Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 1 juli 2021.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- /beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, voorzitter
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Abeelseweg 27 Middelburg

 • Voor: het aanpassen van de voorgevel
 • Ontwerp: Tekenbureau Minneboo
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het wijzigen van de voorgevel van dit pand is akkoord mits:

 • de dubbele deuren in de poort/onderdoorgang tussen de twee woningen naar achteren worden geplaatst (tot achter de plaats van de trap in het rechter pand);
 • de entree van het rechterpand wordt aangebracht in het halletje bij de trap (dus in de onderdoorgang). Daardoor kan de behandelkamer groter worden en blijft de bestaande voorgevel intact. Er is voor de gevraagde entree in de voorgevel te weinig ruimte naast het bestaande raam, waardoor de huidige architectuur te veel zou worden aangetast.

Bachweg Middelburg

 • Voor: het bouwen van een kantoorpand
 • Architect: Fierloos Architecten
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het bouwen van een kantoorpand op deze locatie is akkoord mits er alsnog een consistent inrichtingsplan, groenplan voor het terrein wordt ingediend. Daarbij wordt als suggestie meegegeven langs de volledige lengte van de oostzijde van het perceel bomen/groen te planten (ook voor de oostgevel van het pand).

Verzocht wordt het plan verder uit te werken.

Breeweg 2 Middelburg

 • Voor: het nieuw bouwen van een woning
 • Ontwerp: Gabriëlse Architectuur
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste en verder uitgewerkte plan voor het bouwen van een woning op dit perceel is akkoord.

Daarbij merkt het Adviesteam op de voorkeur te geven aan aluminium kozijnen in plaats van kunststof kozijnen. Indien kunststof kozijnen worden toegepast dienen deze van het type K-vision met een verdiept profiel te zijn.

Breeweg 30 Middelburg

 • Voor: het bouwen van dakopbouw
 • Ontwerp: BWZ Adviseurs en Architecten
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het realiseren van een dakopbouw is akkoord mits:

 • dezelfde goot- en nokhoogte wordt aangehouden als de eerder vastgestelde “trendsetter” voor dergelijke dakopbouwen (zie vorig advies), een hogere goot- en nokhoogte is niet toegestaan. Het dikkere isolatiepakket is ook op een andere manier op te lossen;
 • er geen dichte delen (panelen) in de voorgevel wordt toegepast (voor scheidingswandjes eventueel een dubbele kozijnstijl toepassen).

Dorpsstraat 13 Arnemuiden

 • Voor: het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van de woning
 • Ontwerp: Philipsen Bouwkundig Ingenieursbureau
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste plan voor het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van deze woning is akkoord.

Het Adviesteam merkt daarbij op de voorkeur te geven aan het plan dat is voorgelegd in de vergadering van 22 april jl. Een mansardekap is minder eigen aan, past minder goed bij deze woning, in deze omgeving.

Duke Ellingtonstraat 30 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Ontwerp Groothuis Bouw B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het bouwen van een vrijstaande woning op dit perceel is akkoord mits de linkerzijgevel wordt voorzien van enkele gevelopeningen, minder gesloten wordt uitgevoerd.

Of de woning verder naar achter op het perceel wordt geplaatst, waardoor de linker zijgevel minder prominent zichtbaar is.

Jan Campertstraat 63 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Ontwerp: Bouwbedrijf Meliskerke Bv
 • Advies: Akkoord

Het verder uitgewerkte plan is akkoord.

Gezien de getoonde voorbeelden van andere woningen in dit wijkje gaat het Adviesteam alsnog akkoord met het toepassen van donkere in plaats van witte kozijnen.

Poelendaelesingel 10 Middelburg

 • Voor: het herontwikkelen van gebouw C tot een studentenhuisvesting
 • Aanvrager: Zeeland Nuts B.V.
 • Architect: Burosalt B.V.
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste plan voor het verbouwen van dit kantoorpand tot studentenhuisvesting is akkoord.

Vrijlandstraat 33 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van het kantoorgebouw
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 4 Handel en kantoren.

Het plan voor het uitbreiden van dit kantoorpand in met de huidige summiere gegevens en nauwelijks “leesbare” tekeningen niet te beoordelen. De beoordeling is om die reden uitgesteld.

Verzocht wordt alsnog tekeningen aan te leveren die voldoen aan de daarvoor geldende (indienings-)vereisten.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • Ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, architect, lid
 • drs. K. Emmens, bouwhistoricus, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

De voorzitter heet het nieuw lid van het WARK van harte welkom.

Dam 21 Middelburg

 • Voor: het renoveren van de aanbouw woonbestemming
 • Aanvrager: Lovago B.V.
 • Architecten: Thys + Gutberlet Architectuur
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het pand is op 28 juni jl. bezocht door de monumentendeskundige van het WARK.

