Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 12 november 2020.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- /beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Breeweg 36 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een dakopbouw
 • Ontwerper: J.  Heikoop
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

Het plan voor het plaatsen van een dakopbouw over de nok van deze woning voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria:

 • het huidige bebouwingsbeeld wordt niet in stand gehouden of verbeterd;
 • vormgeving en karakter van de (rij)woning zijn niet als uitgangspunt genomen;
 • door het fors verhogen van de nok van de woning en de maat en schaal van de dakopbouw worden de herkenbaarheid van de bouwmassa en de architectuur van dit rijtje met woningen ernstig aangetast.

Gezien bovenstaande ziet het Adviesteam, ondanks de eerder geplaatste vergelijkbare dakopbouwen in deze straat, geen reden van de in de nota opgenomen criteria af te wijken. Genoemde eerder geplaatste dakopbouwen dateren van (ver) voor het vaststellen van het welstandsbeleid (2004), waarna dergelijke dakopbouwen niet langer zijn toegestaan. Het plan is niet akkoord.

Geadviseerd wordt een dakopbouw te realiseren waarbij het voordakvlak naar achteren toe wordt verlengd. Of een dakopbouw te realiseren zoals toegepast op het adres 't Zanddorp 11.

Een meer ingrijpende mogelijkheid is wellicht het over twee bouwlagen uitbreiden van de woning aan de achterzijde.

De Ruyterstraat  24 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het pand
 • Advies: Niet akkoord

Het (ingrijpend) aangepaste plan voor het verbouwen van deze woning wijkt erg af van het laatste advies. Er wordt, wat betreft architectuur en materiaalgebruik, niet aangesloten bij de bestaande woning. Het nieuwe voorstel is om die reden niet akkoord.

Geadviseerd wordt om:

 • de grotere gevelopeningen kleiner te maken, als in de zijgevel op de verdieping;
 • materiaal- en kleurgebruik af te stemmen op de bestaande woning;
 • een echte nok te maken;
 • de aanbouw aan de zijgevel niet te laten overkragen, maar terug te leggen (tot aan de getekende schuifpui in de achtergevel van de uitbreiding).

Duke Ellingtonstraat 18 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Ontwerper: Groothuis Bouw B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 de Uitbreidingswijken en het beeldkwaliteitsplan Mortiere.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel voldoet niet aan de hierboven genoemde criteria:

 • de parkeerplaatsen bevinden zich niet achter de voorgevelrooilijn;
 • het in deze wijk voorgeschreven gemetselde lage tuinhuisje in de voortuin ontbreekt;
 • de architectuur van de woning heeft geen enkel kenmerkt van en/of refereert op geen enkele wijze aan de kenmerken van de “jaren dertig” architectuur;
 • de architectuur van de woning kent te weinig ambitie en de woning lijkt niet specifiek voor deze locatie en deze wijk te zijn ontworpen;
 • de entree van de woning zit “verstopt” in de aanbouw en is daardoor niet prominent aanwezig/duidelijk zichtbaar;
 • er worden witte kunststof hemelwaterafvoeren toegepast.

Gezien bovenstaande ziet het Adviesteam geen aanleiding van de criteria af te wijken. Het plan is niet akkoord.

Geadviseerd wordt een woning te (laten) ontwerpen die past bij de vastgelegde uitgangspunten en het karakter van deze wijk.

Duke Ellingtonstraat 36 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Ontwerper: Brummelhuis Bouwcoördinatie B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 de Uitbreidingswijken en het beeldkwaliteitsplan Mortiere.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel voldoet aan de hierboven genoemde criteria en is akkoord mits:

 • de roedeverdeling in de zijlichten wordt uitgelijnd met het kalf in de voordeur;
 • er monsters en detaillering van de toe te passen (Eternit) geveldelen ter goedkeuring worden voorgelegd.

Heerlijkeidsweg 5 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een kantoorpand
 • Aanvrager: DSP Innovation B.V.
 • Ontwerper: Bouwwinkel Zeeland Adviseurs en Architecten
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 4 Handel en kantoren en het beeldkwaliteitsplan Kantorenstrook Ramsburg.

Het plan voor het bouwen van een kantoorpand op dit perceel voldoet niet aan de hierboven genoemde criteria:

 • het ontwerp is te weinig ambitieus;
 • het ontwerp is onvoldoende afgestemd op de nieuwe panden in de omgeving;
 • er ontbreekt “spanning” in de gevels;
 • de gevels zijn niet in een grijstint uitgevoerd;
 • er ontbreekt informatie over de inrichting van het terrein en het groen.

