De bodemkwaliteitskaarten zijn opgesteld om grondverzet op een efficiënte, kosteneffectieve en verantwoorde manier mogelijk te maken.

Goede interpretatie van deze kaarten is niet altijd even makkelijk. Achter een bodemkwaliteitskaart schuilt een bepaalde gedachtegang op grond waarvan de kaart is opgesteld. Deze gedachtegang is beschreven in de gemeentelijke nota bodembeheer.

Meer informatie op de gezamenlijke Zeeuwse bodemwebsite.

Bodemkwaliteitskaart PFAS

Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat zij op 13 oktober 2020 hebben besloten om de Bodemkwaliteitskaart PFAS inclusief toepassingsnormen vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van Middelburg zijn het bevoegd gezag voor toepassingen van grond en bagger op de landbodem. De bodemkwaliteitskaart gaat over de landbodem.

De kwaliteit van de landbodem binnen het regionale bodembeheergebied is vastgelegd op de bodemkwaliteitskaart. Bij graafwerkzaamheden is er een wettelijk verplichting om de kwaliteit te kennen van de grond die wordt ontgraven en/of wordt toegepast. Door het vaststellen van een bodemkwaliteitskaart kan grond die vrijkomt binnen de gemeente eenvoudig en op duurzame wijze hergebruikt worden.

Vooruitlopend op de actualisatie van de volledige bodemkwaliteitskaart van Middelburg is voor PFAS een bodemkwaliteitskaart opgesteld omdat zonder een bodemkwaliteitskaart grondverzet naar locaties toe niet of beperkter mogelijk.