Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 13 februari 2020.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- / beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. A.G.M. Goemans, voorzitter
 • ir. L. Brink, lid
 • P. Mondeel, secretaris

Haringvlietstraat 2 Middelburg

 • Voor: het wijzigen van de gevels van de appartementen
 • Advies: akkoord, mits

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en uitbreidingswijken.

Het Adviesteam stelt vast dat het voorliggende plan bestaat uit het vervangen van de bestaande kozijnvullingen en panelen/borstweringen en het in een andere kleur schilderen van de bestaande gevels. Met voorgestane ingrepen en het schilderwerk in voorliggende kleur is het Adviesteam akkoord. Uit de bijgevoegde tekening blijkt echter niet of de panelen ter plaatse van de balustrade ook worden vervangen. Mocht dit het geval zijn, dan wenst het Adviesteam om hierover vooraf met initiatiefnemer van gedachten te wisselen.

Scheldepoortstraat 52 Nieuw- en Sint Joosland

 • Voor: het plaatsen van een dakopbouw
 • Advies: aanhouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en uitbreidingswijken.

Het Adviesteam stelt vast dat meer informatie nodig is om een volledige beoordeling te kunnen maken. Een tekening van de kopgevel ontbreekt en moet worden aangeleverd. Daarbij dient aangeduid te worden waar doorvoeren in het dak zijn voorzien. Het adviesteam adviseert om de opbouw achter de schoorsteen te situeren zodat de contour van het bestaande volume op de kopgevel zichtbaar blijft. Met de aangegeven kleuren wordt tenslotte ingestemd.

n254 nabij hmp 24.9 Nieuw- en Sint Joosland

 • Voor: het plaatsen van een zendmast
 • Advies: akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en buitengebied.

Het Adviesteam stelt vast dat het bouwplan bestaat uit het plaatsen van een (mobiele) GSM-R zendmast op de op bijgevoegde plattegrond aangeduide locatie. Deze mast dient als spoorwegcommunicatiemiddel, is 39,9 meter hoog en bestaat uit thermisch verzinkt constructiestaal.

Het Adviesteam is akkoord met het oprichten van de zendmast op de aangegeven locatie. Daarbij is in acht genomen dat de locatie in de nabijheid van een industrieel gebied ligt en dat in de directe omgeving ook vele (hogere) windmolens aanwezig zijn.

Etty Hillesumstraat 2 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van transparante en wegschuifbare balkonbeglazing
 • Advies: aanhouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en uitbreidingswijken.

Het gaat hier om het plaatsen van een transparante wegschuifbare balkonbeglazing op het terras. De woning bevindt zich op de begane grond van een van de woningbouwcomplexen in Rittenburg. Met de balkonbeglazing kan het ‘terras’ van de bewoner tot het verlengde van het bovengelegen balkon worden afgesloten.

Het Adviesteam is in principe akkoord met het doortrekken van voorgestane beglazing op de begane grond, op een identieke wijze zoals dat ook op de 1e en 2e verdieping gerealiseerd is. Voor een definitieve beoordeling dienen nog een goede bouwkundige tekeningen (gevelaanzicht, doorsneden, plattegrond en details) aangeleverd te worden.

Hoge Stelle ongenummerd, Nieuw- en Sint Joosland

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Advies: akkoord, mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en uitbreidingswijken.

Het Adviesteam stelt vast dat de woning past binnen het bebouwingsbeeld van de omliggende woningen. Wel dienen de gevels van de woning opgetrokken te worden uit alleen metselwerk en mogen deze niet worden gestukt. Een bemonstering van de stenen dient nog ter beoordeling te worden voorgelegd. Tenslotte wordt ingestemd met het gebruik van aluminium kozijnen, omdat deze passen bij de voorgestelde architectuur.

Slaak ongenummerd, Arnemuiden

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, uitbreidingswijken en het beeldkwaliteitsplan (BKP) Hazenburg 2.

