Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 11 maart 2021.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- /beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Abeelseweg 13 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de loods
 • Aanvrager: M.L. Dieleman V.O.F.
 • Ontwerp: Hoondert Staalbouw B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 5 het Buitengebied.

Het plan voor het bouwen/uitbreiden van een loods op dit perceel voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria:

 • het huidige bebouwingsbeeld wordt niet in stand gehouden en/of verbeterd;
 • de loods is ondanks de grote lengte niet visueel (in materiaal- en kleurgebruik) opgedeeld.

Traditioneel worden bij landbouwbedrijven de schuren/loodsen achter de woning (woning met aangebouwde schuur) geplaatst. In dit geval wordt een zeer fors volume voor de voorgevelrooilijn van de woning geplaatst. Daarmee wordt de gebruikelijke hiërarchie en het zicht op de woning, en op het achterliggende landschap, ernstig verstoord. Het Adviesteam ziet dan ook geen reden van het huidige beleid af te wijken. Het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt de loods naast en/of achter de bestaande schuur/schuren te plaatsen.

Brigdamseweg 32 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een loods
 • Ontwerp: Contek Serooskerke V.O.F.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 5 het Buitengebied.

Het plan voor het bouwen van een loods op dit perceel voldoet aan de in de nota opgenomen criteria mits:

 • de nieuw te bouwen loods beter wordt ingepast. Bijvoorbeeld door de loods tegen de bestaande (grote) schuur aan, of dichter bij de bestaande schuur te bouwen. Een andere mogelijkheid is wellicht de nieuwe loods evenwijdig aan de bestaande bomenrij te bouwen;
 • de bestaande bomenrij(en) wordt behouden;
 • de nieuwe loods door middel van te planten bomen beter in het landschap wordt ingepast.

De Ruyterstraat 24 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het pand
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het aangepaste plan is akkoord mits:

 • in de achtergevel het penant aan de linkerzijde (de straatzijde) breder wordt gemaakt;
 • de verdeling in het raam in de achtergevel, op de verdieping, achterwege wordt gelaten.

Daarnaast geeft het Adviesteam als suggestie mee twee even brede (identieke) puien in de achtergevel toe te passen en de stapeldorpel in de deur naar het balkon achterwege te laten.

Dorpsstraat 13 Arnemuiden

 • Voor: het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van de woning
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van deze woning is op hoofdlijnen akkoord. Echter om het plan goed te kunnen beoordelen, ook in relatie tot de buurpanden zijn duidelijke, gemaatvoerde, bouwkundige tekeningen nodig. Verzocht deze alsnog in te dienen.

De beoordeling van het plan wordt tot die tijd uitgesteld.

Duke Ellingtonstraat 22 Middelburg

 • Voor: de nieuwbouw van een vrijstaande woning
 • Ontwerp: Aannemingsbedrijf Fraanje B.V.
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel is akkoord.

Het Adviesteam adviseert nogmaals de pv-panelen in een rechthoekig patroon te plaatsen. Bijvoorbeeld door de twee buitenste panelen van de onderste rij naar de bovenste rij te verplaatsen (of de panelen op het dak van de garage te plaatsen).

Gerbrandijlaan 13 Middelburg

 • Voor: het realiseren van een aanbouw aan de woning
 • Ontwerp: Bouwkundig Buro Laban B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

Het plan voor het realiseren van een uitbouw aan de zijgevel van deze hoekwoning is akkoord mits de aanbouw wordt aangegeven op een situatietekening (op schaal) en daarop ook de (bestaande en eventueel te plaatsen) erfafscheidingen/hagen worden aangegeven.

Ook wordt verzocht een monster van de toe te passen gevelsteen ter goedkeuring voor te leggen.

Hazelaarslaan 9 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van twee dakkapellen aan de voorzijde en één dakkapel aan de achterzijde van de woning
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste en verder uitgewerkte plan voor het plaatsen van drie dakkapellen op deze woning is akkoord mits de dakkapellen worden uitgevoerd als aangegeven op plan twee.

