Het vastgestelde bestemmingsplan Landgoed Oude Veerseweg 128 ligt van 29 oktober 2020 tot en met 9 december 2020 ter inzage.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg maken bekend dat de gemeenteraad op 15 oktober 2020 met toepassing van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het bestemmingsplan ‘Landgoed Oude Veerseweg 128 ’gewijzigd heeft vastgesteld en besloten heeft geen exploitatieplan vast te stellen.

Het plangebied ligt aan de Oude Veerseweg 128 te Middelburg. Het is een woonperceel met daarop een vrijstaande woning met bijgebouwen. Op de aangrenzende gronden wordt een landgoed gecreëerd, bestaande uit twee landhuizen met elk hun bijgebouwen. Voorts zal het landgoed gedeeltelijk worden opengesteld voor het publiek.

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met ingang van 29 oktober 2020 tot en met 9 december 2020 voor een ieder ter inzage aan de vakbalie van het stadskantoor aan de Kanaalweg 3 te Middelburg.

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan zijn ook digitaal te raadplegen via de landelijke website
ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de genoemde termijn kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan alleen worden ingesteld door de belanghebbende die omtrent het ontwerpbestemmingsplan tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn, tenzij bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening, zoals bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, is gedaan. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op het verzoek is beslist.