Om het gewenste park te kunnen maken moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld.

Om tot dit bestemmingsplan te kunnen komen worden een aantal fases doorlopen:

  • Er is een milieu effect rapportage (mer) nodig als onderdeel van het bestemmingsplan. Met deze rapportage worden de milieueffecten van het plan in beeld gebracht. Hierdoor kunnen de milieu- effecten volledig worden meegewogen in de besluitvorming. Om de mer op te kunnen stellen moet eerst de reikwijdte en het detailniveau van deze mer bepaald worden. Een notitie hierover heeft van 23 mei 2019 tot en met 3 juli 2019 ter inzage gelegen. Hierop zijn 25 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn beantwoord in de door de gemeente vastgestelde Nota van Zienswijzen. Hierin is ook aangegeven op welke wijze een en ander een plek krijgt in de mer. In juli 2019 heeft de Commissie voor de mer een advies gegeven over de reikwijdte en het detailniveau. Dit advies is gebruikt bij de verdere uitwerking.
  • Er is een uitgebreid participatietraject gestart over de aspecten die de meeste vragen opwierpen c.q. zorgen baarden: het verkeer enerzijds en de landschappelijke inpassing anderzijds. De participatie heeft zowel plaatsgevonden met experts als met bewoners en gebruikers uit de (wijde) omgeving waarop het plan invloed heeft. Meer informatie over het gevolgde participatietraject.
  • Rekening houdend met de uitkomsten van het participatietraject is een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld. Dit plan is van 21 mei tot 1 juli 2020 ter inzage gelegd zodat een ieder een inspraakreactie kon indienen. Ook is het voorgelegd aan de vaste overlegpartners van de gemeente voor een vooroverlegreactie. Tenslotte heeft op 27 mei 2020 een digitale informatieavond plaatsgevonden. Deze laatste kunt u hier terugzien. Digitale informatieavond terugkijken(externe link)
  • De binnengekomen reacties zijn onderzocht. Het voorontwerp is omgebouwd naar een ontwerp bestemmingsplan. Een aantal zaken uit de reacties is hierin meegenomen. Tevens is een antwoord gemaakt op alle binnengekomen reacties. De mer is afgerond en maakt deel uit van het ontwerp bestemmingsplan. Dat geldt ook voor het beeldregieplan. Bij het ontwerp bestemmingsplan hoort een groot aantal onderzoeken.
  • Het ontwerp bestemmingsplan inclusief de mer-rapportage lag van 17 december 2020 tot 28 januari 2021 ter inzage. Eenieder kon gedurende deze periode een zienswijze indienen. Er zijn in totaal 33 zienswijzen ingediend.
  • Op 20 januari 2021 vond een digitale informatieavond plaats over het ontwerp bestemmingsplan. Meer informatie over de informatieavond van 20 januari 2021.
  • Er is een nota van zienswijzen opgesteld die samen met het, op een aantal punten aangepaste, bestemmingsplan naar de gemeenteraad is verzonden ter vaststelling
  • Op 7 juli 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld.
  • Na publicatie in de Staatscourant was er nog gedurende 6 weken de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het bestemmingsplan. Bekijk de Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer 2020.