Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 1 oktober 2020.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- /beeldkwaliteit

Aanwezig:

ir. L. Brink, voorzitter
ir. A.G.M. Goemans, lid
ing. P. Meulmeester, secretaris

Beneluxlaan 16 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van het pand
 • Aanvrager: Stichting Lentekind
 • Ontwerper: Vormverbeeld
 • Advies: Niet akkoord

Het Adviesteam ziet geen aanleiding van haar eerder uitgebrachte advies, het toepassen van stucwerk op (een deel van) de gevels van dit schoolgebouw, af te wijken. Ook niet na het zien van de foto’s van eerder toegepaste sandwich panelen bij een ander pand in Middelburg.

Het getoonde referentiepand betreft een pand op een bedrijventerrein en zowel het pand als de omgeving hebben een andere, meer industriële uitstraling, dan deze school in een woonomgeving. Het voorstel voor het toepassen van sandwichpanelen in plaats van stucwerk is niet akkoord.

De Ruyterstraat 24 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het pand
 • Advies: Aangehouden

Aanvrager licht de achtergronden van het plan voor het verbouwen van dit pand toe en verzoekt het Adviesteam een oplossingsrichting aan te geven op welke wijze op de huidige zolderverdieping meer ruimte kan worden gerealiseerd zonder het huidige volume aan te tasten.

Het Adviesteam geeft aan dat het huidige volume/de hoofdmassa herkenbaar moet blijven en dat toevoegingen ondergeschikt moeten zijn aan de hoofdmassa. Daarbij behoort een dwarskap wellicht ook tot de mogelijkheden mits de nok van de dwarskap lager is dan de bestaande nok van de hoofdmassa. En de dwarskap beter wordt geïntegreerd met de aanbouw/uitbouw op de verdieping.

Om toch voldoende ruimte te creëren zonder dat de daarvoor benodigde toevoegingen het huidige heldere volume te veel geweld aandoen, wordt geadviseerd om:

 • de huidige gesloten architectuur, metselwerk met gaten, te handhaven;
 • vast te houden aan de bestaande materialen (metselwerk, dakpannen) en het bestaande kleurgebruik.

Derringmoerweg 7 E Arnemuiden

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Ontwerper: Bouwraadhuis
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 de Uitbreidingswijken en BKP Hazenburg.

Het plan voor het bouwen van een landhuis op dit kavel is op hoofdlijnen akkoord. Het Adviesteam heeft daarbij waardering voor de transparantie van de gevels/het ontwerp.

Daarnaast heeft het Adviesteam de volgende opmerkingen/aanbevelingen:

 • de rieten kap mist specifieke detailleringen die kenmerkend zijn voor rieten daken, zoals grote(re) overstekken;
 • het ontwerp heeft een overmaat aan accenten, waardoor een onrustig totaalbeeld ontstaat. Het ontwerp mag verfijnder, meer ingetogen;
 • de entree zit “verstopt”, is niet prominent zichtbaar. Onderzoek of de entree in de voorgevel van het hoofdvolume kan worden aangebracht;
 • de afstand van de erfgrens aan de rechterzijde is te krap. Daardoor blijft te weinig ruimte voor de voorgeschreven “Zeeuwse” haag beplanting;
 • er ontbreekt een groeninrichtingsplan, inclusief parkeren op eigen erf;
 • er ontbreekt een plan voor een accent (poort o.i.d.) bij de inrit tot het kavel.

Geadviseerd wordt het plan verder uit te werken en daarin nadrukkelijk bovenstaande opmerkingen mee te nemen.

Duke Ellingtonstraat 28 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 de Uitbreidingswijken en BKP Mortiere.

Het plan voldoet aan de hierboven genoemde criteria mits:

 • de hemelwaterafvoeren op de zijgevels worden aangebracht en in een gedekte kleur worden uitgevoerd;
 • de positie van het kalf in de kozijnen wordt aangepast. De huidige verhoudingen kloppen niet. Wellicht is het achterwege laten van het kalf in de kozijnen een beter optie;
 • de verhoudingen tussen de ramen op de begane grond en de verdieping wordt aangepast. De huidige verhoudingen, onderlinge maatverschillen kloppen niet (waarbij de ramen op de verdieping te laag/te vierkant ogen);
 • pas een donkere metselwerk plint toe (of een plint in een ander metselverband).

Tevens wordt geadviseerd, indien mogelijk, de zonnepanelen op het achterdakvlak aan te brengen.

En wordt verzocht het plan voor een mogelijk later te plaatsen garage/berging te tonen.

