Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 20 mei 2021.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- /beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. A.G.M. Goemans, voorzitter
 • prof. ir. W. Patijn, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Buitenruststraat 22 Middelburg

 • Voor: het aanpassen van de gevel / entree en het realiseren van een buitenruimte voor enkele kamers
 • Aanvrager: Amadore Hotels & Restaurants Zeeland
 • Architect: Roosros Architecten
 • Advies: Akkoord

Het verder uitgewerkte plan voor het verbouwen van dit hotel is akkoord.

Duke Ellingtonstraat 115 Middelburg

 • Voor: het wit keimen van de woning
 • Ontwerp: Aannemingsbedrijf Fraanje B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Adviesteam heeft kennis genomen van de opmerkingen van de ontwerper op het advies van het WARK van 8 april jl.

Het Adviesteam merkt daarbij op dat individuele woningen als zodanig (moeten) worden beoordeeld. Het is daarbij goed mogelijk dat er onderdelen bij elders in de wijk gerealiseerde woningen aan te wijzen zijn, die in dat specifieke ontwerp, bij die specifieke woning wel passen bij het specifieke ontwerp van die woning(en) en die in dit ontwerp/bij deze woning niet of minder passend zijn.

Het gaat bij het ontwerp van een woning om de vraag of sprake is van een samenhangend geheel met als uitgangspunt een eigentijdse verwijzing naar de stijl/de architectuur uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Waarbij wordt opgemerkt dat er in die periode ook plat afgedekte woningen zijn gerealiseerd.

Het Adviesteam heeft in haar advies van 8 april jl. beoogd handvatten aan te reiken waarmee het ontwerp van deze woning wel passend binnen de ontwerpuitgangspunten van deze wijk kan worden gemaakt. De opsomming in het advies van 8 april jl. is nadrukkelijk geen “recept”, maar draagt punten aan waarop het ontwerp kan worden verbetert, en daagt uit nog eens kritisch naar het ontwerp te kijken.

Het Adviesteam merkt tot slot op dat het ontwerp alsnog kan voldoen aan de in deze wijk geldende uitgangspunten/redelijke eisen van welstand indien:

 • er een plint in een donkere kleur wordt toegepast/aangebracht;
 • er, vooral op de verdieping, meer verticale (“staande”) ramen worden toegepast. De “jaren 30 stijl” kenmerkt zich onder andere door ramen die hoger zijn dan dat ze breed zijn. De ramen zijn nu te vierkant;
 • er witte kozijnen worden toegepast. Ook dat is een kenmerk uit de jaren dertig. Daar is in enkele gevallen van afgeweken omdat het ontwerp van die woning daar aanleiding toe gaf; dat is hier niet het geval.

Groeneweg/Abeelseweg Middelburg

 • Voor: het bouwen van een werkgebouw
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 5 Het Buitengebied.

Het plan voor het bouwen van een werkgebouw op dit perceel voldoet aan de in de nota opgenomen criteria. Het plan is akkoord.

Het Adviesteam geeft als suggestie mee het werkgebouw uit te voeren met een pannendak. Een pannendak past beter in de omgeving.

Kruitmolenlaan 70 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een voorziening - kleinschalig wonen voor ouderen met dementie
 • Aanvrager: Thuismakers B.V.
 • Architect: Kolpa Architekten B.V,
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste plan voor het bouwen van een voorziening voor kleinschalig wonen op dit perceel is akkoord.

Langstraat 2 Arnemuiden

 • Voor: het vernieuwbouwen van Joosse wonen
 • Architect: Roosros Architecten
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 1 het Middelburgs profiel.

De architect licht het plan voor het verbouwen/wijzigen van dit winkelpand toe.

Het Adviesteam geeft aan waardering te hebben voor het gekozen concept met fraai metselwerk, waardoor het nu nog dominante hoekpand meer deel gaat uitmaken van de fijnere “korrel” van beide aanliggende straten.

Er zijn echter wel twijfels over de enigszins “gekunstelde” schuine (dak)vlakken, vooral op de hoek in de Burgemeester Langebeekestraat. Het plan zou conceptueel sterker en robuuster worden indien de gevelvlakken volledig in metselwerk, met daarin opgenomen loggia’s, zouden worden uitgevoerd. Daarbij ook het metselwerk bij de loggia’s “de hoek omzetten”.

De nu getoonde uitvoering met schuine (dak)vlakken oogt “rommelig” en levert ingewikkelde en qua uitvoering lastige details op. De beoogde en gewenste parcellering is op te lossen met het toepassen van metselwerkdetails (andere tint metselwerk, verspringen in diepte, ander metselverband, enz.).

Verzocht wordt het plan verder uit te werken en daarbij rekening te houden met bovenstaande opmerkingen.

