De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 8 juni 2021

Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties Q1 van 2021

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het kwijtschelden van 75% van de totale door de Middelburgse amateursportorganisaties verschuldigde huursom in het eerste kwartaal van 2021 (1 januari tot en met 31maart 2021) vanwege de deels gedwongen sluiting van de sportcomplexen door de coronamaatregelen.
 2. De kwijtschelding van 75% te verwerken in de nog te verrekenen huur aan de Middelburgse amateursportorganisaties voor Q3 in 2021.
 3. De Middelburgse amateursportorganisaties hier schriftelijk over te informeren middels bijgevoegd schrijven.

Accountantsprotocol subsidie peutervoorziening en aanpassing rekentool subsidie

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het protocol accountantsverklaring kindgebonden financiering voorschoolse educatie.
 2. In te stemmen met de aangepaste rekentool die bij de aanvraag voor de subsidie kindgebonden financiering voorschoolse educatie hoort.

Regioplan Laaggeletterdheid Zeeland 2021-2024

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het Regioplan Laaggeletterdheid Zeeland 2021-2024.
 2. Het budgethouderschap voor de uitvoering van Regioplan Laaggeletterdheid Zeeland over de periode 2021-2024 bij de gemeente Veere onder te brengen.

Tiny Houses, overeenkomst en start werkzaamheden

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de concept erfpachtovereenkomst.
 2. Af te wijken van het gemeentelijk inkoopbeleid voor het bouwrijp maken van de locatie, door één op één te gunnen aan Traas & Ovaa te Heinkenszand.

Jaarrekening 2020 Stadsgewestelijk Zwembad Vastgoed BV

Het college besluit een positieve zienswijze ten aanzien van de jaarrekening 2020 Stadsgewestelijk Zwembad Vastgoed BV (SZV) in te dienen bij de directie SZV.

Raadsvoorstel Duurzame opvang van asielzoekers

Het college besluit bijgaand concept raadsvoorstel vast te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel Jaarrekening 2020 VRZ

Het college besluit in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel met betrekking tot een zienswijze op de jaarrekening 2020 en resultaatbestemming van de Veiligheidsregio Zeeland, waarin het volgende aan de raad wordt geadviseerd:

 • Een positieve zienswijze te geven op de jaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio Zeeland en het voorstel tot resultaatbestemming;
 • De nog te ontvangen bijdrage voor de over-/meeruren voor de inzet GRIP-4 Covid-19 crisis in 2020 te reserveren voor de mogelijke extra kosten van de inzet van het Team Gemeenten voor de aanpak van de Covid-19 crisis in 2021.

Raadsvoorstel 1e begrotingswijziging 2021 VRZ

Het college besluit in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel waarbij de raad wordt geadviseerd een positieve zienswijze te geven op de concept 1e begrotingswijziging 2021 van de Veiligheidsregio Zeeland.

Raadsvoorstel Begroting 2022 VRZ

Het college besluit:In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel met betrekking tot een zienswijze op de Programmabegroting 2022 van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ), waarin het volgende aan de raad wordt geadviseerd:

 • Een positieve zienswijze te geven op de door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland voorgelegde concept-programmabegroting 2022.
 • Kennis te nemen van de meerjarenraming 2023 t/m 2025, als onderdeel van de concept-programmabegroting 2022.
 • De VRZ te verzoeken om oplopende gemeentelijke bijdragen in de meerjarenraming 2022-2025 te voorkomen, dan wel te beperken en aan te geven dat deze doelstelling prioriteit moet krijgen in het nog vast te stellen beleidsplan 2022-2025 en bij de planvorming met betrekking tot Brandweerzorg 2030.

Raadsvoorstel Programmabegroting 2022-2025 GR GGD Zeeland en begrotingswijzigingen 2021 en 2022 ten behoeve van organisatiedeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland

Het college besluit:

 1. Met bijgevoegd raadsvoorstel de raad voor te stellen om als zienswijze de GGD het volgende op te dragen m.b.t. de programmabegroting 2022-2025:
  • a. De begroting aan te passen aan de VZG-richtlijn;
  • b. Een taakstelling in de begroting op te nemen van € 371.000, gelijk aan het bedrag van de overschrijding van de VZG-richtlijn;
  • c. Zo spoedig mogelijk in 2021 een voorstel te maken of en met welke omvang de GGD Zeeland invulling aan de taakstelling van € 371.000 kan geven. In hoeverre dit nog mogelijk is blijkt uit de resultaten van de interne werkgroepen.
 2. Bijgevoegde brief naar de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland te versturen als reactie op de ingekomen brief van 21-04-2021 over de hoogte van de raming van de meerjarenbegroting jeugdhulp zorg in natura.
 3. Met bijgevoegd raadsvoorstel de raad voor te stellen om een positieve zienswijze te geven over:
  • a. De eerste begrotingswijziging 2021 van organisatieonderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland van GR GGD Zeeland, de meerkosten van incidenteel € 45.769 en structureel voor2021 € 23.391 en dit te verwerken in de bestuursrapportage.
  • b. De begrotingswijziging 2022 van organisatieonderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland van GR GGD Zeeland, de meerkosten van structureel € 23.601 en dit te verwerken in de concept begroting 2022.

