Op 23 november 2021 is het eindrapport Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid in het college van B en W behandeld en vastgesteld.

In de eerste fase van het project zijn verschillende varianten rond Arnemuiden en Lewedorp beoordeeld. Deze varianten zijn deels voortgekomen uit het participatietraject dat volgde op het eerder genoemde verkeersonderzoek in het kader van het MER WVM. Ook zijn twee varianten bij Wolphaartsdijk onderzocht. Uiteindelijk is er één variant overgebleven bij Wolphaartsdijk (variant W1) en zijn er drie varianten overgebleven bij Arnemuiden en Lewedorp (varianten A2, A3 en A4b). In het eindrapport zijn de verkeerskundige effecten en consequenties in beeld gebracht. Parallel aan het onderzoek van de Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer is er een Quick Scan uitgevoerd naar de omgevingseffecten van de verschillende varianten. Deze Quick Scan moet inzicht geven over effecten op het gebied van; de ruimtelijke inpassing van de nieuwe infrastructuren, milieu, flora en fauna en leefomgeving. De resultaten van dit onderzoek worden in december van dit jaar verwacht. De resultaten van de onderzoeken op het gebied van verkeer, ruimtelijke consequenties, flora en fauna, milieu en geluid en financieel worden vervolgens integraal opgenomen in de nadere uitwerking van de ontsluitingsvarianten en wegen mee bij de beoordeling van de verschillende varianten.

Met de afronding van het eindrapport is een verkeerskundige visie neergelegd voor de robuuste ontsluiting van het Veerse Meer zuid gebied. De realisatie van dergelijke grote infrastructurele projecten kent echter lange doorlooptijden terwijl er nu al verkeersknelpunten zijn o.a. op de doorgaande route binnen de kern van Arnemuiden. De urgentie om deze knelpunten aan te pakken is groot. Het betreft hier voornamelijk maatregelen die gericht zijn op de verbetering van de verkeersveiligheid en het comfort van fietsers en voetgangers daarom starten de gezamenlijke wegbeheerders met de uitwerking en aanpak van de korte termijn maatregelen voor de verkeersknelpunten in- en rondom Arnemuiden/Lewedorp/Wolphaartsdijk inclusief maatregelen voor het bouwverkeer voor het Waterpark Veerse Meer.

Het rapport betreft een verkeerskundig advies voor een toekomstige oplossing voor een robuuste ontsluiting van het gebied ten zuiden van het Veerse Meer. Om uiteindelijk tot een integraal plan te komen zal het advies als bouwsteen opgenomen moeten worden in (hoger) beleid. Inmiddels is in Gebiedsvisie Veerse Meerde de relatie met de Gebiedsontsluitingsvisie opgenomen. Daarboven dient de Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid opgenomen te worden als bouwsteen van de Omgevingsvisie Middelburg.