Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 16 oktober 2020.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- /beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Boomdijk 3 Nieuw- en Sint Joosland

 • Voor: het bouwen van een huis
 • Ontwerper: H. Kasse bouwkundig ontwerp- en adviesburo
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 5 Het Buitengebied.

Het plan voor het bouwen van een woning op dit perceel voldoet aan de in de nota opgenomen criteria en is op hoofdlijnen akkoord mits:

 • de voordeur/entree meer in overeenstemming wordt gebracht met de overige onderdelen van het ontwerp (eenvoudiger wordt uitgevoerd);
 • er alsnog een situatietekening, met daarop ook aangegeven de naastgelegen schuur, wordt aangeleverd;
 • de naastgelegen schuur ook de op de gevelaanzichten wordt aangegeven.

Buitenruststraat 22 Middelburg

 • Voor: het aanpassen van de gevel/entree en het realiseren van een buitenruimte voor enkele kamers van hotel “Arneville”
 • Aanvrager: Amadore Hotels & Restaurants Zeeland
 • Architect: Architektenburo Roos en Ros
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste plan voor het aanpassen van de gevels en entree van dit hotel is akkoord.

Verzocht wordt het plan verder uit te werken.

Grote Sternstraat 71 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de woning
 • Architect: Degaaij Architectuur
 • Advies: Akkoord

De architect licht een aangepast plan toe.

Het is inmiddels duidelijk geworden dat de aanbouw vergunningvrij kan worden geplaatst.

Het Adviesteam geeft de volgende suggesties mee:

 • zet de aanbouw iets uit de hoek van het hoofdvolume;
 • maak de aanbouw nog abstracter, bijvoorbeeld door een contrasterend materiaal toe te passen;
 • voer de eerste 60 cm. vanaf het hoofdgebouw uit in hout, en terug liggend ten opzichte van de hoek, en maak de aanbouw verder zo transparant mogelijk. Pas daarbij een brede luifel/dakrand als “zonwering” toe.

Keetweg 11 Arnemuiden

 • Voor: het plaatsen van een zendmast t.b.v. mobiele communicatie
 • Aanvrager: T-Mobile Infra B.V.
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste en verder uitgewerkte plan voor het plaatsen van een zendmast op dit perceel is akkoord.

Koudekerkseweg 165 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een hekwerk
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste en verder uitgewerkte plan voor het plaatsen van een hekwerk op dit perceel is akkoord.

Michaelsdreef 12 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de woning aan de voorkant
 • Architect: Architectuur Atelier Zeeland B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het aan de voorgevel uitbreiden van deze woning wordt door de architect mondeling toegelicht. De serre staat nu iets uit de hoek en onder een “aangekapt” dak dat over de volle breedte van de voorgevel wordt aangebracht.

Het aangepaste plan is akkoord mits de te realiseren erker iets uit de hoek wordt geplaatst en voorzien wordt van een plat dak (onder de goot van de woning). Een plat dak past beter bij de architectuur van de woning.

Indien toch wordt gekozen voor een aangekapt dak, dan het aangekapte dak niet over de volle breedte van de gevel aanbrengen, maar tot en met de voordeur.

Noordweg 128 Middelburg

 • Voor: het bouwen van zeven levensloopbestendige woningen
 • Aanvrager: Poortvliet Bouwadvies
 • Advies: Aangehouden

Het aangepaste plan voor het bouwen van zeven levensloopbestendige woningen is in stedenbouwkundig opzicht verbetert en lijkt nu akkoord.

Wat betreft architectuur mag het geheel nog rustiger, er is nu nog op te veel onderdelen te veel variatie voor zeven woningen. Het Adviesteam doet daarvoor de volgende suggesties:

 • voer de eerste drie woningen, gerekend vanaf de Willem Arondeusstraat, uit in één kleur/materiaal, het middendeel in een andere kleur/ander materiaal en de laatste woning zoals nu aangegeven in wit. Het uitvoeren van alle metselwerk in één kleur zou echter een nog sterker geheel opleveren;
 • de architectuur mag meer neigen naar de architectuur van een traditioneel hofje in een eigentijdse uitvoering met een strakke(re) ritmiek;
 • de voorgevels/de gevels naar het openbare gebied ogen nu te veel als gevels in een nieuwbouwwijk. Ze mogen minder anoniem/minder vlak.

Het Adviesteam nodigt de architect uit het plan mondeling toe te lichten.

Poelendaelesingel 10 Middelburg

 • Voor: het herontwikkelen van gebouw C tot studentenhuisvesting
 • Aanvrager: Zeeland Nuts B.V.
 • Architect: Burosalt B.V.
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied Handel en kantoren.

