Het raadsbesluit en het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan Districtskantoor Walcheren Mortiere Middelburg liggen met ingang van 1 oktober 2020 tot en met 11 november 2020 ter inzage.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg maken bekend dat de gemeenteraad op 17 september 2020 met toepassing van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het bestemmingsplan ‘Districtskantoor Walcheren Mortiere Middelburg’ gewijzigd heeft vastgesteld en besloten heeft geen exploitatieplan vast te stellen.

Plangebied

De politie Zeeland-West-Brabant is voornemens op het braakliggende perceel aan de Althoornweg/Tromboneweg in de Mortiere in Middelburg een nieuw districtskantoor te realiseren.

Amendement

De raad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan een amendement aangenomen. Het door de raad aangenomen amendement heeft betrekking op het in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen functieaanduiding windturbines. Op grond van het door de raad aangenomen amendement wordt deze functie geschrapt. Dit betekent dat er geen windturbines naast of bij het kantoor worden toegestaan.

Het raadsbesluit en het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan liggen met ingang van 1 oktober 2020 tot en met 11 november 2020 voor een ieder ter inzage aan de vakbalie van het Stadskantoor aan de Kanaalweg 3 te Middelburg.

Tevens zijn deze stukken ook digitaal te raadplegen via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de genoemde termijn kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan alleen worden ingesteld door de belanghebbende die omtrent het ontwerpbestemmingsplan tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn, tenzij bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening, zoals bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, is gedaan. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op het verzoek is beslist.