Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 18 juni 2020.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- /beeldkwaliteit

Aanwezig:

 •  ir. L. Brink, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • P. Meulmeester, secretaris

Slaak 21 Arnemuiden

 • Voor: het bouwen van een woning met vrijstaande garage
 • Aanvrager: Noordermeer
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het bouwen van deze vrijstaande woning is akkoord mits een rode, minder bezande gevelsteen wordt toegepast. De getoonde gevelsteen wijkt te veel af van het voor dit deel van de wijk geldende beeldkwaliteitsplan en de al gerealiseerde woningen in dit deel.

Voor de als voorbeeld genoemde woning gelden andere voorwaarden, deze woning kan dan ook niet als referentie dienen.

Park Veldzigt

 • Voor: het realiseren van een kantoorpand
 • Aanvrager: De Zeeuwse Verzekeringen
 • Architect: RDH Architecten Stedenbouwkundigen BV
 • Advies: Akkoord

Het (verder uitgewerkte) plan voor het bouwen van een kantoorpand op deze locatie is akkoord (met uitzondering van de reclame).

Het plan wijkt op onderdelen af van het beeldkwaliteitsplan, maar is wat betreft ontwerp van dusdanige kwaliteit dat sprake is van toegevoegde waarde ten opzichte van het beeldkwaliteitsplan.

Verzocht wordt de gewenste reclame-uiting(en) apart aan te vragen, of deze te voorzien van maatvoering. Nu is niet duidelijk of wordt voldaan aan de reclamerichtlijnen voor dit gebied.

Veersesingel 170 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een dakkapel
 • Ontwerper: Contek Serooskerke vof
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 Middelburgs profiel.

Het plan voor het plaatsen van een dakkapel op het zijdakvlak van deze woning is akkoord. Als suggestie wordt meegegeven de zijwanden van de dakkapel in een donkere kleur, of in zink uit te voeren.

De geringe afwijkingen ten opzichte van de criteria komen ook bij de buurpanden regelmatig voor en zijn acceptabel.

Elvis Presleystraat 2 e.o. Middelburg

 • Voor: het bouwen van 43 woningen in Mortiere, fase 9b
 • Aanvrager: MorgenWonen BV
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste, verder uitgewerkte, plan voor het bouwen van 43 woningen in fase 9B van Mortiere is akkoord mits:

 • er bij de entrees naar het binnengebied van één van de kopwoningen aan weerszijden van de entree de gevels niet in wit worden uitgevoerd. Of de gevels van één van de twee blokjes volledig in wit worden uitgevoerd;
 • de bergingen met de kopse zijde en in elkaars verlengde op de achtererfscheiding worden geplaatst. Op die manier is het mogelijk een groter deel van de erfafscheiding in groen uit te voeren;
 • de bergingen op tekening in zwart worden uitgevoerd;
 • er een nadere uitwerking van de delen tussen de bergingen wordt aangeleverd

Mortiere fase 9 d/e

 • Voor: het bouwen van 32 woningen
 • Aanvrager: Heijmans Vastgoed BV
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste, verder uitgewerkte, plan voor het bouwen van 32 woningen in Fase 9 D/E van Mortiere is akkoord mits:

 • de detaillering van de dakkapellen wordt aangepast. Is nu te grof, de dakrand is te hoog. Tracht de detaillering van de dakkapellen zo veel mogelijk te minimaliseren;
 • de positie van de dakkapellen wordt afgestemd op de ramen in de gevel eronder;
 • de PV-cellen worden aangebracht in een rechthoekig patroon en, indien mogelijk zo veel mogelijk op het achterdakvlak.

Howlin' Wolfstraat 48 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een schutting
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 de Uitbreidingswijken en het beeldkwaliteitsplan Mortiere.

De reeds geplaatste schutting op het aan de openbare weg grenzende zijerf doet in ernstige mate afbreuk aan de beeld- en ruimtelijke kwaliteit van de omgeving.

In het bestemmings- beeldkwaliteitsplan zijn erfafscheidingen op dergelijke straathoeken voorzien in groenblijvende hagen om op die manier het groene karakter van de wijk te benadrukken. Een groene haag heeft in tegenstelling tot een houten schutting een meer vriendelijke uitstraling.

Nieuwstraat 19 Arnemuiden

 • Voor: het realiseren van een dakopbouw en het vervangen van de kozijnen en ramen in het pand
 • Advies: Niet akkoord

Het Adviesteam handhaaft haar advies van 16 april jl. dat de zijgevel van de dakopbouw terug moet liggen ten opzichte van de huidige gevellijn. Het nu voorliggende plan is om die reden niet akkoord.