Gezien bovenstaande ziet het Adviesteam geen reden van de criteria af te wijken. het plan is niet akkoord.

Geadviseerd wordt:

 • het ritme, het verschil tussen open en dichte delen, van de gevels consequenter door te voeren;          
 • de ramen boven de overheaddeur achterwege te laten;
 • een duidelijke dakrand, overgang van gevel/dak te maken (geen overstek);
 • een meer grijze gevelsteen toe te passen.

Klarinetweg  18 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een bedrijfsloods
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 4 Handel en kantoren en het beeldkwaliteitsplan Mortiere.

Het plan voor het bouwen van een bedrijfsloods op dit perceel voldoet niet aan de hierboven genoemde criteria:

 • de gevels aan de doorgaande weg zijn niet voor het grootste deel uitgevoerd in keramisch materiaal;
 • de architectuur, van vooral de voorgevel, mist ambitie en is te weinig representatief. Er ontbreekt een duidelijke entree.

Gezien bovenstaande ziet het Adviesteam geen aanleiding van de criteria af te wijken. Het plan is niet akkoord.

Geadviseerd wordt de voorgevel en minimaal twee aansluitende stramienen in de zijgevels in rood/oranje metselwerk (of een ander keramisch materiaal in een rode/oranje kleur) uit te voeren.

Kruitmolenlaan 70 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een voorziening - kleinschalig wonen voor ouderen met dementie
 • Aanvrager: Thuismakers B.V.
 • Architect: Kolpa Architekten B.V,
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

Het plan voor het bouwen van een woonvoorziening voor kleinschalig wonen voor ouderen op dit perceel wordt door de architect mondeling toegelicht.

Het Adviesteam complimenteert de architect met de zorgvuldige studie naar deze locatie en het best daarbij passende ontwerp.

Geadviseerd wordt bij de verdere uitwerking van het plan rekening te houden met de volgende opmerkingen:

 • pas rood/oranje metselwerk toe en neem daarbij de villa Roozenburg en de oude hofstede als referentie;
 • werk de inrichting van de tuin verder uit en voorkom losse bijgebouwen/bergingen. Die gaan ten koste van de tuin;
 • het uitgesproken dak is een sterk punt van het plan. Jammer dat er vrij forse dakkapellen op staan die het dakvlak doorbreken. Probeer “dubbele” dakkapellen te voorkomen, maak de dakkapellen zo klein mogelijk en plaats ze in een eenduidig ritme;
 • pas zo veel mogelijk een, niet te hoge, groene erfafscheiding toe.

Tot slot wordt opgemerkt dat het plan op hoofdlijnen akkoord is. Verzocht wordt het plan verder uit te werken en opnieuw voor te leggen.

Kruitmolenlaan 185 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een fysio- en lifestylecentrum
 • Ontwerper: Bogaert, Atelier voor Bouwkundig Ontwerp
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het bouwen van een fysio- en lifestylecentrum op deze locatie is akkoord mits het metselwerk in de gevels volledig in één kleur wordt uitgevoerd.

En geadviseerd wordt metselwerk verbijzonderingen toe te passen (ander metselverband, een rondlopend uitstekend metselwerkdetail, andere voegkleur, enz.) om een eventueel gewenste verfijning  van het gebouw te realiseren.

Noordweg 128 Middelburg

 • Voor: het bouwen van zeven levensloopbestendige woningen
 • Aanvrager: Poortvliet Bouwadvies
 • Architect: Architecten Alliantie
 • Advies: Aangehouden

Het plan voor het bouwen van zeven levensloopbestendige woningen op deze locatie wordt door de architect in bijzijn van de toekomstige bewoners toegelicht.

Het Adviesteam geeft aan positief te zijn over de uitwerking tot nu toe. Het concept en de rangschikking van de volumes zijn prima. Het plan is op hoofdlijnen akkoord en kan in deze vorm in procedure. Er dient voor de procedure nog wel een beeldkwaliteitsplan/-paragraaf te worden opgesteld/aangeleverd.

