De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 9 februari 2021.

Besteding educatiebudget Walcheren 2021

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het Regionaal Programma Educatievoorzieningen 2021
 2. In te stemmen met de afspraken over de uitvoering educatie 2020 tussen de centrumgemeente Goes en de subregio Walcheren.
 3. Het budgethouderschap inzake de specifieke uitkering 2021 bij de gemeente Veere onder te brengen.
 4. Akkoord te gaan met het activiteitenplan Educatie 2021 van Scalda en voor de uitvoering hiervan als drie Walcherse gemeenten een subsidie ad € 329.143,20 beschikbaar te stellen.
 5. Akkoord te gaan met het Plan van aanpak laaggeletterdheid Taalhuis Walcheren 2021 en voor de uitvoering hiervan als drie Walcherse gemeenten een subsidie ad € 107.000 beschikbaar te stellen.
 6. De bedragen onder de beslispunten 4 en 5 ten laste te brengen van de specifieke uitkering Educatie 2021.

Vaststellen corona opstelling warenmarkt op donderdag in Middelburg

Het college besluit de corona opstelling van de warenmarkt op donderdag in Middelburg vast te stellen conform de nota.

Herinrichting Stationsgebied en Kanaalweg

Het college besluit:

 1. Het eindverslag van de inspraakprocedure vast te stellen.
 2. Het definitief ontwerp Herinrichting Stationsgebied en Kanaalweg vast te stellen.

Raadsvoorstel Stedelijk Waterprogramma 2021-2030

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het Stedelijk Waterprogramma 2021-2030
 2. De gemeenteraad voor te stellen het Stedelijk Waterprogramma 2021-2030 vast te stellen via het bijgaande raadsvoorstel.
 3. De raad tevens voor te stellen de rioolheffing van 2021 tot en met 2024 met 1% bovenop de inflatie te verhogen, om een kostendekkende rioolheffing te bereiken.

Raadsvoorstel Richtingennotitie slimme mobiliteit

Het college besluit:

 1. De keuzes gemaakt in de richtingennotitie slimme mobiliteit als startpunt te beschouwen voor nadere uitwerking en hier actief aan mee te werken.
 2. Pas na voldoende uitwerking een standpunt in te nemen over de voorliggende keuzes in de richtingennotitie,
 3. De richtingennotitie en het gemeentelijk standpunt te behandelen in de gemeenteraad van 11 maart 2021.
 4. Ná behandeling in de raad het gemeentelijk standpunt door middel van bijgevoegde brief aan het college van gedeputeerde staten van Zeeland kenbaar te maken.

Raadsvoorstel Voordracht lid Raad van Toezicht Mondia Scholengroep

Het college besluit de raad voor te stellen in te stemmen met de voordracht van de heer G.C. Voet in de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren (Mondia Scholengroep) voor een periode van 4 jaar.

Raadsvoorstel Herijking Subsidiebeleidskader

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het Subsidiebeleidskader;
 2. De raad voor te stellen het Subsidiebeleidskader vast te stellen overeenkomstig bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit.

Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan 'Uitbreiding Sint Laurens Fase 1'

Het college besluit:

 1. Met inachtneming van de 'notitie beantwoording zienswijzen' de raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Uitbreiding Sint Laurens fase 1' ongewijzigd vast te stellen.
 2. De raad voor te stellen de crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren.
 3. De raad voor te stellen het beeldkwaliteitsplan vast te stellen.

Memo actieve informatie Opstellen participatie en inspraakverordening

 1. Akkoord te gaan met twee wijzigingen in het plan van aanpak opstellen participatieverordening.
 2. De raad te informeren over twee wijzigingen in het plan van aanpak participatieverordening middels bijgevoegde memo actieve informatie.

Memo actieve informatie Grootschalige onkruidbeheersing zonder inzet van chemische middelen

Het college besluit:

 1. Het beleid om grootschalige onkruidbeheersing op verhardingen en in openbaar groen uit te voeren zonder inzet van chemische middelen te continueren ongeacht de juridische ontwikkelingen.
 2. De raad actief te informeren met de bijgesloten memo.
 3. De met een aanbestedingsprocedure gecontracteerde aannemer voor 2019-2021 in uitvoeringsjaar 2021 een extra opdracht enkelvoudig onderhands te gunnen van circa 90.000 euro en hiermee af te wijken van het lokale aanbestedingsbeleid.
 4. Voornemens te zijn de werkzaamheden voor het beheersen van onkruid op verhardingen in 2022 aan te gaan besteden.

Memo actieve informatie Herverdeling Gemeentefonds

Het college besluit de gemeenteraad met bijgaande memo actieve informatie te informeren over de voorlopige uitkomsten van de Herijking verdeling Gemeentefonds.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over lokale gevolgen landelijk sociaal beleid

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen over de lokale gevolgen van het landelijk sociaal beleid.
 2. De brief met de antwoorden op de schriftelijke vragen over de lokale gevolgen van het landelijk sociaal beleid te versturen naar de raad.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over skatebaan

Het college besluit de vragen van de fractie van de PvdA over de (sluiting) van de skatebaan in de Veersepoort te beantwoorden volgens bijgaand conceptbrief.

Beantwoording schriftelijke vragen ChristenUnie m.b.t. studentenhuisvesting Middelburg

Het college besluit de schriftelijke vragen van de ChristenUnie over studentenhuisvesting in Middelburg te beantwoorden via bijgaande brief. De brief tekstueel aanpassen in overleg met wethouder Dekker.

Verdeling evenementenbudget 2021

Het college besluit:

 1. De volgende eenmalige subsidies te verlenen:
  • Stichting Evenementen Middelburg: € 45.000
  • Stichting Kunst en Cultuurroute Middelburg: € 12.000
  • Stichting Zeeland Jazz: € 20.000
  • Stichting Streetparade Middelburg: €18.000
  • Stichting Middelburg Volkoren: € 7.000
  • Stichting Bella Festa: € 10.000
  • Stichting Popwaarts: € 3.000
  • Stichting Zeeland houdt van Schaatsen: € 10.000
  • Stichting Stukafest: € 250
  • Smaek van Zeeland: € 1.000
  • Ondernemersvereniging Arnemuiden: € 1.000
  • Stichting Nacht van de Nacht: € 4.250
  • Weekend Amateurkunst: € 3.000
  • VOM Walcheren: € 2.500
  • Totaal: € 137.000
 2. Dit ten laste te brengen van het evenementenbudget 2021.
 3. Voor VOM ten aanzien van de uitvoering van een nieuw te ontwikkelen evenement een bedrag van € 2.500 aan te houden.
 4. Voor Weekend Amateur Kunst een bedrag van € 3.000 aan te houden ten aanzien van de uitvoering van het Weekend Amateur Kunst.
 5. In de beschikkingen te benoemen dat de betreffende organisaties bij het aangaan van contractuele verplichtingen voldoende rekening houden met de mogelijke gevolgen van maatregelen rondom COVID-19, door toevoeging van een kanttekening.

Concept agenda Gemeenteraad 11-03-2021

Voor kennisgeving aangenomen.