De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 6 april 2021.

Toepassen hardheidclausule op grond van artikel 64 Alg. Subsidieverordening

Het college besluit op grond van artikel 64 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Middelburg in te stemmen met de geconstateerde onvolkomenheden t.a.v. de accountantsverklaringen bij de subsidieverantwoording 2019 van: Humanitas Zld Home Start Walcheren, Resto Van Harte en Theaterproductiehuis Zeelandia (in de controleverklaring wordt niet verwezen naar de gemeentelijke subsidieverordening).

Doelmatigheidsonderzoek functioneel beheer

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het eindrapport gericht op het onderzoek naar het functioneel beheer;
 2. Gebaseerd op het eindrapport een plan van verbetering op te stellen;
 3. De in deze nota onder ‘argumenten’ genoemde aanbevelingen uit het rapport als uitgangspunt te nemen voor het plan van verbetering.

Verleggen buslijnen Turfkaai, Hoogstraat, Koestraat

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de beantwoording van de ingezonden brief over het voornemen tot het verleggen van de buslijnen in de Koestraat, Hoogstraat en Turfkaai
 2. Bijgevoegde brief als antwoord te verzenden.

Memo actieve informatie Voorlopig saldo jaarrekening 2020

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het voorlopig saldo jaarrekening 2020
 2. Bijgevoegde memo met het voorlopig saldo jaarrekening 2020 aan te bieden aan de Commissie Algemeen Bestuur.

Memo actieve informatie Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 rapportage februari-maart 2021

Het college besluit de raad middels bijgevoegd memo actieve informatie te informeren over 'maandrapportage Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 over februari en maart 2021'.

Memo actieve informatie Afsluiting Skatepark Wim

Het college besluit de raad middels bijgevoegd memo actieve informatie te informeren over de afsluiting van skatepark Wim.

Memo actieve informatie Verklaring wethouder Doorn

Het college besluit de raad middels bijgevoegd memo actieve informatie te informeren over het terugnemen van de woorden die wethouder Doorn in de commissie Maatschappelijke Vragen heeft uitgesproken.

Terrassen Plein 1940 vervolg precario

Conform met aanpassingen

Het college besluit:

 1. In navolging op het collegebesluit van 2 oktober 2018, precario voor de jaren 2018 (gedeeltelijk), 2019 en 2020 in rekening te brengen voor de plaatsing van terrassen op Plein 1940, behoudens de ‘lockdown’ periodes en de periode in 2020 met grotere terrassen waarbij de precario op 50% van het geldende tarief is gesteld.
 2. In 2018 is besloten de achterstallige precario te besteden aan het plein zelf. Voorgesteld wordt om hier uitvoering aan te geven in 2021.
 3. De huidige aanvragen voor de (structurele) terrassen formeel afhandelen, voordat de ondernemers na de huidige lockdown weer open kunnen. Situering van de terrassen alleen toestaan zoals op de tekening 'Visie Plein 1940' in de bijlage is weergegeven: alle terrassen op het midden van het plein en alleen een strook aan de gevel, geen gevelterrassen om de verkeersstromen langs de gevels open te laten.
 4. De bestaande fietsbeugels achter het bushokje te verwijderen.
 5. Veiligheid langs Plein 1940 nr. 3, 5 en 7 (Gaudi, Vliegende Hollander en Bomont) verbeteren door de looproute minder aantrekkelijk te maken voor fietsers door het plaatsen van sluishekken.
 6. Terrasschermen welke zijn afgekeurd door het WARK, evenals alle plantenbakken niet toestaan en hierop handhaven op een redelijke termijn.
 7. De suggestie van de ondernemers om te onderzoeken of het mogelijk is om de precariobelasting voor de terrassen in categorieën onder te brengen (en zodoende toplocaties (bijvoorbeeld de Markt) hoger te belasten dan minder optimale locaties (bijvoorbeeld Plein 1940), niet uitvoeren.
 8. Afgelopen zomer hebben ondernemers de terrassen ruimer mogen neerzetten (corona-terrassen), deze mogelijkheid wordt dit jaar ook geboden. Het kan zijn dat door het toevoegen van terrassen van nieuwe ondernemers, mogelijke eerdere uitbreidingen niet of in mindere mate mogelijk zijn. Hierbij streven naar een zo eerlijk mogelijke verdeling.

Wijzigingen TIM binnen bestaande middelen

Conform met aanpassingen

Het college besluit in principe:

 1. Het structurele personele inhuurbudget binnen TIM, in te zetten voor het aangaan van vaste dienstverbanden en daarmee de externe inhuur gefaseerd terug te brengen tot nihil met ingang van 2022;
 2. De beschrijving van de werkprocessen en het opstellen van een intern beheersingsplan uit te besteden een extern bureau ad. € 35.000,- ;
 3. Binnen de personeelsbudgetten van TIM meer formatie in te zetten op het verbeteren van de sturing, door twee vacatures open te stellen voor een senior Jeugd en senior Wmo.
 4. De eenmalige kosten voor 2021 die verbonden zijn aan het op orde krijgen van TIM ad. € 34.800,- en de kosten voor het intern beheersingsplan ad. € 35.000,- te dekken uit de gelden voor het actieplan sociaal domein;
 5. De nota ter advisering voor te leggen aan de OR.
 6. Definitief te besluiten na advies van de OR en vervolgens de raad te informeren.