Het Adviesteam stelt vast dat nieuwbouwwoning voldoet aan de regels van het BKP Hazenburg 2. Geadviseerd wordt om de kozijnen op de donkere plint te laten aansluiten.

Albert Aylerstraat 16 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Advies: akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, uitbreidingswijken en het beeldkwaliteitsplan (BKP) Mortiere.

Het Adviesteam stelt vast dat het plan is aangepast naar aanleiding van het advies van het WARK van 23 januari jl. en is hiermee akkoord. Het hoofdgebouw zal worden uitgevoerd in bakstenen in de kleur grijsbruin en de band wordt in wit uitgevoerd (stuk of geschilderd metselwerk).

Molendijk 58, Nieuw- en Sint Joosland

 • Voor: het uitbreiden van de woning
 • Advies: aanhouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 2 de nieuwe dorpskernen.

Het Adviesteam is van oordeel dat het voorgestelde bouwplan van een aangekapte uitbouw tot een onevenwichtig beeld van een opeenstapeling van verschillende volumes leidt. De variërende bouwhoogtes versterken dit effect.

Er bestaat bij het Adviesteam behoefte om hier door middel van 3D tekeningen meer inzicht in te verkrijgen. De bijgevoegde plattegronden zijn niet duidelijk en ook ontbreekt een tekening met een goede doorsnede. Als suggestie voor nadere uitwerking wordt overigens meegegeven om op de uitbouw geen kap te projecteren en meer aansluiting te zoeken bij de bestaande goothoogte.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit.

Aanwezig:

 • ir. A.G.M. Goemans, voorzitter
 • ir. L. Brink, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • drs. M.U. Stallenberg, architectuurhistoricus, lid
 • P. Mondeel, secretaris

Achter De Houttuinen 12 Middelburg / achter de houttuinen, ongenummerd (oude nrs. 12 t/m 18)

 • Voor: het bouwen van 28 (assistentie)flats
 • Advies: aanhouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Middelburgs profiel.

Architect de heer T. Tuinhof (RDH) geeft aan de hand van zijn laatste presentatie een nadere toelichting op aanpassingen en veranderingen in het voorgaande ontwerp, dat eerder op 5 december 2019 in het WARK is behandeld. Het Adviesteam had toen onder meer opmerkingen over het dakvlak, de loggia en de borstwering. Van belang was met name het bereiken van een goede ritmiek in de voorgevel.

Het Adviesteam neemt kennis van de gepresenteerde wijzigingen en stelt vast dat het eerder gegeven advies niet voldoende is meegenomen in het voorliggende plan. Het adviesteam heeft samenvattend de navolgende opmerkingen:

 1. Het doorlopen van de dakrand en een continue gootlijn is voor het Adviesteam een belangrijke voorwaarde. De balkons, die in het aangepaste plan door deze goot heen steken en uitkragen, doen hier afbreuk aan.
 2. Het dakvlak wordt teveel doorbroken door aangeduide dakramen, er is daardoor geen sprake van een overtuigend dak. Het verhogen van de nok is een positieve aanpassing in het plan.
 3. De loggia op de begane grond doorbreekt de ritmiek in de gevel. Zowel qua maatvoering als het ontbreken van een kozijn. Tevens zijn in het aangepaste plan de openingen in de gevel verschillend qua maatvoering, Dit heeft een onrustig beeld als gevolg. Geadviseerd wordt om te zoeken naar een evenwichtige ritmiek in de gevel. Als suggestie wordt meegegeven om de loggia dicht te zetten, en meer aan een wintertuin te denken op deze plek.
 4. Met toevoegen glas en grote kozijnen is gestreefd is naar meer daglichttoetreding, die het bouwbesluit vereist. Deze gekozen aanpassing verstoord mede de ritmiek in de voorgevel en vraagt om een andere oplossing.

De architect geeft aan de opmerkingen te begrijpen en ziet het overigens niet als een gemakkelijke opgave om hieraan tegemoet te komen. In afwachting van een aangepast ontwerp wordt het plan aangehouden.