Kruitmolenlaan 185 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een fysio- en lifestylecentrum
 • Ontwerper: Bogaert, Atelier voor Bouwkundig Ontwerp
 • Advies: Aangehouden

De ontwerper, N. van den Bogaert, licht het aangepaste plan voor het bouwen van een fysio- en lifestylecentrum toe.

Het Adviesteam merkt op dat er, vooral in de gevel aan de Kruitmolenlaan, een veelheid aan verschillende elementen, detailleringen, raamvormen en kleuren is ontstaan. Die verschillende elementen dragen allemaal bij aan de behoefte het pand “op te delen”, maar zorgen tevens voor een te onrustig en te onevenwichtig eindresultaat. Het ontwerp mist samenhang.

Geadviseerd wordt naar een minimaal aantal verbijzonderingen in de gevel te zoeken, bij voorkeur op die plaatsen waar de plattegrond daartoe aanleiding geeft (zoals bij de entree). Waarbij wordt opgemerkt dat verbijzonderingen (bij voorkeur) een relatie met de plattegrond moeten hebben en dat dichte delen (ook weer voortkomend uit de plattegrond) ook dicht moeten zijn (metselwerk) in plaats van voorzien van dichte “glazen” panelen en/of shutters.

Paus Johannes XXIII Laan 23 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de woning
 • Ontwerper: Vormverbeeld
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het uitbreiden van deze woning is akkoord mits de houten gevelbekleding in de topgevel van de aanbouw in wit wordt uitgevoerd.

President Kennedylaan 12 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Ontwerper: Veldman Architecten
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

Het plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel is akkoord mits:

 • de entree in de rooilijn wordt geplaatst, niet zoals aangegeven er doorheen;
 • de entreepartij soberder, meer ingetogen wordt vormgegeven. Er zit nu een veelheid aan elementen in de entreepartij, een kapje, een rooster en een luifel, die het geheel te dominant maken. Een dergelijke entree past niet bij de woning en niet in de omgeving.

Tot slot geeft het Adviesteam aan dat gevels in schoon metselwerk de voorkeur hebben boven wit gekeimde gemetselde gevels.

Tromboneweg Middelburg

 • Voor: het bouwen van een Allsafe mini opslag
 • Architect: Studio Larkemika
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied Handel en kantoren en BKP Mortiereboulevard.

De architect, E. Larkens, en de stedenbouwkundige, T. Loogman, lichten het plan voor het bouwen van een gebouw voor mini opslag op dit perceel toe.

Het Adviesteam geeft aan op hoofdlijnen, vorm, hoogte en materiaalgebruik, akkoord te gaan met het plan.

Daarbij wordt verzocht bij de uitwerking rekening te houden met onderstaande opmerkingen en aanbevelingen:

 • de op de gevel aangebrachte reclame-uitingen voldoen niet aan de in de nota opgenomen criteria. Deze zullen moeten worden aangepast;
 • breng de gele accenten in de gevels alleen aan daar waar er vanuit de plattegrond aanleiding voor is en maak ze minder dominant/subtieler;
 • beperk de breedte van de gele gevelelementen bij de trappen, maak het accent subtieler;
 • de gele kleur zou nog iets lichter mogen om in combinatie met het zwartblauw van de gevels beter de referentie met een Zeeuwse schuur te benaderen;
 • breng, indien mogelijk, zo veel mogelijk ruimte aan tussen dit gebouw en de nieuwbouw van het politiebureau;
 • onderzoek of het hekwerk kan worden gecombineerd met, vervangen worden door, een (Zeeuwse) haag.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:
ir. L. Brink, architect, voorzitter
ir. A.G.M. Goemans, architect, lid
M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
ing. P. Meulmeester, secretaris

Achter de Houttuinen 8 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het pand tot hotel
 • Aanvrager: Handhaving
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 1 het Middelburgs profiel en bijlage 7 Reclamerichtlijnen.

De zonder vergunning op de gevels en bij de entree aan de voorzijde aangebrachte reclame-uitingen voldoen niet aan de in de nota opgenomen criteria:

 • de reclame draagt niet bij aan de beeldkwaliteit van het gebouw en de omgeving;
 • de afmetingen, kleur en materialisering van de diverse reclame-uitingen zijn niet op elkaar afgestemd;
 • er zijn meer dan de maximaal drie reclame-uitingen aangebracht. Er mogen maximaal 1 reclame haaks op de gevel, maximaal 1 reclame bestaande uit losse letters evenwijdig aan de gevel en in beperkte mate plakfolies op het vensterglas van de begane grond worden aangebracht;
 • de reclame-uitingen evenwijdig aan de gevel(s) zijn niet aangebracht op de borstwering van de 1e etage (niet hoger dan 20 cm onder de onderkant van de raamdorpels van de 1e verdieping, rekening houdend met een vrije hoogte van minimaal 2,20 meter ter plaatse van de weg/ het trottoir);
 • de reclame-uitingen evenwijdig aan de gevel(s) en op het hekwerk van de trapopgang in de voorgevel zijn (veel) hoger dan 30 cm.

