeden (als op de foto’s uit 1989).

Turfkaai Middelburg

 • Voor: het herstellen van de kademuren
 • Aanvrager: Gemeente Middelburg, Afdeling Leefomgeving
 • Ontwerp: Nebest B.V.
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

De monumentendeskundigen van het WARK hebben ter plaatse een toelichting gehad op de voorgenomen herstelwerkzaamheden van dit specifieke deel van de kade.

Het Adviesteam geeft aan dat de uitvoering van dit deel van de kade, een kademuur met “kubben”, uniek is voor Zuid Nederland en om die reden monumentwaardig is.

Als gevolg daarvan is behoud in situ wat betreft het Adviesteam het uitgangspunt voor de herstelwerkzaamheden en wordt geadviseerd de bestaande kademuur te handhaven, waar nodig terughoudend te herstellen, en achter de bestaande kademuur een nieuwe constructie aan te brengen om de gronddruk op te vangen. De versterking van de sterk aangetaste houten fundering met een betonnen fundering lijkt voor het behoud van deze kademuur een acceptabele oplossing.

De suggestie om in plaats van de kademuur een groene oever te realiseren is wat het Adviesteam betreft niet akkoord. Een groene oever is in dit deel van de binnenstad, met oorspronkelijke “harde” handelskades, een wezensvreemd element en doet geen recht aan de historie van dit deel van Middelburg.

Verwerijstraat 12 Middelburg

 • Voor: Rookkanaal is illegaal bouwwerk
 • Advies: Overig

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 1 het Middelburgs profiel.

De rookgasafvoer tegen de achtergevel van dit pand is niet zichtbaar vanaf de openbare weg en om die reden niet als exces aan te merken.

Geadviseerd wordt bij een eventuele verbouwing de rookgasafvoer inpandig op te lossen (en te verslepen naar de nok van het pand).

Vlasmarkt 2 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het dak
 • Aanvrager: Breed Ondernemingen B.V.
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het verder uitgewerkte plan is akkoord mits de bestaande kap wordt  ingemeten met alle onregelmatigheden en torderingen, en duidelijk op de tekening van de kap aan wordt gegeven welke onderdelen moeten worden vervangen, welke afwijkingen/verzakkingen en dergelijke er in de bestaande kapconstructie aanwezig zijn en hoe de constructieve problemen in detail opgelost gaan worden. De tekening is nu te weinig specifiek.

Met de informatie die dat oplevert, kan worden voorkomen dat door de voorgestelde ingrepen, zoals het vervangen van onderdelen van de huidige kapconstructie en het aanbrengen van dakbeschot en isolatie, elders in de kap problemen ontstaan.

Vlasmarkt 17-19 Middelburg

 • Voor: het uitvoeren van diverse werkzaamheden aan het pand
 • Ontwerp: Bouw Adviesburo Vlissingen
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het pand is door de monumentendeskundigen van het WARK bezocht.

Het Adviesteam geeft aan dat het ingediende tekenwerk niet specifiek genoeg is en op onderdelen niet overeenkomt met de werkelijke (bestaande) situatie.

Het plan is om die reden niet goed te beoordelen.

Verzocht wordt:

 • de kapconstructie volledig op te meten, inclusief torderingen en andere onregelmatigheden en dit nauwkeurig op tekening aan te geven;
 • de trap van het linker pand en de balklaag/balklagen in beeld te brengen;
 • de bestaande en gewenste situatie correct in beeld te brengen. Plattegronden, doorsnedes en gevelaanzicht komen niet altijd overeen met de werkelijke situatie en tonen onderling verschillen;
 • een bouwhistorisch onderzoek te laten uitvoeren waarin met name de authenticiteit van de balklagen boven de begane grond en de verdieping worden geanalyseerd. Vooral bij de kinderbinten lijkt in de latere 20ste eeuw het nodige vernieuwd te zijn.

Uitgangspunten bij een verdere uitwerking zijn:

 • behoud van zo veel mogelijk historisch materiaal. Alleen onderdelen van bijvoorbeeld de kapconstructie vervangen indien (plaatselijk) herstel niet mogelijk is en dat duidelijk in detailtekeningen uitwerken;
 • maak zo veel mogelijk gebruik van bestaande ravelingen in de verdiepingsvloeren. Indien sprake is van historische samengestelde balklagen is alleen gebruik van al aanwezige ravelingen toegestaan.