Molenwater 99 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van zonnepanelen met print op de voorgevel van de schouwburg
 • Advies: aanhouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria 5.1 en 5.2 (zie ook bijlage 2, beschermd stadsgezicht).

Aan ambtenaar Annet Hannewijk is uitgelegd dat een verticale toepassing van zonnepanelen op de voorgevel van de Schouwburg bespreekbaar is, maar dat dit dan wel kunstzinnig uitgevoerd moet worden. Het voorbeeld van de gevel van het gemeentehuis van Bordeaux wordt genoemd als inspiratie. Op de ingeleverde tekeningen is dit niet terug te zien.

Lange Delft 64 Middelburg

 • Voor: het verbouwen en realiseren van appartementen
 • Advies: akkoord, mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria 5.1 en 5.2. en de monumentencriteria 6.3.

Naar aanleiding van het advies van het WARK van 9 januari 2020 heeft initiatiefnemer een drietal opties uitgewerkt voor verbouw van het onderhavige pand en het realiseren van appartementen. De opties gaan in de kern uit van 3, 4 of 5 appartementen en gaan allen uit van een inpandige entree.

Het Adviesteam neemt kennis van de voorliggende opties en spreekt de voorkeur uit voor de optie waarmee 3 appartementen gerealiseerd zouden worden. Hierbij wordt aangegeven dat er naar gestreefd moet worden om de bestaande structuur zoveel mogelijk te respecteren, de trap op de bestaande positie te behouden en geen loggia te realiseren in het achterdakvlak.

Het Adviesteam is akkoord met het inmiddels door initiatiefnemer aangepaste plan, dat op 17 februari 2020 is toegezonden, mits bij de vergunningaanvraag nadere informatie wordt overgelegd met betrekking tot de toe te passen balkonvensters in het achterdakvlak en isolerende maatregelen.

Spanjaardstraat 47 Middelburg

 • Voor: het vervangen van de beglazing in de onderste verdieping van de voorgevel
 • Advies: akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria 5.1 en 5.2 en 6 (zie ook bijlage 5).

Het verzoek van het WARK is om ook de ramen op de begane grond te voorzien van isolerende beglazing. Er zijn slechts 3 ruiten uit de 19 e eeuw aanwezig, de rest is in de 20e eeuw aangebracht

Het Adviesteam is akkoord met de vervanging, al wordt wel gewezen op de bouwfysische gevolgen voor de zwakste schakels, die na vervanging terecht komen in het aangrenzende raamhout en de kozijnen. Hier gaan problemen ontstaan die zich mogelijk pas over 2 decennia zullen manifesteren.

Londensekaai 29 Middelburg

 • Voor: het vervangen van de beglazing en het isoleren van het kelderplafond
 • Advies: akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria 5.1 en 5.2. en de monumentencriteria 6.3 (Zie ook bijlage 5).

Het Adviesteam is akkoord met het onderwerpelijke plan tot vervanging van de beglazing en het isoleren van het kelderplafond, waarbij vooralsnog 5 centimeter van de balk tot de wand wordt vrijgehouden van isolatie.

Herenstraat 10 Middelburg

 • Voor: het vervangen van de beglazing in de voorgevel
 • Advies: akkoord, mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria 5.1 en 5.2. en de monumentencriteria 6.3 (Zie ook bijlage 5).

Uitgangspunt van monumentenzorg is dat wijzigingen die in de loop van de tijd aan een beschermd gebouw hebben plaatsgevonden behouden moeten blijven, zeker als de reden ervan bekend is. Deze informatie is voorhanden en het glas-in-lood was aanwezig ten tijde van de aanwijzing tot rijksmonument in 1966 en is daarmee onlosmakelijk verbonden aan historische context en bouwgeschiedenis van het monument.

Het Adviesteam is akkoord met het vervangen van de beglazing in de voorgevel, maar is tevens van oordeel dat het glas-in-lood raam uit 1939 behouden moet blijven. Met de door initiatiefnemer voorgestane museale oplossing in de bovenlichten kan worden ingestemd wat betreft de woonkamer. In de gang kan echter alleen met achterzetbeglazing worden ingestemd.