Voordat advies over de voorgestelde ingrepen kan worden uitgebracht, moet eerst duidelijk worden wat de bouwhistorische waarde is van de mogelijk te slopen onderdelen van het complex (het tussenlid, de verdieping van het achterhuis, enz.). Ook van de muur- en geveldelen waarin nieuwe gevelopeningen en/of muurdoorbraken moeten worden aangebracht dient eerst de bouwhistorische waarde te worden bepaald. Voorgesteld wordt hiertoe op diverse plaatsen het pleisterwerk voorzichtig te verwijderen.

Duidelijkheid over de bouwhistorische waarden van genoemde delen van het pand is van belang om te kunnen beoordelen wat de impact van de voorgestelde ingrepen is op de historische kwaliteiten van het complex/het pand, en daarmee wat de haalbaarheid is van de voorgestelde ingrepen (sloop van een deel van het relatief jonge deel van het pand is wellicht toch niet mogelijk).

Het Adviesteam benadrukt dat een discussie en een advies over de gewenste beeldkwaliteit in een later stadium van het planproces volgt. Waarbij al wel wordt opgemerkt dat voor het nieuw te bouwen deel wellicht meer aansluiting moet worden gezocht bij de omgeving (zadeldaken, metselwerk, enz.).

Tot slot wordt opgemerkt dat de op tekening 9 (blz. 15) aangegeven dichtgezette gevelopeningen opnieuw als gevelopeningen kunnen worden gebruikt.

Houtkaai 11 Middelburg

 • Voor: het verbouwen tot hotelfunctie
 • Aanvrager: Cityhotel Wood
 • Architect: Mulderblauw Architecten B.V.
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 1 het Middelburgs profiel.

De panden zijn op 28 juni jl. bezocht door de monumentendeskundige van het WARK.

Voordat advies over de voorgestelde ingrepen kan worden uitgebracht, moet eerst duidelijk worden wat de bouwhistorische waarde is van de mogelijk te slopen/verwijderen onderdelen van het complex (maken doorgangen, verwijderen trappen, enz.). Voorgesteld wordt hiertoe op diverse plaatsen de niet historische voorzetwanden en verlaagde plafonds zorgvuldig/behoedzaam te verwijderen.

Nadat de niet historische voorzetwanden en verlaagde plafonds behoedzaam zijn verwijdert, kan een nieuwe afspraak maken met de monumentendeskundige(n) van het WARK worden gemaakt om ter plaatse de (bouw)historische waarden van de verschillende onderdelen van het pand te kunnen bepalen/verifiëren, in relatie tot de voorgestelde ingrepen in het pand/het rijksmonument.

Een advies over de voorgestelde ingrepen wordt uitgesteld tot na een hierboven genoemd bezoek van de monumentendeskundige(n) van het WARK aan de panden.

Koepoortstraat 16 Middelburg

 • Voor: het realiseren van een uitbouw aan de achterzijde van de woning
 • Advies: Akkoord

Het verder uitgewerkte plan voor het realiseren van een uitbouw aan de achterzijde van dit rijksmonument is akkoord.

Kromme Weele 7 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een tuinmuur en het plaatsen dakramen
 • Aanvrager: Aannemersbedrijf Mesu B.V.
 • Ontwerp: BWZ Adviseurs en Architecten
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het bouwen van een tuinmuur en het plaatsen van dakramen is akkoord mits:

 • steenmonsters van de steen voor de tuinmuur ter goedkeuring worden voorgelegd (steen laten aansluiten bij de omgeving);
 • er maximaal twee dakramen per dakvlak worden toegepast (conform de Nota Ruimtelijke Kwaliteit). de twee dakramen kunnen wellicht, binnen de criteria van de nota, per stuk iets groter;
 • de dakramen in het dakvlak worden aangebracht (niet of nauwelijks boven de dakpannen uitsteken);
 • specifiek bij dit pand toe te passen details worden getekend, bestaand en nieuw. Het nu meegeleverde standaarddetail geeft niet de juiste situatie weer. Het lijkt erop dat de dampremmende laag tussen de isolatie zit.

Langeviele 27A Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een schutting op een dakterras bij een rijksmonument
 • Aanvrager: Handhaving
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 1 het Middelburgs profiel.

De zonder vergunning geplaatste schutting doet in ernstige afbreuk aan de historische kwaliteit van het rijksmonument en de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht.

De schutting is te hoog, staat de dicht bij de dakrand en past wat betreft materiaal en uitstraling niet in deze historische omgeving. Houten schuttingen als deze worden normaliter toegepast als erfafscheiding in een tuin en niet als afscheiding van een balkon. De schutting is niet akkoord.

Geadviseerd wordt een lager spijlenhekwerk te plaatsen, als bij het buurpand. Iets terug liggend ten opzichte van de dakrand.

Loskade 33 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het pand
 • Ontwerp: Interne Zaken
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het pand is op 28 juni jl. bezocht door de monumentendeskundige van het WARK.

Het Adviesteam heeft waardering voor de zorgvuldige wijze waarop de verbouw van dit rijksmonument tot stand komt.

