Over de gemeentelijke en zorgplicht en loketfunctie met betrekking tot grondwater.

Zorgplicht grondwater

Met ingang van 2008 is de 'Wet gemeentelijke watertaken' van kracht. Deze is per december 2009 opgegaan in de ‘Waterwet’. In de wet is een gemeentelijke zorgplicht voor grondwater opgenomen. Dit betekent niet dat de gemeente aansprakelijk is voor grondwaterproblemen, maar zij is wél aanspreekbaar en geeft desgewenst advies.

De provincie is verantwoordelijk voor het kwantitatieve beheer van het grondwater. De uitvoering van dat beheer is gedelegeerd aan de waterschappen. De provincie is ook verantwoordelijk voor het kwalitatieve beheer van het grondwater in de grondwaterbeschermingsgebieden. Daarnaast houdt de provincie toezicht op de kwaliteit van het zwemwater van de officiële natuurlijke zwemplaatsen tijdens het seizoen.

De gemeentelijke zorgplicht voor het openbaar gemeentelijke gebied richt zich op het treffen van maatregelen om structurele nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Voorwaarde hierbij is dat de te treffen maatregelen doelmatig zijn en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoren.

Problemen met grondwater

De gemeente heeft de loketfunctie voor water. Met alle meldingen en vragen over water kunt u bij de gemeente terecht. Wij nemen uw vraag in behandeling en zorgen dat u antwoord krijgt. Zonodig sturen wij uw vraag of melding door naar de instantie die erover gaat. Het kan dus zijn dat u van die betreffende instantie het antwoord krijgt. U kunt een melding direct online doorgeven via het formulier meldingen openbare ruimte.

Meestal merken we niets van grondwater. Pas als er problemen zijn valt het op. Een te hoge grondwaterstand kan vervelend zijn als u in de kruipruimte wilt werken of als de tuin drassig is. Grondwater kan ook voor serieuze vochtoverlast in de woning zorgen, zoals een te hoge luchtvochtigheid. Grondwater kan ook zorgen voor beschadiging van houten vloeren. Bij te lage grondwaterstanden kunnen problemen ontstaan met funderingen en een zakkende bodem. Ook kunnen bomen en natuurgebieden verdrogen.

Er is sprake van overlast als u daardoor niet goed meer kunt wonen in het huis. Bijvoorbeeld als er schimmelvorming of een te hoge luchtvochtigheid optreedt in de woonkamer met gezondheidsklachten als gevolg of als de houten constructievloer wordt beschadigd. Bij woningen met betonnen constructievloeren die na 1992 zijn gebouwd is vaak geen sprake van overlast in woonruimtes. Indien de woningen voldoen aan de wettelijke eisen van het Bouwbesluit (sinds 1992) zal een geringe ontwatering niet leiden tot vochtoverlast in het pand. Bij nieuwbouw, renovatie- en herstelprojecten dienen panden conform het Bouwbesluit waterdicht gemaakt te worden.

Grondwateroverlast heeft alleen betrekking op de gevolgen van een te hoge grondwaterstand. Overlast van water kan ook door regen worden veroorzaakt. Bijvoorbeeld als regenwater op straat blijft staan. Ook kan overlast veroorzaakt worden door een sloot die overstroomt.