Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 2 juni 2022.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- /beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, architect, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Althoornweg 12 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een sociaal warenhuis
 • Aanvrager: Joos Nijsse Architectuur
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 4 “Handel en kantoren” en het BKP Mortiere.

Het aangepaste plan voor het bouwen van een sociaal warenhuis op dit perceel is akkoord.

Verzocht wordt het plan verder uit te werken.

Chet Bakerstraat, kavel 6, Middelburg

 • Voor:het bouwen van een woning
 • Ontwerp: BWZ Adviseurs & Architecten
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Mortiere.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel voldoet op verschillende onderdelen (waaronder gestucte gevels, witte kozijnen, enz.) niet aan de voor deze wijk opgestelde randvoorwaarden/criteria.

Het WARK ziet in dit specifieke geval geen aanleiding van de vastgesteld criteria af te wijken. Het plan is niet akkoord.

Doeleweg 15 Arnemuiden

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Ontwerp: R. Willems Advies- en Tekenburo Bouwkunde
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 5 “het Buitengebied”.

Het plan voor het bouwen van een woning op dit perceel in het buitengebied is door het ontbreken van informatie over de bestaande woning met schuur, de omgeving en de ontsluiting van het perceel niet goed te beoordelen.

Verzocht wordt alsnog een tekening van de bestaande woning met schuur, een uitgebreide(re) situering en foto’s te overleggen. De behandeling van het plan wordt tot die tijd aangehouden.

Daarnaast heeft het WARK de volgende opmerkingen op het plan:

 • het nu voorliggende ontwerp reageert onvoldoende op, doet te weinig met de omgeving en haar gebiedseigen kenmerken;
 • door het ontbreken van de ontsluiting is niet duidelijk of de nu voorgestelde situering van de entree de juiste/meest voor de hand liggende is;
 • het relatief grote aantal verschillende toevoegingen aan het hoofdvolume en de verschillende raamvormen, materialen en kleuren maakt het geheel te onrustig. Geadviseerd wordt naar meer rust/eenvoud te zoeken;
 • de entreepartij en de schuine beëindigingen van de daken vormen wezensvreemde elementen in het ontwerp.

Heivlinder 4-6 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een twee-onder-een-kapwoning
 • Ontwerp: Aannemingsbedrijf Fraanje B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

Het aangepaste plan voor het bouwen van deze twee-onder-een-kapwoning is akkoord.

Als suggestie wordt meegegeven de PV-panelen in één aaneengesloten oppervlak aan te brengen. Dat past beter bij het ontwerpconcept van het plan.

Hof ter Veste 1-125 Middelburg

 • Voor: het verbeteren van de brandveiligheid in het gebouw, inclusief vervangen gevels en kap atrium
 • Aanvrager: Woongoed Middelburg
 • Ontwerp: Vigiles Brandveiligheid B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het vervangen van de gevels en het dak van het atrium van dit complex is akkoord mits:

 • duidelijker inzichtelijk wordt gemaakt hoe de nieuwe gevels er uit komen te zien (details, profilering, materiaal);
 • de beweegbare louvredelen in de achtergevel in één rechthoekig patroon worden aangebracht. En aan te geven van welk materiaal de louvredelen zijn gemaakt;
 • aan te geven of de wijzigingen in de gevels van het atrium de enige aanpassingen zijn die het beeld van het complex veranderen.

Klokketoren 19 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een dakkapel
 • Aanvrager: Tholendakkapellen B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het plan voor het verbreden van de dakkapel op het voordakvlak van deze woning is, vanwege de al gerealiseerde dakkapel op het buurpand, akkoord mits:

 • er in de voorgevel van de dakkapel geen dichte delen/gevelvlakken worden toegepast;
 • de dakkapel niet breder wordt uitgevoerd dan de dakkapel op het buurpand (Klokketoren 17).

Parelmoervlinder 7, kavel E36, Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 “de Uitbreidingswijken” en het BKP Essenvelt.

