De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 5 januari 2021.

Afwijken van inkoop- en aanbestedingsbeleid voor beeldmateriaal Cyclomedia

Het college besluit:

 1. Af te wijken van de inkoopprocedure in het inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Middelburg, versie 2017.
 2. Akkoord te gaan met het sluiten van een licentieovereenkomst (ofwel contract) met Cyclomedia Technology B.V. voor continuering van haar dienstverlening (zijnde het inwinnen van actueel beeldmateriaal voor een beeldbank van 360°-foto's en oblieke luchtfoto's én de hosting en ontsluiting daarvan).

Benoeming voorzitter commissie straatnaamgeving

Het college besluit de heer Eric Loontjens te benoemen als voorzitter van de commissie straatnaamgeving voor de periode die gelijk is aan de zittingsduur van de gemeenteraad.

Beantwoording ingekomen brief van Gezinshuis Rechem over beëindiging contract Intervence

Het college besluit met bijgevoegde brief te reageren op de ingekomen brief van gezinshuis Rechem over Intervence.

Beantwoording ingekomen brief van Gezinshuis De Parel over beëindiging contract Intervence

Het college besluit met bijgevoegde brief te reageren op de ingekomen brief van gezinshuis de Parel over Intervence.

Vastleggen jaarlijks indexering en kostprijs kinderopvang

Het college besluit:

 1. Een eenmalige verhoging van het uurtarief van € 9,05 naar € 9,50 voor het jaar 2021, voor peuter arrangementen en voor- en vroegschoolse educatie (vve).
 2. De kostprijs jaarlijks te indexeren op grond van de stijging van het belastingtarief in het besluit kinderopvangtoeslag met een minimale percentage van 1.5%, vanaf 2022.

Beschikbaar stellen van accommodaties voor vaccinaties en inentingen

Het college besluit:

 1. Huisartsenpraktijk Roozenburglaan in Middelburg de huurkosten van Sportcomplex de Kruitmolen in Middelburg te compenseren in verband met het toedienen van griepvaccinaties op 28 en 29 oktober.
 2. In geval van toekomstige aanvragen gedurende de COVID periode, kosteloos accommodatie(s) beschikbaar te hebben en aan te wijzen waar Covid-19 proof vaccinaties en inentingen toegediend kunnen worden door huisartsenpraktijken en GGD.
 3. In te stemmen met de ledenbrief van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) van 05 juni 2020, waarin gemeenten door Staatssecretaris van VWS opgeroepen worden kosteloos ruimte beschikbaar te stellen voor huisartsen die in hun eigen praktijk onvoldoende ruimte hebben om conform de Covid-19 maatregelen te vaccineren.
 4. Derving inkomsten op te voeren als inkomstenderving verhuur.
 5. Derving van inkomsten worden (eventueel) meegenomen bij de bestuursrapportage 2021

Raadsvoorstel Aantrekken projectleider/functionaris jeugd & veiligheid

Conform met aanpassingen
Het college besluit:

 1. Over te gaan tot het tijdelijk inzetten van een projectleider / functionaris jeugd- & veiligheid voor 1fte, in principe voor de duur van zes maanden. Deze projectleider houdt zich bezig met het opstellen van een plan van aanpak dat gericht is op het terugdringen van (steek)wapenbezit en -incidenten onder jongeren. Daarnaast geeft de projectleider leiding aan het bovengenoemde plan van aanpak om wapenbezit en -incidenten onder jongeren terug te dringen.
 2. De kosten ad € 41.500 te dekken vanuit de post onvoorzien 2021. Dit omdat binnen het reguliere salarisbudget geen ruimte beschikbaar is.
 3. Bijgevoegd raadsvoorstel te agenderen voor de raadsvergadering van 28 januari 2021.

Memo actieve informatie Uitvoering motie Zero based begroten

Het college besluit:

 1. Geen initiatief te ondernemen tot het opstellen van een begroting op basis van de Zero Based Budgeting methode.
 2. De gemeenteraad daarover via bijgevoegde Memo Actieve informatie te informeren.

Beantwoording schriftelijke vragen CDA fractie over fietsveiligheid binnenstad

Het college besluit de door de fractie van het CDA gestelde vragen over fietsveiligheid binnenstad te beantwoorden middels concept brief.

Financiering Projectleider Herijking Subsidies

Het college besluit om het budget voor het inhuren van een extern deskundige op het gebied van Herijking Subsidies te verhogen van € 50.000 naar € 75.000.De projectleider herijking subsidies gaat na besluitvorming door de raad aan de slag met de implementatie. Bij het Herstelplan is besloten de kosten van € 50.000 te dekken uit het totale salarisbudget. Dit laatste betekent feitelijk een verhoging van de taakstelling herstelplan op personele kosten. Deze taakstelling wordt nu van € 50.000 verhoogd naar
€ 75.000.