Een van de acties uit de Middelburgse Visie Milieu (MVM) 2008-2012 was het opstellen geluids- en luchtkaarten in Middelburg.

De geluids- en luchtkwaliteitskaarten zijn opgesteld voor het jaar 2011 en over 10 jaar in 2022.

De kaarten geven een globaal inzicht in de geluids- en luchtkwaliteit in Middelburg. De kaarten kunnen bijvoorbeeld niet gebruikt worden om de exacte geluidsbelasting op de een woning af te lezen. Hiervoor zijn de modellen onvoldoende fijnmazig. Allerlei correcties die volgens de Wet geluidhinder moeten worden toegepast voor de beoordeling van het geluid zijn niet meegenomen. De berekende geluids- of luchtkwaliteitswaarden zijn op de kaart aangeven. In de legenda staat aangegeven wat de waarden zijn. Door kleuren op de kaart wordt dit duidelijk gemaakt.

Indien de kleur op de kaart paars of rood is, is kwaliteit slecht.

Indien de kleur op de kaart groen is de kwaliteit goed.

De overige kleuren duiden een kwaliteit aan die tussen goed en slecht ligt en voldoet aan de wettelijke normen.

De toekomstkaarten voor 2022 zijn gebaseerd op verwachtingen en zijn daardoor onzeker, ondanks dat deze toekomstkaarten zo zorgvuldig mogelijk zijn opgesteld. Voor bijvoorbeeld verkeer is het Walcherse verkeersmodel voor 2022 uit 2011 van Goudappel Coffeng gebruikt.