De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 26 januari 2021.

Opheffing en eindverantwoording Fonds Porrenaer

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de opheffing van Fonds Porrenaer
 2. Kennis te nemen van de eindverantwoording (jaarrekening 2018 – 2020)

Beantwoording brief Adviesraad Sociaal Domein inzake Intervence

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de brief inzake Intervence van Adviesraad Sociaal Domein.
 2. Bijgevoegde antwoordbrief als reactie te versturen aan de Adviesraad Sociaal Domein.
 3. De ingekomen brief en antwoordbrief aan de Adviesraad Sociaal Domein ter kennisgeving aan de gemeenteraad te versturen.

Beantwoording brief medewerkers Intervence d.d. 22-12-2020

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de ingekomen brief van de medewerkers van Intervence aan de bestuurscommissie jeugd en gemeenteraden.
 2. Kennis te nemen van de antwoordbrief van de voorzitter van de Jeugdregio aan de medewerkers van Intervence.
 3. Bijgevoegde stukken ter kennisgeving aan de gemeenteraad te versturen.

Bestuursopdracht voortzetten wijknetwerken

Het college besluit:

 1. In te stemmen met bijgaande ‘Bestuursopdracht doorontwikkelen wijknetwerken’, waarin staat beschreven op welke wijze Welzijn Middelburg de procesregie bij deze doorontwikkeling gaat uitvoeren.
 2. De benodigde uitvoeringskosten in 2021 van €10.000,- te dekken uit het realisatiebudget actieplan sociaal domein.

Raadsvoorstel Normenkader en controleprotocol 2020

Het college besluit:

 1. De raad voor te stellen het Normenkader 2020 en het controleprotocol 2020 vast te stellen.
 2. Voorafgaand het raadsvoorstel ter informatie aan de auditcommissie beschikbaar te stellen.

Raadsvoorstel Beeldkwaliteitsplan Veerse Poort Middelburg fase V

Het college besluit de raad voor te stellen het beeldkwaliteitsplan Veerse Poort Middelburg fase V vast te stellen.

Raadsvoorstel Gevolgen besluit beëindiging contract Intervence

Het college besluit:

 1. Met bijgevoegd aangepast raadsvoorstel de gemeenteraad voorstellen in te stemmen met Zeeuwsbreed de middelen voor Intervence a € 2.000.000,00 beschikbaar te stellen zodat Intervence kan voldoen aan de verplichtingen zoals beschreven in artikel 6.4 t/m 6.6 van het contract.
 2. De gemeenteraad met bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen het Middelburgs aandeel a € 320.000,00 te financieren in de vorm van een achtergestelde lening.
 3. Met bijgevoegd aangepast raadsvoorstel de gemeenteraad voorstellen in te stemmen met Zeeuwsbreed € 1.275.000,00 beschikbaar te stellen voor de drie overnemende GI’s ten behoeve van overdracht van de maatregelen van Intervence.
 4. De gemeenteraad met bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen het Middelburgs aandeel a € 204.000,00 beschikbaar te stellen ná goedkeuring van het Transitieplan.
 5. Bijgevoegd aangepast raadsvoorstel naar de gemeenteraad te versturen en de vorige versie in te trekken.

Memo actieve informatie Verkopen binnen het grondbedrijf 2021

Het college besluit de bijgevoegde conceptmemo met bijlage aan de raad toe te zenden in het kader van de actieve informatieplicht.

Memo actieve informatie Julianabad Arnemuiden

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het verlenen van een renteloze lening aan de Stichting Behoud Julianabad Arnemuiden (SBJA) van maximaal € 45.000,- voor de periode tot en met 31 december 2022, zijnde de uiterste termijn van oplevering en verantwoording conform de Pop-3 subsidie.
 2. De voorwaarden voor de lening op te nemen in een onderlinge, nog op te stellen overeenkomst van geldlening tussen de gemeente Middelburg en SBJA.
 3. De gemeenteraad actief te informeren over het genomen besluit middels bijgevoegde memo.

Memo actieve informatie Ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire

Het college besluit:

 1. De coördinatie van de ondersteuning aan gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire neer te leggen bij het Meldpunt Geldzorgen Walcheren (onderdeel van Orionis Walcheren).
 2. De specifieke uitkering die hiervoor beschikbaar is gesteld, beschikbaar te stellen aan Orionis Walcheren.
 3. De raad met bijgevoegd memo actieve informatie over dit besluit te informeren. Deze memo dient in overleg met de gemeentesecretaris tekstueel aangepast te worden.

Memo actieve informatie Toekomstplan crematorium

Het college besluit bijgaand toekomstplan en de geheime financiële bijlage via de actieve informatie naar de gemeenteraad te sturen.

Memo actieve informatie Bouw 2 woningen Sloehavenstraat 24 - 26, Nieuw en St. Joosland

Aangehouden

Memo actieve informatie Verantwoording Tijdelijke wet maatregelen Covid-19

Het college besluit kennis te nemen van bijgevoegde memo actieve informatie en deze aan te bieden aan de gemeenteraad.

Beschikbaar stellen middelen tweede tranche meerkostenregeling Wmo en Jeugdwet

Het college besluit:

 1. 80% van de bij de decembercirculaire ontvangen rijksbijdrage voor Corona gerelateerde meerkosten Jeugdwet en Wmo beschikbaar te stellen aan de inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland.
 2. De kosten van € 47.231,10 beschikbaar te stellen.
 3. De overige 20% van de ontvangen rijksbijdrage beschikbaar te houden voor compensatie van inhaalzorg.