Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 20 augustus 2020.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- / beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Banckertstraat 4 Middelburg

 • Voor: het realiseren van een dakopbouw
 • Ontwerper: Contek Serooskerke V.O.F.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het plaatsen van een dakopbouw op de nok van deze woning voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria. De dakopbouw houdt geen rekening met de herkenbaarheid van het hoofdgebouw en de architectuur sluit niet aan op de architectuur van het hoofdgebouw.

Het adviesteam ziet gezien massaliteit en daardoor de negatieve impact van de dakopbouw op het huidige volume geen reden van de in de nota opgenomen criteria af te wijken. Het plan is niet akkoord.

Geadviseerd wordt een dakopbouw te realiseren waarbij de nok naar de achtergevel wordt verlegd en het voordakvlak wordt verlengd (zoals elders in de stad recent gerealiseerd).

De Ruyterstraat 24 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het pand
 • Advies: Aangehouden

Het Adviesteam geeft aan tegen het door de indiener voorgelegde plan van 30 juli jl. deels dezelfde bezwaren te hebben als tegen het plan behandelt in de vergadering van 28 mei jl.

Het bouwplan van 30 juli is te ingrijpend en doet afbreuk aan de heldere structuur van het hoofdvolume. De dakkapel aan de voorzijde voldoet niet aan de richtlijnen. Deze zou ook wat de afmetingen betreft (breedte) meer afgestemd moeten zijn op dakkapellen van naastgelegen panden. Het adviesteam kan zich, gelet op de naastgelegen panden,  2 kleine in plaats van 1 grote dakkapel aan de voorzijde voorstellen.

Het Adviesteam kan niet instemmen met de dakopbouw aan de achterzijde van de woning. Deze dakopbouw is te groot en wijkt wat betreft materiaalgebruik te sterk af van de woning (en voldoet daarmee niet aan de in de nota opgenomen criteria).

Geadviseerd wordt het op 18 juni voorgelegde plan verder uit te werken.

Duke Ellingtonstraat 34 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een vrijstaande woning
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel is akkoord mits:

 • de entree beter “zichtbaar” wordt gemaakt. Nu is onvoldoende duidelijk waar de entree van de woning zich bevindt;
 • de garagedeur in een donkere kleur wordt uitgevoerd (niet wit);
 • de garage onder de goot van de woning wordt gehouden. De garage oogt nu uit verhouding ten opzichte van de woning.

Tot slot wordt de suggestie meegegeven de woning op het kavel te spiegelen.

Duunmede 10 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning
 • Ontwerper: R.M. Oemrawsingh
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van deze woning is akkoord mits de breedte van de dakkapel wordt beperkt tot maximaal 3,60 m. (als bij het pand Duunmede 40).

Grote Sternstraat 71 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de woning
 • Architect: Degaaij Architectuur
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

Het plan voor het uitbreiden van deze karakteristieke woning past onvoldoende bij/wijkt te veel af van de architectuur van de woning. Het voorstel is niet akkoord.

Om beter aan te sluiten bij de architectuur van de woning is een meer abstracte vormgeving belangrijk. Geadviseerd wordt de overstekken en doorlopende bovenlichten achterwege te laten en geen houten gevels toe te passen, maar baksteen conform het bestaande volume. Tevens past een driedeling in de gevels beter bij de architectuur van de woning dan de nu voorgestelde vierdeling.

Tot slot wordt opgemerkt dat een uitvoering in een totaal ander materiaal, bijvoorbeeld zink, en/of het toepassen van een sheddak wellicht ook een oplossingsrichting is.

Koninginnelaan 13 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van een woning en het plaatsen van twee dakkapellen
 • Ontwerper: Bouw Adviesburo Vlissingen
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het uitbreiden van deze woning is akkoord mits:

 • het metselwerk van het hoofdgebouw wordt doorgezet;
 • de voorgevel van de garage 3 m. achter de voorgevel van de woning wordt gelegd;
 • de aanbouw iets meer onder de goot van de woning wordt gehouden.

Michaelsdreef 12 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de woning aan de voorkant
 • Ontwerper: Architectuur Atelier Zeeland B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

De voorgestelde uitbreiding aan de voorgevel van deze vrijstaande woning past niet, onvoldoende bij de architectuur van de woning. Het plan is niet akkoord.

Geadviseerd wordt de pergola bij de entree weg te laten en de erker beperkt te houden tot de voorgevel. Minimaal 30 cm. uit de rechterhoek van de voorgevel blijven en geen verbinding/aansluiting met de zijgevel/het balkon maken. De uitbreiding volledig aan de rechterzijgevel (kopgevel) situeren is wellicht ook een oplossingsrichting.

