Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 12 augustus 2021.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- /beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, voorzitter
 • prof. ir. W. Patijn, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Adriaen Lauwereyszstraat 6 Middelburg

 • Voor: het uitvoeren van project de morgenster
 • Aanvrager: Bogor Projectontwikkeling B.V.
 • Architect: Kolpa Architecten
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste en verder uitgewerkte plan voor het realiseren van dit woningbouwproject is akkoord mits:

 • de entree extra wordt “verbijzonderd” (bijvoorbeeld door het aanbrengen van bloembakken bij de entree, het aanlichten van de entree en door de postvakken niet in de pui op te nemen;
 • er een strook bovenlichten in de blinde gevel(s) van de bergingen van het appartementenblokje worden toegepast. Dat deel van de gevel is nu te gesloten;
 • er (extra) details worden getoond van het bijzondere metselwerk. Bij detail H003 voorkomen dat een doorlopende verticale voeg ontstaat (stenen verlijmen of vormbaksteen toepassen);
 • aangegeven wordt welk type vezelcementplaat wordt toegepast (kleurnummer en (foto van) monster). Pas een zo vlak mogelijke vezelcementplaat toe;
 • leg een groenplan/inrichtingsplan voor het parkeerterrein voor (tracht daarbij extra bomen te plaatsen).

Arnelaan 12 Middelburg

 • Voor: het isolatiestucen aan de buitenzijde van de woning
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het voorstel voor het isoleren en stukadoren van de gevels van deze vrijstaande woning is akkoord mits het bestaande uit de gevel stekende kozijn in de voorgevel (het bloemkozijn) op dezelfde wijze uit de (dan gestukadoorde) gevel blijft steken.

Het Adviesteam wijkt in dit geval af van het uitgangspunt dat gemetselde gevels in principe niet geschilderd/gestukadoord mogen worden omdat het bestaande metselwerk al wit is en daarmee de impact op de overwegend in rode/gele baksteen opgetrokken woningen in de omgeving minder groot is.

Duke Ellingtonstraat 115 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een vrijstaande woning
 • Ontwerp: Aannemingsbedrijf Fraanje B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel is akkoord mits:

 • de plint tot aan de onderdorpel van de kozijnen wordt doorgezet;
 • de garagedeur in een gedekte kleur wordt uitgevoerd (niet wit);
 • de tussendorpel in de voordeur achterwege wordt gelaten.

Heerlijkheidsweg 20 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van het magazijn
 • Aanvrager: Uraeus B.V.
 • Architect: Roosros Architecten Goes B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 7 industrie.

Het plan voor het uitbreiden van het magazijn en het toevoegen van een laadkuil sluit aan bij de vorige aanpassingen en uitbreiding van dit pand en zorgt voor een kwaliteitsimpuls van het geheel. Het voorstel is akkoord.

Jazzroute 118 Middelburg

 • Voor: het bouwen van 24 woningen
 • Aanvrager: Am Zeeland B.V.
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste en verder uitgewerkte plan voor het bouwen van 24 woningen aan de Jazzroute is akkoord.

Kotter 7 / Kotter 7A Arnemuiden

 • het bouwen van een vrijstaande woning
 • Ontwerp: Aannemingsbedrijf Fraanje B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het bouwen van twee woningen aan Kotter in Arnemuiden is akkoord mits een volledig transparant luifeltje boven de voordeur wordt toegepast (of het luifeltje achterwege wordt gelaten).

Langstraat 20 Arnemuiden

 • Voor: het vervangen van de aanbouw en veranderen van de kap
 • Ontwerp: Advies- en Tekenburo Bouwkunde R. Willems
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het vervangen van de aanbouw en het verhogen/vervangen van de kap van deze woning voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria:

 • het bestaande bebouwingsbeeld wordt niet gehandhaafd en/of verbetert;
 • de bestaande vormgeving, detaillering en het bestaande materiaal- en kleurgebruik is niet als uitgangspunt genomen;
 • de gevels worden niet opgetrokken uit baksteen;
 • de dakkapellen zijn te breed, te hoog en niet voorzien van een plat dak;
 • het is niet duidelijk hoe de aansluitingen op het buurpand er uit komen te zien.