Seisdam 22 Middelburg

 • Voor: het vervangen van glas in voor- en achtergevel van een gemeentelijk monument
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria 5.1 en 5.2 en 6 (zie ook bijlage 5).

Het verzoek is om alle beglazing te vervangen voor isolerende beglazing.

Het Adviesteam is niet akkoord, omdat de afmetingen te gering zijn. Het WARK weegt daarbij de bouwfysische gevolgen en de verzwakking van het raamhout mee die als gevolg van het infrezen tot verzwakking leiden doordat in totaal meer dan 50% van de roeden wordt voorzien van een sponning voor het glas. Er is al een sponning maar deze wordt dermate vergroot dat de verbinding (pen en gat) aangetast wordt (verdwijnt). De duurzaamheid van de lijm is onvoldoende en bouwfysische gevolgen zullen op de langere termijn lijden tot verlies van het oorspronkelijke materiaal.

Seisstraat 3 Middelburg

 • Voor: het verfraaien van de gevel
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria 5.1 en 5.2 (zie ook bijlage 2).

Het Adviesteam stelt vast dat het eerdere advies verduidelijking behoeft naar aanleiding van de reactie van initiatiefnemer.

In het “Beschermd stadsgezicht” dienen de historische beeldkwaliteit van voorgevels en de daarin aanwezige historische vensters “in situ” (in de bestaande toestand) behouden te blijven. Het voorliggende schetsplan voor een erker op de eerste verdieping is hiermee in strijd. De huidige gevel met de indeling is onderdeel van de diversiteit van de gevelwand. Tevens is, gezien het bijzondere uiterlijk met bijbehorende profilering van het kozijn, er sprake van een verarming van de gevelwand en acht de commissie dit niet aanvaardbaar.

Oostkerkplein 1 Middelburg

 • Voor: het verduurzamen van de Oostkerk
 • Advies: aanhouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria 5.1 en 5.2 en 6. (zie ook bijlagen 4 en 5).

Ter plaatse is besproken;

 • geluidsoverlast
 • luchtkwaliteit
 • verwarming
 • afsluiten van de lantaarn
 • een installatie ruimte t.b.v. de verwarming

Er moet nog een aantal metingen en berekeningen plaatsvinden om de bovengenoemde zaken aan de gestelde eisen te laten voldoen. Zo is het voornemen het plexiglas achter de ramen te vervangen, wat op zich geen bezwaar is. Dit in verband met de geluidsnormen tijdens concerten. De suggestie is gedaan om ook te kijken naar geluiddempende maatregelen en zo ook de ventilatie via kieren te blijven benutten. Deze geluiddempende maatregelen zouden bijvoorbeeld neerlaatbare (akoestische) doeken kunnen zijn die voor de ramen hangen. De verdere zoektocht naar de vereiste ventilatiecapaciteit zal verder worden uitgezocht na diverse metingen en berekeningen.

Met betrekking tot de verwarming van de ruimte is afgeraden dit te doen door middel van verwarming van lucht en die via kanalen van boven de lijst naar beneden te richten en aanvullend ventilatoren aan te brengen om de warme lucht op de eerste meters boven de vloer te houden. In plaats daarvan is de suggestie gedaan om de vloer te verwarmen. Via welke weg dat kan zal uitgezocht worden. Besproken is of de houten vloer eruit gehaald kan worden. Dit zal niet tot een positief advies leiden. Gevraagd is om de oplossing in de bestaande houten vloer te zoeken die tevens de zerkenvloer uitvlakt. Rondom de houten vloer is een deel niet voorzien van een houten vloer. Dit is het loopvlak op de zerken. Een optie is de bestaande houten vloer aan te vullen met een houten vloer die aansluit op het niveau van de bestaande houten vloer. Op de huidige en het nieuwe deel van de vloer zou een verwarming aangebracht kunnen worden met een steenachtige afdekking.