Molendijk 58 Nieuw- en Sint Joosland

 • Voor: het uitbreiden van de woning
 • Aanvrager: Aannemingsbedrijf Fraanje B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Adviesteam reageert positief op het nu gepresenteerde eindresultaat voor het uitbreiden van deze woning. Het aangepaste plan is akkoord.

Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat er van wordt uitgegaan dat het kleur- en materiaalgebruik van de uitbreiding wordt uitgevoerd conform het kleur- en materiaalgebruik van de woning.

Nieuwe Vlissingseweg 158 Middelburg

 • Voor: het realiseren van een opbouw
 • Ontwerper: Breed Ondernemingen B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

Het voorstel voor het realiseren van een dakopbouw op dit pand voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria:

 • het huidige bebouwingsbeeld wordt niet in stand gehouden;
 • de vormgeving, gevelindeling, het materiaalgebruik en de detaillering van het pand zijn niet als uitgangspunt genomen;
 • de dakopbouw gaat ten koste van de herkenbaarheid en de architectuur van het pand.

Het adviesteam ziet geen aanleiding van de in de nota opgenomen criteria af te wijken. Het plan is niet akkoord.

Geadviseerd wordt de dakopbouw minimaal 3 m. terug te leggen ten opzichte van de voorgevel van het pand en de zijgevels van de dakopbouw in een donkere kleur (of in zink) uit te voeren.

Noordweg 507 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een aanbouw
 • Advies: Aangehouden

De aanvrager licht het aangepaste plan toe.

Het Adviesteam geeft aan dat het nu voorliggende plan met een kap op de aanbouw een verbetering is ten opzichte van het eerdere plan. De afstemming met de kap van de woning zou nog beter kunnen/moeten, door wat betreft hoogtes (beter) aan te sluiten op de kap en de goot van de woning en een volledige mansardekap toe te passen. Het toepassen van potdekseldelen is akkoord mits houten potdekseldelen worden toegepast.

Daarnaast wordt als suggestie genoemd om een zelfde mansardekap toe te passen als op de woning (en evenwijdig aan de kap op de woning, in plaats van haaks op de woning).

Tot slot wordt verzocht te onderzoeken of een uitbreiding met kap tot een diepte (vanaf de voorgevel) van 14 m. mogelijk is. een diepte van 14 m. levert een meer vanzelfsprekend volume op.

Oude Koudekerkseweg 81 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een nieuwe berging
 • Ontwerper: Bouwwinkel Zeeland Adviseurs en Architecten
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste plan voor het bouwen van een nieuwe berging op dit perceel is akkoord.

Verzocht wordt monsters van het toe te passen gevelmateriaal aan te leveren.

Deel II: Adviezen monumenten / beschermd stadsgezicht / beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • drs. P.W. Sijnke, historicus, vervangend lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Houtkaai 9 Middelburg

 • Voor: het slopen van de schoorsteen van het achterhuis
 • Advies: Overig

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het slopen van de schoorsteen van het achterhuis bij dit rijksmonument is gezien de deplorabele staat van de schoorsteen onvermijdelijk. De staat van het pand is de afgelopen tijd zodanig verslechterd, dat de schoorsteen dreigt in te storten en daarbij mogelijk een deel van de rechterzijgevel meeneemt.

Inmiddels is actie ondernomen om de schoorsteen te slopen en stutwerk aan te brengen.

Het pand dient voor verdere planvorming/renovatie nogmaals te worden bezocht. En er is tevens nader onderzoek nodig naar de totale constructieve staat van het pand, waarbij met name aandacht moet worden geschonken aan de keldergewelven.

Koestraat 22 t/m 322 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van zonnepanelen en kozijnen
 • Aanvrager: Bouwbedrijf Joziasse B.V.
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburg profiel.

Om de impact van de voorgestelde ingrepen op het pand en op de omgeving goed te kunnen inschatten is meer informatie nodig. Verzocht wordt alsnog aan te geven of de toe te passen zonnepanelen door de dakranden aan het zicht worden onttrokken. Tevens wordt verzocht detailtekeningen van de toe te passen ventilatieroosters aan te leveren.

Nieuwe Haven 35 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een Tiny house (tuinhuis)
 • Architect: B. Vercouteren van den Berge
 • Advies: Aangehouden

Het plan voor het plaatsen van een “Tiny house” in de achtertuin van dit pand, in de straatwand van de Sint Jansgang, wordt door de architect en de opdrachtgever toegelicht.