Het Adviesteam heeft vervolgens beoordeelt of de aangebrachte reclame-uitingen voldoen aan redelijke eisen van welstand en of ze afbreuk doen aan de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht. Waarbij wordt opgemerkt dat het beleid van de gemeente Middelburg al heel lang gericht is op het vooral onder de aandacht brengen van de vele in het beschermde stadsgezicht voorkomende karakteristieke en/of monumentale gebouwen/panden. Toevoegingen/wijzigingen aan alle panden in het beschermde stadsgezicht dienen dan ook ondergeschikt te zijn, omdat ze anders te veel het zicht belemmeren, op dat wat de binnenstad/het beschermde stadsgezicht van Middelburg uniek maakt; beeldbepalende en monumentale gebouwen.

Het Adviesteam komt daarbij tot de volgende bevindingen:

 • de reclame-uitingen zijn door hun afmetingen, hun plaats op de gevel(s) en het grote aantal, te dominant in deze historische omgeving (het beschermde stadsgezicht van Middelburg). De reclame-uitingen eisen daardoor te veel de aandacht op, leiden te veel de aandacht af;
 • de reclame-uitingen doen vanwege hun te forse afmetingen afbreuk aan de architectuur van het pand. De reclame-uitingen lijken willekeurig geplaatst, zijn uit verhouding en hebben geen relatie met de ritmiek van de gevel(s).

Gezien bovenstaande concludeert het Adviesteam dat de reclame-uitingen in ernstige mate afbreuk doen aan de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht en in ernstige afwijken van redelijke eisen van welstand. De reclame-uitingen zijn niet akkoord.

Balans 25 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het pand tot hotel
 • Aanvrager: Concepts Real Estate B.V. | Team Concepts
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 1 het Middelburgs profiel en bijlage 7 Reclamebeleid.

Het plan voldoet voor wat betreft het schilderen van de gemetselde gevels niet aan de in de nota opgenomen criteria. Het schilderen van gevels in schoon metselwerk/natuursteen is niet toegestaan.

Opgemerkt wordt dat door het aanlichten van de gevels de architectuur van het pand zou moeten worden versterkt.

Dat is in het huidige verlichtingsvoorstel niet of onvoldoende het geval:

 • er is te veel schaduwwerking;
 • de gevel valt in te veel delen uiteen;
 • door het extra aanlichten van onderdelen van het gebouw lijkt/lijken het gebouw/delen van het gebouw te zweven;
 • de verlichting in de dakkapellen op het natuurstenen gebouwdeel is te fel waardoor de dakkapellen te dominant worden, er te veel aandacht wordt gevestigd op een ondergeschikt deel van het pand.

Gezien bovenstaande is het voorstel voor schilderen van de gevels en het aanlichten van de gevels niet akkoord. Zowel het schilderen als het aanlichten doen afbreuk aan de karakteristieke architectuur van het pand. Geadviseerd wordt het schilderwerk van de gevels achterwege te laten. En een lichtplan te ontwerpen waarbij de hele gevel wordt verlicht, de gevel niet in “stroken” uiteen valt, de meest karakteristieke delen van de gevel/het gebouw de meeste aandacht krijgen en het gebouw “op de grond blijft staan”.

Koestraat 30-322 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van zonnepanelen en kozijnen
 • Aanvrager: Bouwbedrijf Joziasse B.V.
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste en verder uitgewerkte plan voor het verduurzamen van dit pand en het wijzigen van de kozijnen is akkoord.

Molenwater 97 Middelburg

 • Voor: het aanbrengen van 2 banieren aan de gevel
 • Aanvrager: Sinke Komejan B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 1 het Middelburgs profiel en bijlage 7 Reclamerichtlijnen.

Het voorstel voor het plaatsen van reclame-uitingen op de voorgevel van dit pand voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria:

 • er is maximaal één reclame haaks op de gevel toegestaan;
 • de maximale hoogte van de reclame mag 0,85 m bedragen.

Het Adviesteam ziet in dit specifieke geval geen aanleiding van de in de nota opgenomen criteria af te wijken. het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt één banier, met de volgens de nota maximale maten, op één van de hoeken (op de voorgevel) aan te brengen.