Het Adviesteam nodigt de architect uit het plan, voor het herontwikkelen van dit voormalige kantoorpand tot studentenhuisvesting, mondeling toe te lichten en heeft op het nu voorliggende plan de volgende opmerkingen:

 • bij het plan ontbreekt voorstel over de inrichting van de buitenruimte/de omgeving van het gebouw. Rondom het gebouw is nu vooral parkeerruimte/straatwerk aangegeven. Dat strookt niet met het “campus model” dat hier wordt nagestreefd. Meer vergroening is daarbij noodzakelijk;
 • er ontbreekt een duidelijke relatie met de nadere gebouwen op dit complex;
 • er worden te veel verschillende materialen in de gevels toegepast. Daardoor oogt het geheel “onrustig”. Waarbij ook op wordt opgemerkt dat het toepassen van vezelcement plaatmateriaal op de bovenste verdieping nogal “zwaar” oogt en het gebouw uit balans lijkt;
 • breng meer eenduidigheid aan in de gevels en tussen de drie blokken. Maak er meer één geheel van met toepassing van minder verschillende kleuren en materialen.

Singel 13 Arnemuiden

 • Voor: het nieuw bouwen van een woning
 • Ontwerper: Contek Serooskerke
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste plan voor het bouwen van een nieuwe woning op dit perceel is akkoord. De aangegeven materialen zijn eveneens akkoord.

Tromboneweg Middelburg

 • Voor: het bouwen van een All Safe mini opslag
 • Architect: Studio Larkemika
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het bouwen van een mini opslag op dit perceel wordt door de architect mondeling toegelicht.

Het Adviesteam complimenteert de architect met de inpassing van het gebouw op het perceel en de inrichting van het terrein. Vooral het verdwijnen van het parkeren aan de zijde van de Schroeweg wordt gewaardeerd.

Het plan is verder akkoord mits:

 • de gele accenten op de dichte hoeken volledig weg worden gelaten;
 • de reclame-uitingen voldoen aan de in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit opgenomen criteria.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, architect, lid
 • drs. P.W. Sijnke, historicus, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Koningsbrug/Kousteensedijk Middelburg

 • Voor: het aanbrengen van reclame op het trafohuisje
 • Aanvrager: Stichting Zb - Planbureau en Bibliotheek van Zeeland
 • Architect: Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen B.V.
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

De architect licht het plan voor het aanbrengen van reclame, en het voorkomen van graffiti, op dit trafohuisje mondeling toe.

Het Adviesteam geeft aan zich wel enkele aanpassingen/toevoegingen te kunnen voorstellen om ruimte te bieden aan de geven aan het aanbrengen van wisselende posters en reclame. Echter de nu getoonde strekmetalen “band” rondom het gebouwtje tast de architectuur te veel aan.

Geadviseerd wordt de toevoegingen te beperken tot de verticale elementen (deuren) in het gebouwtje (tot aan de witte lateien) en de gevels eventueel te voorzien van een anti-graffiti laag.

Molenwater 99 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van zonnepanelen met print op de voorgevel van de schouwburg
 • Aanvrager: Gemeente Middelburg
 • Ontwerper: Studio Solarix
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

De architecte licht het plan voor het aanbrengen van pv-zonnepanelen op enkele metselwerk delen van de voorgevel van de Stadsschouwburg toe. Het gaat om zonnepanelen die op maat kunnen worden gemaakt en kunnen worden voorzien van een print. Dit project zou wellicht als pilot kunnen dienen voor het toepassen van “gevelzonnepanelen” in het beschermde stadsgezicht.

Het Adviesteam vraagt zich af of de kwaliteit van het gebouw en de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving er met het op deze manier aanbrengen van zonnepanelen op vooruit gaat. Zoals nu aangegeven, met het niet volledig bedekken van de gemetselde muurdelen door zonnepanelen, is dat vooralsnog niet het geval.

Geadviseerd wordt:

 • de bedoelde gevelvlakken volledig te benutten voor zonnepanelen. Daarbij veel aandacht besteden aan een zorgvuldige, kwalitatief hoogwaardige detaillering;
 • de zonnepanelen uit te voeren in een niet spiegelende uitvoering en geen baksteen print toe te passen;
 • de panelen aan te brengen zonder (duidelijk zichtbare) voegen;
 • onderzoek of de toneeltoren wellicht een betere plek is voor het aanbrengen van dergelijke zonnepanelen. Dat is wat betreft het Adviesteam een meer logische plek.

