Met het raadsbesluit van 14 november 2019 heeft de raad een besluit genomen over de te herbergen functies en de milieucategorieën voor het bedrijventerrein Trekdijk: het stedenbouwkundig ontwerp voor de beoogde ontwikkeling is als toekomstvisie vastgesteld. Aansluitend is op 28 mei 2020 de herziene exploitatieopzet door de raad vastgesteld. Met het besluit van 14 november 2019 heeft de raad besloten de verdere planinvulling waar mogelijk met participatie te ontwikkelen.

Als uitwerking van dit besluit komen volgens het college drie onderwerpen in aanmerking voor participatie. Via de memo’s actief van 28 januari, 2 juni en 29 september 2020 is gecommuniceerd over deze onderwerpen, dit zijn:

 1. Randafwerking met groen Weizichtweg
 2. Overig groen/water
 3. Beeldkwaliteit bebouwing

Bij elk van deze onderwerpen horen kaders. Deze kaders komen voort uit eerdere gemeentelijke besluitvorming. Maar soms gaat het ook om kaders die meegegeven worden vanuit bijvoorbeeld de provincie, waterschap of TenneT. Met de beoogde planning streven we naar een logische volgorde van werken. We inventariseren eerst de formele reacties en suggesties van deze partijen en pas daarna starten we met het participatieve vervolgtraject. Ingekomen reacties of suggesties kunnen vervolgens, als deze binnen het beschreven kader vallen, binnen dit participatieve vervolgtraject verder uitgewerkt worden. Op de tekening op de volgende pagina staan de locaties weergegeven waarover geparticipeerd gaat worden. De toelichting op de tekening treft u hieronder.

Alle drie de onderwerpen worden samen gebracht in één document, het beeldkwaliteitsplan. In het beeldkwaliteitsplan ligt bij voorbaat al veel vast door bijvoorbeeld eerder gemaakte keuzes, wet en regelgeving en duurzaamheid/kosten. De ruimte voor participatie zit vooral in de uitstraling van de gebouwen en enkele onderdelen van de openbare ruimte. Omdat de inhoud van een beeldkwaliteitsplan heel specifiek is en voor participanten wellicht complex, heeft de gemeente een eerste aanzet gemaakt van het beeldkwaliteitsplan (een conceptversie), met als doel deze tijdens de participatie beter te maken.

1. Randafwerking met groen Weizichtweg

Tijdens het doorlopen participatieproces zijn op verschillende momenten zorgen geuit over het aanzien van het bedrijventerrein en de landschappelijke inpassing. Ook is tijdens dat proces gesproken over een meer groene entree / de randafwerking van het plangebied. Het gebied waar het om gaat staat met rood aangegeven op de tekening op de volgende pagina. Met de vastgestelde exploitatieopzet heeft de raad de locatie en begrenzing van deze groenstrook op hoofdlijnen vastgesteld.

De provincie stelt als eis dat er langs de Weizichtweg een gesloten groene structuur wordt voorzien. Met bomen en struiken moet hier invulling aan gegeven worden.

Conform het plan van aanpak wordt met eindadvies het volgende opgeleverd:

 1. Een beplantingsplan + detailuitwerking van het gemarkeerde gebied.
 2. Antwoord op de vraag: hoe kan de gemeente het concept beeldkwaliteitsplan op dit onderdeel verbeteren?

2. Overig groen/water

Hoe kunnen we onder andere de groene structuur tussen het bedrijventerrein en de Trekdijk aantrekkelijk(er) maken bij de fietsaansluiting en de beoogde landbouwroute. Op bijgesloten tekening staat met groen weergegeven om welke locatie het gaat. Het aanwezige hoogspanningstracé levert beperkingen op voor het toe te passen groen.

De beoogde boomgaard langs de Trekdijk (totaal ca. 8,8ha.) laten we in deze fase nog buiten beschouwing. Wel kan deze op een later moment, wanneer we uitvoering gaan geven aan fase 2, participatief opgepakt/uitgewerkt worden. Deze werkwijze biedt verschillende voordelen. Het gebied kan gebruikt worden als buffer voor de verwerking van overtollig grond (gesloten grondbalans). Daarnaast hebben we in fase 2 meer inzicht en zijn we beter in staat om het plan voor de beoogde boomgaard participatief te optimaliseren. Over de landbouwroute zijn we op dit moment nog in overleg met onder andere het waterschap, zodra er op dit vlak ontwikkelingen zijn informeren wij u hierover.

Conform bijbehorend plan van aanpak wordt met eindadvies het volgende opgeleverd:

 1. een beplantingsplan + detailuitwerking van het groen binnen het gemarkeerde gebied bij de fietsaansluiting en beoogde landbouwroute.
 2. In dit beplantingsplan wordt tevens een suggestie gedaan voor toe te passen boomsoort op het bedrijventerrein (aangegeven met groene stippen op de tekening).
 3. Antwoord op de vraag: hoe kan de gemeente het concept beeldkwaliteitsplan op dit onderdeel verbeteren?

Voor de uitvoering van punt 1 en 2, ‘de invulling van het groen in het plangebied’, is maximaal € 100.000,- beschikbaar.

3. Beeldkwaliteit bebouwing

Met het vaststellen van de toekomstvisie is een besluit genomen over een stedenbouwkundig plan en liggen structuren vast. Deze besluitvorming is vertaald naar een concept beeldkwaliteitsplan. De impressies in het beeldkwaliteitsplan zijn puur bedoeld om een indruk geven van hoe het zou kunnen worden. Als het gaat over bebouwing willen we aan belanghebbenden/geïnteresseerden vragen of en hoe we het plan beter kunnen maken.

Met het eindadvies wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

 1. Welke materialen wil participanten graag toegepast zien in de bebouwing?
 2. Welke kleurstelling hebben we hierbij voor ogen en welke juist niet?
 3. Hoe kan de gemeente het concept beeldkwaliteitsplan op dit onderdeel verbeteren?

 

Toelichting tekening: met kleur staat aangegeven waarover geparticipeerd kan worden, over het grijze gebied wordt niet geparticipeerd.