De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 4 mei 2021.

Jaarlijkse indexering eigen bijdrage leerlingenvervoer schooljaar 2021-2022

Het college besluit de eigen bijdrage voor het schooljaar 2021-2022 voor ouders uit Middelburg wiens kinderen worden vervoerd naar speciaal basisonderwijs (SBO) Het Springtij te Middelburg, Petrus Immensschool te Middelburg, SBO Samuel te Kapelle, SBO De Tweern te Goes en Vrije School Zeeland te Middelburg, vast te stellen zoals beschreven in deze nota.

Verlenging Rekening-courant overeenkomst Stadsgewestelijk Zwembad Vastgoed BV - Gemeente Middelburg

Het college besluit In te stemmen met verlenging van de bestaande rekening-courant (RC) overeenkomst tussen het Stadsgewestelijk Zwembad Vastgoed BV en de Gemeente Middelburg voor de periode 1 juni 2021 – 1 juni 2025.

Vaststelling wijzigingsplan 'Abeelseweg 3 Middelburg'

Het college besluit:

 1. Het ontwerpwijzigingsplan ‘Abeelseweg 3 Middelburg’ met planidentificatie NL.IMRO.0687.BPWBGMABEELSEWEG3-ON01 vast te stellen;
 2. De IMRO-codering van het uitwerkingsplan te wijzigen van 'ON' (ontwerp) naar 'VG' (vastgesteld);toepassing te geven aan de procedure ex artikel 3.8 onder 3 Wro;

Verzoek tot opgraving en herbegraving

Het college besluit:

 1. Vergunning te verlenen, als bedoeld in artikel 29 van de Wet op de lijkbezorging, tot het opgraven van mevrouw Overeijnder - Delst uit het algemene graf WO-II-513 en te herbegraven bij het eigen graf WO-NM-183.
 2. De procedure van vergunningverlening nu vast te doorlopen, maar de vergunning tot opgraving in te laten gaan vanaf 19 september 2021 omdat op die datum tien jaar grafrust is verstreken voor zowel mevrouw Overeijnder - Delst als voor mevrouw A.M. de Ruijter die begraven ligt boven mevrouw Van Delst. Ten behoeve van deze opgraving, mevrouw A.M. de Ruijter kortstondig bovengronds te halen, waarna wij haar weer in het graf terugleggen.

Raadsvoorstel Krediet in verband met schadevergoeding Kruitmolen en kosten aanleg grondwal Waterpark Veerse Meer

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het verstrekken van een schadevergoeding aan de eigenaar van minicamping de Kruitmolen conform de met hem gesloten overeenkomst;
 2. De eigenaar te berichten met bijgaande brief;3. Via bijgaand raadsvoorstel het benodigde budget voor zowel de schadevergoeding als de inmiddels aangelegde grondwal bij de gemeenteraad aan te vragen.

Memo actieve informatie verkoop pand Cycle Hub Stadsambachtsweg 6

Het college besluit:

 1. Het bedrijfspand inclusief grond aan de Stadsambachtsweg 6 te verkopen.
  • a. Het pand inclusief grond te verkopen aan de zittende huurder Stichting VAM.
  • b. Het pand te verkopen voor € 160.000,- kosten koper.
  • c. Aan de koper 6 maanden huur terug te betalen ad € 3.788,- ter compensatie van het
  • achterstallig onderhoud aan het dak van de loods en bijgebouw.
  • d. de kosten ad € 5.000,- voor de aanleg van een verbindingspad van de het parkeerterrein naar
  • het voetgangerspad langs het Kanaal van Walcheren voor rekening van de gemeente te nemen.
  • e. De financiële effecten van de verkoop van het pand te verwerken in de bestuurlijke
  • tussenrapportage 2021.
  • f. Bijgaande koopovereenkomst inclusief verkooptekening vast te stellen,
 2. De memo actieve informatie naar de raad te sturen.

Memo actieve informatie VTH Beleid Zeeland 2021

Het college besluit:

 1. Het VTH Beleid Zeeland 2021 vast te stellen voor de onderdelen A, B en C;
 2. Deel D, bijlage bij het VTH Beleid Zeeland 2021, voor kennisgeving aan te nemen;
 3. Dat de ingediende zienswijze van Stichting Gezond water niet leidt tot aanpassing van het concept VTH Beleid;
 4. Het huidige integraal Toezicht- en Handhavingsbeleid van 1 april 2015 (vastgesteld op 28 april 2015) in te trekken met ingang van de dag waarop het nieuwe beleid in werking treedt;
 5. De gemeenteraad te informeren met een memo actieve informatie over het vastgestelde VTH Beleid Zeeland 2021.

Memo actieve informatie RES 1.0, Regionale Energiestrategie Zeeland m.b.t. de gebouwde omgeving

Het college besluit de raad met deze memo actieve informatie te informeren over de stand van zaken en de te nemen raadsbesluiten in 2021 met betrekking tot de Energietransitie gebouwde omgeving.