De ingediende stukken voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel bevatten te veel tegenstrijdigheden om het plan goed te kunnen beoordelen. De plattegronden komen niet overeen met de gevels (de serre ontbreekt in de plattegrond, de gevelopeningen zitten op een andere plaats, de afmetingen van de gevelopeningen op de plattegrond komen niet overeen met de afmetingen in de gevels).

Daarnaast merkt het Adviesteam op dat:

 • de voorgevel te gesloten is (voorgesteld wordt de badkamer en slaapkamer in de plattegrond te spiegelen en meer en/of grotere gevelopeningen aan te brengen);
 • de gevels worden gekeimd, terwijl in de criteria witte baksteen of wit stucwerk wordt genoemd als toegestaan materiaalgebruik. Op zich vindt het adviesteam dit voorstelbaar (zelfs beter dan stucwerk);
 • er een plint (in een afwijkende kleur) ontbreekt;
 • de entree “onvindbaar”, niet uitnodigend genoeg is. Geadviseerd wordt de entree in het hoofdgebouw op te nemen in plaats van in de berging.

Gezien bovenstaande is het plan niet akkoord.

Verzocht wordt een 'kloppende' (en volledig gemaatvoerde) bouwkundige tekening voor te leggen.

Ravensteijnweg Middelburg

 • Voor: het herontwikkelen van het voormalige schoolgebouw
 • Aanvrager: Rothuizen Architecten en Adviseurs B.V.
 • Advies: Aangehouden

De architect en de ontwerper van het inrichtingsplan voor de buitenruimtes lichten het aangepaste plan toe. Daarbij geven ze aan dat bij het verder uitwerken van de plannen terug wordt gekomen op de specifieke inrichting, het specifieke ontwerp van de schaduwplekken en de pergola’s.

Het Adviesteam merkt op dat het plan wat architectuur betreft akkoord is mits een heldere oplossing wordt gekozen voor de materialisering van de paviljoens. De houten panelen bij de paviljoens ogen nog te veel als een losstaand incident. Er wordt als suggestie wel meegegeven de gevels van de paviljoentjes volledig transparant te maken (of in de puien dichte delen op te nemen, in dezelfde kleur en hetzelfde vlak als de pui). Het plan kan verder worden uitgewerkt en behoeft bij een volgende behandeling in het WARK geen mondelinge toelichting.

Wat het inrichtingsplan/groenplan betreft merkt het Adviesteam op dat de hoofdopzet er goed uitziet, akkoord is. Er zijn nog wel enkele opmerkingen waar bij de verdere uitwerking rekening moet worden gehouden:

 • de verhouding verhard/groen lijkt, vooral in de patio’s, nog niet helemaal goed te zijn. Het percentage verharding oogt (te) hoog. Voorgesteld wordt vooral de patio’s nog groener te maken;
 • geef op bouwtekening(en) aan welke gevels en daken worden voorzien van groen/beplanting en waar die beplanting uit bestaat. En geef aan welke technieken hiervoor nodig zijn;
 • geef aan op welke wijze eventuele zonwering architectonisch wordt opgenomen in het plan;
 • probeer door middel van blokhagen, zoals aangegeven in het plan, ook vanaf de Torenweg het zicht op het parkeren (aan de linkerzijde) zo veel mogelijk te beperken;
 • kies voor de toe te passen “grasstenen” voor een type waarmee ook wat “spannender” patronen zijn te leggen;
 • ontwerp de groeninvulling van de patio (aangeduid met T op blz. 4 van de presentatie) meer in samenhang met, met dezelfde thematiek, als de overige patio’s (orthogonaal);
 • in het zuiden van het plangebied (aangeduid met E op blz. 4 van de presentatie) mag de overgang van het plangebied naar het groen van de wijk groener. Vooral het deel direct grenzend aan de groene wig van het wijkpark.

Schoutstraat 41 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een extra verdieping/dakopbouw op de woning
 • Ontwerp: Bouwbedrijf Joziasse B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het plan voor het bouwen van een dakopbouw op deze woning is akkoord mits de opbouw op exact dezelfde wijze wordt uitgevoerd (materiaal- en kleurgebruik, afmetingen, enz.) als de dakopbouwen op de buurpanden (Schoutstraat 31 en 37).

