Wilt u aandacht voor een onderwerp dat niet op de politieke agenda staat? Bijvoorbeeld een bushalte die verplaatst moet worden. Of het ontbreken van verkeersdrempels in uw wijk. Of juist de aanwezigheid van verkeersdrempels. U kunt in dit soort gevallen gebruikmaken van het recht van burgerinitiatief.

Voorwaarden

Het verzoek tot plaatsing van een burgerinitiatief op de agenda van de vergadering van de raad wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de raad. De griffier zal de initiatiefnemer gedurende de verdere procedure adviseren en begeleiden

Het verzoek bevat ten minste:

 • een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatief;
 • een toelichting op het burgerinitiatief;
 • een beschrijving van het beoogde resultaat van het burgerinitiatief;
 • de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening(en) van de initiatiefnemer(s), en
 • een lijst met handtekening, naam, adres en geboortedatum van 100 ingezetenen van veertien jaar of ouder ter ondersteuning van het burgerinitiatief.

Een burgerinitiatief kan geen betrekking hebben op:

 • een voorstel dat niet behoort tot de bevoegdheden van het gemeentebestuur;
 • een voorstel dat niet in het algemeen belang van de Middelburgse gemeenschap is;
 • een vraag over het gemeentelijk beleid;
 • een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;
 • een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur;
 • een onderwerp waarover korter dan een jaar voor indiening van het burgerinitiatief door de raad een besluit is genomen, tenzij nieuwe argumenten tot een nieuwe afweging kunnen leiden, of
 • een onderwerp dat al bij de raad in besluitvorming is op het niveau van raadsvoorstel, kaderstellende notitie beleidsnotitie of startnotitie.

Indienen

U dient uw burgerinitiatief schriftelijk in.

Nadat uw verzoek in behandeling is genomen, verloopt de verdere procedure als volgt:

 • De raad beslist in de eerstvolgende vergadering na indiening van uw verzoek of het onderwerp/voorstel op de agenda wordt geplaatst.
 • Als de raad instemt met de behandeling van het onderwerp/voorstel, dan vindt de behandeling ervan plaats in de eerstvolgende raadsvergadering. U krijgt hiervoor een uitnodiging en de mogelijkheid uw voorstel mondeling toe te lichten.
 • Als de gemeenteraad een besluit heeft genomen over uw onderwerp/voorstel krijgt u hiervan zo snel mogelijk bericht. Ook wordt het besluit bekendgemaakt in de gemeentepagina's in het huis-aan-huisblad en op de gemeentelijke website.
 • Burgerinitiatieven kunnen ook gebruik maken van het participatieplatform doemee.middelburgers.nl