De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 30 maart 2021.

Muziekkoning 2021

Het college besluit het Zeeuws Orkest een eenmalige subsidie te verlenen van € 3.000 voor de uitvoering van het educatieve project de Muziekkoning.

Memo actieve informatie Afwijzing vergunning exploiteren terras Theater De Wegwijzer Molenweg 25

Het college besluit de raad via bijgevoegde memo actieve informatie informeren over de stand van zaken met betrekking tot exploitatie terras Theater De Wegwijzer Molenweg 25 in Nieuw en Sint Joosland.De memo dient in overleg met wethouder Aalberts eerst nog tekstueel aangepast te worden.

Memo actieve informatie Zeeuws onderzoek Sociaal Domein

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de ‘Eindrapportage Zeeland en het gemeentefonds’ door Significant APE.
 2. Kennis te nemen van het rapport "kostenverhogende regionale factoren sociaal domein Zeeuwse gemeenten" deelrapport module 1 door Significant APE.
 3. In te stemmen met de keuze om de lobby gezamenlijk in OZO-verband in te zetten en hiervoor de strategie zoals verwoord in de kernboodschap te gebruiken.
 4. De gemeenteraad door middel van bijgaand memo en de rapporten van Significant APE te informeren.

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over bedrijventerreinenprogramma

Het college besluit de schriftelijke vragen van D66 over het bedrijventerreinenprogramma en over Trekdijk door middel van bijgaande brief te beantwoorden. Deze brief dient eerst nog in overleg met wethouder Aalberts aangepast te worden.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over passantentellers

Het college besluit de schriftelijke vragen van PvdA over de passantentellers door middel van bijgaande brief te beantwoorden.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over passantentellers

Het college besluit de schriftelijke vragen van PvdA over de passantentellers door middel van bijgaande brief te beantwoorden.

Zeeuwse Woonagenda

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de concept Zeeuwse Woonagenda.
 2. De gemeenteraad uit te nodigen voor een digitale informatiebijeenkomst op 21 april 2021 over de Zeeuwse Woonagenda met de bijgevoegde informatiebrief.
 3. Na de onder beslispunt 2 genoemde informatiebijeenkomst de definitieve vaststelling van de concept Zeeuwse Woonagenda plaats te laten vinden in de colleges van burgemeester en wethouders en het college van Gedeputeerde Staten.

Richtlijnen P&C Cyclus 2021

Het college besluit:

 1. De Richtlijnen en tijdschema voor de P&C-cyclus 2021 vast te stellen.
 2. Voor de Kadernota 2022-2025 een totaaloverzicht van alle wensen te inventariseren.

Uitbouw algemene voorzieningen en extra inzet op preventie binnen het Sociaal Domein

Het college besluit in 2021 de inzet binnen op algemene en preventieve voorzieningen in het Sociaal Domein te versterken door:

 1. Uitrol van het concept Welzijn op recept Uitbreiding inzet praktijkondersteuning huisartsen (POH) GGZ jeugd en volwassenen Het opzetten van een wijkgerichte sociale netwerkkaart als onderdeel van een verbeterde wijk- en buurtgerichte informatievoorziening.
 2. Het beschikbaar stellen van een faciliteringsbudget wijknetwerken Bekostiging Jongeren op gezond gewicht (JOGG) In stand houding van Speelhof Hoogerzael.
 3. Bovengenoemde inzet te dekken uit het in het actieplan Sociaal Domein gereserveerde realisatiebudget preventie in het voorliggend veld, ter hoogte van maximaal € 150.000,-- voor 2021.