Hengst 18 Arnemuiden

 • Voor: het bouwen van een woonhuis
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 de Uitbreidingswijken en het BKP Hazenburg.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op deze kavel voldoet aan de genoemde criteria mits:

 • het dak van de garage gelijk wordt gehouden met de goot of het verschil in hoogte groter wordt gemaakt (waarbij de voorkeur van het Adviesteam uitgaat naar gelijk houden met de goot);
 • er rondom een gemetselde plint tot aan de onderzijde van de kozijnen wordt toegepast;
 • de garagedeur in een donkere kleur wordt uitgevoerd;
 • de entree/voordeur beter wordt geaccentueerd, “zichtbaarder” wordt gemaakt. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van een gemetseld kader (alleen het aanbrengen van een luifeltje is daarbij onvoldoende).

Howlin' Wolfstraat 48 Middelburg

 • Voor: het in stand laten van een bouwwerk (schutting) zonder vergunning
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 de Uitbreidingswijken en het BKP Mortiere.

De geplaatste schutting op de zij-erfgrens van deze woning voldoet niet aan de hierboven genoemde criteria en doet in ernstige mate afbreuk aan de uitgangspunten voor de beeldkwaliteit, zowel op woning- als op wijkniveau, van deze wijk.

Vooral het “ophogen” van het voor deze wijk karakteristieke gemetselde lage tuinmuurtje met een houten schuttingdeel, doet afbreuk aan de kwaliteit (het beoogde “open” karakter van straathoeken), van de openbare ruimte.

Het Adviesteam ziet in dit specifieke geval geen aanleiding van de criteria/uitgangspunten voor de wijk, af te wijken. De geplaatste schutting en het ophogen van het gemetselde tuinmuurtje zijn niet akkoord.

Geadviseerd wordt de schutting(en) te verwijderen en de groenblijvende heg door te trekken tot aan het lage gemetselde tuinmuurtje.

Jan Campertstraat 63 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Ontwerp: Bouwbedrijf Meliskerke Bv
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 Uitbreidingswijken en het BKP Rittenburg.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel voldoet aan de voor dit gebied opgestelde criteria mits:

 • witte kozijnen worden toegepast;
 • alsnog wordt aangegeven in welk materiaal, en welke kleur, de entreepartij wordt uitgevoerd.

Jazzboog 10 C Middelburg

 • Voor: het bouwen van een vrijstaande woning
 • Advies: Aangehouden

De architect licht het aangepaste plan voor de twee plat afgedekte woningen in deze fase van Mortiere toe.

Het Adviesteam geeft aan dat in het advies van 21 januari jl. vooral is gevraagd om meer alzijdigheid van het plan omdat beide woningen op een hoekkavel zijn gepositioneerd. Daarbij dient de zijgevel aan de straatzijde de uitstraling van een “voorgevel” te hebben.

In het nu voorliggende aangepaste plan is de alzijdigheid verbetert, maar door het introduceren van een contrasterende witte kleur voor de aanbouw, komt de aanbouw te veel “los” van het hoofdvolume. De “witte modernistische” aanbouw contrasteert te veel met het meer naar de jaren dertig neigende hoofdvolume.

Verzocht wordt het hele volume, inclusief aanbouw, in één kleur metselwerk uit te voeren en de gevraagde verbijzondering van de zijgevel te zoeken in de compositie van de gevel(openingen) en verbijzonderingen in het metselwerk. Meer in de sfeer van de jaren dertig architectuur.

Mosselkreekstraat 6 Middelburg

 • Voor: het uitbouwen van de badkamer
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

Het plan voor het uitbouwen van de badkamer van deze woning voldoet aan de in de nota opgenomen criteria. Het voorstel is akkoord.

Verzocht wordt een monster van de toe te passen gevelsteen ter goedkeuring voor te leggen.

Sprencklaan 4 Middelburg

 • Voor: het moderniseren van de houten woning
 • Ontwerp: T.T.J. van de Ven
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste plan voor het moderniseren van deze houten woning is akkoord.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, architect, lid
 • drs. P.W. Sijnke, historicus, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Hof Sint Pieter 13 Middelburg

 • Voor: het bouwen van en kap op de woning en garage
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het plaatsen van een dakopbouw aan de voorzijde en een dakkapel aan de achterzijde van deze woning voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria.

