De gemeente Middelburg is bezig met een nieuw bestemmingsplan voor de realisatie van het Joint Research Center (JRC) aan het Groene Woud. Wat is het JRC en waarom is er een nieuw bestemmingsplan nodig? Op deze pagina leggen we u alles uit over deze ontwikkeling.

Wat is het Joint Research Center Zeeland?

Samenwerking staat centraal in het Joint Research Center Zeeland (JRCZ). Het onderzoekscentrum wordt in eerste instantie gebruikt door University College Roosevelt, de HZ University of Applied Sciences en Scalda. Maar ook onderzoekers van andere kennisinstellingen en bedrijven kunnen er terecht. In het gebouw komt ruimte voor laboratoria, voor de afdelingen Ecologie, Chemie, Engineering en Data Science. Het onderzoekscentrum is onderdeel van Campus Zeeland. De samenwerking binnen het JRCZ moet de innovatiekracht van Zeeland verder vergroten en zorgen voor een toekomstbestendige economie waarin jonge, goed opgeleide bèta’s het bedrijfsleven versterken.

In het JRCZ gaan deze kennisinstellingen op zoek naar oplossingen voor vraagstukken die belangrijk zijn in een deltagebied als Zeeland. De focus ligt op de thema’s water, energie, voedsel en duurzame grondstoffen. Hoe beschermen we Zeeland tegen het water, hoe genereren we nieuwe vormen van energie, hoe produceren we voedsel in een veranderende delta?

Het is de bedoeling dat de instellingen kennis en ervaring uit gaan wisselen. De studenten zijn afkomstig van verschillende onderwijsniveaus en werken samen met overheden en bedrijfsleven aan onderzoeksprojecten. Nu studeren er nog 800 studenten aan het Groene Woud in Middelburg, dat worden er straks 1.200.

Hoe gaat het gebouw er uit zien?

Het instituut krijgt vier verdiepingen, en het gebouw is onderverdeeld in vier clusters: Engineering, Chemie, Ecologie en Data Science. Er wordt zoveel mogelijk duurzaam gebouwd. Het heeft straks een oppervlakte van ca. 4.000 m2. Het huidige HZ-pand wordt op drie verdiepingen gekoppeld aan het JRC. Het gebouw krijgt een groot dakterras waar ook ruimte is voor onderzoek of lesgeven. Een glazen kas vormt het hart. Het bijzondere is dat er sprake is van een “alzijdig ontwerp”. Dat betekent dat het gebouw in feite geen achterkant heeft. In alle vier de windrichtingen is er sprake van een aantrekkelijk ontworpen gevel.

Het is de bedoeling dat nog dit jaar met de bouw wordt gestart en dat medio 2022 het gebouw in gebruik wordt genomen.

Waarom een nieuw bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan bepaalt hoe een locatie gebruikt mag worden en hoe het bebouwd mag worden. De locatie aan het Groene Woud is gelegen binnen de werking van het bestemmingsplan ‘Binnenstad’ en is bestemd als ‘maatschappelijk’. Binnen deze bestemming is onderwijs toegestaan. Het bestemmingsplan staat echter niet de bouw van een gebouw met deze omvang toe. Het nieuwe bestemmingsplan verruimt dus de bouwmogelijkheden van het terrein, maar wijzigt niet de gebruiksmogelijkheden van het terrein.

De procedure

Voordat er daadwerkelijk gebouwd kan worden, moet eerst het bestemmingsplan worden aangepast. Voor het aanpassen van het bestemmingsplan is een uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Tijdens deze procedure kunt u reageren op de plannen.

De procedure voor het nieuwe bestemmingsplan is als volgt:

Voorontwerpbestemmingsplan

De afgelopen maanden hebben we samen met het adviesbureau Rothuizen uit Middelburg het voorontwerp bestemmingsplan voorbereid. Het voorontwerpbestemmingsplan bestaat uit het opstellen van de toelichting, de regels en het tekenen van de verbeelding (de plankaart). We hebben ook de benodigde vooronderzoeken uitgevoerd, zoals geluid-, bodem-, stikstof en archeologische onderzoeken. Het plan hebben we gestuurd naar de zogenaamde vooroverlegpartners, zoals de provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen.

Ontwerpbestemmingsplan

Vanaf donderdag 14 mei tot en met woensdag 24 juni 2020 lag het ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Gedurende deze termijn kon iedereen op het plan reageren door middel van het indienen van een zienswijze.

Vastgesteld bestemmingsplan

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan lag van 8 oktober tot en met 18 november 2020 ter inzage.

Beroep

Het vastgestelde bestemmingsplan wordt weer op dezelfde wijze gepubliceerd en ligt ook weer ter inzage voor een beroepstermijn van zes weken. Het vaststellingsbesluit staat open voor beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt alleen in beroep gaan, wanneer u een aantoonbaar belang heeft en wanneer u eerder in de procedure een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend. Er zijn drie scenario's:

Geen beroep

Indien geen beroep is ingesteld treedt het bestemmingsplan een dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Het bestemmingsplan is dan tevens onherroepelijk. De gemeente mag een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) verlenen op basis van dit nieuwe bestemmingsplan.

Wel beroep en geen voorlopige voorziening

Indien wel beroep is ingesteld, maar geen verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan een dag na afloop van de beroepstermijn in werking, maar is dan nog niet onherroepelijk. De gemeente mag een omgevingsvergunning verlenen. Een initiatiefnemer mag bouwen of het nieuwe gebruik starten, maar loopt wel het risico dat het gebouwde gesloopt moet worden of het nieuwe gebruik gestaakt, als de rechter het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad vernietigt. Het bestemmingsplan is pas onherroepelijk nadat de rechter heeft beslist op het ingestelde beroep.

Beroep en voorlopige voorziening

Indien beroep is ingesteld en verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat de rechter op dat verzoek heeft beslist, dus kunnen ook geen omgevingsvergunningen worden verleend. Als de (voorzieningen)rechter heeft besloten dan is het bestemmingsplan op dat moment tevens onherroepelijk.

Hoe inspreken?

In de procedure zijn er dus twee gelegenheden waarin u uw mening over het nieuwe plan kunt geven. Als een zienswijze aan de gemeenteraad op het ontwerp bestemmingsplan en als beroep bij de Raad van State tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Dat laatste kan alleen als u eerder ook een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend.

Wij ontvangen een inspraakreactie en een zienswijze tijdens deze coronacrisis bij voorkeur schriftelijk. De wet biedt ook de mogelijkheid om een mondelinge zienswijze in te dienen. Wij hebben er als gemeente Middelburg voor gekozen om dit telefonisch te doen. U kunt hiervoor bellen naar: 0118-675231. Geef aan het begin van het telefoongesprek aan dat u een mondelinge zienswijze in wenst te dienen.

Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van Middelburg.

Postbus 6000
4330 LA  Middelburg.

Het beroep bij de Raad van State kan uitsluitend schriftelijk.