Nieuwe Vlissingseweg 112 Middelburg

 • Voor: Het uitbreiden van een woonhuis
 • Ontwerp: Contek Serooskerke
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

Het plan voor het uitbreiden van deze woning is akkoord mits het schuine gevelvlak (dakvlak) in de voorgevel wordt uitgevoerd in zink (geen dakpannen). Een volledig rechte voorgevel, en het uitvoeren van de nieuwe gevelvlakken in bij het bestaande metselwerk passende steenstrips, is wat het Adviesteam betreft ook denkbaar.

Oude Veerseweg 128 Middelburg

 • Voor: Het verbouwen woning en n.t.b. bijgebouw
 • Architect: Rothuizen Architecten En Adviseurs
 • Advies: Aangehouden

De architect en de opdrachtgeefster lichten het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel in het buitengebied toe.

Het Adviesteam merkt op dat het ontwerp er goed uit ziet en op hoofdlijnen akkoord is.

Verzocht wordt bij de verdere uitwerking rekening te houden met onderstaande opmerkingen:

 • pas zonnepanelen over het totale oppervlak van het dakvlak toe. Of plaats de zonnepanelen op het (in een later stadium te realiseren) bijgebouw;
 • stem het ontwerp van het bijgebouw af op het ontwerp van de woning en toon indien mogelijk beide ontwerpen bij een volgende beoordeling. Daarbij mag het bijgebouw dezelfde uitstraling en hetzelfde volume hebben als de woning;
 • de “open” hoek in de woon-werkkamer past minder goed bij het concept;
 • de twee kleinere slaapkamers hebben, vooral ten opzichte van de hoofdslaapkamer, beperkt uitzicht en relatief beperkte daglichttoetreding. Daardoor verliezen deze slaapkamers aan functionaliteit;
 • beperk het aantal dak-doorvoeren zo veel mogelijk en geef ze aan op tekening.

Seislaan 3 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een praktijkruimte
 • Ontwerp: BWZ Adviseurs en Architecten
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste en verder uitgewerkte plan voor het bouwen van een praktijkruimte bij deze woning is akkoord.

Slaak 1 Arnemuiden

 • Voor: het bouwen van een vrijstaande woning
 • Ontwerp: Bouwontwerp.Com
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel is akkoord.

Sprencklaan 31 Middelburg

 • Voor: het realiseren van een aanbouw
 • Ontwerp: BWZ Adviseurs en Architecten
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

Het plan voor het realiseren van een aanbouw aan deze geschakelde woning doorbreekt het huidige strakke ritme van de gevel en detoneert, ook wat betreft de aansluitingen op de bestaande woning, in het totaalbeeld van deze gevelwand. Het voorstel is om die reden niet akkoord.

Geadviseerd wordt om:

 • een aanbouw te realiseren over de volle breedte en hoogte van de bestaande “aanbouw” en die aanbouw minder diep te maken. Het huidige witte deel van de gevel, naast de deur, moet voor minimaal de helft van de huidige breedte zichtbaar blijven;
 • of een “volledig transparante” aanbouw te realiseren (even hoog als de bestaande aanbouw);
 • of de aanbouw naar rechts te verschuiven en tussen de bestaande deur en de aanbouw een zo transparant mogelijk tussenlid aan te brengen.

Tevens adviseert het Adviesteam, de woningen zijn relatief kort geleden gerealiseerd, de oorspronkelijk architect bij het ontwerp van de aanbouw te betrekken.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. A.G.M. Goemans, architect, voorzitter
 • prof. ir. W. Patijn, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Dam 10 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het pand tot appartementen
 • Aanvrager: Murre-De Visser Beheer B.V.
 • Architect: Burosalt B.V.
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het verder uitgewerkte plan voor het verbouwen van dit rijksmonument tot appartementen geeft nog geen antwoord op alle in de vergadering van 25 maart jl. gemaakte opmerkingen. Het Adviesteam kan daardoor nog geen definitief advies formuleren.

Geadviseerd wordt het plan verder uit te werken en:

 • alsnog op alle vragen en opmerkingen in het advies van 25 maart jl. te reageren;
 • aan te geven hoe het uiterste linker venster wordt aangepast om het nieuwe dakterras bereikbaar te maken. Daarbij wordt opgemerkt dat het weghalen van de bestaande borstwering wat het Adviesteam betreft geen optie is. Een dakterras kan wel, maar zal op een andere manier toegankelijk gemaakt moeten worden;
 • ook de vertakkingen van de leidingschachten inzichtelijk te maken. Op die manier kan inzichtelijk worden gemaakt wat de consequenties van deze ingrepen op de historische bouwmassa’s zijn;
 • aan te geven welke maatregelen tegen lekkage zowel bij leidingen als bij de natte cellen worden getroffen. Dit met het oog op de aanwezige historische stucplafonds en rijk beschilderde plafonds en de daaraan toegekende hoge bouwhistorische waarden;
 • aan te geven op welke plaats(en) de meterkasten zijn voorzien;
 • aan te geven op welke wijze de kleine trap met bordes op de eerste etage (zie foto op bladzijde 63 van de verkenning) wordt behouden blijven. Dit blijkt niet uit de nadere uitwerking;
 • aan te geven waarom de rechter zijmuur op de begane grond op de slooptekening als “te slopen” staat vermeld.