Verzocht wordt het plan verder (architectonisch) uit te werken. Daarbij  zijn de volgende aandachtspunten van belang:

 • breng meer rust aan in het aantal te gebruiken materialen en kleuren (maximaal 2 a 3 kleuren);
 • de architectuur zou “intiemer” mogen, met meer ritmiek, iets minder individualistisch. Zoek de individualiteit in verbijzonderingen in bijvoorbeeld het metselwerk;
 • het linker blokje/ensemble met de witte woning ziet er goed uit. Het rechter blokje is nog niet uitgesproken genoeg (weinig ritmiek, ramen te dicht bij de dakrand). Gevraagd wordt te onderzoeken of alle drie de woningen op een afwijkende manier kunnen worden behandeld of alleen de hoek afwijkend en de twee andere woningen niet.

President Kennedylaan 12 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Ontwerper: Veldman Architecten
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel is akkoord mits de dakkapel volledig in één kleur, de kleur van het dakvlak, wordt uitgevoerd.

Roozenburglaan 14 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het bestaande gezondheidscentrum
 • Aanvrager: Gezondheidscentrum Middelburg-Zuid B.V.
 • Ontwerper: Brocacef Facilitair Bedrijf BV
 • Advies: Akkoord mits

Het plan voor het verbouwen van dit gezondheidscentrum wordt door de architect mondeling toegelicht. Daarbij wordt ook toegelicht dat de plaats van de hoofdentree afgestemd is met de gemeente en onderdeel uitmaakt van de andere ontwikkelingen in dit gebied, vooral wat betreft het naastgelegen winkelcentrum.

Het Adviesteam merkt na de toelichting op dat het plan na de presentatie duidelijker is geworden. Het plan is akkoord mits:

 • er wat kleurgebruik betreft minder contrast met de omgeving wordt gezocht. Vooral de harde “oranje” kleur van het metselwerk contrasteert sterk met de omgeving. Overigens is het gebruik van metselwerk en zink in de gevels wel akkoord;
 • het geheel zo ingetogen mogelijk wordt gehouden. Het gebouw is door de veelheid aan hoeken en verschillende volumes al opvallend genoeg.

Het Adviesteam is verder benieuwd naar de invulling van het nieuwe “binnenplein”.

Schepenenlaan 279 Middelburg

 • Voor: het verhogen van de nok 
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

Het plan voor het realiseren van een dakopbouw is akkoord mits:

 • de dakopbouw wordt uitgevoerd conform eerdere in deze wijk gerealiseerde dakopbouwen  (geen dichte delen in de voorgevel van de dakopbouw, evenwichtige gevelindeling, kleur- en materiaalgebruik, enz.);
 • de zijwanden van de dakopbouw worden uitgevoerd in een donkere kleur (de kleur van het dak).

Slaak 7, kavel A4, Arnemuiden

 • Voor: het nieuw bouwen van een woning
 • Aanvrager: Bouwbedrijf Joziasse B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 de Uitbreidingswijken en het beeldkwaliteitsplan Hazenburg II.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel voldoet aan de hierboven genoemde criteria en is akkoord mits:

 • de garagedeur wordt uitgevoerd in een donkere kleur;
 • indien kunststof kozijnen worden toegepast, deze van het type K-vision zijn (met rechte hoekverbindingen en een verdiept profiel).

Slaak 11, kavel A5a, Arnemuiden

 • Voor: het nieuw bouwen van een vrijstaande woning
 • Ontwerper: Contek Serooskerke V.O.F.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 de Uitbreidingswijken en het beeldkwaliteitsplan Hazenburg II.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel voldoet aan de hierboven genoemde criteria en is akkoord mits:

 • de garagedeur wordt uitgevoerd in een donkere kleur;
 • indien kunststof kozijnen worden toegepast, deze van het type K-vision zijn (met rechte hoekverbindingen, een verdiept profiel en Wiener Sprossen);
 • de voordeur in hout wordt uitgevoerd (of in een donkere kleur). Een dergelijk type voordeur laat zich slecht uitvoeren in kunststof;
 • de belijning van de voordeur wordt afgestemd op de belijning van de naastgelegen kozijnen.

Slaak 23, kavel A11, Arnemuiden

 • Voor: het nieuw bouwen van een woning
 • Aanvrager: Bouwbedrijf Joziasse B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 de Uitbreidingswijken en het beeldkwaliteitsplan Hazenburg II.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel voldoet aan de hierboven genoemde criteria en is akkoord mits kunststof kozijnen worden toegepast van het type K-vision (met rechte hoekverbindingen en een verdiept profiel).

