Het Landsdekkend Beeld is een project van het Rijk, de provincies en de gemeenten om alle (mogelijke) bodemverontreiniging in Nederland in kaart te brengen.

Dit project komt voort uit het derde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP3). Om de omvang van de bodemverontreiniging in Nederland in kaart te brengen zijn in het kader van het Nationale Milieubeleidsplan 3 (NMP3) archiefinventarisaties uitgevoerd. Bij deze inventarisaties is gekeken naar mogelijke bodembedreigende (bedrijfsmatige) activiteiten die zijn opgenomen in bijvoorbeeld Wet milieubeheer vergunningen of Algemene maatregelen van bestuur Wet milieubeheer (voorheen Hinderwet), archieven van de Kamer van Koophandel en het Kadaster. Met behulp van archiefinventarisaties is door het Ministerie van VROM bekeken waar nog iets aan de bodem moet gebeuren, bijvoorbeeld het uitvoeren van een bodemonderzoek of een bodemsanering. Deze inventarisatie van locaties wordt het ‘Landsdekkend Beeld Bodemverontreiniging’ genoemd.

Binnen de gemeente Middelburg gaat het om circa 1300 locaties. In 2030 moeten uiteindelijk alle ernstige gevallen van bodemverontreiniging zijn gesaneerd dan wel beheersbaar zijn gemaakt. Het doel  was om in 2015 alle verdachte locaties onderzocht te hebben. Voor zover bekend zijn bijna alle locaties inmiddels onderzocht.

Voor meerdere locaties geldt dat een bodemsanering pas zal worden uitgevoerd in combinatie met een andere activiteit op het perceel (bijvoorbeeld bij opnieuw bouwen). De eigenaar en/of gebruiker van de bodem heeft hierin een belangrijke rol. De eigenaar en/of gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en de kwaliteit van de bodem en daarmee ook voor een te verrichten bodemonderzoek en een eventueel noodzakelijke bodemsanering.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0118) 67 50 00 of info@middelburg.nl.