Het Adviesteam ziet in dit specifieke geval geen aanleiding van de Nota af te wijken. Het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt:

 • de zijgevel/kopgevel van de woning in metselwerk (eventueel steenstrips) uit te voeren;
 • de dakkapellen niet breder te maken dan 50% van de breedte van het dakvlak en te voorzien van een plat dak (en ook voor het overige passend binnen de criteria van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit)

Tevens wordt verzocht alsnog details voor te leggen en aan te geven hoe de nieuwe erfafscheiding er uit komt te zien.

Noordweg 506 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de woning
 • Aanvrager: Hans Kasse Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het uitbreiden van deze woning is akkoord mits de kaders om de ramen in de voorgevel van de uitbreiding achterwege worden gelaten.

Torenweg 4 B Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de woning
 • Architect: Veldman Architecten
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en het voor dit gebied opgestelde beeldkwaliteitsplan.

Het ontwerp voor het uitbreiden en ingrijpend veranderen van deze vrijstaande woning levert een aanzienlijke verbetering op van de bestaande beeldkwaliteit. Het plan is akkoord.

Het Adviesteam gaat er daarbij van uit (en dringt er op aan) dat het bestaande groen zo goed als volledig intact blijft.

Tromboneweg Middelburg

 • Voor: het bouwen van een bedrijfsgebouw
 • Architect: Architektenburo Roos en Ros
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 4 “Handel en kantoren (Beeldkwaliteitsplan beschikbaar).

Het plan voor het bouwen van een bedrijfsgebouw op dit perceel is akkoord mits:

 • er alsnog een terreininrichtingsplan/groenplan (met bomen op het terrein) wordt voorgelegd;
 • er alsnog een kleur- en materiaalstaat ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Veersegat 19 Arnemuiden

 • Voor: het plaatsen van een dakopbouw
 • Ontwerp: Philipsen Bouwkundig Ingenieursbureau
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het plan voor het plaatsen van een dakopbouw op de garage aan deze woning is akkoord mits:

 • de dakkapel los wordt gehouden van de gevel van de woning;
 • de dakkapel niet breder wordt uitgevoerd dan 50% van de breedte van het dakvlak.    

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • prof. ir. W. Patijn, lid
 • drs. K. Emmens, bouwhistoricus, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Abdij 3-4 Middelburg

 • Voor: het aanbrengen van zonnewering op de ramen
 • Aanvrager: Zeeuws Museum
 • Ontwerp: P. van den Boorn-Huijsman
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”

Het pand is voorafgaand aan de plenaire vergadering bezocht door de monumentendeskundigen van het WARK.

Het voorstel voor het aanbrengen van zonwering/screens op de gevel van dit rijksmonument doet te veel afbreuk aan de beeld- en historische kwaliteit van dit in de lijst van topmonumenten opgenomen complex. Het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt een oplossing aan de binnenzijde te zoeken (eventueel in combinatie met een installatietechnische oplossing).

Armeniaans Schuitvlot 22 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van installaties op het dak
 • Aanvrager: Handhaving
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

De zonder vergunning aangebrachte installaties op het dak van dit kerkgebouw in het beschermde stadsgezicht voldoet op geen enkele wijze aan de in de nota opgenomen criteria:

 • de bestaande beeldkwaliteit wordt niet gerespecteerd en/of verbetert;
 • de installaties passen niet bij, zijn niet geïntegreerd in de architectuur van het gebouw;
 • de maat en schaal van de installaties staan in geen enkele verhouding tot de schaal van het gebouw.

Het Adviesteam ziet geen enkele aanleiding van de criteria af te wijken. De geplaatste installaties zijn in ernstige mate in strijd met redelijke eisen van welstand en om die reden niet akkoord.

Het Adviesteam merkt daarbij op dat gezien de verschijningsvorm, zeer forse afmetingen in relatie tot het pand en het totaal ontbreken van enige afstemming op de architectuur van het pand en op wat in de historische omgeving van het beschermde stadsgezicht gebruikelijk is, in dit geval sprake is van een exces. Een en ander wordt nog versterkt doordat de installaties vanuit diverse gezichtspunten in de openbare ruimte/de openbare weg zeer prominent zichtbaar zijn (het pand is gelegen naast een belangrijke route aan de rand van de binnenstad).

