De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 29 juni 2021.

Jaarrekening 2020 BV Monumentenbeheer Middelburg

Het college besluit de jaarrekening 2020 van de B.V. Monumentenbeheer Middelburg vast te stellen en het positief resultaat 2020 toe te voegen aan de algemene reserve van de B.V.

Jaarverslag 2020 Zeeuwse Ombudsman

Het college heeft het jaarverslag 2020 van de Zeeuwse Ombudsman voor kennisgeving aangenomen.

Anterieure overeenkomst herontwikkeling locatie Braakmanstraat

Het college besluit in te stemmen met het aangaan van de bijgevoegde anterieure overeenkomst.

Vrije kavels Essenvelt | langere termijn voor reservering

Het college besluit voor de vrije kavels binnen het plan Essenvelt een langere reserveringstermijn van in dit geval vier maanden te hanteren.

Bezwaar tegen besluit Wob-verzoek vergunningen terrasboot Turfkaai 3

Het college besluit:

 1. Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften Middelburg (CBM) het bezwaar gegrond te verklaren wat betreft het niet volledig verstrekken van gevraagde documenten, het bestreden besluit (gedeeltelijk) te herroepen en met inachtneming van het advies besluiten dat met het alsnog verstrekken van stukken tijdens de bezwaarfase voldaan is aan het ingediende WOB-verzoek.
 2. Conform het advies van de CBM het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren wat betreft de wijze van omgang met persoonsgegevens en hierop met een afzonderlijk brief te reageren.

Verkenning toetreding Orionis tot I&A Samenwerking

Het college van B&W heeft kennisgenomen van de ontwikkelingen rond de I&A samenwerking op het gebied van bestuur en governance.

Aanwijzing Molstraat 9 als gemeentelijk monument

Het college besluit het woonhuis gelegen aan de Molstraat 9, 4331 SM Middelburg aan te wijzen als gemeentelijk monument. Burgemeester H.M. Bergmann heeft niet deelgenomen aan de besluitvorming.

Memo actieve informatie Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen

Het college besluit:

 1. De gemeentelijke vorderingen van ouders die gedupeerd zijn door de problemen rondom de kinderopvangtoeslag, en daardoor recht hebben op het forfaitaire bedrag van € 30.000,-, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen, kwijt te schelden.
 2. De kwijtschelding ambtshalve te verlenen als het gaat om de vorderingen genoemd in het beoogde artikel 3.3 van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.
 3. Goed te keuren dat de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen de kwijtschelding ambtshalve verleent als het gaat om vorderingen genoemd in het beoogde artikel 1.2 van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.
 4. De gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen, kwijtschelding van een belastingaanslag aan een gedupeerde ouder te laten verlenen bij een voor bezwaar vatbare beschikking waarop Hoofdstuk V van de Algemene wet inzake rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing is.
 5. Te bepalen dat het besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen in werking treedt met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en van kracht is tot het moment dat de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen in werking treedt.
 6. De raad te informeren over het besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen via bijgevoegde memo actieve informatie.

Memo actieve informatie Stand van zaken Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid

Het college besluit de memo actieve informatie aan de raad over de stand van zaken van de Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid vast te stellen en deze door te sturen naar de gemeenteraad.

Memo actieve informatie Studentenhuisvesting Poelendaelesingel

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de memo actieve informatie proces studentenhuisvesting Poelendaelesingel.
 2. Deze memo aan de gemeenteraad te sturen.

Memo actieve informatie Jaarverantwoording Inspectie Kinderopvang 2020

Het college besluit:

 1. De jaarverantwoording kinderopvang 2020, gemeente Middelburg vast te stellen.
 2. De gemeenteraad te informeren over de jaarverantwoording kinderopvang 2020 middels de bijgevoegde memo.

Memo actieve informatie Project herijking subsidies

Het college besluit kennis te nemen van de uitwerking van het amendement van de raad d.d. 11 maart 2021 (Subsidiebeleidskader) en deze uitwerking door bijgaande memo actieve informatie ter kennisgeving te sturen aan de raad.

Memo actieve informatie Datalek bij verzending nieuwsbrief uitbreiding Sint Laurens

Het college besluit de gemeenteraad met bijgevoegde memo actieve informatie te informeren over een datalek bij het versturen van een digitale nieuwsbrief over de uitbreidingsplannen in Sint Laurens.

Memo actieve informatie Samenwerking inkoop ambulante ondersteuning Wmo

Het college besluit:

 1. Conform de herzieningsclausule in bijlage 1 de gemeente Vlissingen toestemming te verlenen deze clausule in haar aanbestedingsdocumenten en conceptovereenkomst op te nemen voor de overeenkomst voor de Wet Maatschappelijke ondersteuning: Aanvullende zorg tussen de gemeente Vlissingen en zorgaanbieders.
 2. De memo actieve informatie te accorderen en te verzenden aan de gemeenteraad.

Gebiedsvisie Veerse Meer Fase 2; begrenzing aandachtsgebied en beschermingsgebied

Het college besluit:

 1. De raad voor te stellen de begrenzingen van het aandachtsgebied en het beschermingsgebied in de Gebiedsvisie Veerse Meer vast te stellen conform bijgevoegde kaart. Het raadsvoorstel volgt in september met de vast te stellen Gebiedsvisie.
 2. Voor het gebied van de Kruitmolen tot aan de kreek De Piet, inclusief vliegveld en A58, een landschapsplan te maken waarbij de stakeholders van het gebied worden geraadpleegd.

Concept regionale mobiliteitsstrategie

Het college besluit:

 1. Pas na voldoende uitwerking van de regionale mobiliteitsstrategie een standpunt in te nemen over de voorliggende oplossingsrichtingen,
 2. De reactie van de gemeente over de concept regionale mobiliteitsstrategie door middel van bijgevoegde brief kenbaar te maken aan het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland.