Middelburg vangt al jaren asielzoekers op. En dat blijven we de komende jaren ook doen. Dat heeft ons college van burgemeester en wethouders uitgesproken. De komende jaren gaan we op zoek naar een locatie waar we permanent maximaal 330 asielzoekers kunnen opvangen.

Het aantal asielzoekers dat naar ons land komt en weer vertrekt schommelt. Daarom is het wenselijk om de opvang van asielzoekers zo te organiseren dat we met die schommelingen om kunnen gaan. Rijk, provincies en gemeenten zijn met elkaar aan het kijken hoe we dat het beste kunnen organiseren. Dit wordt de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielopvang genoemd. In deze uitvoeringsagenda staat ook dat gemeenten meer moeten doen in het integreren van asielzoekers. We krijgen met ingang van 2022 een grote rol in de inburgering.

Plan van Aanpak Zeeland

De permanente opvang in Middelburg komt uit het Plan van Aanpak Draagvlak opvang asielzoekers Zeeland. In het kort komt dit plan er op neer dat het niet de vraag is of een gemeente in Zeeland wil bijdragen aan de opvang van asielzoekers, maar welke concrete bijdrage iedere gemeente hier aan levert. Dat geldt dus ook voor Middelburg. Er zijn 4 mogelijkheden benoemd om bij te dragen:

  1. Een duurzame opvanglocatie na 2024
  2. Een tijdelijke opvanglocatie binnen 1 tot 2 jaar
  3. Extra statushouders opvangen
  4. Bijdragen in een regiodeal (bedoeld voor gemeenten die geen van de eerste drie punten kunnen verwezenlijken)

Ons college heeft ingestemd met het Plan van Aanpak en heeft een voorgenomen besluit genomen over hoe wij willen bijdragen. Wij kiezen voor optie 1: een duurzame opvanglocatie. Met in ons geval maximaal 330 inwoners.

Vervolg

Het besluit van ons college wordt in april in onze gemeenteraad besproken. Als zij ook akkoord zijn, kunnen we verder met de uitwerking van het plan. Dus kijken hoe en wat er gebouwd moet worden. En vooral ook op welke locatie in onze gemeente. De locatie aan de Laurens Stommesweg sluit immers uiterlijk in juni 2025. Dus moeten we op zoek naar een andere locatie binnen de gemeente Middelburg.