Voor de installatie zijn er drie opties; een naastgelegen gebouw, in de zolder van de pastorie of in een kelderruimte naast de kerk. Voor die laatste optie is gewezen op de waarschijnlijke aanwezigheid van begravingen rondom de kerk (tot ca. 1830 werd dat nog gedaan). Hiervoor is de verwijzing gedaan naar het WAD. De opties zullen worden bekeken en op haalbaarheid getoetst. De kosten spelen een rol maar ook of de benodigde vierkante meters die beschikbaar zijn voldoende zijn.

Het voornemen is tevens de lantaarn, met glas, af te sluiten om verlies van warme lucht te voorkomen. Dit is op zich geen bezwaar al hangt het er wel van af van of dit uitvoerbaar is en of er mogelijkheden zijn i.v.m. een te plaatsen draagconstructie en eventuele beperkingen aan draagkracht van de constructieve onderdelen waaraan de glasplaten moeten worden bevestigd.

Oostkerkplein 22 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de lichtstrook en de ramen aan de tuinzijde
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria 5.1 en 5.2 en 6.

De achtergevel bevat vier vensters en een deur. De vensters zijn een aangepaste versie van oudere en veel grotere gevelopeningen die voor plaatsing van de huidige vensters verkleind zijn. De dichtgemetselde oudere gevelopeningen tonen verschillen in baksteen kleur en formaat, evenals de rollagen die onder de oudere vensters aanwezig zijn. De suggestie is gedaan die openingen te heropenen maar die suggestie voldoet niet aan de wens om zicht te hebben op de achterliggende tuin, behorende bij het eigendom. Daglicht is een eerste vereiste maar ook zicht op de tuin. Een mogelijkheid is om de deur te vervangen door een glazen deur en wellicht 1 raam te verlengen naar de onderkant, gelijk aan de onderdorpel van de deur. Het eerste raam (links) behoort niet tot de verblijfsruimte en lijkt er geen noodzaak te zijn om dat raam aan te passen.

In het achterdakvlak bevindt zich een groot glasvlak. Het verzoek van aanvrager is om twee grote verticale glazen delen aan beide zijden toe te voegen. Gezien het al aanwezige grote glazen vlak dat reeds een behoorlijke inbreuk vormt op het dakvlak is dit niet wenselijk. Vanuit de monumentale waarde, maar ook vanuit het toekomstige gebruik kan volstaan worden met het plaatsen van kleine Velux dakramen.

Dam 6 Middelburg

 • Voor: het opdelen van het pand in appartementen
 • Advies: aanhouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria 5.1 en 5.2.

De commissie kan instemmen met de positie van de lift maar vraagt zich af of de lift in de ruimte linksvoor ook mogelijk is, zodat het trappenhuis alleen het eerste balkvak van het achterhuis aantast. Daarmee zou voorkomen kunnen worden dat er twee balkvakken aangetast worden. Echter weet de commissie niet wat voor balklaag in het linkerdeel aanwezig is.

Damplein 50 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het monument ten behoeve van de recreatieve verhuur appartementen
 • Advies: akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden:  de vaste criteria, de gebiedscriteria 5.1 en 5.2 en 6.

Er zijn schriftelijke antwoorden gekomen op de aanvullende vragen van het WARK en de tekeningen zijn hierop aangevuld. Er is daarmee voldaan aan die aanvullingen.

Turfkaai 3 Middelburg

 • Voor: het aanleggen van een terrasboot tegenover het horecabedrijf aan de Turfkaai 3
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria 5.1 en 5.2.

De tekening van de terrasboot toont een andere opstelling met betrekking tot tafels en stoelen dan in een eerder voorstel waarmee het WARK kon instemmen. Ook is er een opbouw aan de westelijke zijde ingetekend en bij de te realiseren bar staan palen waaraan verlichting is opgehangen.

Het Adviesteam is niet akkoord. De opbouw en de palen met de verlichting zijn niet wenselijk.