Molenwater 101 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een frame met zonnepanelen op "de Koepoort"
 • Aanvrager: Gemeente Middelburg
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste en verder uitgewerkte plan voor het plaatsen van een frame met zonnepanelen op “de Koepoort” is akkoord.

Het Adviesteam merkt wel op, en vraagt aandacht voor, dat er op enkele plaatsen weinig ruimte lijkt over te blijven voor inspectie en onderhoud.

Oostkerkplein 1 Middelburg

 • Voor: het verduurzamen van de Oostkerk
 • Aanvrager: Stichting Monumenten Bezit
 • Advies: Aangehouden

Twee ingediende rapporten lijken elkaar tegen te spreken en/of zijn niet op elkaar afgestemd. Verzocht wordt dat alsnog te doen.

Daarnaast wordt opgemerkt dat het dichtkitten van naden voor te veel problemen met vochtophoping zou kunnen zorgen. Voorgesteld wordt om die reden volledige achterzetramen in een volledig kozijn toe te passen en die af te dichten.

Binnenstad Middelburg

 • Voor: het aanbrengen van verwijzingsborden t.b.v. het Zeeuws Museum
 • Aanvrager: Npb Media B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 1 het Middelburgs profiel en bijlage 7 Reclamerichtlijnen.

Het voorstel voor het aanbrengen van verwijzingsborden voor het Zeeuws Museum, op enkele lantaarnpalen in de omgeving van het Zeeuws Museum, voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria:

 • de gevraagde reclameborden dragen niet bij aan de beeldkwaliteit van de omgeving;
 • de afmetingen van de reclameborden zijn niet afgestemd op de overige verwijsbordjes zoals die veelvuldig in de binnenstad voorkomen. De gevraagde reclameborden zijn 60 x 80 cm. groot. Dat is een veelvoud van de gebruikelijke verwijzingsbordjes. Daarbij wordt opgemerkt dat de in de nota opgenomen afmetingen voor reclameborden op lichtmasten bedoelt zijn voor de lichtmasten op de doorgaande verkeersaders in de stad zoals de Schroeweg, het Tangent en de Kanaalweg. Daar is sprake van een veel grotere maat en schaal dan in de fijnmazigere straten in de binnenstad;
 • de gevraagde reclameborden bevinden zich in de directe nabijheid, op zeer korte afstand van (boven)woningen en doen, zowel wat betreft de verlichting als wat betreft de afmetingen afbreuk aan het woongenot van de direct omwonenden (reclame-uitingen op woningen zijn om die reden ook niet toegestaan);
 • de reclameborden bevinden zich op verdiepingshoogte en op (zeer) korte afstand van (rijks)monumenten. Daardoor gaat te veel aandacht naar de reclameborden en wordt het zicht op en de historische kwaliteit van deze monumenten belemmerd/aangetast.

Daarnaast wordt opgemerkt dat in de historische binnenstad van Middelburg het beleid er op is gericht de monumenten en gevelwanden zo veel mogelijk tot hun recht te laten komen. Om die reden worden op de gevels (vrijwel) alleen reclame-uitingen onder de onderdorpels van de kozijnen op de eerste verdieping toegestaan. De gevraagde reclame-/verwijzingsborden zijn (deels) aangebracht boven genoemde onderdorpels en eisen op die manier te veel de aandacht op.

Gezien bovenstaande ziet het Adviesteam geen reden af te wijken van het gangbare beleid. Het voorstel is niet akkoord. Geadviseerd wordt de verwijzing naar het Zeeuws Museum op dezelfde wijze te realiseren als voor andere instellingen en bedrijven in de binnenstad (door middel van de bescheiden langwerpige verwijzingsbordjes zoals die elders in de binnenstad worden toegepast en minder hoog geplaatst).

Vlissingsestraat 6 Middelburg

 • Voor: het renoveren van de kap
 • Aanvrager: Bouwbedrijf J. van de Linde Kloetinge B.V.
 • Ontwerper: Bouwwinkel Zeeland Adviseurs en Architecten
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het voorstel voor het renoveren/herstellen van de kap van dit rijksmonument voldoet aan de in de nota opgenomen criteria. Het voorstel is akkoord.

Het Adviesteam vraagt daarnaast aandacht voor het mogelijk verzakken van de rechter bouwmuur. Verzocht wordt te onderzoeken of (extra) maatregelen moeten worden genomen om verder verzakken te voorkomen. Ook wordt verzocht de gootbodem ventilerend aan te brengen.

Het Groene Woud 1 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de HZ (Joint Research Center)
 • Aanvrager: HZ University of Applied Sciences
 • Architect: Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen B.V.
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste en verder uitgewerkte plan voor het bouwen van een Joint Research Center op deze locatie is akkoord.