Op die manier blijft de gewenste uniformiteit overeind.

Sprencklaan 31 Middelburg

 • Voor: het realiseren van een aanbouw
 • Ontwerp: BWZ Adviseurs en Architecten
 • Advies: Akkoord

Het plan voor het realiseren van een aanbouw aan deze woning is, gezien het positieve advies van 4 november 2021, alsnog akkoord.

Veersesingel 26 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een loods
 • Ontwerp: Hanse Staalbouw B.V.
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het plan voor het bouwen van een loods op dit perceel is op hoofdlijnen akkoord. Geadviseerd wordt een iets meer gedekte grijs als kleur voor de gevels te kiezen, bijvoorbeeld RAL 7022.

Echter voor een definitieve beoordeling is meer informatie over de bestaande situatie/bebouwing nodig. Verzocht wordt tekeningen van de bestaande loods/loodsen aan te leveren en/of foto’s van de bestaande bebouwing/het terrein/de omgeving. De plan wordt tot die tijd aangehouden.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, architect, lid
 • drs. K. Emmens, bouwhistoricus, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Herengracht 100 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de woning
 • Ontwerp: Hans Kasse Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het uitbreiden van deze woning in het beschermde stadsgezicht is niet akkoord.

De gevraagde uitbreiding is uit verhouding met het bestaande pand, komt met de bovenzijde te dicht onder de kozijnen op de verdieping en oogt te massief. Een eventuele uitbreiding moet het karakter van een aanbouw blijven behouden. Dat is nu niet/onvoldoende het geval.

Geadviseerd wordt:

 • een meer serre-achtige aanbouw te realiseren, waarbij de bovenzijde van de nieuwe aanbouw maximaal tot de onderdorpel van de bovenlichten van de bestaande pui (met dubbele deuren) reikt, zodat er directe daglichtinval in de daarachter gelegen ruimten blijft;
 • en/of de aanbouw/serre te beperken tot de begane grond;
 • de aanbouw/serre te voorzien van een licht hellend dak.

Klein Vlaanderen 77-89 Middelburg

 • Voor: het aanpassen van de entree
 • Aanvrager: Woongoed Middelburg
 • Architect: Archikon Holding B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het wijzigen van de entree van dit appartementencomplexje is niet akkoord.

De afleesbaarheid van de twee, door de entreepartij, gekoppelde volumes vormt de essentie van het oorspronkelijke ontwerp. Die afleesbaarheid moet overeind blijven.

Geadviseerd wordt:

 • de nieuwe pui om en nabij (als er maar afstand blijft tot de gevellijn) de oorspronkelijke positie van de entree-pui te handhaven (niet in lijn te brengen met de gevel);
 • indien mogelijk de betonnen band/balk te verwijderen;
 • de nieuwe pui uit te voeren in een kleur (beter) passend bij, minder contrasterend met, de huidige kleurstelling van de woningen;
 • de pui-indeling abstracter te maken; beter aan te laten sluiten op de pui-indeling van de woningen (bijvoorbeeld door aan te sluiten op de horizontale lijnen van de puien van de woningen, het zijlicht te laten vervallen en een groot venster boven de betonnen band te maken).

Kromme Weele 10 Middelburg

 • Voor: het realiseren van een aanbouw
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het pand is door de monumentendeskundigen voorafgaand aan de vergadering bezocht.

Het plan voor het realiseren van een aanbouw aan dit rijksmonument is met de huidige informatie niet goed te beoordelen. Van belang is om duidelijk te krijgen of de achtergevel in de 20e eeuw geheel of gedeeltelijk is vernieuwd. Verzocht wordt archiefonderzoek te doen naar bouwtekeningen van vorige verbouwingen van het pand en een stuk van de gevel zichtbaar te maken door in overleg met de monumentendeskundige van de gemeente een horizontale strook van stucwerk te verwijderen zowel aan de binnen- als de buitenzijde.