Hofplein 13 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van de kerk tot studiecentrum met beheerderswoning
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria 5.1 en 5.2 en 6.

Het plan omvat het herinrichten van het voormalige kerkgebouw en de voormalige consistorie ten behoeve van bewoning en ander gebruik. Hiervoor is een nieuwe pui voorgesteld, het vervangen van het glas-in-lood, het vervangen van een kozijn dat tevens aan de binnenzijde wordt dichtgezet en komen er in het ene dakvlak 3 dakramen en in het andere dakvlak 5 ramen.

Het Adviesteam is niet akkoord. De entreepui kan gewijzigd worden, de glas-in-lood ramen dienen echter behouden te blijven. Het kozijn niet vervangen en het aantal dakramen dient verminderd te worden en verkleint uitgevoerd te worden.

Noordweg 145 Middelburg

 • Voor: het aanbrengen van dakisolatie volgens de richtlijnen van seeh\
 • Advies: Akkoord, mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria 5.1 en 5.2 en 6 (zie bijlage 6).

Het plan voor het aanbrengen van dakisolatie is opnieuw voorgelegd met daartoe door de aanvrager aangeleverd fotomateriaal van het buurpand. Bij dit buurpand is recentelijk (mogelijk zonder vergunning) dakisolatie aangebracht waarbij de gevel iets is verhoogd. Daarvoor is een gecementeerde rand langs de dakrand toegepast om de verhoging het isolatiepakket achter de voorgevel weg te werken.

Het Adviesteam is akkoord, mits eenzelfde aanpassing wordt toegepast, zodat dit tot een evenwichtig beeld leidt.

Nieuwe Burg 17 Middelburg

 • Voor: het splitsen van de bovenwoning in 2 appartementen
 • Advies: akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden:  de vaste criteria, de gebiedscriteria 5.1 en 5.2. en de monumentencriteria 6.3.

Het Adviesteam is akkoord met de door initiatiefnemer gekozen wijze van glasisolatie. Inmiddels is de omgevingsvergunning hiervoor verleend.

Turfkaai 11  Middelburg

 • Advies: aanhouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden:  de vaste criteria, de gebiedscriteria 5.1 en 5.2 en 6 (zie ook bijlage 5).

Gevraagd wordt of het raamhout vervangen kan worden en tevens of er isolerende beglazing toegepast kan worden. De bovenramen bevatten transparant kathedraalglas, de onderramen hebben recent glas. De venster op de bovenste etage zijn laat in de 20 e eeuw vervangen voor draairamen.

De vervanging is noodzakelijk vanwege de slechte staat van het raamhout.

Het Adviesteam is in principe akkoord met het vervangen van het raamhout en het glas, wel is behoud van het kathedraalglas gewenst en ziet het Adviesteam de detailleringen graag tegemoet voor de definitieve advisering.

Deel III: Overig

Aanwezig:

 • ir. A.G.M. Goemans, voorzitter
 • ir. L. Brink, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • drs. M.U. Stallenberg, architectuurhistoricus, lid
 • P. Mondeel, secretaris

Beleid isolatieglas

Annet Hannewijk geeft een nadere toelichting op haar concept-Flitstoets isolatieglas in houten ramen. In het beleidsstuk worden verschillende categorieën panden benoemd met daarbij behorende aanpak wat betreft het aanbrengen van isolatieglas. Doel is om dergelijke aanvragen ambtelijk te kunnen afdoen, waardoor het WARK ontlast kan worden en aanvragen laagdrempeliger worden, waardoor illegaal werk wordt tegengegaan. Het beleidsstuk wordt via de mail naar het WARK gestuurd, waarbij ook het WARK in de gelegenheid wordt gesteld om een advies hierover te geven. Uiteindelijk zal het beleid door B&W worden vastgesteld.

Kademuur

Bezoeker geeft een toelichting op het voornemen van de gemeente om voor de kademuren (langs Dam, Rotterdamse Kaai en Dwarskaai) de status van Rijksmonument aan te vragen. Onderkend wordt dat dit geen gemakkelijk traject is, omdat het Rijk geen nieuwe monumenten meer aanwijst. Daarom wordt getracht aansluiting te zoeken bij de reeds aangewezen monumenten die deel uitmaken van de kademuren.

