De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 25 mei 2021.

Bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in de provincie Zeeland

Het college besluit de Nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in de provincie Zeeland vast te stellen.

Provinciale innovatieregeling 'Samen in Zee'

Het college besluit:

 1. Eenmalig per inwoner van de gemeente Middelburg €0,50 ter beschikking te stellen aan innovatieregeling cultuur 'Samen in Zee', geïnitieerd door de provincie Zeeland;
 2. In het kader van de actieve informatieplicht een memo aan de gemeenteraad te sturen.

Zeeuws Deltaplan tegen discriminatie

Het college besluit:

 1. De VZG te informeren:
  • a. dat wij kennis hebben genomen van de ledenbrief Zeeuws Deltaplan aanpak Discriminatie 28 december 2020;
  • b. dat wij de aanbevelingen van het Zeeuws Deltaplan aanpak Discriminatie zullen betrekken bij de verdere vorming en uitvoering van ons inclusiebeleid en waar nodig de samenwerking zoeken met Anti Discriminatie Bureau Zeeland;
 2. In het kader van de actieve informatieplicht een memo aan de gemeenteraad te sturen.

Overeenkomst laadpalen met AgriSnellaad

Het college besluit:

 1. AgriSnellaad B.V. toe te staan laadpalen ten behoeve van elektrisch vervoer binnen de gemeente te plaatsen en exploiteren;
 2. In te stemmen met de overeenkomst tussen AgriSnellaad B.V. en gemeente;
 3. Burgemeester H. Bergmann te machtigen namens de gemeente de overeenkomst met AgriSnellaad B.V. te ondertekenen.

Kostenverrekening inzet Team Gemeenten Covid-19

Het college besluit in te stemmen met de werkwijze voor de kostenverrekening met betrekking tot de inzet voor Team Gemeenten Covid-19 en ondersteunende en/of bestuurlijke werkgroepen.

Wetswijziging woninguitzettingen - nieuwe taak gemeente

Het college besluit:

 1. Naar aanleiding van een wetswijziging per 1 april 2021 in de verantwoordelijkheden van de gemeente, een nieuw werkproces vaststellen zoals opgenomen in dit voorstel;
 2. Na een half jaar, uiterlijk 1 oktober 2021, de uitvoering van deze nieuwe taak te evalueren en indien nodig hiervoor structurele middelen ramen.

Verleggen buslijnen Turfkaai, Hoogstraat, Koestraat

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de beantwoording van de brieven van mevrouw, mede namens actiegroep "Red onze busroute" over het voornemen tot het verleggen van de buslijnen in de Koestraat, Hoogstraat en Turfkaai.
 2. Bijgevoegde antwoordbrief aan de actiegroep te sturen.

Bezwaar tegen weigeren kapvergunning taxus Herengracht 120

Het college besluit:

 1. Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften Middelburg (CBM) het bezwaar tegen het weigeren van een kapvergunning gegrond te verklaren, het besluit te herroepen en de gevraagde omgevingsvergunning alsnog te verlenen;
 2. In aanvulling op het advies van de CBM aan dit besluit een herplantplicht te verbinden op basis van artikel 4.7 lid 5 APV;
 3. Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften Middelburg een proceskostenvergoeding toe te wijzen (2 procespunten).

Raadsvoorstel (aangepast) ‘Het Middelburgs model’ als inhoudelijk kader transformatieproces ‘Beweging naar voren’

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met aangepast raadsvoorstel en Middelburgs model naar aanleiding van de commissie MAZA 12 mei jl.;
 2. Akkoord te gaan met de reactie op het advies SCW;
 3. Akkoord te gaan met de reactie op het advies ASD.

Memo actieve informatie Ontwikkelingen locatie Groene Woud

Hete college besluit de memo actieve informatie over ontwikkelingen locatie Groene Woud naar de gemeenteraad te sturen.

De memo dient nog tekstueel aangepast te worden in overleg met wethouder Dekker.

Memo actieve informatie Woningmarktonderzoek Rigo

Het college besluit:

 1. Het woningmarktonderzoek van Rigo vast te stellen;
 2. In te stemmen met bijgaande memo actieve informatie aan de gemeenteraad en de verstrekking van het woningmarktonderzoek;
 3. het woningmarktonderzoek te verstrekken aan de Adviesraad Sociaal Domein.

Memo actieve informatie Vervolgtraject participatie Trekdijk

 Het college besluit:

 1. Af te zien van het beoogde vervolgtraject voor Trekdijk;
 2. De gemeenteraad hierover te informeren middels bijgaande memo.

Beantwoording schriftelijke vragen van D66 en SP over bestemmingsplan Trekdijk

Het college besluit bijgaande brief met antwoorden op schriftelijke vragen van D66 en SP over het bestemmingsplan Trekdijk vast te stellen.

Behoud Delftse School Paul Briët woningen 't Zand

Het college besluit het definitieve zienswijzenrapport achteraf te bekrachtigen.