Geadviseerd wordt:

 • de zijgevel van de dakopbouw minimaal 0,5 m. terug te leggen ten opzichte van de huidige gevellijn;
 • de bestaande topgevels intact te laten;
 • het raampje in het tussenstuk horizontaal aan te brengen;
 • alleen een roedeverdeling toe te passen indien houten kozijnen worden toegepast. Roeden in een kunststof kozijn ogen wat betreft detaillering te grof (details aanleveren);
 • details van de voordeur voor te leggen.

Als suggestie wordt meegegeven de gewenste uitbreiding van de woning te realiseren op het bestaande platte dak.

Molendijk 58 Nieuw- en Sint Joosland

 • Voor: het uitbreiden van de woning
 • Aanvrager: Aannemingsbedrijf Fraanje BV
 • Advies: Uitgesteld

De ontwerper, de heer Van Belzen licht het aangepaste plan voor het uitbreiden van deze woning toe.

Het Adviesteam geeft aan dat de nu getoonde dakopbouw te dominant, uit verhouding is ten opzichte van de woning.

Geadviseerd wordt om een dakkapel in het dakvlak van het hoofdvolume aan te brengen of alsnog een dwarskap te realiseren (eventueel voorzien van een dakkapel).

Keetweg 11 Arnemuiden

 • Voor: het plaatsen van een zendmast t.b.v. mobiele communicatie
 • Aanvrager: T-Mobile Infra BV
 • Ontwerper: Koning & Hartman BV
 • Advies: Uitgesteld

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 7 Industrie.

Het plan voor het plaatsen van een zendmast op deze locatie is met de huidige gegevens niet goed te beoordelen.

Verzocht wordt de positie, hoogte en aanzicht ten opzichte van de bestaande gemetselde schoorsteen en de overige bebouwing op deze locatie aan te geven. De beoordeling wordt tot die tijd uitgesteld.

Roozenburglaan 14 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het bestaande gezondheidscentrum
 • Aanvrager: Gezondheidscentrum Middelburg-Zuid BV
 • Advies: Uitgesteld

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 De Uitbreidingswijken.

De aangeleverde (3D) tekeningen zijn zonder nadere toelichting van de ontwerper/architect moeilijk “leesbaar”. Om die reden nodigt het Adviesteam de ontwerper/architect uit het plan mondeling (via Skype) toe te lichten.

Daarbij wordt opgemerkt dat het “dichtzetten” van het huidige pleintje tussen de diverse delen van het huidige pand op een meer abstracte wijze zou kunnen worden uitgevoerd. Tevens zou de gevel ter plaatse van de dicht te zetten doorgangen naar het pleintje terug moeten liggen ten opzichte van de bestaande gevels.

Hammarskjøldlaan 12 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van de woning
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste plan voor het uitbreiden van deze woning is akkoord.

Geadviseerd wordt de diverse uitbreidingen (bestaand en nieuw) wat betreft detaillering zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Veerseweg 22 Middelburg

 • Voor: het vervangen van de garagedeuren door een geïsoleerde ruit
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste plan voor het vervangen van de garagedeuren in dit pand is akkoord. De nieuw aangeleverde informatie is voor het Adviesteam voldoende aanleiding op haar eerdere advies terug te komen.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:
ir. L. Brink, voorzitter
ir. A.G.M. Goemans, lid
M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
drs. P.W. Sijnke, historicus, vervangend lid
P. Meulmeester, secretaris

Dam 6 Middelburg

 • Voor: het opdelen van het pand in appartementen
 • Ontwerper: Advies- en Tekenburo Bouwkunde R. Willems
 • Advies: Uitgesteld

De opdrachtgeefster en de adviseur, de heer Sinke, lichten het plan en de daarin gemaakte keuzen toe.

Aangegeven wordt dat het uitgangspunt van alle betrokkenen is, dat zo veel mogelijk historisch materiaal wordt behouden, er zo min mogelijk wordt aangetast.

De heer Sinke geeft daarbij aan dat bij het maken van een extra doorbraak in de oorspronkelijke achtergevel van het hoofdgebouw ook een deel van de zeer waardevolle balklaag moet worden verwijderd omdat anders een doorbraak met een maximale doorgang van 1,80 m resteert.

Het Adviesteam adviseert/verzoekt mede om die reden te onderzoeken of in genoemde oorspronkelijke achtergevel nog (meer) waardevolle elementen, zoals een boogfries, aanwezig zijn. Of dat er sprake is van een al eerder aangebrachte en later dichtgezette gevelopening. Beide bevindingen kunnen van invloed zijn op de historische waarde van de betreffende muur en uiteindelijk op de keuze voor de minst schadelijke/ingrijpende plaats van de nieuw aan te brengen trap in dit monumentenpand. Verzocht wordt de bevindingen in een doorsnedetekening inzichtelijk te maken.

Gezien bovenstaande is ook plan A, afhankelijk van de uitkomst van het verzochte onderzoek, nog niet uitgesloten.

Rotterdamsekaai 43 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van twee gymzalen tot veertien appartementen
 • Aanvrager: Woongoed Middelburg
 • Architect: Hulshof Architecten BV
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste plan voor het verbouwen van twee gymzalen tot veertien appartementen wordt daar de architect, mevrouw I. Hulshof, en de opdrachtgever, mevrouw Krieger, toegelicht.

Het adviesteam complimenteert de architect en opdrachtgever met het uiteindelijke resultaat. Het plan is akkoord.

Er wordt aandacht gevraagd voor overlast voor de buren door mogelijke schittering van de aan te brengen zonnepanelen.

Damplein 15 Middelburg

 • Voor: het herstellen van het dak
 • Advies: Akkoord

Het verder uitgewerkte plan voor het herstellen van het dak van dit rijksmonument is akkoord.

Het Adviesteam vraagt daarbij extra aandacht voor de details 3, 6, 9 (dakkapel) en 15. Daar zouden mogelijk dampspanningsproblemen kunnen optreden. Die problemen zijn mogelijk te voorkomen door het toepassen van latten onder de muurplaat en de goot.

Molenwater 101 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een frame met zonnepanelen
 • Aanvrager: Gemeente Middelburg (Faza)
 • Advies: Uitgesteld

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 Middelburgs profiel.

Het aanbrengen van een frame met zonnepanelen tussen de daken van de Koepoort is in principe akkoord mits variant drie verder wordt uitgewerkt en opnieuw ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Het verder uitgewerkte plan dient (ten minste) de volgende onderdelen te bevatten:

 • details, materiaal en kleur van de toe te passen constructie;
 • details van de aansluitingen op de bestaande dakconstructie;
 • de afwatering van de zonnepanelen op de bestaande dakvlakken, de bestaande goten/afvoeren;
 • de wijze/voorzieningen voor het reinigen van de zonnepanelen.

Segeersstraat 16 Middelburg

 • Voor: het verwijderen van de schoorsteen en het plaatsen van zonnepanelen
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 Middelburgs profiel.

Het plan voor het plaatsen van zonnepanelen op het achterdakvlak van dit pand is in principe akkoord mits de bestaande schoorsteen wordt gehandhaafd. Breng de zonnepanelen aan weerszijden van de schoorsteen aan.

Varkensmarkt 11 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van een voormalig restaurant tot woning
 • Architect: Weyts Architekten
 • Advies: Akkoord

Het verder uitgewerkte plan voor het verbouwen van een voormalig restaurant in dit rijksmonument tot woning is akkoord.

Stationsbrug Middelburg

 • Voor: het realiseren van verlichting voor de Stationsbrug
 • Aanvrager: New Urban View B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 Middelburgs profiel.

Het voorstel voor het aanlichten van de Stationsbrug is akkoord.

Het Adviesteam is ook van mening dat de voorgestelde op de brug geprojecteerde M achterwege dient te blijven.

Deel III: Overig

Aanwezig:
ir. L. Brink, voorzitter
ir. A.G.M. Goemans, lid
M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
drs. P.W. Sijnke, historicus, vervangend lid
P. Meulmeester, secretaris

J.V Sprengerlaan Middelburg

Nieuwbouw locatie Rittenburg

 • Aanvrager: ’s Heeren Loo
 • Advies: Overig

Na problemen met de skype verbinding en het toesturen van het te bespreken document is de afspraak verzet naar maandag 22 juni 2020.

Achter de Houttuinen 8 Middelburg

 • Voor: het aanbrengen van installaties op het dak
 • Aanleiding: verzoek tot handhaving/klacht
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 Middelburgs profiel.

De aangebrachte installaties op het dak, en dan vooral de kegelvormige afvoer is zeer zichtbaar en dominant aanwezig in deze omgeving aan de rand van het beschermde stadsgezicht. Vooral genoemde kegelvormige afvoer doet afbreuk aan de architectuur van het pand en aan de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht. De aangebrachte installatie is daardoor in zeer ernstige mate in strijd met redelijke eisen van welstand.

Geadviseerd wordt de afvoer meer naar het binnenterrein achter het pand te verplaatsen, of op andere wijze te zorgen dat de afvoer niet of minder zichtbaar is vanaf het openbare gebied.

Het Adviesteam vraagt tevens aandacht voor de uitvoering van de kozijnen en de ventilatieroosters in die kozijnen.

De Ruyterstraat 24 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de woning
 • Advies: Uitgesteld

Het getoonde aangepaste plan voor het uitbreiden van deze woning past beter bij de stijl en de maat en schaal van het pand. Verzocht wordt het plan verder uit te werken, te voorzien van maatvoering, en opnieuw voor te leggen.