Breestraat 75 Middelburg

 • Voor: het aanpassen van de ramen in de achtergevel
 • Ontwerp: Black Box Operations
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”

Het plan voor het aanpassen van de ramen van dit rijksmonument doet geen afbreuk aan het rijksmonument en/of de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht. Het voor stel is akkoord.

Het Adviesteam vraagt daarbij aandacht voor de bouwfysische aspecten (mogelijke condensvorming).

Dam 21 Middelburg

 • Voor: het renoveren van de aanbouw woonbestemming
 • Aanvrager: Lovago B.V.
 • Architect: Thys + Gutberlet Architectuur
 • Advies: Aangehouden

Het ingediende Plan van Aanpak (PvA) voor het renoveren/uitbreiden van dit rijksmonument is te beperkt/te summier.

Verzocht wordt aan te geven wat de bouwhistorische waarden van de te onderscheiden bouwdelen/elementen zijn. Daarbij is het op beperkte schaal verloren gaan/aantasten van bouwsporen tijdens het onderzoek aanvaardbaar.

Het Adviesteam merkt tevens op dat de opmerkingen gemaakt in de eerdere adviezen blijven staan.

Dwarskaai 2C Middelburg

 • Voor: het maken van een extra raamkozijn
 • Aanvrager: Aannemersbedrijf Mesu B.V.
 • Ontwerp: Bouwwinkel Zeeland Adviseurs en Architecten
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het aanbrengen van een extra raamkozijn in de voorgevel van dit gemeentelijk monument is akkoord mits;

 • het nieuwe kozijn een exacte kopie wordt van de overige raamkozijnen op de verdieping (hoogte, breedte, profilering);
 • het nieuwe raamkozijn wordt ingezaagd in de gevel (niet inboeten en geen rollaag toepassen);
 • er geen Wiener Sprossen worden toegepast.

Het Groene Woud 1A Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een geluidsscherm en glazen balustrade op de dakvloer
 • Aanvrager: Stichting HZ University of Applied Sciences
 • Architect: Rothuizen Architecten en Adviseurs B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het plaatsen van een geluidscherm ronde de warmtepompen op het dak en het aanbrengen van een glazen balustrade op de dakrand doet geen afbreuk aan de beeldkwaliteit van het pand en/of de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht. Het voorstel is akkoord.

Lange Noordstraat 25 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van een voormalig wasseretteruimte tot 3 appartementen
 • Ontwerp: Hans Kasse Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het verbouwen van dit rijksmonument tot drie appartementen is akkoord mits alsnog wordt vastgesteld of en wat de bouwhistorische waarde is van de te verwijderen vloerdelen op de vliering.

Verzocht wordt dit in overleg met de monumentendeskundige van de gemeente vast te stellen.

Noordweg 55 Middelburg

 • Voor: het vervangen van de kozijnen op de verdieping
 • Advies: Akkoord mits

Het Adviesteam verzoekt om voor het vervangen van de kozijnen op de verdieping van dit gemeentelijk monument ter plaatse wordt onderzocht (opgemeten) wat de huidige/bestaande (profiel)afmetingen van de raamkozijn zijn en of het nog originele raamkozijnen betreft.

Indien het geen originele raamkozijnen meer zijn is het vervangen van de raamkozijnen akkoord mits raamkozijnen worden toegepast met een zo slank mogelijke profilering (of de profilering van de huidige raamkozijnen).

Noordweg 402A Middelburg

 • Voor: het verduurzamen en renoveren van hof welgelegen
 • Aanvrager: Tandartspraktijk Dieleman
 • Architect: Archikon B.V.
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste en verder uitgewerkte plan voor het verduurzamen, renoveren en uitbreiden van dit rijksmonument is akkoord.

Oostkerkplein 1 Middelburg

 • Voor: het verduurzamen van de Oostkerk
 • Aanvrager: Stichting Monumenten Bezit
 • Advies: Aangehouden

Het Adviesteam verzoekt om een zogenaamde “nulmeting” te verrichten van het huidige orgel (inclusief de klank van het orgel) en het huidige klimaat in de (voormalige) kerk. Tevens wordt verzocht aan te geven wat de uitgangspunten, het PvE, voor de verwarming van de kerk tijdens het gebruik is.