Molenwater 101 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een frame met zonnepanelen op "de Koepoort"
 • Aanvrager: Gemeente Middelburg
 • Advies: Akkoord mits

De architect licht de verschillende oplossingsvarianten kort toe.

Variant C van het aangepaste plan voor het plaatsen van een frame met zonnepanelen op “de Koepoort” is akkoord mits deze variant (variant C) verder wordt uitgewerkt/gedetailleerd.

Het Adviesteam merkt tevens op dat het in staal uitvoeren van de 4 toe te passen poten van het frame eveneens akkoord is.

Nieuwe Haven 35 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een Tinyhouse (tuinhuis)
 • Ontwerper: Black Box Operations
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste en verder uitgewerkte plan voor het bouwen van een tinyhouse achter op dit perceel is akkoord.

Noordweg 356 Middelburg

 • Voor: het vervangen van de tuinschuur
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het vervangen van de tuinschuur op dit perceel doet geen afbreuk aan het beschermde stadsgezicht en voldoet aan de in de nota opgenomen criteria. Het voorstel is akkoord.

Poelendaelesingel 10 Middelburg

 • Voor: het restaureren en verbouwen van gebouw a
 • Aanvrager: Zeeland Nuts B.V.
 • Architect: Burosalt B.V.
 • Advies: Aangehouden

Het aangepaste en verder uitgewerkte plan voor het restaureren en verbouwen van dit rijksmonument (gebouw A) is aangehouden.

Met de nu ingediende stukken/informatie is op afstand moeilijk te beoordelen wat precies de impact van de voorgestelde ingrepen op het monument zijn. Verzocht wordt een (meer gedetailleerde) werkomschrijving per ruimte aan te leveren.

Turfkaai 5 Middelburg

 • Voor: het zonder vergunning wijzigen van kozijnen
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

De zonder vergunning gewijzigde/vervangen kozijnen en ramen op de begane grond in de voorgevel van dit rijksmonument voldoen niet aan de in de nota opgenomen criteria:

 • de bestaande historische uitstraling, het historische karakter zijn niet behouden.
 • bij het vervangen van de kozijnen en ramen is de oorspronkelijke vormgeving, indeling en -geleding, maatvoering en detaillering niet als uitgangspunt genomen;
 • het handhaven van historische bouwdelen, zoals kozijnen, ramen, deuren en glas is niet als uitgangspunt genomen;
 • het kleurgebruik voldoet niet aan het Kleurenbeleid/ Flitstoets Schilderwerk (bijlage 9.5);
 • er is niet voldaan aan de prioritering voor wat betreft het aanbrengen van dubbel glas.

Het Adviesteam heeft vervolgens beoordeelt of de vervangen ramen en kozijnen afbreuk doen aan het historische karakter van dit rijksmonument en of ze afbreuk doen aan de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht.

Het Adviesteam komt daarbij tot de volgende bevindingen:

 • de aangebrachte kozijnen en ramen wijken in te grote mate af van de oorspronkelijke kozijnen en doen daarmee afbreuk aan de historische kwaliteiten van dit rijksmonument. De kozijnen en ramen zijn te grof gedetailleerd, de raamindeling is gewijzigd, de oorspronkelijke schuiframen zijn vervangen door veel grovere “draairamen” en de ramen op de begane grond hebben geen enkele relatie meer met de ramen op de verdieping en zijn wezensvreemd voor een historisch pand als dit;
 • door het in één kleur schilderen van de kozijnen, ramen en de deur verliest dit deel van de gevel zijn kenmerkende ritmiek en oogt de gevel “platgeslagen”/vlak. Schilderwerk en vooral het verschil in kleur tussen kozijnen (vast) en ramen (bewegend) maken een wezenlijk deel uit van de architectuur, karakteristiek en uitstraling van een monument.

Gezien bovenstaande concludeert het Adviesteam dat de aangebrachte kozijnen en ramen in ernstige mate afbreuk doen aan de historische kwaliteit van dit rijksmonument, afbreuk doet aan de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht en in ernstige afwijkt van redelijke eisen van welstand. De aangebrachte kozijnen en ramen zijn, inclusief het kleurgebruik, niet akkoord.

Geadviseerd wordt kozijnen en ramen te plaatsen die een zo getrouw mogelijke kopie zijn van de oorspronkelijke kozijnen en ramen. Tevens wordt geadviseerd het schilderwerk uit te voeren conform het in de nota opgenomen kleurenbeleid en af te stemmen op het kleurgebruik van de kozijnen en ramen op de verdieping.