Vrijlandstraat 65 Middelburg

 • Voor: het nieuw bouwen van een Aldi
 • Aanvrager: Aldi Roosendaal B.V.
 • Ontwerper: Bouwkundig Advies- en Ontwerpburo Den Hollander B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 4 Handel en kantoren.

Het plan voor het verbouwen uitbreiden van een deel van een bestaand winkelcentrum voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria:

 • de gevelindeling en –geleding, het materiaalgebruik, de detaillering, het kleurgebruik en het karakter van het hoofdgebouw zijn onvoldoende als uitgangspunt genomen;
 • er wordt wat betreft architectuur onvoldoende bij het bestaande hoofdgebouw aangesloten;
 • de toegepaste hoofdkleuren, grijs en antraciet, passen niet in de omgeving;
 • het (volledig) uitvoeren van een gevel, of delen van neen gevel in volkern gevelelementen past niet bij het hoofdgebouw, niet in deze omgeving (te industrieel);
 • reclamezuilen zijn niet toegestaan;
 • de reclame-uitingen en andere teksten en/of logo’s dienen te voldoen aan de in de nota opgenomen criteria (waaronder losse letters). Dat is zonder maatvoering nu niet te controleren.

Gezien bovenstaande ziet het Adviesteam geen reden van de in de nota opgenomen criteria af te wijken. Het plan is niet akkoord.

Geadviseerd wordt om:

 • de kleur van de gevels af te stemmen op het kleurgebruik van het hoofdgebouw/de omgeving;
 • de achtergevel en rechter zijgevel minder gesloten te maken;
 • metselwerk verbijzonderingen toe te passen zodat op die manier, in combinatie met het aanbrengen van gevelopeningen, meer geleding in vooral de achtergevel wordt aangebracht.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, architect, lid
 • drs. P.W. Sijnke, historicus, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Bogardstraat 19 Middelburg

 • Voor: het verduurzamen van de woning
 • Ontwerper: Black Box Operations
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het verduurzamen van dit rijksmonument is door de architect en adviseur kort mondeling toegelicht.

Het Adviesteam geeft aan dat zonder een bezoek ter plaatse moeilijk is te beoordelen welke impact de voorgestelde voorzieningen/ingrepen op de monumentale waarde van het rijksmonument hebben.

Er wordt op korte termijn een afspraak gemaakt voor een bezoek aan het pand waarbij vooraf door de monumentendeskundige wordt aangegeven welke specifieke aandachtspunten er zijn.

Enkele aandachtspunten zijn in ieder geval:

 • het inkorten van de historische spiltrap op de begane grond;
 • de ingrepen in de hal;
 • het verwijderen van betimmeringen/kasten;
 • aanpassingen aan de trap op de eerste verdieping;
 • de leidingen voor de riolering;
 • het verwijderen van de spil tussen de eerste en tweede verdieping;
 • het verhogen van de nok- en pannenlijn door het aanbrengen van isolatiemateriaal.

Damplein 21 Middelburg

 • Voor: het vervangen van ramen begane grond
 • Aanvrager: Schout Bouw B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het zonder vergunning vervangen van de ramen op de begane grond van dit rijksmonument voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria:

 • het toepassen van plakroeden en “Wiener Sprossen” is niet toegestaan;
 • het bestaande beeld is niet gehandhaafd;
 • de bestaande maatvoering, detaillering en profilering zijn niet gehandhaafd;
 • het historisch materiaal (raamhout, glas) is niet gehandhaafd.

Gezien bovenstaande ziet het Adviesteam geen enkele reden van de in de nota opgenomen criteria af te wijken. De nieuw geplaatste ramen doen in ernstige mate afbreuk aan de historische kwaliteit van dit rijksmonument en aan de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht. De nieuw geplaatste ramen zijn niet akkoord.

Geadviseerd wordt het oorspronkelijke beeld (detaillering, profilering, enz.) terug te brengen. Eventueel met het toepassen van isolerend monumentenglas (ter goedkeuring voor te leggen).

Damplein 46 Middelburg

 • Voor: het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan het dak
 • Aanvrager: La Piccola Italia
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het pand is tijdens de zonder de vereiste vergunning gestarte werkzaamheden bezocht door handhaving en de monumentendeskundige.