Dat is, behalve voor het orgel, ook van belang voor het aanwezige historische houtwerk. Het toekomstig gebruik/gebruikersgedrag kan van grote invloed zijn op het binnenklimaat en dus op de invloed daarvan op het orgel/houtwerk. Dat vraagt een zo flexibel mogelijk regelbaar klimaatsysteem.

Genoemde “nulmeting” kan dan tevens als beginpunt dienen voor het permanent of periodiek monitoren van het binnenklimaat in de kerk. De nulmeting zal in ieder geval de volgende onderdelen moeten bevatten; de huidige klank van het orgel, een 3D-scan in verband met de huidige maat, controle op scheuren en de kwaliteit van het schilderwerk.

Het Adviesteam merkt daarnaast op dat, alvorens een definitief advies wordt gegeven over de verdere planuitwerking, het advies van de RCE wordt afgewacht.

Pottenmarkt 22 Middelburg

 • Voor: het realiseren van een glazen luifel aan het pand
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 “het Middelburgs profiel”.

Het plan voor het aanbrengen van een glazen luifel aan de gevel van dit rijksmonument voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria en doet afbreuk aan de historische en architectonische kwaliteit van dit pand/deze gevel. Het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt een uitvalscherm, conform de criteria in de nota, aan te brengen.

Tot slot merkt het Adviesteam op dat het op de gevel (op de verdieping) aangebrachte rode cijfer 5 niet voldoet aan de reclame-richtlijnen. Ook het rode cijfer doet, door de plaats op de gevel en de forse afmetingen, afbreuk aan de architectuur van het pand en de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht. Geadviseerd wordt het cijfer te laten verwijderen.

Veerseweg 5 Middelburg

 • Voor: het realiseren van 3 appartementen, dakkapellen en een balkon
 • Ontwerp: Hans Kasse Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste plan voor het realiseren van drie appartementen in dit pand is akkoord.

Vlasmarkt 2 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het dak
 • Aanvrager: Breed Ondernemingen B.V.
 • Advies: Aangehouden

De heer Breed licht het plan voor het verbouwen/renoveren van de kapconstructie van dit rijksmonument mondeling toe. hij geeft daarbij aan dat zijn opdracht formeel alleen bestaat uit het waterdicht maken van de kap. Door de extra kosten die gepaard gaan met het inzichtelijk maken van de verdere problematiek van het pand, er is in ruim dertig jaar geen of nauwelijks onderhoud aan het pand gepleegd, dreigt een zodanige verhoging van de kosten dat ook het renoveren van de kap/het waterdicht maken van het pand niet door te gaan.

Het Adviesteam onderkent dat er meer met het pand aan de hand is dan alleen het waterdicht maken van de kap en dat het gevolg daarvan kan zijn dat er hogere kosten met de renovatie zijn gemoeid.

Bij een monumentaal pand als dit hangt alles met elkaar samen. Inzicht vooraf voorkomt verrassingen tijdens de uitvoering. Een uitgebreide(re) inventarisatie van de huidige bouwkundige problemen van het pand biedt vooraf meer inzicht in wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn van het aanpakken/renoveren van de kapconstructie. Dat kan voorkomen dat er tijdens de werkzaamheden onvoorziene problemen/kosten ontstaan die ook het renoveren van de kap in gevaar brengen.

Zo is het raadzaam om voordat met de werkzaamheden aan de kap wordt begonnen extra windverbanden op de sporen aan te brengen/de sporen te stabiliseren.

Om die reden adviseert het Adviesteam toch een meer uitgebreide inventarisatie van het pand om inzichtelijk te maken wat de samenhang is tussen de problemen in de kapconstructie, de voor- en achtergevel en de verdiepingsvloeren. Schakel daarbij een deskundig bureau in.
Het Adviesteam merkt overigens op dat niet alles wat tijdens de inventarisatie wordt geconstateerd ook direct hoeft te worden aangepakt. Dat kan wellicht ook fasegewijs.