Gevraagd wordt of het WARK suggesties heeft, die de voorgestane aanvraag kunnen ondersteunen.

Het WARK heeft navolgende suggesties:

 • Tracht het project als één geheel te presenteren; kademuren, spijkerbrug, andere bruggen, het sluizencomplex kunnen niet op zichzelf bestaan. Benadruk wat uniek is en belicht de verbindende structuur.
 • Zoek voorbeelden elders in Nederland en probeer deze hier te spiegelen; denk daarbij aan de binnen kademuren in ’s Hertogenbosch

Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit+

Aanwezig:

 • prof. ir. W. Patijn, voorzitter
 • ir. P.M.C. van der Grinten, lid (agendapunt 1 en 2)
 • ir. A.G.M. Goemans, lid (agendapunt 1 en 2)
 • ir. L. Brink, lid (agendapunt 1 en 2)
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid (bij agendapunt 1)
 • drs. M.U. Stallenberg, architectuurhistoricus, lid (bij agendapunt 1)
 • P. Mondeel, secretaris

Briëtwoningen

Wethouder J. Aalberts heeft gevraagd om de actuele stand van zaken in het WARK+ te komen toelichten. De wethouder geeft aan contact te hebben met de verschillende betrokken partijen; Bond Heemschut Zeeland, het Cuypersgenootschap en Woongoed Middelburg. Ingegaan wordt op de tegengestelde belangen van voormelde partijen. Behoud van als monumentaal te beschouwen panden enerzijds tegenover sloop en herbouw van de woningen anderzijds. De wethouder geeft vervolgens aan dat voor bouwhistorisch onderzoek offerteaanvragen zijn uitgezet, maar dat alle drie de aangeschreven adviesbureaus hebben aangegeven vanwege tijdgebrek geen mogelijkheid te zien om desbetreffende opdracht aan te nemen. Gezien voortschrijdende ontwikkelingen is het wel dringend gewenst dat eind mei/begin juni een besluit door het college wordt genomen. Een advies van het WARK is hiervoor op basis van artikel 3 lid 2 van de Erfgoedverordening nodig.

De leden van het WARK en WARK+ betreuren dat het voorgestane bouwhistorisch onderzoek niet door de aangeschreven bureaus kan worden uitgevoerd. Uitgebreid wordt hierop gesproken over mogelijkheden om toch tot een voldragen advies te kunnen komen. Afgesproken wordt vervolgens dat het beschikbare rapport van Hulshof van december 2018 nogmaals door het WARK(+) zal worden geagendeerd en dat beoordeeld zal worden of het noodzakelijk is om een hierop aanvullend onderzoek (bijvoorbeeld waardestelling) te laten uitvoeren. Op voorhand zal een aantal adviesbureaus worden benaderd of zij daartoe gelegenheid zien. Naar namen van bureaus zullen WARK leden in hun eigen netwerk zoeken en deze zo snel mogelijk aanleveren.

Politiebureau

Aanwezig zijn de heren J. Mol (EGM architecten), A. van de Burg (projectleider), C. Helmendach (gemeente Middelburg) en T. Loogman (gemeente Middelburg). De heer Mol geeft een uitgebreide toelichting op de presentatie, die vooraf ook al naar de leden van de WARK+ is toegezonden. Aanvullend hierop wordt aangegeven dat het naastgelegen kavel mogelijk wordt aangekocht om als trainingslocatie ontwikkeld te worden. Alhoewel verbindingen met het voorliggende ontwerp denkbaar zijn, is hiermee nog geen rekening gehouden. In de toelichting gaat de architect onder meer in op de referentie naar het Zeeuwse landschap, het hoofdgebouw met vier alzijdige kanten, de beoogde indeling van het gebouw, de noodzakelijke afwijking van het bestemmingsplan, de parkeerplaats voor ongeveer 275 auto’s, de energieopwekking, de aansluiting op het water en de groene inpassing.