Aan de voorzijde van de panden in het beschermde stadsgezicht worden, afhankelijk van de woningbreedte, een of twee bescheiden dakkapellen in het voordakvlak toegepast/toegestaan. De gevraagde dakopbouw aan de voorzijde tast die kenmerkende beeldkwaliteit in dit geval te veel aan. Bovendien wordt het oorspronkelijke architectonische ontwerp van deze woningen door het plaatsen van een dergelijke dakopbouw voor een groot deel teniet gedaan.

De gevraagde dakkapel is te breed/te hoog in relatie tot de woningbreedte en het beschikbare dakoppervlak. Er is volgens de nota een breedte van maximaal 3 meter toegestaan.

Gezien bovenstaande ziet het Adviesteam geen reden af te wijken van de in de nota opgenomen criteria. Het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt de dakkapel op het achterdakvlak maximaal 3 meter breed uit te voeren en aan de voorzijde de dakopbouw volledig achterwege te laten. Een extra dakkapel, identiek aan de huidige smalle dakkapel aan de voorzijde (en los van de bestaande smalle dakkapel) is wellicht wel mogelijk.

Hofplein 13 Middelburg

 • Voor: het realiseren van een gezondheidscentrum met zorgwoning
 • Aanvrager: 2p Investments B.V.
 • Ontwerp: Studioschaeffer B.V.
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het realiseren van een gezondheidscentrum met zorgwoning in dit voormalige kerkgebouw is op hoofdlijnen akkoord. Het Adviesteam is enthousiast over het voorgestelde concept om het gebouw op deze manier in te richten.

Het Adviesteam dringt er wel op aan dat bij de verdere uitwerking van het plan rekening wordt gehouden met onderstaande opmerkingen:

 • pas minder verkeersruimtes toe, niet/niet overal aan weerszijden van het in te bouwen volume verkeersruimtes, waardoor meer ruimte overblijft om het bestaande interieur te beleven. De bestaande ruimte oogt nu te vol. Mede veroorzaakt doordat het in te bouwen volume op enkele plaatsen te dicht op de huidige spanten zit;
 • besteed extra aandacht aan de transparantie van de gevels van het in te bouwen volume. Onduidelijk is nog welke beeldkwaliteit de inbouw heeft;
 • de voorgestelde poort, het voorgestelde schuifhek in de achtergevel is niet akkoord. Pas in plaats daarvan openslaande paneeldeuren toe.

Tot slot wordt gevraagd na te gaan of er interesse bij de eigenaar van het pand bestaat, om het pand op te nemen op de lijst met gemeentelijke monumenten.

Kousteensedijk 3-5 Middelburg

 • Voor: het bouwen van stadsappartementen
 • Aanvrager: Adcom 2000 Architecten & Ingenieurs B.V.
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste plan voor het realiseren van appartementen in dit voormalige kantoorpand is akkoord.

Londensekaai 27 Middelburg

 • Voor: het verbouwen/uitbreiden van het pand
 • Advies: Aangehouden

De eigenaar heeft enkele foto’s van de achtergevel aangeleverd waarop mogelijke vochtproblemen in het metselwerk zijn te zien.

Er wordt voorgesteld een afspraak te maken om ter plaatse kennis te nemen van de situatie en mogelijk aan te geven op welke wijze eventuele vochtproblemen zouden kunnen worden aangepakt.

Looierssingel 2 Middelburg

 • Voor: het zonder vergunning aanbrengen van reclame op de gevel
 • Aanvrager: Handhaving
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

De op de gevel aangebrachte tekst “Zeeuws archeologisch depot”, in drie regels, voldoet niet aan de in de nota (bijlage 7) opgenomen criteria:

 • de tekst in zijn geheel, en ook de letters op zich, is/zijn hoger dan 30 cm (de hoogte van de tekst wordt in dit geval gemeten vanaf de bovenkant van het bovenste woord tot aan onderkant van het onderste woord, inclusief tussenruimte);
 • de tekst is hoger dan 10% van de hoogte van de gevel;
 • de oppervlakte van de tekst is groter dan 2% van de oppervlakte van de gevel.

Gezien bovenstaande forse overschrijding van de in het beleid opgenomen criteria, ziet het Adviesteam in dit specifieke geval geen aanleiding van de in de nota opgenomen criteria af te wijken. De tekst is te dominant, neemt een te groot deel van de gevel in beslag en doet daarmee afbreuk aan de architectuur van het pand en de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht. De aangebrachte tekst is niet akkoord.