Tot slot merkt het Adviesteam op dat het alleen zinvol is om een verder uitgewerkt plan voor advies voor te leggen indien het plan op alle opmerkingen nader (volledig) wordt uitgewerkt. Tussenstappen als deze kosten meer tijd en geven geen zekerheid over een mogelijk positief eindadvies.

Langevielesingel 38 Middelburg

 • Voor: het realiseren van een schuur
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het bouwen van een schuur op dit perceel voldoet aan de in de nota opgenomen criteria. Het voorstel is akkoord.

Markt 77 Middelburg

 • Voor: Het vervangen serre en verbouw toilet/ bergruimte
 • Aanvrager: Thys+Gutberlet
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het vervangen van de serre en het verbouwen van de toilet- en bergruimte wordt door de architecten mondeling toegelicht.

Het Adviesteam spreekt haar waardering uit over de zorgvuldige wijze van voorbereiden en presenteren van het plan. Het plan is op hoofdlijnen akkoord.

Daarbij wordt tevens aangegeven dat het vervangen van de serre akkoord is. Als suggestie wordt nog meegegeven de verdeling van de ramen op de verdieping terug te laten komen in de gevel van de serre en te onderzoeken of de serre op de juiste plaats aansluit op de voorgevel van het pand (in verband met de in de gevel aanwezige ornamenten en sierlijst).

Om de ingrepen aan de achterzijde van het pand, bij het toilet en de berging, goed te kunnen beoordelen is echter een bezoek ter plaatse nodig. Verzocht wordt hiervoor op korte termijn een afspraak te maken.

Rotterdamsekaai 15-57 Middelburg

 • Voor: het wijzigen van kozijnen
 • Ontwerp: BWZ Adviseurs en Architecten
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het wijzigen van de kozijnen van dit appartementencomplex wordt door de ontwerper en de eigenaar mondeling toegelicht. Daarbij wordt verzocht om nadere toelichting bij, uitleg over het advies van 8 april jl.

Het Adviesteam geeft aan dat bij dergelijke ingrepen behoud van het oorspronkelijke materiaal uitgangspunt is van het beleid. Dat in het verleden (vaak van voor de invoering van het huidige beleid) soms andere afwegingen zijn gemaakt doet aan dat uitgangspunt niets af.

Omdat niet helemaal duidelijk is hoe de gevel van het pand er oorspronkelijk uit heeft gezien wordt geadviseerd te proberen de oorspronkelijke bouwtekeningen van het pand te achterhalen. En aan de hand van die tekeningen de gevel, inclusief de kozijnen/puien, zo goed mogelijk te reconstrueren. Verzocht wordt op basis daarvan met een nieuw, verder uitgewerkt voorstel te komen.

De voorkeur van het Adviesteam gaat daarbij uit naar de (oorspronkelijke) gevelindeling zoals te zien op de foto van de gevel uit 1998 en niet naar de huidige gevelindeling.

Veerseweg 5 Middelburg

 • Voor: het realiseren van 3 appartementen, dakkapellen en een balkon
 • Aanvrager: Hans Kasse Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo
 • Advies: Niet akkoord

Het aangepaste plan voor het realiseren van drie appartementen in dit pand wijkt in sterke, en negatieve, mate af van het in een eerder advies, op enkele kleine onderdelen na, positief ontvangen plan. Het gewijzigde plan is niet akkoord.

Geadviseerd wordt:

 • de gevelindeling van het vorige plan te handhaven;
 • de bovenlichten in de kozijnen achterwege te laten. Het smallere deel van de pui draaibaar maken is wel akkoord;
 • de loggia in het dakvlak boven de entreegevel achterwege te laten. Het betreffende dakvlak is te klein voor een loggia.

Vlissingsestraat 56 Middelburg

 • Voor: het isoleren van pannendak
 • Aanvrager: Bouwbedrijf Veere
 • Ontwerp: BWZ Adviseurs en Architecten
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het isoleren van het pannendak van dit rijksmonument is akkoord mits:

 • er alsnog informatie over mogelijke dampspanningen in historische (ge)bouwonderdelen wordt ingediend. En over hoe mogelijke problemen als gevolg van dampspanningen wordt voorkomen;
 • er extra aandacht wordt geschonken aan een mogelijk warmtelek bij de goot. Het gootdetail verder uitwerken (dampremmende folie);
 • het plan bouwkundig verder wordt uitgewerkt.