Naar aanleiding van dit bezoek en de aangeleverde, zeer summiere stukken wordt geconstateerd dat de werkzaamheden aan het dak van dit rijksmonument niet voldoen aan de in de nota opgenomen criteria:

 • de herstelwerkzaamheden worden niet op de juiste wijze uitgevoerd, waardoor op termijn ernstige schade aan de monumentale waarde van het monument kan ontstaan;
 • door het ontbreken van de juiste tekeningen en documentatie is onduidelijk of het oorspronkelijk beeld wordt gehandhaafd en of de bestaande maatvoering, detailleringen en profileringen worden gehandhaafd;
 • ook is onduidelijk of het historisch materiaal waar dat kan wordt.

Gezien bovenstaande ziet het Adviesteam geen aanleiding van de criteria af te wijken. De werkzaamheden zijn niet akkoord.

Geadviseerd wordt het werk stil te leggen en alleen die werkzaamheden toe te staan waarvan met zekerheid kan worden gesteld dat ze geen afbreuk doen aan het monument en er niet onnodig historisch materiaal wordt verwijderd.

Daarbij worden de volgende kanttekeningen gemaakt:

 • er dienen alsnog, op zeer korte termijn, volledig uitgewerkte tekeningen van zowel de oorspronkelijke, als de gewenste situatie ter goedkeuring te worden aangeleverd, inclusief detailleringen specifiek voor dit pand (geen standaard details uit een brochure);
 • de werkzaamheden aan de dakkapellen en de goten kunnen worden voortgezet mits exact dezelfde detailleringen, profileringen, vormgeving, kleur- en materiaalgebruik worden toegepast;
 • de schoorsteen aan de zijgevel (boven/in de steeg) mag worden verwijderd. De schoorsteen is in zo’n slechte staat dat er gevaar ontstaat voor de omgeving.

Gravenstraat 12 Middelburg

 • Voor: het realiseren van een eetgelegenheid
 • Aanvrager: Kapsalon Alhaik
 • Advies: Overig

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

De aangebrachte luchtbehandelingskast en afvoerbuis op het dakterras en tegen de achtergevel van deze bovenwoning zijn niet zichtbaar vanaf de openbare ruimte. Om die reden wordt, hoewel zeker niet fraai, geen ernstige afbreuk gedaan aan de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht.

Hoogstraat 7 Middelburg

 • Voor: het verbouwen en uitbreiden van de achteraanbouw
 • Ontwerper: T.W.J. Elenbaas
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het verbouwen en uitbreiden van de achteraanbouw is akkoord mits:

 • de glazen pui in de achtergevel van het hoge deel wordt uitgevoerd als in het eerder voorgelegde plan;
 • de gevels van het lage deel (deel met plat dak) worden uitgevoerd in metselwerk in plaats van in zink. Metselwerk maakt het geheel rustiger.

Kinderdijk 22 Middelburg

 • Voor: het vervangen van de oude achterpui
 • Ontwerper: Black Box Operations
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het vervangen van de pui aan de straatzijde van dit bijgebouw wordt door de ontwerper mondeling toegelicht.

Het Adviesteam betreurt dat de huidige compositie van open en dichte delen wordt omgekeerd. De huidige pui met twee dichte deuren en aan weerszijden smalle ramen is karakteristiek voor het oorspronkelijke gebruik als werkplek/garage. Die karakteristiek gaat met de voorgestelde nieuwe pui indeling verloren.

Om die reden wordt geadviseerd een andere compositie voor de nieuwe pui te kiezen die dichter bij het huidige beeld blijft.

Kinderdijk 88 Middelburg

 • Voor: het schilderen van de voorgevel
 • Aanvrager: Watersportvereniging "Arne"
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het schilderen van de voorgevel van dit rijksmonument voldoet niet aan de in de nota opgenomen criterium dat niet geschilderd pleisterwerk niet geschilderd dient te blijven.

Het Adviesteam ziet geen aanleiding van dit beleid af te wijken. Het voorstel is niet akkoord.

Het gaat in dit specifieke geval om een voorgevel van een rijksmonument in een rij van voormalige pakhuizen. De locatie met de bruggen, het ensemble van pakhuizen en de beeldkwaliteit van de gevelwand vormt een markante zichtlocatie in het beschermde stadsgezicht. Juist de uitstraling van een sobere, gecementeerde gevel, zoals nu het geval is, is kenmerkend voor (voormalige) pakhuizen.

