De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 6 juli 2021.

Visie op Werken 2021

Het college besluit in te stemmen met het besluit van het MT uit te gaan van 50-50 verdeling voor hybride werken.

Bezwaar tegen Wmo afwijzing voorziening en toekenning individuele voorziening

Het college besluit het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

Memo actieve informatie Uitvoering wet inburgering door Orionis Walcheren

Het college besluit:

  1. Orionis Walcheren de opdracht te geven om alle relevante taken verbonden aan de invoering en implementatie van de wet en het integratiebeleid in 2021 voor te bereiden zodat de wet vanaf januari 2022 door Orionis Walcheren uitvoerbaar is.
  2. Voor de invoeringskosten nieuwe Wet Inburgering een bedrag ad € 77.000 beschikbaar te stellen aan Orionis Walcheren en deze ten laste te brengen van het budget nieuwe Wet Inburgering (kostenplaats 62438)
  3. De raad te informeren met de bijgevoegde memo actieve informatie.

Hogere grenswaarde geluid Gebouw C Poelendaelesingel 10

Het college besluit:

  1. Voor het realiseren van studentenhuisvesting (gebouw C) aan de Poelendaelesingel 10 een hogere grenswaarde vast te stellen van maximaal 56 dB op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder, onder de voorwaarde dat wordt voldaan aan de geluidseisen uit het Bouwbesluit.
  2. Het besluit gelijktijdig met de omgevingsvergunning te publiceren.

Solarise project (Interreg 2 Seas 2014 - 2020)

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen gemeente Middelburg en het Zeeuws Archief.
  2. Het budget binnen het Solarise-project voor het project Zeeuws Archief te verhogen van € 133.000 inclusief btw naar € 180.411 inclusief btw.
  3. Dit budget te dekken met subsidie ad € 90.000 en cofinanciering door het Zeeuws Archief ad € 90.411.
  4. Eventuele nog toe te kennen aanvullende subsidie, die is aangevraagd bij het secretariaat van Solarise, in mindering te brengen op de cofinanciering door het Zeeuws Archief.
  5. Opdracht te verstrekken voor het leveren en plaatsen van pv-panelen bij het Zeeuws Archief.