Het Adviesteam staat in principe positief tegenover het aanbrengen van een extra entree in de onderpui ter ontsluiting van de appartementen, mits zorgvuldig ontworpen en gedetailleerd, aansluitend op de bestaande pui en mits uit het bouwhistorisch onderzoek blijkt dat de balklaag achter deze extra entree een trap naar de verdieping mogelijk maakt.

De verdere uitwerking van de plannen, waarin bijvoorbeeld vier nieuwe spiltrappen worden voorgesteld, is volledig afhankelijk van de uitkomsten van het bouwhistorisch onderzoek. Pas dan kunnen de effecten op de cultuurhistorische kwaliteit van de panden beoordeeld worden.

Wagenaarstraat 2 Middelburg

 • Voor: het aanleggen van een pv-installatie
 • Ontwerp: Black Box Operations
 • Advies: Akkoord

Het Adviesteam geeft aan bij het plaatsen van PV panelen op het dak van (monumenten)panden in de beschermde stadsgezichten, naast het zorgvuldig en zonder schade aan het pand aanbrengen van de panelen, conform de nota sterk belang te hechten aan de (on)zichtbaarheid vanaf de openbare ruimte/openbare weg.

Het Adviesteam merkt echter op dat bij het belendende pand, de nieuwbouw van het Zeeuws Archief het volledige dak is voorzien van PV-panelen. Ook die panelen zijn vanuit het openbare gebied duidelijk waarneembaar. Daarnaast is zeer recent (3 juni jl.) bij het pand Bogardstraat 9, een pand waarvan het achterdakvlak ook uitkijkt op de nieuwbouw van het Zeeuws Archief, een vergelijkbaar verzoek voor het aanbrengen van PV-panelen positief geadviseerd.

Het voorstel voor het plaatsen van PV panelen aan de achterzijde van dit rijksmonument is vanwege deze specifieke omstandigheden akkoord, ondanks dat de panelen duidelijk zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte.

Het Adviesteam geeft wel als suggestie mee indien mogelijk de panelen op het achterdakvlak van het deel van het pand aan de Wagenaarstraat te leggen en/of op het platte dak tussen beide gebouwdelen.

Het Adviesteam geeft tevens als suggestie mee, bij dakvlakken met oranjerode dakpannen, PV-panelen in de kleur van de dakpannen toe te passen. Bij toepassing van PV-panelen in de kleur van het dak wordt de invloed op de historische kwaliteit van het monument en op het dakenlandschap beperkt.

Wagenaarstraat 13 Middelburg

 • Voor: het aanpassen van het restaurant met bovengelegen woning tot appartementen
 • Aanvrager: Murre-De Visser Beheer B.V.
 • Architect: Burosalt B.V.
 • Advies: Akkoord mits

De monumentendeskundigen van het WARK zijn ter plaatse geweest.

Het Adviesteam geeft nadrukkelijk aan geen voorstander te zijn van het doorbreken van historische (bouw)muren.

Er wordt in dit specifieke geval bij de doorbraak tussen de woonkamer en de hal van appartement 2 echter gebruik gemaakt van een oudere doorbraak, die in de 20e eeuw is dichtgemetseld. Bij die doorbraak gaat geen historisch materiaal (meer) verloren. Deze doorbraak is akkoord.

De andere twee gewenste doorbraken, van de keuken van appartement 2 naar het dakterras en van de overloop van appartement 1 naar de spiltrap, gaan wel door historische bouwmuren heen. Omdat in beide gevallen alleen een gedeelte van de borstwering onder een bestand venster hoeft te worden verwijderd, waardoor het verlies aan historisch materiaal zeer beperkt is en de hoofdopzet van de bouwmuren verder goed bewaard en beleefbaar blijft, gaat het Adviesteam in dit specifieke geval, en onder voorwaarden, in principe akkoord met de gewenste doorbraken.

Die voorwaarden zijn:

 • maak de doorbraken zo minimaal mogelijk. Voor de doorbraak naar het dakterras van appartement 2 de doorbraak beperken tot het smallere, rechter deel van het venster. En de doorbraak in appartement 1, van de overloop naar de spiltrap, beperken tot maximaal één standaard deurbreedte (ter plaatse van het bestaande kozijn/raam);
 • de historische bouwmuur ter plaatse van de te realiseren badkamer/douche wordt gehandhaafd;
 • leg alsnog tekeningen voor waarop de doorbraken zijn aangegeven, met foto’s van de bestaande situatie waarop de beoogde doorbraken zijn aangetekend.