De heer Patijn stelt de leden van het WARK+ in de gelegenheid om een reactie te geven en vat deze daarna als volgt samen:

 • Positief wordt beoordeeld de gekozen aanpak en de referentie naar het Zeeuwse landschap.
 • Zoek wat betreft landschappelijke inpassing en mogelijke verbindingen afstemming met de benoemde ontwikkeling op het naastgelegen kavel. Onderzoek daarbij hoe beide ontwikkelingen elkaar zouden kunnen versterken.
 • Schenk aandacht aan de twee entrees; de entree voor het personeel minder als achterkant behandelen ten opzichte van de entree voor het publiek aan de voorzijde. 
 • Het logo meer integreren met de architectuur.
 • De dijklichamen vormen een mooi element in het geheel, maar voorkomen dient te worden dat het hekwerk er bovenuit steekt.
 • De dijklichamen meer laten aansluiten op de hoek, waarbij rond het gebouw kunnen lopen de insteek is. De overgang komt nu vrij hard over.
 • Voor beplanting in de vorm van Zeeuwse haag gaat de voorkeur uit boven het alleen plaatsen van afsluitend hekwerk.
 • Hoewel het jammer is dat de opbouwenkel bedoeld is voor installaties, is er waardering voor het op deze wijze wegwerken ervan.
 • Met de gekozen materialisatie en kleur (brons) wordt ingestemd.
 • Het oprichten van de drie aangeduide windmolens wordt tenslotte ondersteund.

Tot slot spreekt de heer Patijn nogmaals zijn waardering namens het WARK+ uit voor het plan en kijkt met belangstelling uit naar de vervolguitwerking.

’s Heeren Loo

Aanwezig zijn de heren H. Willemse (’s Heeren Loo), M. Terzbasiyan (IAA Architecten), projectleider en T. Loogman (gemeente Middelburg). Het eerste ontwerp is in de vergadering van het WARK van 14 november 2019 behandeld en voorzien van opmerkingen. De architect geeft een uitgebreide toelichting op het nu voorliggende tweede ontwerp, dat vooraf ook al naar de leden van de WARK+ is toegezonden. Aangegeven wordt dat zoveel als mogelijk gevolg is gegeven aan eerder gemaakte opmerkingen en dat voor uitwerking van de landschappelijke inpassing van het binnenterrein een landschapsarchitect zal worden ingeschakeld.

De heer Patijn geeft mede namens de andere leden van het WARK+ samenvattende navolgende reactie:

 • Vastgesteld wordt dat sprake is van een verbetering van het profiel langs de straat, waardoor de verbinding met de wijk is verbeterd. Als suggestie wordt meegegeven om het bouwdeel grenzend aan het park iets meer te verschuiven waardoor, net als bij de andere bouwdelen, een groen voorgebied (voortuin) met haag kan worden toegepast.
 • Bij de landschappelijke inrichting van het binnenterrein aansluiten op bestaande paden naar het park en omgeving (olifantenpaden) en aandacht voor groene aankleding rond de tuinen.
 • Herhaald wordt het advies dat losse bergingen niet buiten, maar in het volume van het gebouw gerealiseerd zouden moeten worden.
 • Gemist wordt een analyse van de bestaande landschappelijke situatie.
 • De uitvoering in baksteen ziet er verzorgd uit.
 • Overwegen of uitvoering van het tussenlid niet beter in meer of geheel in glas kan worden uitgevoerd.
 • Nogmaals wordt aandacht gevraagd voor ruimtelijke zichtlijnen.
 • Het platte dak oogt somber en als suggestie wordt meegegeven een sprekender dakrand toe te voegen.
 • Tenslotte wordt geoordeeld dat de architectuur nog eenvoudig oogt.

Tot slot kijkt de heer Patijn met belangstelling uit naar de vervolguitwerking, waarbij de inrichting van het gebied aan het WARK+ zal worden voorgelegd.