De voorgevel van het door de aanvrager genoemde pand in dezelfde gevelwand, “Het Packhuys” aan de Kinderdijk 84, is voor het huidige kleurenbeleid geschilderd en kan om die reden niet als referentie dienen. Indien het verzoek in deze tijd zou zijn ingediend, zou dat ook tot een negatief advies hebben geleid.

Wellicht dat het aanbrengen van een vertin-laag, uitgevoerd in grijs zandcement, een oplossing biedt.

Lange Delft 111 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van de bestaande aanbouwen tot appartement en studio
 • Ontwerper: T.W.J. Elenbaas
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het verbouwen van dit pand is zonder locatiebezoek niet goed te beoordelen. Verzocht wordt een afspraak te maken voor een bezoek ter plaatse. De beoordeling van het plan wordt tot die tijd aangehouden.

Noordweg 81 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een metalen huisje voor fietsen
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het plaatsen van een fietsenberging in de voortuin van deze woning voldoet aan redelijke eisen van welstand en doet geen afbreuk aan de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht mits:

 • er een fietsenberging wordt ontworpen specifiek voor deze situatie, deze straat. Deze fietsenberging dient dan als standaard/trendsetter voor de overige voortuinen in dit deel van de straat;
 • de fietsenberging maximaal 1,75 m. hoog wordt uitgevoerd en wordt omgeven door een groenblijvende haag, onderdeel van de tuin wordt;
 • de wanden van de fietsenstalling worden uitgevoerd in hout (geen volledig metalen fietsenstalling);
 • de fietsenberging uitsluitend wordt bedoeld voor het stallen van fietsen.

Oostkerkplein 1 Middelburg

 • Voor: het verduurzamen van de Oostkerk
 • Aanvrager: Stichting Monumenten Bezit
 • Advies: Akkoord

Het verder uitgewerkte plan voor het verduurzamen van de Oostkerk is akkoord.

Het Adviesteam wijst er nogmaals op dat het dichtkitten van naden bij de ramen voor problemen met vochtophoping zou kunnen zorgen.

Plein 1940 1 Middelburg

 • Voor: het wijzingen van de entree
 • Architect: Degaaij Architectuur
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het wijzigen van de entree van de bovenwoning in dit pand doet geen afbreuk aan de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht. Het voorstel is akkoord.

Poelendaelesingel 12 Middelburg

 • Voor: het restaureren en verbouwen van gebouw a
 • Aanvrager: Zeeland Nuts B.V.
 • Architect: Burosalt B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Adviesteam gaat, aan de hand van de aangepaste werkomschrijving en een bezoek ter plaatse op 22 oktober jl., akkoord met de voorgestelde werkzaamheden.

Nadere uitwerking van de plannen wordt met belangstelling tegemoet gezien.

Vlasmarkt 11 Middelburg

 • Voor: het intern verbouwen van het pand en om het pand deels te gebruiken als b&b
 • Ontwerper: Architektenburo Onno van Wensen
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het intern verbouwen van dit rijksmonument is te ingrijpend om zonder bezoek ter plaatse goed te kunnen beoordelen. De behandeling van het plan wordt om die reden aangehouden.

Verzocht wordt een afspraak te maken voor een bezoek ter plaatse.

Vlasmarkt 22 Middelburg

 • Voor: het realiseren van twee wooneenheden
 • Aanvrager: De Pagter Vastgoed B.V.
 • Ontwerper: Contek Serooskerke V.O.F.
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het intern verbouwen van dit rijksmonument is te ingrijpend om zonder bezoek ter plaatse goed te kunnen beoordelen. Tevens is voor de beoordeling uitgebreider tekenwerk, zoals een langsdoorsnede over het volledige pand, details, enz. nodig. De behandeling van het plan wordt om die redenen aangehouden.

Verzocht wordt een afspraak te maken voor een bezoek van het pand. Bij de volgende beoordeling dient het Adviesteam ook over het hierboven genoemde tekenwerk te beschikken.

Vlasmarkt 53 Middelburg

 • Voor: het schilderen van de zij- en achtergevel
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het voorstel voor het cementeren van de zij- en achtergevel van dit rijksmonument is akkoord mits over de volle lengte van de gevels tot aan de onderzijde van de kozijnen op de begane grond, een (dunne) vertinlaag wordt aangebracht.

