De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 8 december 2020

Aanwijzen (huis-aan-huis) inzamelaars van kleding (textiel) in 2021

Het college besluit

 1. De vier volgende instanties aan te wijzen als huis-aan-huis-inzamelaar van kleding (textiel) in 2021: Hartstichting (1e kwartaal), Terre des Hommes (2e kwartaal), Stichting Artsen voor Kinderen (3e kwartaal), Ronald McDonald Fonds (4e kwartaal)
 2. De andere (21) aanvragen voor huis-aan-huis kledinginzameling in 2021 af te wijzen.

Bezwaar straatnaambesluit Janis Joplinstraat e.o.

Het college besluit conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften dhr. Verhoeven niet-ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaar en het bestreden besluit in stand te laten.

Intrekken verordening straatnaamgeving en vaststelling verordening straatnaamcommissie

Het college besluit

 1. De verordening straatnaamgeving, waarin de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de commissie straatnaamgeving geregeld zijn, in te trekken.
 2. De verordening commissie straatnaamcommissie vast te stellen.

Herinrichting Hoogstraat, Nieuwe Haven en Turfkaai

Het college besluit

Het eindverslag van de inspraakprocedure vast te stellen. Het definitief ontwerp Herinrichting Hoogstraat, Nieuwe Haven en Turfkaai vast te stellen.

Raadsvoorstel Plan van aanpak rechtmatigheidsverantwoording 2021 en Intern controleplan 2020

Het college besluit

 1. De raad voor te stellen om bij de jaarrekening vanaf 2021 te kiezen voor een rechtmatigheids-verantwoording zoals weergegeven in het Plan van aanpak rechtmatigheidsverantwoording 2021 (financiële rechtmatigheid + een aantal relevante processen/thema's).
 2. De raad voor te stellen om 1% van het lastentotaal inclusief toevoeging aan reserves te hanteren als verantwoordingsgrens, waarboven het totaal aan afwijkingen moet worden toegelicht in de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening,
 3. Alle bestuurlijke relevante afwijkingen te rapporteren aan de raad, ook als de verantwoordingsgrens niet wordt overschreden. Afwijkingen worden gemeld volgens de nog vast te stellen rapporteringstolerantie.
 4. Het Intern controleplan 2020 vast te stellen en beschikbaar te stellen aan de auditcommissie.

Memo actieve informatie Studentenhuisvesting

Het college besluit bijgaande memo actieve informatie naar de gemeenteraad te sturen.

Memo actieve informatie Opstellen participatie- en inspraakverordening

Het college besluit de raad te informeren over het plan van aanpak participatieverordening middels een memo actieve informatie.

Memo actieve informatie COVID -19 steun Cultuur

Het college besluit

 1. Het afwegingskader en nadere beleidsregels en proces Steunfonds COVID-19 vast te stellen en hiervoor een bedrag van € 358.816,-- als maximaal beschikbaar aan te wijzen.
 2. De intentie uit te spreken om deel te nemen aan het in te stellen Zeeuws stimuleringsfonds Cultuur en hiervoor maximaal €24.383,-- (50 cent per inwoner) te reserveren.
 3. De gemeenteraad te informeren via een memo actieve informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 extra subsidie kunst- en cultuurinstellingen

Het college besluit om de fractie van D66 te antwoorden overeenkomstig bijgaande conceptbrief.

Ontwerpbestemmingsplan Waterpark Veerse Meer

Het college besluit

 1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Waterpark Veerse Meer 2020’ vanaf donderdag 17 december 2020 gedurende zes weken ter inzage te leggen. Binnen deze termijn kunnen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden ingediend.
 2. Te bepalen dat voor het bestemmingsplan ‘Waterpark Veerse Meer 2020’ een mer-beoordelingsplicht bestaat en dat hieruit voortvloeit dat een milieueffectrapport (MER) dient te worden opgesteld.
 3. Te besluiten dat, nu vanwege andere grondslagen reeds een plan-mer-plicht bestaat, voor het bestemmingsplan ‘Waterpark Veerse Meer 2020’ een gecombineerd plan- en project-MER wordt opgesteld.
 4. De Commissie voor de m.e.r. te vragen advies uit te brengen over het plan- en project-MER en over ingediende zienswijzen voor zover deze betrekking hebben op het plan- en project-MER en het plan- en project-MER ter advisering voor te leggen aan de wettelijke adviseurs.
 5. Het mer-beoordelingsbesluit en het gecombineerde plan- en project-MER vanaf donderdag 17 december 2020 gedurende zes weken ter inzage te leggen. Binnen deze termijn kunnen zienswijzen op het plan- en project-MER worden ingediend.
 6. De ter inzage leggingen te publiceren in De Faam en in de Staatscourant, conform de in concept bijgevoegde publicaties.

Bezoek president directeur NS aan Middelburg NS-station

Het college besluit akkoord te gaan met de memo en deze als inhoudelijke richtlijn te gebruiken voor het bezoek van de M. Rinten aan het NS station Middelburg op 8 december 2020.

Memo actieve informatie Subsidiebundel 2021

Het college besluit in te stemmen met de in de bijlage opgenomen subsidievoorstellen van de afdeling Samenleving 

Voorbereidingen Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021

Het college besluit de gemaakte keuzes om de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 op veilige manier te laten verlopen tijdens de Covid-19 crisis te bevestigen.

Beleidslijn carbidschieten 2020

Het college besluit

 1. De beleidsregel aanvraag ontheffing voor carbid schieten gemeente Middelburg vast te stellen, dit overeenkomstig bijgevoegd concept
 2. Kennis te nemen dat gewerkt wordt aan een APV wijziging om carbid schieten expliciet te verbieden. Een voorstel hiertoe zal aangeboden worden voor de vergadering van de gemeenteraad van 28 januari 2021.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA coronaregels TIM

Het college besluit de schriftelijke vragen van de PvdA over de omgang van TIM met de coronaregels te beantwoorden via bijgaande brief.

Beantwoording ingekomen brieven van de OR en cliëntenraad van St. Intervence en vakbond FNV over Intervence

Het college besluit

 1. Bijgevoegde antwoordbrief als reactie op de brief van de OR van Stichting Intervence gezamenlijk met de andere Zeeuwse gemeenten te verzenden via het secretariaat van het bestuurlijk overleg Jeugd en ter informatie aan de gemeenteraad te versturen.
 2. Bijgevoegde antwoordbrief als reactie op de brief van de Cliëntenraad van Stichting Intervence te verzenden via het secretariaat van het bestuurlijk overleg Jeugd en ter informatie aan de gemeenteraad te versturen.
 3. Bijgevoegde antwoordbrief als reactie op de brief van de FNV te verzenden via het secretariaat van het bestuurlijk overleg Jeugd en ter informatie aan de gemeenteraad te versturen.

Memo actieve Informatie Besluitvorming scenario-onderzoek uitvoering GI-functie in Zeeland in relatie tot GI Intervence

Het college besluit bijgevoegd memo en bijlagen over het scenario-onderzoek uitvoering GI-functie in Zeeland in relatie tot GI Intervence ter kennisgeving aan te nemen en bijgevoegd memo met bijlagen via de actieve informatie naar de gemeenteraad te versturen.