Geadviseerd wordt een tekst aan te brengen met een maximale hoogte van 10% van de hoogte van de gevel (inclusief eventuele tussenruimte tussen de regels).

Markt 39 Middelburg

 • Voor: het restylen van friteskiosk en pui van fish & chips
 • Aanvrager: Mercado Middelburg
 • Advies: Aangehouden

De architect en de opdrachtgever lichten het plan voor het restylen van de voorgevel van het pand toe.

Het Adviesteam geeft aan dat een houten gevel om de bestaande, deels gescheurde hardstenen, omlijsting van de pui weg te werken geen kans van slagen heeft. Houten gevels komen in de binnenstad niet voor en hebben een zodanig afwijkende beeldkwaliteit dat afbreuk wordt gedaan aan de huidige karakteristiek van de omgeving.

Geadviseerd wordt eerst onderzoek te doen naar het ontstaan van de scheurvorming en vervolgens de bestaande hardsteen te repareren of een volledig nieuwe hardstenen rand aan te brengen. Bij het vernieuwen van de bestaande hardsteen is het ook mogelijk om de hardstenen rand “de hoek om te zetten”, waardoor ook het huidige aangeheelde metselwerk (voor een groot deel) kan worden vervangen. De nieuw aan te brengen hardsteen zou eventueel iets mogen uitsteken ten opzichte van het gemetselde deel van de gevel.

Tot slot wordt verzocht het huidige gedicht op de gevel van de kiosk te handhaven/opnieuw aan te brengen.

 • Nederstraat 2-4 Middelburg

 • Aanvrager: Van Helleman
 • Ontwerp: Degaaij Architectuur
 • Advies: Akkoord

    Het aangepaste en verder uitgewerkte plan voor het verbouwen van dit rijksmonument is akkoord.

Noordweg 247 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden en verbouwen van de woning
 • Ontwerp: Contek Serooskerke V.O.F.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het ingrijpend uitbreiden en verbouwen van deze woning in het beschermde stadsgezicht Noordweg voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria. Belangrijke uitgangspunten van de nota zijn dat het bebouwingsbeeld van gevelwanden in stand wordt gehouden en zo mogelijk verbeterd. En dat bij het realiseren van aan- en uitbouwen rekening wordt gehouden met herkenbaarheid van de hoofdbebouwing.

Het huidige voorstel is te dominant en voldoet daarmee niet aan bovengenoemde uitgangspunten. Het plan is niet akkoord.

Geadviseerd wordt:

 • een meer bescheiden uitbreiding te realiseren en deze verder naar achteren te positioneren (waarbij minimaal de helft van het huidige volume intact blijft). Op die manier blijft het huidige volume beter herkenbaar. Zie als voorbeeld het pand Noordweg 235;
 • de gevels van de uitbreiding uit te voeren in metselwerk of houten potdekseldelen (geen Eternit o.i.d.).

Tot slot wordt verzocht de gewenste uitbreiding door middel van 3D modellen/tekeningen beter in beeld te brengen.

Plein 1940 5 Middelburg

 • Voor: het uitbouwen van het pand, wijzigen bestemming en wijzigen voorgevel
 • Aanvrager: Cafe De Vliegende Hollander
 • Ontwerp: Veldman Architecten
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het voorstel om de borstwering van de pui in de voorgevel, en van het terrasscherm haaks op de gevel, uit te voeren in houten kraaldelen voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria. Houten kraaldelen passen niet bij de huidige beeldkwaliteit van het pand en doen afbreuk aan de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht. Het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt de borstwering van de pui uit te voeren conform de verleende vergunning en de borstwering van het terrasscherm daarop af te stemmen.

Tevens wordt verzocht de toe te passen reclame-uitingen vroegtijdig ter goedkeuring voor te leggen.

Vlasmarkt 2 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het dak
 • Advies: Aangehouden

Het aangepaste plan voor het renoveren van het dak en het vervangen van de kozijnen van dit rijksmonument is op hoofdlijnen akkoord.

Er wordt een afspraak gemaakt om ter plaatse te overleggen over de wijze van uitvoeren van de beoogde werkzaamheden.