Het Adviesteam is van mening dat het nu voorliggende plan, voor wat betreft architectuur en materiaalgebruik, te sterk afwijkt van de overige panden in dit deel van de Sint Jansgang. De getoonde gevel aan de straatzijde is voor een gevel van deze relatief bescheiden afmetingen opgebouwd uit te veel verschillende elementen/materialen en harmonieert onvoldoende met de nabijgelegen gevels/panden.

Voorgesteld wordt minder materialen en meer bescheiden detailleringen toe te passen en de verhouding dakvlak/voorgevel te verbeteren. Zoek ook wat betreft metselwerkverband aansluiting bij de buurpanden.

Verzocht wordt voor de volgende beoordeling ook de gevel van de belending/het buurpand op de geveltekening aan te geven.

Oostkerkplein 1 Middelburg

 • Voor: het verduurzamen van de Oostkerk
 • Aanvrager: Stichting Monumenten Bezit
 • Advies: Aangehouden

Het plan voor het verduurzamen van de Oostkerk wordt door M. van den Bosch en H. Visser toegelicht. Het betreft een project waarvoor Europese subsidie mogelijk is.

Bij de beoogde verduurzaming wordt getracht het monument niet of nauwelijks aan te tasten. Om die reden wordt bijvoorbeeld de “lantaarn” niet geïsoleerd omdat de daarvoor benodigde ingrepen het monument te veel zouden aantasten. Om te voorkomen dat alle warmte in de lantaarn terecht komt wordt onderzocht of een horizontaal luchtscherm kan worden aangebracht direct onder de lantaarn. Voor de verwarming wordt uitgegaan van lage temperatuur verwarming in de vloer, de achterzet ramen en tegen de buitenmuren.

Het Adviesteam staat positief tegenover dit initiatief en verzoekt het plan verder uit te werken, daarbij rekening houdend met onderstaande opmerkingen:

 • er wordt aandacht gevraagd voor de gevoeligheid van het orgel voor temperatuurwisselingen;
 • let op mogelijke dampspanningen bij de achterzet ramen. Wellicht dat ventilatie aan de bovenzijde vochtproblemen kan voorkomen;
 • voor het totale project zijn bouwfysische aspecten van groot belang. Let daarbij onder andere op het “lekken” van warme lucht naar de lantaarn en de mogelijke vochtbelasting op de houten constructies van de lantaarn en het koepelgewelf als gevolg van het lekken van warme lucht en op de bouwfysische gevolgen van het aanbrengen van “verwarmingsmatjes” op het muurwerk;
 • zijn de toe te passen latten bij de achterzet ramen voldoende zwaar gedimensioneerd en niet geprofileerd;
 • geef aan hoe het leidingen- en dradenverloop (kabelgoten) er uit komt te zien. Uitgangspunt dient daarbij te zijn dat alle leidingwerk zo volledig mogelijk uit het zicht wordt gehouden/wordt weggewerkt;
 • lever details aan van de toe te passen “verwarmingsmatten” op de gevel. Let tevens op de mogelijke invloed van het aanbrengen van deze “matten” op de akoestiek;
 • onderzoek door middel van een kleurtrapje of er nog muurschilderingen onder de bestaande stuclagen zitten.

Plein 1940 5 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een horeca terras gedurende de zomermaanden
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het voorstel voor het realiseren van een terras op het plein voor dit pand is akkoord mits:

 • het op tekening groen gearceerde deel vrij wordt gehouden (daar geen terras wordt gerealiseerd);
 • het terras even diep wordt als het naastgelegen terras (Gaudi) en daarbij te zoeken naar de maximaal toe te passen breedte. Op die manier blijft er voldoende ruimte over tussen de terrassen en wordt voorkomen dat het plein als één aaneengesloten terras wordt ervaren.

Vlasmarkt 53 Middelburg

 • Voor: het schilderen van de zijgevel en achtergevel
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het voorstel voor het schilderen van de zij- en achtergevel van dit rijksmonument voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria. Niet geschilderde, gepleisterde gevels dienen ongeschilderd te blijven. Mede gezien de zichtlocatie ziet het Adviesteam geen reden van dit beleid af te wijken. Het voorstel is niet akkoord.

Zuidsingel 70 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een historische (De Rijckere) orgel
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plaatsen van een historische (De Rijckere) orgel in deze kerk is akkoord mits nader wordt onderzocht/aangetoond dat de huidige constructie deze extra belasting aan kan.