In plaats van tekeningen van de bestaande toestand (inclusief scheefstanden) kan worden volstaan met een uitgebreide foto-inventarisatie.

Vlasmarkt 17 Middelburg

 • Voor: het uitvoeren van diverse werkzaamheden aan het pand
 • Ontwerp: Bouw Adviesburo Vlissingen
 • Advies: Aangehouden

Het nu voorliggende onderzoek naar de (bouw)historie van deze rijksmonumenten is volstrekt onvoldoende, niet specifiek genoeg om als bouwhistorisch onderzoek te kunnen dienen. Er is met wat nu voorligt niet aan het verzoek van het Adviesteam van 22 juli jl. voldaan.

De nu ingediende rapportage geeft geen antwoord op de vraag wat de effecten van het aanbrengen van diverse nieuwe spiltrappen zijn op de bouwhistorische kwaliteiten van de bestaande samengestelde balklagen. Ook de effecten van de werkzaamheden op de kapconstructie zijn zonder een gedegen bouwhistorisch onderzoek niet te beoordelen.

Het Adviesteam verzoekt nogmaals een gedegen bouwhistorisch onderzoek (te laten) uitvoeren en daarvoor een daarin gespecialiseerd bureau in te schakelen. Het onderzoek dient daarbij specifiek antwoord te geven op de bouwhistorische waarden van de balklagen boven de begane grond en de kapconstructie. Het tekenwerk uit de jaren 70 van de vorige eeuw kan daarnaast wellicht als basis dienen voor de keuze waar de nieuw aan te brengen (spil)trappen kunnen worden geplaatst met gebruikmaking van al aanwezige ravelingen.

Het Adviesteam wijst de indiener (wellicht ten overvloede) op de door de RCE opgestelde richtlijnen waaraan een dergelijk onderzoek dient te voldoen. Deze richtlijnen zijn te vinden op www.monumenten.nl.

Koorkerkhof 14-16 Middelburg

 • Voor: het wijzigen van het pand
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het pand Koorkerkhof 16 is naar aanleiding van het advies van 22 juli jl. en het demonteren van (een deel) van de oude kastenwand opnieuw bezocht waarbij enkele foto’s zijn gemaakt. Tevens is dossieronderzoek gedaan naar de geschiedenis van het pand.

Het Adviesteam komt aan de hand van de foto’s en het dossieronderzoek tot de volgende conclusies:

 • het pand Koorkerkhof 16 behoort tot het oudste deel van de Middelburgse binnenstad, met mogelijk op de perceelsgrenzen muren tot zo'n 800 jaar oud (pand komt o.a. voor op de kaart van Goliat uit 1656);
 • het pand is gespaard gebleven in WOII en daardoor voor het naastgelegen, verwoeste deel van de binnenstad van extra belang (in dit pand is de stadsgeschiedenis over de langste periode afleesbaar);
 • er zijn geen sporen van doorbraken tussen beide panden (Koorkerkstraat 14 en Koorkerkstraat 16) gevonden die hergebruikt zouden kunnen worden;
 • het door de aanvrager voorgestelde uitzagen van de muur en 'tentoonstellen' in de winkel en eventueel terugplaatsen als de gewenste doorbraak niet meer nodig is, is uit het oogpunt van monumentenzorg geen goede oplossing, omdat een muur in kalkmortel zeer lastig als één geheel uitgezaagd kan worden (de bakstenen komen los waardoor het muurdeel (gedeeltelijk of geheel) uit elkaar valt) . Daarbij is het uitgangspunt van de monumentenzorg om historische bouwdelen (in situ) te handhaven. Het uitzagen, “tentoonstellen” en later eventueel terugplaatsen strookt niet met dit uitgangspunt en levert te veel (onherstelbare) schade op aan het rijksmonument.

Het Adviesteam ziet om bovenstaande geen reden in te stemmen met het maken van een doorbraak tussen beide panden op de door de aanvrager gewenste plek. Het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt te onderzoeken of in het achterste, niet of minder monumentale, deel van de panden eventueel mogelijkheden zijn voor de gewenste doorbraak tussen de twee panden.