Het voorstel is akkoord mits:

 • er voor het realiseren van een doorbraken door de bestaande gevels/wanden (keuken-serre) eerst constructief onderzoek wordt gedaan om te voorkomen dat er verzakkingen optreden met als mogelijk gevolg (verergering van de) scheurvorming in het bestaande metselwerk;
 • er alsnog details ter goedkeuring worden voorgelegd;

Het Adviesteam geeft als suggestie mee aan de binnenzijde van het pand een volledig nieuwe schil met isolatie aan te brengen, in combinatie met achterzetbeglazing. Waarbij historische elementen, bouwdelen, enz. worden behouden en/of verplaatst.

Molenberg 23 Middelburg

 • Voor: het bouwen/verbouwen van een studio
 • Ontwerp: Vormverbeeld
 • Advies: Akkoord mits

Het verder uitgewerkte en aangepaste plan voor het verbouwen/vergroten van dit pand is akkoord mits de topgevel in metselwerk (steenstrips) wordt uitgevoerd (als in het plan van 22 april jl.).

Noordweg 55 Middelburg

 • Voor: het vervangen van de kozijnen op de verdieping
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het vervangen van de kozijnen op de verdieping voldoet niet aan één van de belangrijkste uitgangspunten van het monumentenbeleid, namelijk behoud van het historische materiaal. Daar wordt bij dit voorstel niet aan voldaan. Daarnaast wordt opgemerkt dat de voorgestelde kozijnen wat betreft detaillering en profilering te grof zijn en daardoor te veel afwijken van het huidige gevelbeeld. Het voorstel is om die reden niet akkoord.

Geadviseerd wordt:

 • de bestaande kozijnen (de onderdorpels) te herstellen;
 • achterzetbeglazing toe te passen, eventueel in combinatie met het aanbrengen van isolatie aan de binnenzijde van de gevel.

Stationsstraat 15 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een dakkapel
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het plaatsen van een extra dakkapel op het voordakvlak van dit gemeentelijk monument doet afbreuk aan de huidige symmetrie in de gevel. Door het plaatsen van een extra dakkapel wordt het dakvlak nog verder geperforeerd/aangetast en de plaats van de dakkapel, direct tegen de bouwmuur van de belending, heeft geen enkele relatie met de architectuur van de symmetrische gevel. Het voorstel is dan ook niet akkoord.

Tot slot wordt, wellicht ten overvloede, opgemerkt dat indien ook intern aanpassingen aan het pand worden gedaan (aan het interieur, de indeling van de plattegronden, enz.) daar tevens een omgevingsvergunning voor moet worden aangevraagd. Bij monumenten zijn ook interne aanpassingen vergunningplichtig.

Wagenaarstraat 13 Middelburg

 • Voor: het aanpassen van het restaurant met bovengelegen woning tot appartementen
 • Aanvrager: Murre-De Visser Beheer B.V.
 • Architect: Burosalt B.V.
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 1 het Middelburgs profiel.

De architecte en de opdrachtgever verzoeken het Adviesteam om enige verduidelijking van het advies van 6 mei jl. Daarbij wordt onder andere opgemerkt dat het achterwege laten van de deur tussen de woonkamer en de hal van appartement twee tot gevolg heeft dat de woonkamer dan alleen bereikbaar is via de gemeenschappelijke overloop. Dat is vanuit het gebruik van het appartement niet wenselijk/werkbaar.

Het Adviesteam merkt op dat het pand, mede door de nog (bijna) volledig intacte samengestelde balklagen, bijzonder is en ook op die manier is beoordeeld.

Om te kunnen zien of er toch een mogelijkheid is een doorbraak te maken tussen de hal en de woonkamer van appartement twee wordt voorgesteld om over de volle breedte van de muur (op de eerste verdieping) het pleisterwerk in een smalle horizontale strook voorzichtig te verwijderen. Op die manier is wellicht te achterhalen of er in deze oorspronkelijke achtergevel bouwsporen zijn te vinden van later dichtgezette gevelopeningen. Een eerder dichtgezette gevelopening kan wellicht als nieuwe doorbraak worden gebruikt. Hetzelfde kan ook worden toegepast bij woning één, vanaf de wenteltrap op de eerste verdieping naar rechts.

Na het verwijderen van het pleisterwerk kan een afspraak worden ingepland met de monumentendeskundigen van het WARK op ter plaatse te beoordelen wat de (on)mogelijkheden zijn.

Ter verduidelijking wordt tevens aangegeven dat:

 • een Velux “cabrio-dakraam” (appartement drie) acceptabel is, mits smaller dan aangegeven (50% van de aangegeven breedte);
 • er op het andere dakvlak in plaats van een dubbel dakraam een enkel dakraam (als aan de linkerzijde van het dakvlak) geplaatst kan worden. Daarbij dienen de dakramen in het dakvlak gelegd te worden (niet op het dakvlak).