De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 9 maart 2021.

Beleidsregels Autodelen: begrippen huur- en leasecontract nader beschrijven

Het college besluit:

 1. het bijgevoegde ‘Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening Middelburg’, de ‘Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzone Middelburg’ en de ‘Beleidsregels ontheffingen berijden kernwinkelgebied Middelburg’ in overeenstemming te brengen met het beleid autodelen met betrekking tot huur- en leasecontracten.
 2. De voornoemde regelingen in werking te laten treden op 1 mei 2021.

Bezwaren omgevingsvergunning terrasboot, Turfkaai 3

Het college besluit het bezwaarschrift ongegrond verklaren.

Terrasvergunning, drank- en horecavergunning, exploitatievergunning Terrasboot, Turfkaai 3

Het college besluit conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften Middelburg (CBM) om:

 1. De bezwaren van de heer X, mevrouw X en de heer en mevrouw X niet ontvankelijk te verklaren.
 2. De overige bezwaren ongegrond te verklaren.
 3. Het bestreden besluit onder verbetering van de motivering ten aanzien van de belangenafweging in stand te laten.

Collegeverklaring ENSIA 2020 Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet

Het college besluit:

 1. De bijgevoegde Collegeverklaring ENSIA 2020 vast te stellen en te ondertekenen op pagina 3.
 2. De bijgevoegde Bijlage 1 DigiD vast te stellen en te ondertekenen op pagina 6.
 3. De bijgevoegde Bijlage 2 Suwinet vast te stellen en te ondertekenen op pagina 2.
 4. De bijgevoegde verantwoordingsrapportage BAG 2020 vast te stellen.
 5. De bijgevoegde verantwoordingsrapportage BGT 2020 vast te stellen.
 6. De bijgevoegde verantwoordingsrapportage BRO 2020 vast te stellen.
 7. De bijgevoegde verbeterrapportage DigiD vast te stellen.

Debiteurenrapportage februari 2021

Het college besluit:

 1. De rapportage debiteuren voor kennisgeving aan te nemen.
 2. De privaatrechtelijke vorderingen oninbaar te verklaren.

Raadsvoorstel Kwartaalrapportages Sociaal Domein

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de 4de kwartaalrapportage.
 2. In te stemmen met de memo actieve informatie “4de kwartaalrapportage sociaal domein” en deze naar de raad te verzenden.
 3. In te stemmen met de memo actieve informatie “ kwartaalrapportage TIM” en deze naar de raad te verzenden.
 4. In te stemmen met het raadsvoorstel “kwartaalrapportages sociaal domein” en deze naar de raad te verzenden.

Memo actieve informatie Circulair bouwen districtskantoor Mortiere (raad 17-09-2020)

Het college besluit bijgaande memo over het circulair bouwen van het districtskantoor Mortiere vast te stellen.

Memo actieve informatie Gezondheidsbeleid

Het college besluit de raad via bijgevoegde memo actieve informatie te informeren over het gezondheidsbeleid.

Memo actieve informatie Communicatie van het college over het afdoen van Moties en Toezeggingen

Het college besluit:

 1. Voortaan met de raad te communiceren over het afdoen van aangenomen moties en toezeggingen van het college aan de raad op één van de drie volgende manieren:
  • a. Via het verslag;
  • b. Door een mondelinge toelichting of uitleg van de portefeuillehouder in een commissievergadering. Via het verslag wordt dit een reactie op schrift van het college;
  • c. Door een informerend memo met toelichting van het college.
 2. De raad hierover via bijgaand memo te informeren.

Subsidie Welzijn Middelburg 2021

Het college besluit:

 1. Aan Welzijn Middelburg voor 2021 een incidentele subsidie te verlenen ad € 130.000 voor de uitvoering van de ‘maatschappelijk begeleiding’ en integratie van nieuwkomers in de wijk. De taakvelden zijn:individuele begeleiding / ontwikkelen sociaal netwerk, begeleiding jonge alleenstaande nieuwkomers in groepshuisvesting, vrijwillige inzet, collectieve activiteiten, verzorgen van het Participatieverklaringstraject (PVT).
 2. Aan de subsidieverlening de volgende voorwaarden te verbinden:
  • Samen met Vluchtelingenwerk een aanpak ontwikkelen waarbij de ‘vestiging’ van nieuwkomers met alle daaraan verbonden essentiële praktische regelzaken aansluit op de maatschappelijke begeleiding en integratie. Dit plan moet gereed zijn als per 1 januari 2022 de nieuwe Wet Inburgering in werking treedt.
  • Samen met Orionis een aanpak voor de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering ontwikkelen. Dit plan moet gereed zijn als per 1 januari 2022 de nieuwe Wet Inburgering in werking treedt.
 3. De te verlenen subsidie te dekken uit het budget Wet Inburgering (62438).

Cultuurconvenant Rijk/Provincie/Z-4 periode 2021-2024

Het college besluit:

 1. In Z-4- verband (gemeenten Middelburg, Goes, Terneuzen en Vlissingen) het Cultuurconvenant 2021-2024 af te sluiten met de Minister van OCW en de gedeputeerde van de provincie Zeeland.
 2. De wethouder van cultuur te mandateren het convenant namens de gemeente Middelburg te ondertekenen.
 3. Geen extra gelden toe te kennen, omdat de financiële voorwaarden die in het convenant zijn aangegeven passend zijn binnen de huidige bestaand cultuurbudgetten en eigen cultuurbeleid.