Zuidsingel Middelburg

 • Voor: het bouwen van woningen en het invullen van de buitenruimte
 • Aanvrager: Heijmans Vastgoed B.V.
 • Architect: AWG Architecten
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan wordt aan de hand van de presentatie, versie 12-09-2020, door de architecte mondeling toegelicht. Er wordt kort ingegaan op de tussentijds door het Adviesteam opgestuurde opmerkingen/aanbevelingen.

Opgemerkt wordt dat per straat, Korte Noordstraat, Koningstraat en Zuidsingel voor een andere benadering is gekozen wat betreft het aan de straat leggen van de entree van de woningen/appartementen.

De door het Adviesteam gemaakte opvatting over de loggia’s aan de straatzijde, vooral aan de Zuidsingel, wordt door de architecte niet gedeeld. Het weglaten van de loggia’s aan die zijde zou wat haar betreft tot een verarming van het plan leiden. De loggia’s vormen een welkome afwisseling en de gewenste diepte in het gevelbeeld en de openingen in de gevel worden zo beperkt mogelijk gehouden. Rondom de loggia’s wordt “Arabisch” metselwerk toegepast.

Het toepassen van een entree over twee bouwlagen aan de Zuidsingel geeft de entree te veel allure. Een dergelijke entree komt in deze straat verder ook niet voor. Geopteerd wordt om de entree in een nis in de gevel aan te brengen en/of een andere kleur (metselwerk) toe te passen.

Het Adviesteam blijft neigen naar het zo beperkt mogelijk toepassen van loggia’s aan de straatzijde (bij slaapkamers) en geeft aan, gezien de beperkte tijd en het pas nu het niet vooraf kunnen beschikken over het gepresenteerde plan, nogmaals naar het plan te kijken en op korte termijn met een advies te komen.

Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt, dat bij de beoordeling door het reguliere WARK dieper wordt ingegaan op de architectuur, de detaillering en het kleur- en materiaalgebruik dan in het WARK+. Het WARK+ beoordeelt plannen vooral op de stedenbouwkundige inpassing en massaverhoudingen. Daar is overigens enige “overlap” in mogelijk.

Na verdere behandeling van het plan komt het Adviesteam tot de volgende advies. Het plan is akkoord mits:

 • de gevels voor een volgende beoordeling op schaal 1:100 worden gepresenteerd;
 • het aantal loggia’s aan de Zuidsingel tot een aantal incidenten/verbijzonderingen wordt beperkt (zoals ook in eerdere adviezen is opgemerkt);
 • de loggia’s op de hoeken, Zuidsingel/Korte Noordstraat en Zuidsingel/Koningstraat, visueel “dicht” worden gemaakt. Deze buitenruimtes meer onderdeel laten zijn van de architectuur van het hoofdvolume. Daarmee wordt ook voorkomen dat bewoners dat ieder op hun eigen manier doen;
 • de buitenruimtes op de begane grond op genoemde hoeken afsluitbaar zijn. Doordat deze buitenruimtes direct aan de openbare ruimte grenzen ontstaan anders hoeken waar zich vuil kan ophopen;
 • bij de balkons in de Koningstraat gemetselde borstweringen worden toegepast in plaats van de voorgestelde stalen hekwerken;
 • de gevelopeningen, de ritmiek in de gevels aan de Korte Noordstraat beter worden afgestemd op de ritmiek in de gevelopeningen van monumentale panden in deze straat. De gevels van de naastgelegen monumenten kenmerken zich door meer gevelopeningen en minder metselwerk, met veel variatie in de panden. De gevelwand van dit project oogt te veel oogt als één wand in plaats van verschillende panden naast elkaar;
 • pas in de Korte Noordstraat meer verticale ramen toe (als bij de naastgelegen monumenten);
 • kies bij de woningen in de Korte Noordstraat voor één type dak per woning, zoals in het vorige plan. Het geheel oogt nu te “druk”;
 • breng meer nuance aan in het metselwerk. Hoewel de gekozen selectie gevelstenen goed aansluit op de omgeving, lijken de in de gevelpresentatie getoonde kleurverschillen niet of onvoldoende terug te komen in de voorgestelde sorteringen. Pas een duidelijker kleurverschil toe en/of breng variatie aan door middel van andere metselwerkverbanden, voegdiktes, voegkleuren, een wit pand, enz.