Memo actieve informatie Behandeling aanvragen Steunfonds COVID-19 '20 & inzet coronamiddelen cultuur '21

Het college besluit:

 1. De aanvragen voor het Steunfonds COVID-19 2020 culturele voorzieningen van de volgende organisaties te honoreren:
  • a. Middelburgs Kamerkoor
  • b. Theater de Wegwijzer
  • c. Vereniging Middelburgs Theater
  • d. Oostkerk
 2. De aanvragen voor het Steunfonds COVID-19 2020 culturele voorzieningen van de volgende organisaties gedeeltelijk te honoreren:
  • a. Schouwburg Middelburg
  • b. Zeeland houdt van Schaatsen
  • c. Stichting Bunkerbehoud
 3. De aanvragen voor het Steunfonds COVID-19 2020 culturele voorzieningen van de volgende organisaties af te wijzen:
  • a. Muziekvereniging Arnemuiden
  • b. Theaterrestaurant de Koepoort
  • c. Zeeuws Museumcafé
  • d. Volksuniversiteit ZVU
 4. Het restantbudget van het Steunfonds COVID-19 2020 te voegen bij de coronamiddelen cultuur van 2021.
 5. De coronamiddelen cultuur 2021 breed in te zetten voor de culturele sector door:
  • a. Het steunfonds COVID-19 ook in 2021 in stand te houden voor culturele voorzieningen die continuïteits- of liquiditeitsproblemen ondervinden als gevolg van de coronacrisis.
  • b. Deze verlenging van het steunfonds COVID-19 verder uit te werken in een herziene regeling en deze ter besluitvorming aan het college voor te leggen.
  • c. De regeling van het steunfonds COVID-19 uit te breiden met een nader uit te werken innovatieregeling.
  • d. Vooruitlopend op de vaststelling van de definitieve regeling Museum Arnemuiden en Scheepswerf Meerman beide een eenmalige subsidie te verlenen ter hoogte van €2.500 ten behoeve van hun digitale promotieproject.
  • e. Een bedrag van € 50.484 te bestemmen ten behoeve van de vierjarige bijdrage aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en de Provincie Zeeland en Cultuurkwadraat over dit besluit te informeren.
 6. De gemeenteraad te informeren over deze besluitvorming.

Memo actieve informatie Projectplan herijking subsidies

Het college besluit:

 1. Het projectplan herijking subsidies vast te stellen;
 2. Het projectplan herijking subsidies ter kennisgeving te sturen aan de raad door middel van bijgaande memo actieve informatie.

Memo actieve informatie constructie kademuur Nieuwe Haven-Turfkaai

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de tijdelijke veiligheidsmaatregelen ter plaatse van kademuur Turfkaai.
 2. Binnen de begroting 2021 een bedrag van € 60.000 beschikbaar te stellen voor deze veiligheidsmaatregelen, nader onderzoek en noodzakelijke voorbereidingskosten gericht op herstel/vervanging van de kademuur.
 3. De raad te informeren middels bijgaande memo actief.

Projectplan skatebaan Veerse Poort

Het college besluit:

 1. Bijgaand concept-projectplan skatebaan Veersepoort vast te stellen;
 2. Aan de raad een raadsvoorstel voor te leggen waarin de raad gevraagd wordt in te stemmen met de kaders waarbinnen het project zal worden uitgevoerd en de participatie plaats zal vinden.

Aanvraag subsidie basisschool Wilgenhof

Het college besluit:

 1. De subsidieaanvraag van basisschool De Wilgenhof voor het programma IMC basis af te wijzen.
 2. Positief te reageren op het verzoek van scholen om een bijdrage te geven aan het stimuleren van de interesse van leerlingen in politiek en democratie.
 3. In te stemmen met de conceptbrief waarin beslispunt 1 en 2 zijn opgenomen.

Behoud Julianabad

Het college besluit:

 1. Ter uitwerking van het raadsbesluit van 13 november 2018, beslispunt 4, in te stemmen met bijgevoegde beschikking (bijlage 4.) van € 45.000,- aan de Stichting Behoud Julianabad Arnemuiden (SBJA) en tot de uitkering daarvan over te gaan zodra de koopovereenkomst en de overeenkomst tot uitgifte in erfpacht tevens tot vestiging van een zakelijk recht tot opstal door de SBJA en de gemeente zijn ondertekend;
 2. In te stemmen met bijgevoegd beleidsplan (bijlage 1.) en de recente aanvullingen hierop (bijlage 6.) van de SBJA;
 3. Ter uitwerking van het raadsbesluit van 13 november 2018, beslispunt 7, in te stemmen met de verkoop en eigendomsoverdracht aan SBJA van het hoofdzwembad, peuterbad, hoofdgebouw, blokhut, speeltoestel en verdere onroerende aanhorigheden exclusief de ondergrond tegen een koopprijs van € 1,00, een en ander overeenkomstig bijlage 2. De Koopovereenkomst;
 4. Ter uitwerking van het raadsbesluit van 13 november 2018, beslispunt 9, in te stemmen met de uitgifte in erfpacht van de gemeentelijke grond en de vestiging van een zelfstandig zakelijk recht van opstal aan SBJA, tegen een canon respectievelijk een retributie groot nihil (€ 0,-) een en ander overeenkomstig bijlage 3. (overeenkomst tot uitgifte in erfpacht tevens tot vestiging van een zakelijk recht van opstal);
 5. De raad middels de actieve informatieplicht te informeren conform bijgevoegde memo (bijlage). Deze memo dient eerst nog in overleg met wethouder Simons aangepast te worden.

Rechtmatig inzetten van derden

Het college besluit:

 1. Het contract met uitzendbureau ActiefWerkt! uit te breiden met de makelaarsfunctie.
 2. Hiermee ActiefWerkt! de regie te geven over de bemiddeling met specialistische bureaus, zoals bijvoorbeeld BMC of Maandag, als ActiefWerkt! de door ons gevraagde inzet niet zelf kan leveren.
 3. Dit te bekrachtigen door het ondertekenen van een allonge die qua duur overeenkomt met de looptijd van de raamovereenkomst met ActiefWerkt!.
 4. Na principebesluit van het college het voorstel voor advies voor te leggen aan de Ondernemingsraad.