Geacht bestuur,

Graag willen wij u over het volgende informeren.
 
Het kabinet heeft voor buurt- en dorpshuizen, wijkcentra en lokale vrijwilligersorganisaties voor jeugd diverse budgetten beschikbaar gesteld ter compensatie van gemaakte kosten en misgelopen inkomsten als direct gevolg van de coronapandemie.

Voor buurt- dorpshuizen en wijkcentra is in Middelburg een totaalbedrag van € 76.000 beschikbaar. In aanmerking voor compensatie komen algemeen en openbaar toegankelijke voorzieningen met o.a. een ontmoetingsfunctie voor inwoners van Middelburg.

Voor lokale vrijwilligersorganisaties voor jeugd is er € 20.743 beschikbaar.
In aanmerking voor compensatie komen organisaties met een maatschappelijk belang, zonder winstoogmerk en een aanbod voor jeugd. Te denken valt aan speeltuinen, kinderboerderij, scouting e.d.

Het college van B&W heeft op 7 december jl. onderstaande aanpak vastgesteld:

 • Algemene oproep doen aan alle buurt- dorpshuizen, wijkcentra en lokale vrijwilligersorganisaties voor jeugd om een verzoek in te dienen voor compensatie.
 • Bekende partijen die voldoen aan de criteria ook schriftelijk te benaderen.
 • De beoogde partijen te vragen naar hun gederfde inkomsten en extra kosten die gerelateerd zijn aan de coronamaatregelen over 2020 en 2021.
 • De gederfde inkomsten te bepalen door het verschil met de inkomsten van 2019.
 • De aangevraagde compensatie naar rato over de door het kabinet beschikbaar gestelde middelen te verdelen.
 • Het compensatiebedrag te begrenzen op het maximaal door de aanvrager ingediende bedrag per jaar.

Voorwaarden die de gemeente stelt voor buurt- dorpshuizen en wijkcentra

Wanneer u aan deze voorwaarden voldoet kunt u een verzoek tot compensatie indienen.

 • De aanvrager is een algemeen en openbaar toegankelijke voorziening met o.a. een ontmoetingsfunctie voor inwoners van Middelburg.
 • Indien de aanvrager gebruikt maakt van een andere gemeentelijke compensatiemaatregel, dan kan er geen beroep worden gedaan op deze compensatieregeling.
 • De aanvrager was financieel gezond voor de coronacrisis en is levensvatbaar na de coronacrisis.
 • In aanmerking voor compensatie komen:
  • Aantoonbare gederfde inkomsten als gevolg van corona, die niet op een andere wijze zijn gecompenseerd.
  • Aantoonbare extra kosten die verband houden met de Corona maatregelen.

Voorwaarden die de gemeente stelt voor lokale vrijwilligersorganisaties voor jeugd

Wanneer u aan deze voorwaarden voldoet kunt u een verzoek tot compensatie indienen.

 • De aanvrager is een maatschappelijke organisatie met een algemeen belang, gericht op het aanbieden van sociaal- culturele activiteiten voor kinderen en/of jongeren in de gemeente Middelburg.
 • De aanvrager heeft geen winstoogmerk.   
 • Indien de aanvrager gebruikt maakt van een andere gemeentelijke compensatiemaatregel, dan kan er geen beroep worden gedaan op deze compensatieregeling.
 • De aanvrager was financieel gezond voor de coronacrisis en is levensvatbaar na de coronacrisis.
 • In aanmerking voor compensatie komen:
  • Aantoonbare gederfde inkomsten als gevolg van corona, die niet op een andere wijze zijn gecompenseerd.
  • Aantoonbare extra kosten die verband houden met de Corona maatregelen.

De gemeente verlangt dat partijen geleden schade in 2020 en 2021 kunnen aantonen. Door het netto resultaat van de organisatie over 2020 en 2021 op te geven, Aanvragers moeten de volgende documenten aanleveren:

 • Overzicht van alle inkomsten en uitgaven in 2019. (op verzoek de jaarrekening van 2019 overleggen).
 • Overzicht van alle inkomsten en uitgaven in 2020. (op verzoek de jaarrekening van 2020 overleggen).
 • Overzicht van alle inkomsten en uitgaven in 2021. (op verzoek een (voorlopige) jaarrekening of kasstroomoverzicht van 2021 overleggen).
 • Overzicht van alle extra uitgaven in 2020 en 2021 die gerelateerd zijn aan de coronamaatregelen.
 • Overzicht van de reeds ontvangen overheidssteun.
 • Overzicht van reeds ontvangen overheidssteun die later is teruggevorderd

Wij verzoeken u uiterlijk 31 januari 2022 uw aanvraag schriftelijk bij de gemeente Middelburg in te dienen. Dit kan per post of per e-mail naar een van de twee hieronder genoemde contactpersonen.

Heeft u vragen over de inhoud van deze brief dan kunt u contact opnemen met Ronald de Bruijn wanneer de vragen betrekking hebben op buurt- dorpshuizen en wijkcentra.

e-mail: r.de.bruijn@middelburg.nl  telefoon: 0118-675235
Voor vragen over deze regeling wat betreft lokale vrijwilligersorganisaties voor jeugd kunt u contact opnemen met Otto Recourt.

e-mail: o.recourt@middelburg.nl  telefoon: 0118-675373


Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Middelburg,
namens hen,
 
 R. de Bruijn  
Coördinator Vastgoed