Raadsvoorstel Afwijzing verzoek bestemmingsplanwijziging Eendrachtsweg 1 Middelburg

Het college besluit om de raad voor te stellen het verzoek bestemmingsplanwijziging Eendrachtsweg 1 af te wijzen. Het raadsvoorstel dient nog tekstueel te worden aangepast in overleg met wethouder Dekker.

Raadsvoorstel Eerste begrotingswijziging 2021 / Ontwerpbegroting 2022 Zeeuws Archief

Het college besluit de Raad voor te stellen als zienswijze bij het algemeen bestuur Regionaal Historisch Centrum ‘Zeeuws archief' in te brengen dat:

 • Ingestemd kan worden met de Eerste begrotingswijziging 2021 Zeeuws Archief;
 • Ingestemd kan worden met de Ontwerpbegroting 2022 Zeeuws Archief.

Raadsvoorstel Jaarstukken 2020

Het college besluit:

 1. De raad het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 ter vaststelling aan te bieden.
 2. De raad voor te stellen het rekeningresultaat vast te stellen op een voorlopig negatief resultaat van €1.822.798 voor bestemming.
 3. De raad voor te stellen om een deel van de ontvangen coronacompensatie 2020 van het Rijk van € 623.463 toe te voegen aan de reserve transitoria, voor besteding in het jaar 2021.
 4. De raad voor te stellen om een het eenmalige niet besteed budget voor de Europese projecten van €237.982 toe te voegen aan de reserve transitoria voor uitvoering van de activiteiten voor de Europese projecten in 2021.
 5. De raad voor te stellen om het minder nadelig resultaat ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 4.293.823 weer terug te storten in de algemene reserve.
 6. Het sociaal jaarverslag 2020 vast te stellen en ter kennisgeving aan de raad aan te bieden. Dit besluit ter informatie voor te leggen aan de Ondernemingsraad.

Raadsvoorstel Kaderbrief 2022-2025

Het college besluit in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel en de bijbehorende Kaderbrief 2022-2025. De term Kaderbrief dient in de stukken overal gewijzigd te worden in de term Kadernota.

Raadsvoorstel Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2039

Het college besluit:

 1. Het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2039 definitief vast te stellen.
 2. Het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs en bijlageboek aan te bieden aan de raad conform het concept raadsvoorstel.

Raadsvoorstel Bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer 2020

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het conceptraadsvoorstel en bijbehorend conceptraadsbesluit.
 2. In te stemmen met de Notitie zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Waterpark Veerse Meer 2020 (bijlage 23 van het bestemmingsplan).
 3. In te stemmen met de Staat van wijzigingen (bijlage 23 van het bestemmingsplan).
 4. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer 2020 en alle daarbij behorende bijlagen (gewijzigd) vast te stellen.

Het raadsvoorstel dient tekstueel te worden aangepast in overleg met wethouder Simons.

Memo actieve informatie Verkoop door Woongoed van 27 appartementen in de binnenstad

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de voorgenomen verkoop door Woongoed Middelburg van een zestal monumentenpanden in de binnenstad met in totaal 27 appartementen.
 2. De instemming als zienswijze te beschouwen.
 3. De gemeenteraad te informeren met bijgaande memo actieve informatie.

De memo dient tekstueel te worden aangepast in overleg met wethouder Aalberts.

Memo actieve informatie over de overstap naar de Middelburgse en Veerse Bode met de gemeentelijke pagina

Het college besluit bijgaand memo actieve informatie aan de raad te sturen.

Memo actieve informatie situatie bij Briedis

Het college besluit met bijgevoegde memo en bijlage de gemeenteraad actief te informeren over de situatie bij Briedis.

Memo actieve informatie Nieuw Perspectief

Het college besluit de raad informeren door bijgevoegde memo actieve informatie Nieuw Perspectief. Deze memo dient in overleg met de gemeentesecretaris tekstueel aangepast te worden.

Memo B en W lijst van toezeggingen en Moties juli raad

Het college besluit deze geactualiseerde lijst te plaatsen op de agenda voor de raadsvergadering van juli.

Beantwoording schriftelijke vragen D'66 en SP behoefteraming Trekdijk

Het college besluit de schriftelijke vragen van SP en D66 over behoefteraming Trekdijk met bijgaande brief te beantwoorden.

Beantwoording schriftelijke vragen GL Beschadiging van bomen tijdens werkzaamheden

Het college besluit de schriftelijke vragen van GroenLinks over beschadiging van bomen tijdens werkzaamheden met bijgaande brief te beantwoorden.

Intern controleplan 2021

Het college besluit:

 1. Het intern controleplan 2021 vast te stellen.
 2. Het intern controleplan 2021 na vaststelling beschikbaar te stellen aan de auditcommissie, de rekenkamer en de accountant.

Doorgang Kermis Middelburg, 6 t/m 12 augustus 2021

Aangehouden

Concept agenda Gemeenteraad - kadernota 07-07-2021

Voor kennisgeving aangenomen