Logo Cool Towns + Interreg 2 Seas Mers Zeeën European Regional Development Fund + logo European Union

Van 3 december tot en met 13 januari 2021 was inspraak mogelijk op een nieuw voorlopig ontwerp voor de herinrichting van het Stationsgebied en de Kanaalweg. De herinrichting maakt onderdeel uit van het Interreg 2 seas Mers Zeeën project Cool Towns.

Eindverslag

Van de inspraak is een eindverslag gemaakt.

Bekijk Eindverslag inspraakprocedure herinrichting Stationsgebied/Kanaalweg in het kader van het Interreg 2 seas Mers Zeeën project Cool Towns(externe link), in het Gemeenteblad op overheid.nl.

Het eindverslag wordt toegezonden aan de indieners van een zienswijze.

Vervolg procedure

Na het vaststellen van het definitief ontwerp wordt gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering. De gemeente streeft ernaar om de herinrichting uit te voeren in 2021.

Cool Towns

Meer informatie over het Europese project Cool Towns leest u op de projectpagina.

Uitgangspunten

Uitgangspunt voor het ontwerp is dat de verkeersfunctie van de Kanaalweg niet mag verdwijnen of worden afgewaardeerd.

De aanpak van het gebied Kanaalweg/Stationsplein maakt onderdeel uit van een integraal plan waardoor meerdere zaken worden opgepakt en reeds gepland waren (herinrichting Stationsplein met aansluiting op gerenoveerde Stationsbrug, aansluiting studentenhuisvesting op Kanaalweg, aanpak slechte kwaliteit voet- en fietspaden in verband met wortelopdruk).

De aanpassingen die voortvloeien uit het project Cool Towns worden geïntegreerd in het plan. Deze zijn: minder verharding, meer groen en mogelijk andere maatregelen (zoals bijvoorbeeld ander soort verharding, met als bijkomende voordelen extra schaduwwerking, en een aantrekkelijke verblijfsfunctie).

Vervolgens is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om het gebied te vergroenen op een manier die geen afbreuk doet aan één van de verkeersbewegingen voor auto’s, fietser en voetgangers. Meer groen leidt tot minder hitte en minder overlast bij hevige neerslag. Bijkomende voordelen zijn een aangenamere leefomgeving, om te verblijven, te wandelen en te fietsen.

Naast de doelstellingen vanuit het project Cool Towns is het ook de politieke wens om de stationsomgeving meer onderdeel te maken van de binnenstad.

Voorlopig ontwerp

In samenwerking met de Cool Towns-partners en direct betrokkenen is een inrichtingsontwerp gemaakt voor Kanaalweg/Stationsplein. De belangrijkste verschillen met de huidige situatie zijn als volgt.

Vergroten groenoppervlak

Om het groenoppervlak te vergroten wordt de verharde strook tussen de bestaande bomenrij langs het kanaal ingericht als groenstrook. Ook de opstelruimten voor afslaand verkeer voor het station (nu niet meer als zodanig in gebruik) en de strook tussen fietspad en rijbaan worden ingericht als groenstrook. Tot slot wordt ook de strook tussen de bestaande bomen voor het station als groenperk ingericht. Per saldo kunnen we hiermee een oppervlak van circa 1.800 m2 ontharden.

Verkoelen door vergroenen

Vergroenen biedt verkoeling. Om het gebied te verkoelen treffen we een aantal maatregelen. De groeiplaatsen van de bestaande bomen langs het kanaal worden verbeterd. Hierdoor nemen de bomen in omvang toe en wordt de schaduwwerking vergroot. Daarnaast planten we extra bomen voor het station om tot meer schaduwwerking te komen.

Verbinden met binnenstad

Alle monumentale gebouwen in de binnenstad zijn omzoomd met een speciaal type bestrating: de zogenaamde Middelburgse mix. Door ook rond het (binnenkort te renoveren) stationsgebouw deze bestrating toe te passen maken we het gebouw herkenbaar onderdeel van de beleving van de binnenstad. We kiezen, in lijn met de visie Kanaalzone, verder voor behoud van de bestaande verharding langs het kanaal.

Participatie

Voorafgaand aan de start van het project heeft eind augustus 2019 een workshop plaatsgevonden met onder anderen de verkeerswerkgroepen Dauwendaele en Binnenstad en de Stichting Werkgroep Gehandicapten Walcheren.

Bij de start van het project zijn de wensen geïnventariseerd bij de Fietsersbond en het wijkteam Dauwendaele. Hieruit bleek een wens om de doorgaande functie van de weg en het fietspad langs het kanaal te behouden. Deze wens sluit aan op het bestaande beleid zoals vastgelegd in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Middelburg 2030. In het voorlopig ontwerp is rekening gehouden met deze wens. Daarnaast zijn de uitgangspunten van het ontwerp afgestemd met NS, Prorail en Provincie Zeeland.

Voordat het ontwerp van de nieuwe inrichting van de Kanaalweg wordt vastgesteld, informeren we belanghebbenden per brief, plaatsen we de tekeningen van het voorlopig ontwerp op onze website en verlenen we inspraak over het voorlopig ontwerp.