De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 23 maart 2021.

Dienstverleningsovereenkomst 2021 gemeente Middelburg en RUD Zeeland

Het college besluit de dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2021 met de RUD Zeeland aan te gaan.

Fusie stichting De Korre en Stichting Respont

Het college heeft kennisgenomen van de voorgenomen fusie van De Korre en Respont en besluit:

 1. Een positief advies te geven ten aanzien van dit voornemen.
 2. In te stemmen met het versturen van de conceptbrief aan beide besturen.

Overeenkomst toepassing AVG en artikel 5.22 en 6.4 Regeling Suwi tussen Orionis Walcheren en de gemeente Middelburg

Het college besluit akkoord te gaan met de ondertekening van de overeenkomst met Orionis Walcheren over de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en artikel 5.22 en 6.4 van de Regeling Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Suwi).

Verlengen samenwerkingsovereenkomst JOGG

Het college besluit:

 1. In stemmen met het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst Jongeren op gezond gewicht (JOGG) fase 2.
 2. Wethouder Carla Doorn te mandateren namens het college van B&W om de overeenkomst te tekenen.

Raadsvoorstel Inpassingsplan vliegveld Midden-Zeeland

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen ermee in te stemmen dat Provinciale Staten een procedure starten voor een inpassingsplan voor de baanrotatie van vliegveld Midden-Zeeland.

Raadsvoorstel Situatie skatebaan Veersepoort

Het college besluit:

 1. Geen hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de rechtbank (achteraf bekrachtigen);
 2. De skatebaan af te waarderen/te ontmantelen en deze aan te duiden als een wijkspeelvoorziening voor jongeren tot ongeveer 12 jaar en hiervoor krediet aan de raad te vragen (scenario 3);
 3. Over de herinrichting van afgewaardeerde skatebaan een participatietraject te starten zowel over de locatie als de inrichting van de speelplaats;
 4. Het al dan niet realiseren van een nieuwe vergelijkbare skatebaan elders als wens aan te melden bij de Kadernota 2022-2025 zodat de raad een afweging kan maken met andere wensen en prioriteiten;
 5. Een besluit op bezwaar te nemen nadat de raad een besluit heeft genomen over de benodigde kredietverstrekking.

Memo actieve informatie Stand van zaken ondersteuning gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire

Het college besluit de raad via bijgevoegde memo actieve informatie te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de ondersteuning van de gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire.

Memo actieve informatie Initiatiefvoorstel samenhangend en duurzaam gemeentelijk accommodatiebeleid

Het college besluit de raad te informeren over de voortgang door bijgevoegde memo actieve informatie.

Memo actieve informatie bij nieuwsbulletin en brief aan Inspectie gezondheidszorg jeugd

Het college heeft kennisgenomen van de bijlagen en besluit deze te versturen aan de gemeenteraad.

Beantwoording schriftelijke vragen LPM over Sociale huurwoningen

Het college besluit in te stemmen met de bijgaande beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie LPM over sociale huurwoningen.

Beantwoording schriftelijke vragen van het CDA over zwerfafval

Het college besluit de door de fractie van het CDA gestelde vragen over zwerfafval te beantwoorden d.m.v. bijgesloten conceptbrief.

Stabiliteitsonderzoek bomen aan de Oude Vlissingseweg in Middelburg

Het college besluit:

 1. Boom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 11 te rooien.
 2. Boom 12 te snoeien.
 3. Boom 9 en 10 te behouden.
 4. De bewoners in de directe omgeving te informeren zoals beschreven in onderhavige nota.
 5. De raad te informeren d.m.v. bijgaande memo actieve informatie.
 6. Binnen enkele dagen na het collegebesluit bovengenoemde maatregelen uit te laten voeren.