Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 10 september 2020.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- /beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. A.G.M. Goemans, voorzitter
 •  prof. ir. W. Patijn, lid
 •  P. Mondeel, secretaris

Duke Ellingtonstraat 34 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een vrijstaande woning
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 Uitbreidingswijken.

Het Adviesteam stelt vast dat aan het eerder gegeven advies tegemoet is gekomen en stemt in met het nu voorliggende bouwplan.

Griffioenstraat 40 Middelburg

 • Voor: het realiseren van een tuinkamer
 • Aanvrager: Stichting Zorgstroom
 • Ontwerper: B&U Bouwadviseurs
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 Uitbreidingswijken.

Het Adviesteam stemt niet in met het voorliggende bouwplan en heeft daarbij als dringende suggestie om de tuinkamer of groter te maken en deze verhoudingsgewijs en qua lay out aan te laten sluiten op de aanwezige uitbouw aan de rechterzijde of indien deze dezelfde omvang blijft behouden onder het balkon te schuiven, waarbij uitvoering in hout acceptabel is.

Kotter 9 Arnemuiden

 • Voor: het bouwen van een vrijstaande woning
 • Aanvrager: Aannemingsbedrijf Fraanje B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 Uitbreidingswijken.

Het Adviesteam stemt in met het voorliggende bouwplan, mits:

 • Roedes uitvoering type K verkrijgen, waarbij echter de voorkeur uitgaat naar type X;
 • Kozijnen een houtlook profiel verkrijgen;
 • Garagedeur in donkere kleur wordt uitgevoerd;
 • Entree meer aandacht krijgt, met als suggestie het aanbrengen van een luifel.

Koudekerkseweg 165 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een hekwerk
 • Advies: Akkoord

Het Adviesteam stemt in met het nu voorliggende plan betreffende plaatsing en uitvoering van het hekwerk.

Meanderhof 163 Middelburg

 • Voor: het vervangen van een schuur
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 Uitbreidingswijken.

Het Adviesteam beschouwt het voorliggende bouwplan als een verbetering van de huidige situatie en stemt hiermee in.

Nieuwe Vlissingseweg 158 Middelburg

 • Voor: het realiseren van een opbouw
 • Ontwerper: Breed Ondernemingen B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Adviesteam stelt vast dat aan het eerder gegeven advies tegemoet is gekomen en stemt in met het nu voorliggende bouwplan.

Oostgat 4 Arnemuiden

 • Voor: het plaatsen van een dakkapel
 • Advies: akkoord

Het Adviesteam stelt vast dat er al meerdere dakkapellen op dezelfde hoogte in het dakvlak bij woningen in hetzelfde dit rijtje staan en stemt ermee in dat onderhavige dakkapel op dezelfde manier wordt uitgevoerd en er lager op het dakvlak geen dakkapellen meer worden geplaatst.

Oranjeplaat 50 Arnemuiden

 • Voor: het aanpassen van de woning
 • Advies: Akkoord

Het Adviesteam stelt vast dat aan het eerder gegeven advies tegemoet is gekomen en stemt in met het nu voorliggende bouwplan.

Roozenburglaan 14 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het bestaande gezondheidscentrum
 • Aanvrager: Gezondheidscentrum Middelburg-Zuid B.V.
 • Ontwerper: Brocacef Facilitair Bedrijf Bv
 • Advies: Niet akkoord

Het Adviesteam neemt kennis van de toelichting die de architect geeft op de tijdens deze vergadering toegezonden presentatie. Uitgebreid wordt gesproken over vorm, inrichting, situering en materiaalgebruik betreffende het gebouw. Aanleiding om vooralsnog niet met het bouwplan in te stemmen zijn de volgende punten:

 1. De entree is niet logisch gepositioneerd en dient op een duidelijk zichtbare, vindbare en overzichtelijke plaats te komen.
 2. De centrale hal is nu ingericht met een apart “gebouwtje” met toiletten en verdient een andere en betere entourage, waarbij moet worden gedacht aan een aantrekkelijk verzamelpunt/wachtruimte met duidelijke verwijzingen en bijbehorende inrichtingselementen (banken, groen).

Singel 13 Arnemuiden

 • Voor: het nieuw bouwen van een woning
 • Ontwerper: Contek Serooskerke
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 Uitbreidingswijken.

Het Adviesteam heeft geen opmerkingen over de architectuur van de woning, maar stemt niet in met de gekozen locatie ervan op de kavel. Geadviseerd wordt om de woning midden op de kavel te situeren en evenwijdig aan de weg.

Slaak 29 (kavel A14) Arnemuiden

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 Uitbreidingswijken, en beeldkwaliteitsplan Hazenburg.

Het Adviesteam stemt in met het voorliggende bouwplan.

Slaak 31 (kavel A15) Arnemuiden

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 Uitbreidingswijken, en beeldkwaliteitsplan Hazenburg.

Het Adviesteam stemt in met het voorliggende bouwplan, mits de garage onder de goot wordt uitgevoerd en de entree een accent verkrijgt, waarbij als suggestie het aanbrengen van een luifel wordt meegegeven.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. A.G.M. Goemans, architect, voorzitter
 • prof. ir. W. Patijn,stedenbouwkundige, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • drs. P.W. Sijnke, historicus, lid
 • P. Mondeel, secretaris

Hofplein 16 Middelburg

 • Voor: het aanbrengen van zonnepanelen
 • Aanvrager: Zeeuws Archief
 • Advies: Akkoord mits

Het Adviesteam neemt kennis van het alternatieve uitvoeringsvoorstel om de rand rondom de op het dak voorziene zonnepanelen af te ronden met roosters. Hiermee wordt ingestemd, mits de roosters in een gemoffeld zwarte kleur worden uitgevoerd, zodat het gewenste beeld van één vlak behouden blijft.

