Het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning en bijgebouw liggen van 15 oktober 2020 tot en met 25 november 2020 ter inzage.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg maken ingevolge artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat voor het bouwen van een woning met bijgebouw, met toepassing van de coördinatieregeling uit artikel 3.30 Wro de volgende samenhangende besluiten zijn genomen:

  1. De gemeenteraad heeft op 17 september 2020 het bestemmingsplan ‘Singelweg 26” vastgesteld (plancode NL.IMRO.0687.BPGMSGLWEG26-VG01). Het bestemmingsplan maakt het bouwen van een woning met bijgebouw mogelijk;
  2. Burgemeester en wethouders hebben op 13 oktober 2020 de omgevingsvergunning met de activiteit bouwen verleend voor het bouwen van een woning met bijgebouw.

Ter plaatse van de Singelweg 26 te Middelburg is een voormalig agrarisch bedrijf gelegen. Op het perceel zijn thans twee bedrijfswoningen en een loods van forse omvang aanwezig. Beoogd wordt één van de twee bedrijfswoningen samen met de overtollige agrarische bebouwing te slopen en daarvoor in de plaats een nieuwe woning met bijgebouwen te realiseren. De andere bestaande bedrijfswoning zal worden omgezet in een burgerwoning. De agrarische functie van het perceel komt hiermee te vervallen.

Op deze besluiten is de coördinatieregeling van toepassing (besluit van de gemeenteraad van 12 december 2019). De gecoördineerde besluiten (inclusief bijlagen) doorlopen daarom gezamenlijk de uniforme openbare voorbereidingsprocedure overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht.

Het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning liggen met ingang van 15 oktober 2020 tot en met 25 november 2020 aan de vakbalie van het stadskantoor aan de Kanaalweg 3 te Middelburg.

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, kent het stadskantoor op dit moment specifieke bezoekregels. Indien u toch het plan wenst in zien, moet u hiervoor een afspraak maken met de behandeld ambtenaar via (0118-675236). Daarnaast zijn de gecoördineerde besluiten raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Rechtsmiddelen

Op grond van artikel 8.3 Wro worden de hiervoor vermelde besluiten voor de mogelijkheid van beroep als één gezien. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en loopt van 15 oktober 2020 tot en met 25 november 2020.

Gedurende de genoemde termijn kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s- Gravenhage. Beroep kan alleen worden ingesteld door de belanghebbende die omtrent het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerpomgevingsvergunning tijdig zijn zienswijze kenbaar heeft gemaakt, alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze kenbaar te maken.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s- Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten die het betreft niet in werking totdat op het verzoek is beslist.