Aan de hand van de bevindingen van dit onderzoek kan dan mogelijk worden bepaald welke onderdelen van het pand nog monumentwaardig zijn en kan ook worden bepaald wat de (on)mogelijkheden zijn met betrekking tot de gewenste aanbouw.

Molstraat 7 Middelburg

 • Voor: het herstellen van de schoorsteen, het herstellen en isoleren van het dak en het plaatsen van zonnepanelen
 • Ontwerp: Bouwgroep Peters B.V.
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het herstellen en isoleren van het dak en het plaatsen van zonnepanelen van dit gemeentelijk monument is met de aangeleverde, summiere en niet gemaatvoerde, tekeningen niet goed te beoordelen.

Verzocht wordt volledig gemaatvoerde bouwkundige tekeningen aan te leveren, ook van het plaatsen van de zonnepanelen waarvan de positie exact aangegeven moet worden. Het plan wordt tot die tijd aangehouden.

Wat de globaal aangegeven ligging van de zonnepanelen betreft wordt alvast aangegeven deze verder van de voorgevel af te leggen omdat ze anders vanaf de straat zichtbaar zijn (wellicht dat enkele panelen op het achterdakvlak kunnen worden aangebracht).

Tot slot wordt opgemerkt dat door de schetsen de indruk wordt gewekt dat het regenwater, na het ophogen van het dak als gevolg van het aanbrengen van isolatie, niet in de goot te recht komt.

Ooststraat 5 Middelburg

 • Voor: het aanbrengen van zonnepanelen op het dak
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het aangepaste plan voor het aanbrengen van zonnepanelen op het voordakvlak van deze woning in het beschermde stadsgezicht Noordweg voldoet niet aan de in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit opgenomen criteria. Zonnepanelen op naar de openbare weg gerichte dakvlakken zijn daarin niet toegestaan. Het voorstel is niet akkoord.

Er wordt door de aanvrager gewezen, ondersteund door aangeleverd foto’s, op diverse in de directe omgeving aangebrachte zonnepanelen op naar de openbare weg gerichte dakvlakken.

Die zonnepanelen zijn echter niet door het WARK beoordeeld en/of van een positief advies voorzien. Genoemde zonnepanelen zijn zonder vergunning aangebracht en kunnen wat de beoordeling door het WARK betreft niet als referentie dienen. Aan de hand van de nota zouden die overigens evenmin een positief advies krijgen.

Oude Vlissingseweg 1 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het pand en toekennen van woonbestemming
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 4 ”Handel en kantoren”.

Het Adviesteam vraagt zich af of is onderzocht of de ventilatie via de bestaande rookkanalen of op het platte deel van de kap kan worden gerealiseerd. Dat heeft bij het Adviesteam de sterke voorkeur boven het aanbrengen van ventilatieroosters in de gevels.

Penninghoeksingel 53 Middelburg

 • Voor: het aanpassen en isoleren van het dak en het plaatsen van een kozijn in de rechter zijgevel
 • Aanvrager: BWZ Adviseurs en Architecten
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het aanpassen en isoleren van de kap van dit pand in het beschermde stadsgezicht van Middelburg is akkoord mits:

 • de bestaande karakteristiek en dakvorm (mansardekap) en het bestaande gootdetail worden gehandhaafd/behouden. De nieuw voorgestelde dakvorm levert een verarming op in het stadsbeeld ten opzichte van de huidige situatie;
 • aangegeven wordt of de overige wijzigingen zijn gebaseerd op historische gegevens/stukken;
 • alsnog details van de diverse wijzigingen worden aangeleverd.

Tot slot vraagt het Adviesteam zich af of de wijzigingen aan het dak voor beide panden gelden.

Segeersstraat 58 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een hekwerk op eigen terrein
 • Aanvrager: Bestuur VvE Sint Gregorius
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het plaatsen van een hek op het terrein bij dit pand is akkoord mits het hek uitgevoerd wordt in de kleur RAL 7022.

Als suggestie wordt meegegeven het hekwerk in dezelfde lijn te zetten als de voorgevel van de garage.