Koningstraat 10 Middelburg

 • Voor: het verbouwen en uitbreiden van de woning
 • Advies: Akkoord

Het adviesteam neemt kennis van de wijzigingen op de 15 juni 2020 verleende vergunning voor het bouwen van een aanbouw, dakkapel en bijgebouw. Het betreft enige veranderingen in de gevelopeningen van de aanbouw, die vergelijkbaar zijn met die van naastgelegen woningen. In plaats van een dubbele deur met daarnaast een losse deur worden er openslaande tuindeuren met aan beide zijden een zijlicht toegepast.

Overigens acht het adviesteam het materiaalgebruik voor het bijgebouw (eternit) acceptabel, omdat het bijgebouw zich aan de achterzijde bevindt, nauwelijks zichtbaar is vanuit het openbaar gebied en geen afbreuk doet aan de kwaliteit van de omgeving. Daarbij wordt opgemerkt dat naastgelegen bijgebouwen al met verschillende en vergelijkbare materialen (kunststof en hout) zijn opgericht.

Molenwater 101 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een frame met zonnepanelen op "de Koepoort"
 • Aanvrager: Gemeente Middelburg
 • Advies: Aangehouden

De architect geeft een nadere toelichting op de voorliggende constructie om zonnepanelen op de Koepoort aan te brengen. Toegelicht wordt dat de staalconstructie met acht poten het minst ingrijpend is, het dak ten behoeve van onderhoud gemakkelijk toegankelijk maakt en bovendien nog in hoogte verstelbaar is.

Het Adviesteam vraagt om een nadere toelichting c.q. antwoord op onderstaande punten, alvorens een oordeel kan worden gegeven over de voorgestane uitwerking:

 1. Is de fundering van het gebouw sterk genoeg;
 2. Past een houten constructie hier niet beter dan een (wezensvreemde) staalconstructie;
 3. Is sprake van de meest minimale doorbreking van het dak;
 4. Maakt de tafelvariant onderhoud gemakkelijker ten opzichte van de andere varianten;
 5. Worden de dakkapellen in voldoende mate ontzien.

De architect geeft aan de opmerkingen te begrijpen en zal hieromtrent duidelijkheid verschaffen.

Nieuwe Haven 35 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een Tinyhouse
 • Advies: Akkoord mits

Het Adviesteam stelt vast dat verhoudingen wat betreft de ramen en dakkapellen niet geheel in balans zijn en is van oordeel dat het bouwplan op dit onderdeel bijgesteld moet worden. Als suggestie wordt meegegeven om de dakkapellen dichter bij elkaar te zetten, de ramen in de dakkapellen aan te passen (twee ramen per dakkapel) en zo mogelijk de ramen in de gevel op een andere wijze te positioneren. Desgevraagd wordt ingestemd met het toepassen van gebruikte metselstenen.

Nieuwstraat 16 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van zonnepanelen
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het Adviesteam stemt in met voorliggende plan, omdat de zonnepanelen nauwelijks zichtbaar zijn vanuit het openbaar gebied.

Overige onderwerpen

Zonnepanelen bij monumenten (en in de beschermde stadsgezichten) in relatie tot mogelijke schade aan het monument: er zijn in Nederland de laatste jaren enkele branden geweest die mogelijk als gevolg van de aanwezigheid van zonnepanelen op het dak zijn ontstaan. Mark Bimmel heeft daarover contact gehad met de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ).

Uit dit gesprek zijn de volgende aandachtspunten voor de beoordeling van aanvragen voor het toepassen van zonnepanelen op daken van monumentenpanden naar voren gekomen:

 • er blijkt een onderscheid tussen op het dak (op de dakpannen/leien) aangebrachte panelen en in het dakvlak aangebrachte panelen te zijn met betrekking tot de kans op het ontstaan van brand;
 • er zijn bij de VRZ geen proeven voor panelen of buizen onder dakbedekkingen met leien bekend;
 • in de onderzochte gevallen bleken de branden vaak te ontstaan door hitteaccumulatie/opwarming als gevolg van het ontbreken van voldoende ventilatie onder de pv-panelen. Ook te strakke en te krappe aansluitingen van pannen op de pv-panelen speelt een rol;
 • aanbevolen wordt een vrije (ventilatie)ruimte van tenminste 3 tot 5 centimeter tussen de onderliggende constructie en de pv-panelen aan te houden;
 • er blijkt een grotere kans op het ontstaan van brand te zijn door het gebruik van apparatuur van verschillende fabrikanten (panelen van fabrikant A, omvormer van fabrikant B);
 • er zijn (nog) geen aanwijzingen dat vogelnesten de kans op het ontstaan van brand vergroten. Echter de kans op het ontstaan van brand onder pv-panelen neemt wel toe, indien vogelnesten, of andere vormen van vuilophoping, de ventilatie bemoeilijken en/of onmogelijk maken.

Aanbevolen wordt met bovenstaande aandachtspunten/aanbevelingen bij de beoordeling van plannen voor het aanbrengen van pv-panelen rekening te houden en (potentiele) aanvragers van pv-panelen hierop te wijzen. Tevens wordt aanbevolen de criteria/beleidsrichtlijnen voor het aanbrengen van pv-panelen bij monumenten/in de beschermde stadsgezichten hierop aan te passen.