Het vastgestelde bestemmingsplan Veersepoort 5 Middelburg ligt vanaf 29 oktober 2020 tot en met 9 december 2020 ter inzage.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg maken bekend dat de gemeenteraad op 15 oktober 2020 met toepassing van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het bestemmingsplan ‘Veersepoort 5 Middelburg’ heeft vastgesteld en besloten heeft geen exploitatieplan vast te stellen.

Het te ontwikkelen gebied ligt tussen de Nassaulaan-Dillenburglaan en de wijk Veersepoort en bestaat in de huidige situatie uit een sportcomplex wat sinds enkele jaren niet meer in gebruik is, met daarin onder andere een sporthal en een atletiekbaan. Ten behoeve van de herontwikkeling met woningbouw wordt de sporthal gesloopt en de atletiekbaan verwijderd. Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van 109 wooneenheden mogelijk.

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen vanaf 29 oktober 2020 tot en met 9 december 2020 voor een ieder ter inzage aan de vakbalie van het stadskantoor aan de Kanaalweg 3 te Middelburg.

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Veersepoort 5 Middelburg’ is tevens digitaal raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de genoemde termijn kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan alleen worden ingesteld door de belanghebbende die omtrent het ontwerpbestemmingsplan tijdig zijn / haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij / zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn / haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn, tenzij bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening, zoals bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, is gedaan. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op het verzoek is beslist.

Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, kent het stadskantoor op dit moment specifieke bezoekregels. Indien u het plan toch wenst in zien, dient u hiervoor een afspraak te maken via telefoonnummer (0118) 67 55 10.