Woont u langer dan 5 jaar in Nederland, in de landen Curaçao, Sint Maarten of Aruba, dan wel de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba en heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u zich laten naturaliseren tot Nederlander. U heeft vanaf dat moment ook dezelfde rechten en plichten als een Nederlander.

Voorwaarden

Als u de Nederlandse nationaliteit wilt verkrijgen, moet u in ieder geval aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft ten minste 5 jaar, direct voorafgaand aan uw verzoek, legaal in Nederland, of in de landen Curaçao, Sint Maarten of Aruba, dan wel de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius of Saba gewoond. Op deze regel bestaan enkele uitzonderingen.
 • U bent oud-Nederlander: u heeft de Nederlandse nationaliteit gehad en deze weer verloren. In dat geval hoeft u niet een bepaalde periode in Nederland gewoond te hebben. In sommige gevallen kunt u gebruik maken van de optieprocedure (zie 'Nederlander worden door optie').
 • Er mogen geen bedenkingen bestaan tegen uw verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland, of in de landen Curaçao, Sint Maarten of Aruba, dan wel in de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
 • U heeft een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel, zoals gezinshereniging of arbeid in loondienst. Als u een verblijfsvergunning heeft met een verblijfsdoel van tijdelijke aard, bijvoorbeeld voor een studie of medische behandeling, kunt u niet worden genaturaliseerd.
 • U heeft het inburgeringsexamen met succes afgelegd en u kunt hiervan een bewijs laten zien. Hiermee toont u aan dat u bent ingeburgerd. Deze voorwaarde geldt niet als u een diploma heeft van een Nederlandse middelbare school of een diploma staatsexamen Nederlands als 2e taal (programma 1 dan wel programma 2).
 • Er mogen geen ernstige vermoedens bestaan dat u een gevaar oplevert voor de openbare orde, de goede zeden of de veiligheid van het koninkrijk. Hiervan is sprake als u in de 4 jaar voor het afleggen van de verklaring of de bevestiging een straf opgelegd hebt gekregen of wanneer er nog een strafzaak openstaat. U moet in principe bereid zijn om afstand te doen van uw huidige nationaliteit (tenzij u onder bepaalde uitzonderingen valt).

Kosten

In 2021:

 • Naturalisatie 1 persoon € 925,00
 • Naturalisatie 1 persoon laag tarief € 688,00
 • Naturalisatie meerdere personen € 1.181,00
 • Naturalisatie meerdere personen laag tarief € 945,00
 • Toeslag naturalisatie voor ieder minderjarig kind € 137,00
 • Optie 1 persoon € 196,00
 • Optie meerdere personen € 335,00
 • Toeslag optie voor ieder mede opterend minderjarig kind € 22,00

Aanvraag

 • U dient een verzoek in bij de gemeente waar u woont. De gemeente bekijkt of u aan de vereiste criteria voldoet.
 • Zodra de gemeente akkoord gaat met alle ingeleverde documenten en met u heeft gesproken, kunt u de officiële aanvraag tot naturalisatie bij de gemeente indienen.
 • De gemeente stelt een advies op en zendt dit naar het ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • Mede aan de hand van dit advies beslist het ministerie of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden om Nederlander te kunnen worden.
 • Als de beslissing op uw verzoek positief is, draagt het ministerie u voor naturalisatie voor bij Hare Majesteit de Koningin.
 • U ontvangt bericht over uw verzoek tot naturalisatie van het ministerie van Justitie. U krijgt ook bericht als u niet aan de voorwaarden voldoet en het ministerie uw aanvraag afwijst. Als uw aanvraag is afgewezen, krijgt u uw geld niet terug.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van het ministerie van Justitie kunt u bij het ministerie een bezwaarschrift indienen.
 • Het ministerie moet binnen 1 jaar na indiening over uw naturalisatieaanvraag beslissen. Deze termijn kan maximaal 2 keer met een half jaar worden verlengd.
 • Voor het verlenen van het Nederlanderschap is een ceremonie ingesteld, waaraan u verplicht bent deel te nemen. U moet vooraf de 'Bereidverklaring afleggen verklaring van verbondenheid' ondertekenen en tijdens de ceremonie deze bereidverklaring mondeling erkennen.

De naturalisatie van kinderen

 • Uw minderjarige kinderen die in Nederland wonen en bij de gemeente en de Immigratie- en Naturalisatiedienst geregistreerd zijn, naturaliseren onder bepaalde voorwaarden met u mee.
 • Uw kinderen die niet in Nederland wonen, kunnen niet met u mee naturaliseren.
 • De gemeente zal het gelijktijdig naturaliseren van uw minderjarige kinderen met u bespreken.

Naamsvaststelling

Het kan zijn dat bij het verkrijgen van uw Nederlanderschap uw naam moet worden vastgesteld of gewijzigd. U kunt hier ook zelf om verzoeken. Een naamsvaststelling of wijziging kan noodzakelijk zijn in de volgende gevallen:

 • U heeft geen achternaam of voornaam.
 • Uw naam levert problemen op in de Nederlandse uitspraak.
 • Uw naam vertoont een niet-Nederlandse spelling die moeilijkheden zal opleveren bij de schrijfwijze.
 • U heeft, door uw huwelijk, de naam van uw man gekregen. U kunt uw naam laten wijzigen in uw eigen meisjesnaam.

U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. Maak hiervoor telefonisch een afspraak, tel. (0118) 67 50 00.

U neemt mee

 • Uw huidige, geldige, buitenlandse paspoort;
 • Uw verblijfsdocument;
 • Een gelegaliseerde geboorteakte;
 • Overige stukken (per aanvraag verschillend). Neem contact op met de gemeente om te bepalen welke overige stukken u mee moet nemen.

Als u getrouwd bent en/of samenwoont met een Nederlandse man of vrouw, heeft u ook nodig:

 • de huwelijksakte of een uittreksel uit de Basisregistratie Personen, waarin wordt aangetoond dat u minimaal 3 jaar in Nederland samenwoont;
 • (indien van toepassing) een certificaat als bewijs dat u het inburgeringsexamen met succes hebt afgerond, of een ander Nederlands diploma.

Vragen

Voor meer informatie over naturalisatie kunt u contact opnemen met de gemeente.

Of kijk op de website van het IND.